Časopis Myslivost

Duben / 2018

Honební společenstva a sestavování účetních závěrek.

Myslivost 4/2018, str. 74  František Scholz, Tomáš Kalenský, Adam Kobylanský
Kdy povinnost odpadá a kdy naopak hrozí vysoké pokuty? Problematika vedení účetnictví v honebních společenstvech a dodržování s tím spojených povinností se zajisté dotýká mnoha čtenářů tohoto časopisu. I přesto však bývá v praxi na tyto povinnosti mnohdy zapomínáno. Taková opomenutí pak mohou přinést značné nepříjemnosti, a to dokonce v podobě vysokých finančních sankcí. Členové mnohých honebních společenstev často netuší, že i jich se může týkat povinnost sestavovat každoročně účetní závěrku. Pakliže honební společenstvo tuto svou povinnost neplní, vystavuje se riziku uložení vysoké pokuty ze strany finančního úřadu, a to pochopitelně i v případě, že o ní jeho zástupci nevěděli. Ostatně jak praví prastará právní poučka – ignorantia legis non excusat, tedy neznalost zákona nikoho neomlouvá.
Mají honební společenstva povinnost účetní závěrku sestavovat?
 
Základním předpisem zakotvujícím pravidla pro sestavování účetních závěrek je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“). Ten za účetní jednotky považuje kromě jiných právnické osoby se sídlem v České republice a vzhledem k tomu, že honební společenstva jsou v očích právního řádu právnickými osobami, zákon o účetnictví na ně dopadá také. Můžeme tedy bez dalšího konstatovat, že honební společenstva jsou účetními jednotkami ve smyslu zákona o účetnictví.
Tento zákon ukládá některým subjektům povinnost sestavovat pravidelně účetní závěrku a zároveň podrobně stanoví její obsahové náležitosti. Pro honební společenstva v zásadě platí, že účetní závěrku jsou povinna sestavovat.
 
Z tohoto pravidla však existuje výjimka pro honební společenstva, která vedou tzv. jednoduché účetnictví. Institut jednoduchého účetnictví se do našeho právního řádu vrátil novelou zákona o účetnictví účinnou od ledna roku 2016 a pro zákonem stanovené účetní jednotky představuje za splnění určitých podmínek alternativu k účetnictví podvojnému. Termín „podvojné účetnictví“ je v praxi běžně užíván, avšak zákon o účetnictví s ním již nepracuje. Používá místo něj prostý bezpřívlastkový termín „účetnictví“.
 
Zákon o účetnictví prohlašuje honební společenstvo za jednu z účetních jednotek, které jednoduché účetnictví vést mohou. K tomu však musí splnit zároveň tyto tři podmínky:
a) honební společenstvo nesmí být plátcem daně z přidané hodnoty,
b) hodnota jeho majetku nesmí přesáhnout částku 3 milionů korun,
c) výše jeho celkových příjmů za poslední uzavřené účetní období nesmí přesáhnout částku 3 milionů korun.
Pokud honební společenstvo splní současně všechny tři výše uvedené podmínky, je oprávněno vést jednoduché účetnictví. Z toho pro něj plyne několik výjimek z obecné účetní právní úpravy, přičemž jednou z nich je právě absence povinnosti sestavovat účetní závěrku.
 
Povinnosti honebního společenstva, které účetní závěrku sestavovat nemusí
 
V případě, že honební společenstvo vede jednoduché účetnictví a účetní závěrku sestavovat nemusí, neznamená to, že nemá žádné účetní povinnosti. Stále je totiž povinno vést účetní knihy, kterými jsou peněžní deník, kniha pohledávek a kniha závazků a dále pomocné knihy o ostatních složkách majetku.
Na tomto místě je však nutné zdůraznit zejména povinnost sestavit namísto účetní závěrky tzv. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích (§ 13b odst. 3 zákona o účetnictví).
V zákoně o účetnictví jsou stanoveny také parametry, které mají tyto přehledy naplňovat, jejich povinný obsah, a v neposlední řadě také lhůta, do kdy musí být sestaveny – nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období.
 
Zveřejňování účetní závěrky a přehledů
 
Pokud honební společenstvo nesplní některou ze tří podmínek nastíněných výše, a musí tak účetní závěrku sestavovat v rámci podvojného účetnictví, nabízí se otázka, zda má povinnost tuto účetní závěrku také nějakým způsobem uveřejnit.
Zákon o účetnictví sice hovoří o povinnosti zveřejnit účetní závěrku, ale vztahuje ji pouze na účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, a dále na ty, kterým tuto povinnost ukládá zvláštní zákon. Hned na okraj prozradíme, že honebním společenstvům zákon o myslivosti, ani jiný zvláštní zákon tuto povinnost neukládá.
Neměla by však povinnost zveřejňování účetních závěrek dopadat na honební společenstva právě proto, že se zapisují do rejstříku honebních společenstev? Nikoliv. Jakkoliv nelogické se to může zdát, rejstřík honebních společenstev není z pohledu zákona veřejným rejstříkem. Honební společenstvo tak účetní závěrku, ačkoliv může být povinno ji sestavit, zveřejňovat nemusí. To samé v podstatě platí i pro přehled o majetku a závazcích vypracovávaný v případě jednoduchého účetnictví. Zveřejňovat se pak nemusí ani přehled o příjmech a výdajích, pro který zákon povinnost zveřejnění vůbec nestanoví.
 
