Časopis Myslivost

Březen / 2018

Výsledky čtenářské ankety

Myslivost 3/2018, str. 85  Jiří Kasina
Je stále a neustále se opakující diskuzí, jak vlastně hodnotit úroveň časopisu, na základě jakých faktů lze konstatovat, zda je ten či onen časopis dobrý či špatný. Za ty již téměř tři desítky let, kdy mám tu čest fungovat jako šéfredaktor, jsem nespočítaněkrát argumentoval, že jediným relevantním údajem o kladech či záporech časopisu je to, jak dlouho se prodává a kolik každý měsíc osloví čtenářů, nejlépe dlouhodobých předplatitelů. Poznal jsem totiž mnohokrát na vlastní kůži, že nejtěžší je zavděčit se oné, do jisté míry neuchopitelné, skupině potenciálních čtenářů, kde bezesporu platí, co čtenář, to jiný názor, to jiný zájem, obzvláště v tak multidisciplinárním oboru, jako je myslivost. Nicméně i dalšími metodami lze alespoň orientačně vysledovat přání a názory čtenářů. Na základě debaty v redakční radě jsme se proto rozhodli uspořádat anketu, která byla uveřejněna v Myslivosti 12/2017 v „papírové“ podobě a v elektronické na www.myslivost.cz.

Předem ale zcela zodpovědně říkám, že to není a ani nemůže být zcela objektivní a relevantní šetření, opravdu je to jen anketa a pokus o získání názorů vás, čtenářů, ale s výsledky, které mohou alespoň napovědět.

Zároveň jsem si vědom toho, že může být terčem kritiky už jen forma ankety a samotný výběr respondentů, resp. jejich počet. Ano, odpovědělo jen 333 čtenářů v podobě došlých vyplněných dotazníků z časopisu a 108 čtenářů elektronicky na webu. Ale i třeba nedávné předvolební průzkumy vycházely z nepatrného zlomku kolem tisíce dotazovaných ze souboru osmi milionu voličů.

Tedy neberme tuto anketu jako dogma, ale jako zcela určitě zajímavý a podnětný pohled do duše našich čtenářů.

 

Ale pojďme k vlastní anketě, která obsahovala několik částí. Zvolili jsme systém vcelku názorného hodnocení jako ve škole, chtěli jsme, abyste nás oznámkovali v rozsahu jednička rovná se velká spokojenost, až po pětku, velká nespokojenost.

Celkový přehled hodnocení můžete vidět v přiložené tabulce na další stránce, kde je v prvním sloupci hodnocení papírové, druhý sloupec hodnocení na webu a ve třetím sloupci je spočítán vážený průměr obou hodnocení podle počtu respondentů v obou skupinách. A tabulka je seřazena právě podle posledního sloupce, váženého průměru, tedy vlastně od nejoblíbenějších a nejlepších částí a rubrik po nejhorší a nejméně kladně hodnocené.

 

V první části jsme chtěli oznámkovat celkový pohled na časopis jak po stránce grafické, tak kvality papíru, grafické přehlednosti nebo výběru snímků. Ptali jsme se ale i na cenu časopisu a množství inzerce.

Musím konstatovat, že mne hodnocení grafiky, kvality papíru, přehlednosti, uspořádání časopisu, ale i velikosti písma mile překvapilo, osobně jsem čekal mnohem horší hodnocení a větší nespokojenost například s používaným písmem.

Logicky vyšlo v této části jako nejhorší hodnocení ceny časopisu a množství inzerce, stálá to, léta se opakující, výtka. Ceny papíru a dalších vstupů ale ovlivníme jen těžko. To, že potřebujeme jako zásadní položku na straně příjmu inzerci, nezakrýváme. I při zohlednění těchto dvou výtek si ale troufám tvrdit, že celkové hodnocení první části vyznívá velmi pozitivně. Kromě ceny a inzerce jsme dostali za vše více než chvalitebnou známku.

 

Ve druhé části jsme chtěli znát hodnocení čtenářů na jednotlivé rubriky a části časopisu. Asi než komentování je lépe si projít známky v připojené tabulce. Velmi dobře obstály počáteční bloky – titulní snímky, foto měsíce, kalendář i obsah, na opačném konci spektra, ale opět „jen“ za lepší dvojku, tedy školní mluvou jako „chvalitebné“, byly zprávy, zprávy ze střelectví, ze života myslivců, informace a zápisy z jednání orgánů ČMMJ a úplně nejhůře byla hodnocena řádková inzerce.

Nejen v této části je vidět mírně kritičtější hodnocení respondentů na internetu, kde ale bylo ve velké většině hodnocení anonymní, což spatřuji jako jeden z důležitých momentů.

