Časopis Myslivost

Květen / 2018

Jak dále s managementem velkých šelem

Myslivost 5/2018, str. 16  Marek Kraus
Dne 17. března uspořádala Slovenská poľovnícka komora ve spolupráci se Slovenským polovníckým zväzom, Lesy města Levoča, Městem Levoča a Městským kulturním střediskem v Levoči, panelovou diskusi na téma Programy péče v praxi aneb, jak dále s managementem velkých šelem. Diskuze proběhla za účasti pověřeného zástupce Ministerstva životního prostředí spadajícího pod organizaci Státní ochrany přírody SR, Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova SR, zástupců slovenské lesnické samosprávy, s představiteli mysliveckých organizací a občany měst a obcí dotknutých realizací programů obhospodařování a péče o velké šelmy v praxi, schválených Ministerstvem životního prostředí SR 2. 2. 2017
Účelem k uspořádání této veřejné diskuze bylo především shrnutí aktuálních problémů a požadavků obyvatelstva podhorských měst a obcí, pro které představuje zvyšující se početnost především medvěda hnědého na Slovensku ztrátu životního komfortu spojeného se strachem o bezpečnost volného pohybu v širším okolí trvalého bydliště.  
 
Úvodem zazněly odborné přednášky Ing Tibora Pataky. CSc. z katedry aplikované zoologie a managementu zvěře Lesnické fakulty Technické univerzity ve Zvoleně. Jako další se slova ujal prof. Ing. Juraj Ciberej z Katedry výživy, dietetiky a chovu zvířat Univerzity veterinárního lékařství a farmaceutik v Košicích. Josef Bučko z Národního lesnického centra a Ing. Štefan Mulik zástupce města Vysoké Tatry informovali o aktuálních problémech z terénu.
Dalšími aktivními účastníky diskuze mimo výše jmenovaných byly zástupci Unie regionálních vlastníků nestátních lesů, Asociace horských sídel, členové Komise pro myslivost a životní prostředí SPK a další.
 
Podle množství zúčastněných organizací a zájemců o celou akci je vidět že problematika velkých šelem se na Slovensku dotýká velikého okruhu lidí. Sál městského divadla v Levoči obsadila stovka zájemců a další mohli sledovat živý přenos prostřednictvím aplikace appDay.tv na facebookové stránce Slovenskej poľovníckej komory. Všichni se tak mohli zúčastnit živé diskuze a mohli se tak aktivně zapojit a vyjádřit svůj názor k dané problematice.
Akci velice pěkně uváděl ředitel kanceláře SPKP PaedDr. Imrich Šuba, PhD., který dokázal udržet nadhled nad všemi příspěvky, které diskutující přednášeli.
 
Závěry diskuze
 
Veřejná a otevřená diskuze účastníků vedla ke konstruktivním závěrům, na kterých se shodli a svým podpisem potvrdili všichni zástupci dotknutých organizací zúčastněných na panelové diskuzi a jsou následující:
 
1. Stavy medvěda hnědého jsou na Slovensku už dávno v příznivém stavu, jeho populace není jen dlouhodobě vyrovnaná, ale každoročně se zvyšuje.
Z aspektu trvalé udržitelnosti příznivého stavu v podmínkách SR vyžaduje tento stav aktualizaci podmínek managementu početnosti populace na základě odborných kritérií účinně realizovatelných v praxi.
V opačném případě hrozí, že populace medvěda hnědého může být v důsledku neodborného managementu vystavená zvýšenému riziku rozkladu optimální sociální struktury a v případě dalšího přemnožení i zvýšenému nebezpečí nezákonných zásahů do populace z důvodu ochrany majetku vlastníků pozemků.
 
2. Nastavení ekologického managementu na základě v přírodě realizovatelných účinných zásahů do populací velkých šelem v podmínkách urbanizované venkovské krajiny je základním předpokladem pro racionální vnímaní cílů programů péče o velké šelmy obyvatelstvem.
V opačném případě může dojít k absenci součinnosti zainteresovaných skupin na dlouhodobém udržení příznivého stavu velkých šelem na Slovensku.
 
3. Jakoukoli podporu aktivit třetího sektoru proti relevantním a zákonným rozhodnutím vydaným Ministerstvem životního prostředí SR a Státní ochranou přírody, postavených na emotivních stanoviskách laiků, zaměřených na zpomalování, zpochybňování a znemožňování procesu schvalovaní a realizace aktivního managementu populací medvěda hnědého a vlka obecného považují účastníci panelové diskuse za pozitivní diskriminaci mimovládních organizací na úkor odborně uznávaných státních, vědeckých, akademických a samosprávních autorit.
 
4. S ohledem na zjevné disproporce v plnění harmonogramu opatření schválených v programech péče o medvěda hnědého a vlka obecného je potřebné, aby MŽP SR v spolupráci s MPRV SR prostřednictvím pracovní skupiny dohlížející na průběh realizace programů péče (jestli je vůbec ustanovená!) iniciovala aktualizaci těchto programů s ohledem na požadavky a závěry této panelové diskuse.
Jestliže nebudou členy této pracovní skupiny zástupci slovenské myslivecké samosprávy a místní samosprávy, nebudou účastníci panelové diskuse považovat kontrolu dodržování programů péče o velké šelmy za transparentní a vyhrazují si právo objektivně informovat o této skutečnosti veřejnost a příslušné národní i nadnárodní instituce.
 
5. V souladu se společensky odůvodněnými argumenty vztahujícími se na stav a vývoj společenské objednávky na ekosystémové služby v malé urbanizované krajině třetího tisíciletí je potřebné, aby se na Slovensku podrobila otázka hierarchie priorit druhové ochrany vybraných druhů živočichů na úkor omezení vesnického způsobu života a rozvoje cestovního ruchu a turizmu objektivní celospolečenské diskusi.
Ing. Marek KRAUS
vedoucí MKPO ČMMJ
tajemník MK ČMMJ
vychází v 7:08 a zapadá v 17:21 vychází v 14:30 a zapadá v 5:42 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...