Hrozící sankce a pokuty
 
Hned v úvodu bylo zmíněno riziko uložení pokuty, pokud honební společenstvo nedostojí svým povinnostem a účetní závěrku v řádném termínu nesestaví. Ve skutečnosti však existuje vícero přestupků, kterých je možné se v souvislosti s vedením účetnictví dopustit.
Pokuta až do výše 6 % z hodnoty aktiv může být honebnímu společenstvu uložena v případě, kdy účetní závěrku vůbec nesestavilo, pakliže takovou povinnost mělo, případně ji nesestavilo k rozvahovému dni. V ostatních případech pak hrozí pokuta nižší, a to do výše 3 % z hodnoty aktiv. Uložena může být například ve chvíli, kdy účetní závěrka neobsahuje všechny povinné náležitosti.
V případě, že honební společenstvo vede jednoduché účetnictví, a účetní závěrku nesestavuje, nemůže se logicky dopustit přestupku spočívajícího v nesestavení účetní závěrky.
Existují však jiné přestupky z oblasti účetnictví, kterých se dopustit může. Například za nesplnění povinnosti účetnictví vést či sestavit přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích v zákonném rozsahu a v zákonné lhůtě může být honebnímu společenstvu uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.
 
Odpovědnost honebního starosty a členů honebního výboru
 
Je tedy jasné, že honebnímu společenstvu hrozí v případě neplnění svých účetních povinností nemalá pokuta. Ovšem jak je na tom honební starosta a členové honebního výboru? Mohou doplatit na svou liknavost také oni?
Pokud se jedná o honebního starostu, je odpověď v zásadě jednoduchá. Samotný zákon o myslivosti totiž stanoví, že honební starosta má povinnost vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Zároveň honební starosta obstarává všechny záležitosti honebního společenstva, které nejsou vyhrazeny valné hromadě zákonem nebo stanovami. Dodržování požadavků stanovených zákonem o účetnictví je pak typickou povinností, za jejíž splnění je odpovědný honební starosta.
A jak se tato odpovědnost projeví v praxi? Ze zákona vyplývá, že honební starosta odpovídá honebnímu společenstvu za škodu, kterou mu způsobil porušením právních povinností při výkonu své funkce.
Pokud honební starosta opomene splnit některou zákonnou účetní povinnost, může způsobit honebnímu společenstvu škodu odpovídající výši uložené pokuty. Za tuto škodu zpravidla ponese honební starosta odpovědnost, přičemž honební společenstvo ji po něm může ve většině případů nárokovat, a to v nejzazším případě i soudní cestou. V takovém řízení proti honebnímu starostovi by pak honební společenstvo mohl zastupovat určený člen honebního výboru, popřípadě kterýkoliv člen společenstva, pokud není honební výbor zvolen.
 
Pokud se jedná o členy honebního výboru, je již situace poněkud komplikovanější. Zákon o myslivosti totiž v tomto případě povinnost péče řádného hospodáře přímo neukládá. To však ještě neznamená, že na členy honebního výboru vůbec nedopadá. Občanský zákoník totiž stanoví poměrně obecně, že s péčí řádného hospodáře je povinen vykonávat svou funkci každý člen voleného orgánu právnické osoby. A tím bezesporu člen honebního výboru je.
Zákon o myslivosti stanoví, že honební výbor má při obstarávání záležitostí honebního společenstva postavení honebního starosty, přičemž to neplatí pouze pro zastupování společenstva navenek.
Z dikce zákona tedy vyplývá, že honební výbor obstarává v zásadě všechny záležitosti, které jinak obstarává honební starosta, pokud se jedná o vnitřní záležitosti honebního společenstva. Do této kategorie budou tedy obvykle spadat i úkony činěné v souvislosti s vedením účetnictví. Vzhledem k výše řečenému je pak zřejmé, že také členové honebního výboru musí v tomto ohledu jednat s péčí řádného hospodáře.
Pokud tedy honební společenstvo nesestaví účetní závěrku, ačkoliv takovou povinnost mělo, či se dopustí jiného přestupku z oblasti účetnictví, mohou za to být v některých případech odpovědní také členové honebního výboru. Ti se tak mohou dostat do situace, kdy budou povinni nahradit honebnímu společenstvu jimi způsobenou škodu. Dodáváme však, že podle zákona je členem honebního výboru vždy také honební starosta, a jeho odpovědnost je tak zajisté nejsilnější.
 
Závěrečný apel
 
Není velkým tajemstvím, že právo a účetnictví myslivcům často nebývá nikterak blízké a že to poslední, čím by chtěli trávit svůj volný čas, je utápění se v účetních dokumentech a právních předpisech. Přesto je podle našeho názoru zbytečné, aby byla honební společenstva nucena platit vysoké pokuty pouze pro neznalost svých povinností, či aby ze stejného důvodu přicházeli o svůj majetek přímo členové jejich orgánů.
Vždy je proto nutné vědět, jaké povinnosti honební společenstvo či jeho členové mají, a jak následně dostát jejich naplnění. Vyhnete se tak zbytečným nepříjemnostem a komplikacím s příslušnými správními orgány.
A pokud si s něčím nebude vědět rady či budete potřebovat pomoci, vždy je tu možnost obrátit se na odborníky, pro které jsou tyto záležitosti každodenní rutinou.
 
JUDr. František SCHOLZ
advokát a myslivec
Mgr. Tomáš KALENSKÝ
advokátní koncipient
Adam KOBYLJANSKÝ
právní asistent
 
Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s.r.o.
Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1
+420 222 314 770
info@scholzmaly.cz
www.scholzmaly.cz[TK1] 

 [TK1]Pod jména autorů prosíme o umístění loga naší kanceláře a kontaktních údajů, které jsou v textu uvedeny.
vychází v 7:49 a zapadá v 16:34 vychází v 15:46 a zapadá v 7:03 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...