 

V části o přílohách je zajímavý rozdíl mezi „papírovým“ a elektronickým hodnocením, zatímco na papíru vyšly nejlépe přílohy Malá Myslivost (jak vidno, dobře, že byla tato příloha obnovena) a Myslivecké zábavy (která už ale, bohužel, skončila) a naopak byly nejhůře hodnoceny mimořádné přílohy, v elektronickém hodnocení byly nejlépe hodnoceny mimořádné přílohy.

Opět je ale možno konstatovat, že přílohy mají svoje místo, že nejoblíbenější je Malá Myslivost a skončivší Myslivecké zábavy (že by podnět k obnovení vydávání?), nejméně se líbila příloha Lovecký pes.

 

Neméně zajímavá a podnětná je druhá část, kde jsme se pokusili zjistit, kdo jsou vlastně naši čtenáři. Přehled přináší druhá z tabulek.

Odpovědělo nám 97 % předplatitelů „na papíru“, ale elektronicky jen 66 % předplatitelů a 34 % nepředplatitelů. Velmi lichotivá je známka 1,09, resp. 1,23 vyjadřující spokojenost s předplatným jakožto službou.

 

Už menší spokojenost je s webovými stránkami (známka 2,24, resp. 1,25). Zde je asi logický rozdíl – zatímco „papírové“ odpovědi reprezentují jen 26 % těch, kteří sledují webové stránky, elektronické odpovědi reprezentují naopak 92,2 % těch, kteří web sledují a jsou i v pohledu na web kritičtější.

Jako zcela marginální se ukazuje zájem o čtení časopisu v elektronické podobě prostřednictvím elektronického předplatného na Alza.cz (3,5, resp 3,8 % respondentů). Odpovídá to jednak věkovému složení (viz níže), jednak asi logické konzervativnosti zájemců o myslivost, kteří prostě chtějí mít časopis fyzicky v ruce a listovat šustícími stránkami.

 

 

Snažili jsme se také zjistit kolik mužů a žen časopis sleduje, vyšel v podstatě asi očekávaný poměr ve prospěch mužů (94,5 %, resp. 84 %), i když v elektronické formě bylo trojnásobně více žen (5,5 %, resp. 16 %).

Jedná-li se o myslivost jakožto zálibu, pak zcela podle očekávání vyšel jednoznačně drtivý podíl těch, kteří mají lovecký lístek a loveckou zbraň. V případě majitelů, resp. chovatelů loveckých psů vychází poměr, kdy dvě třetiny respondentůtenářů) mají loveckého psa.

 

Za krátké zamyšlení stojí jistě to, kolik odpovědělo členů, resp. nečlenů ČMMJ. Zatímco „na papíru“ bylo 88,8 % členů ČMMJ, v elektronické formě tento podíl klesl na 64,7 % a odpovědělo nám 35,6 % těch, kteří nejsou organizovaní v naší stavovské myslivecké organizaci. O to více je ale tento podíl cenný. Z toho totiž zcela jasně vyplývá, že časopis oslovuje i neorganizované myslivce, že není jen platformou našich členů.

 

S výše napsaným souvisí též to, že přes časopis odpovídali ti, kteří uvádějí, že provozují myslivost v průměru 31,4 let, přes webový dotazník odpovídali ti, kteří provozují myslivost 20,7 let. Opět se ale myslím zcela jasně potvrzuje, že myslivost není jen chvilkové hobby, ale životní styl či dokonce posedlost.

 

Odpovědi na otázku ohledně vzdělání ukazují, že nejvíce je středoškoláků, v elektronické verzi se více odpovědí vyklonilo k vysokoškolskému vzdělání, což úzce souvisí i s věkovým složením respondentů (viz níže).

Vcelku zajímavý je údaj o bydlišti respondentů. Jednoznačně se ukazuje, že myslivost je stále záležitostí lidí z malých vesnic (poloviční podíl v odpovědích), předpokládali jsme ale, že bude vyšší procento myslivců z velkých měst (jen okolo 10 %). Přitom stále slyšíme a známe mnoho myslivců z těchto velkých měst. Naskýtá se tedy otázka, kde tito myslivci jsou? Nejsou to právě oni jen sváteční a nepravidelní myslivci? Možná jsou to ti, kteří nemají zájem číst časopis proto, protože vlastně v honitbě pravidelně nejsou a nepracují? A nebo protože nemají možnost pravidelného a bezprostředního kontaktu s honitbou? Sám jsem zvědav, zda bude někdo ochoten napsat na takovéto úvahy nějakou reakci či možnost vysvětlení.

 

Poslední pohled asi nejvíce k zamyšlení se týká věkového složení respondentů, které si troufám tvrdit, že reprezentuje zároveň nejen věkové složení členské základny ČMMJ, ale v podstatě asi i celé myslivecké komunity.

Asi očekávaně odpovídali elektronicky ti respondenti, kteří byli trochu více posunuti do mladších věkových kategorií. Ale i tak vychází věkový profil ne zrovna radostně a troufám si tvrdit, že je i obrazem celé komunity myslivců. Prostým sečtením podílů v jednotlivých věkových kategoriích vyjde, že v „papírové“ anketě je zastoupení čtenářů ve věku nad 60 let v podstatě poloviční (49,4 %), přičteme-li k tomu i padesátníky, je už podíl šedesátiprocentní (60,3 %). Sedmdesátníků je dvacet procent (19,8 %).

To v elektronické části na webu je už pohled trochu radostnější, nad padesát let máme polovinu (50,01 %) a sedmdesátníků je něco přes šest procent (6,6 %).

Bohužel, se tedy ukazuje, že nejen čtenářská, ale i celá myslivecká komunita nám stárne a je tedy naprosto zásadní, jak v dalších letech najít cestu k mladším, jak je přimět nejen k myslivosti, ale i k tomu, aby si předpláceli, anebo alespoň četli, časopis. Jsou to jednoznačně spojené nádoby a všechny nás čeká ještě hodně úsilí pokusit se tento stav změnit.

 

Nesmím zapomenout ani na to, že na formulářích jste mohli psát vzkazy pro redakci a také navrhovat, co by se mělo do časopisu doplnit, a co vám jako čtenářům schází. Přišlo mnoho zajímavých podnětů. Všechny připomínky, a věřte, že byly dopsány skoro na všech lístcích, postupně vypisujeme a zařazujeme do logických skupin, zkusíme také sumarizovat a pokusíme se ještě v letošním roce vyhovět většinovým přáním. Budeme rádi, pokud i nadále najdete čas a pošlete do redakce i váš názor, zkuste rozvést, co chcete a jak změnit, věřte, že dopisy v koši nekončí a budeme s připomínkami pracovat.  

 

Takže na závěr bych mohl radostně konstatovat, že jsme jako časopis vlastně v průzkumu vyšli velmi dobře, až na cenu a množství inzerce jsme od vás, čtenářů, nedostali horší známku než dvojku, tedy v pásmu výborný až chvalitebný. Co bych za to já osobně ve škole dal! Žádná z otázek vlastně ani nesignalizuje, že by bylo třeba nějak zásadně měnit koncepci či grafickou úpravu, většinový názor je překvapivě velmi pozitivní.

Ale usnout na vavřínech by byl zásadní omyl! Chceme, a právě i ve spolupráci s vámi, čtenáři, nadále postupně měnit podobu časopisu, který nepřetržitě vychází od roku 1923 a v červnu slaví úctyhodné výročí 95 let. Chceme ale jít ne cestou revoluce, ale postupné evoluce, věřím, že vnímaví čtenáři si již všimli některých postupných změn.

Chceme ale i nadále být časopisem, který vznikl a celá léta fungoval pro naši mysliveckou organizaci, podporoval ji a sloužil členům jako zdroj informací, vzdělávání, ale i k utváření myslivecké komunity. Jsou to totiž spojené nádoby. Nakonec i proto jsem si dovolil jako ilustrační snímek použít momentku předsedy ČMMJ Ing. Jiřího Janoty, snímek, který by měl symbolizovat právě onu dlouholetou a potřebnou sounáležitost.

 

Na závěr tedy děkuji všem, kteří si našli čas a vyjádřili svůj názor prostřednictvím ankety. A jak jsme slíbili, vylosovali jsme dvacet výherců, kterým posíláme poštou ceny.

 

S mysliveckým pozdravem

Ing. Jiří KASINA

Šéfredaktor

 

 

Vylosovaní výherci

a jejich ceny: 

 

Oldřich Pohanka – Nové Město na Moravě – dalekohled Fomei Diplomat 8x42,

Luděk Šoula – Litoměřice – lovecký nůž Mikov,

Tomáš Popelík, – Plzeň, Václav Pěnčík – Františkovy Lázně – náramkové hodinky s motivem jelena,

Josef Kobrle – Nové Město nad Metují,  Zdeněk Schütz – Nehvizdy – náramkové hodinky s motivem srnce,

Jaroslav BažantDačice, Josef Vondrášek – Hluboká nad Vltavou – sada vábniček,

Miroslav JančaRožnov pod Radhoštěmvábnička srnčí parohová,

Josef Vydlák – Chotěboř – vábnička srnčí dřevěná,

Jaroslav Navara – Druztová, Rudolf Jíra – Bakov nad Jizerou, Josef Zitta – Přelouč, Ladislav Krejcar – Smidary, Milan Pohl – Rychnov nad Kněžnou, Roman Lalošák – Lidečko, Jiří Reiter – Brno, František Kaňa – Klobouky u Brna, Jaromír Ondračka – Sedliště, Stanislav Bednář – Jindřichův Hradec – Magazín Myslivosti 2018.

 

vychází v 6:04 a zapadá v 18:12 vychází v 17:25 a zapadá v 6:11 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...