Aktuality

Finanční příspěvky na myslivost v roce 2019

Ing. Tomáš Zíka, Ph.D. - Krajský úřad Středočeského kraje | Diskuzní fórum
Finanční příspěvky na myslivost v roce 2019
Základní podmínky pro podávání žádostí a jednotlivé dotační tituly v roce 2019
 
            Mnohá odvětví a činnosti v české (evropské) společnosti jsou v současné době spjaty s možností čerpání různorodých dotačních podpor a není tomu jinak ani v případě myslivosti. Dotace mají ve své podstatě spoustu zastánců, ale i odpůrců, kteří kritizují narušování běžného tržního prostředí. Nicméně mnohé lidské aktivity, které mají širší veřejný a mnohdy nekomerční význam, by bez cílených podpor zpravidla vznikaly pouze v omezené míře. Obdobně je tomu i v myslivosti, kde se stát snaží prostřednictvím Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) podporovat aktivity, které mají za cíl zlepšovat aktuální podmínky pro rozvoj oboru jako takového. Záměrem příspěvku není popsat veškeré dotační programy, které mohou pozitivně ovlivňovat životní prostředí zvěře (Operační program Životní prostředí, Program rozvoje venkova, Program péče o krajinu, Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny aj.), ale informovat o dotačním programu, který nejvíce směřuje prostředky do myslivosti, sokolnictví, popř. kynologie. Zde bych rád poznamenal, že většina myslivců, kteří chtějí dělat tuto veřejně prospěšnou činnost zodpovědně, by měla mít alespoň základní povědomí o všech shora uvedených dotačních programech. Často jedině tak budou schopni realizovat činnosti, které směřují ke zlepšení současného neutěšeného stavu především agrární krajiny.
            Předpokládám, že většině čtenářů nebude neznámé nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), které v sobě zahrnuje dotační tituly, které jsou směřovány do myslivosti. K 1. 11. 2018 navíc nabyla účinnosti novela nařízení vlády, která rozšiřuje spektrum dosud podporovaných dotačních titulů, popř. v některých případech upravuje sazby. Cílem článku je informovat čtenáře o možnostech, na jaké činnosti lze čerpat podporu a současně odbourat obavy některých z nich, že se s určitostí jedná o složitý proces, který nemusí mít úspěšný konec. Jako u většiny lidských činností největší obtíže přicházejí v prvním roce podání žádosti, kdy má každý pocit, že je obklopen přílišným množstvím informací, dokumentů a formulářů apod. Nicméně pokud máte skutečný zájem věci ve své honitbě posunout správným směrem a úvodní martyrium podstoupíte, tak vězte, že vypracování a podání žádosti v dalším roce už bude nesrovnatelně časově méně náročné. V porovnání s jinými dotačními programy patří vypracování žádosti dle nařízení vlády včetně všech povinných příloh mezi ty uživatelsky příjemnější, kdy je každý schopen podklady zpracovat při obětování určitého času sám a není nucen řešit specializovanou firmu, jak tomu bývá u složitějších dotačních programů.
Níže budou specifikovány základní podmínky pro podávání žádostí a jednotlivé dotační tituly. Veškeré detailní informace (vlastní znění nařízení vlády, závazné formuláře, metodická příručka, nezávazné vzory dalších povinných příloh atd.) jsou průběžně aktualizovány na stránkách MZe (eagri.cz/prispevky.myslivost), popř. Krajského úřadu Středočeského kraje (https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/61)
 
 1. Obecné podmínky
 2.  
 • Finanční příspěvky uživatelům honiteb, vlastníkům loveckých psů a dravců jsou zahrnuty v části třetí nařízení vlády. Finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtu MZe, nicméně příjem a administraci žádostí zajišťuje místně příslušný krajský úřad (dále jen „KÚ“). Tato informace je velmi důležitá, protože každý rok určité procento žadatelů podává žádost na MZe místo na KÚ, přičemž MZe nemusí stihnout žádost předat na příslušný KÚ v termínu stanoveném pro doručení žádosti.
 • Způsobilí žadatelé a místní příslušnost:
  • uživatel honitby – dříve dotační titul G; § 36 až § 41c nařízení vlády; podacím místem je KÚ, do jehož územní působnosti spadá největší část honitby
  • vlastník loveckého psa – dříve dotační titul K; § 43 nařízení vlády; podacím místem je KÚ, do jehož územní působnosti spadá bydliště žadatele
  • vlastník loveckého dravce - dříve dotační titul K; § 44 nařízení vlády; podacím místem je KÚ, do jehož územní působnosti spadá bydliště žadatele
 • Forma podání je buď v písemné podobě (poštou, popř. osobně), nebo v elektronické podobě, pokud žadatel disponuje datovou schránkou, v případě elektronického podání emailem je nutné žádost doplnit o zaručený elektronický podpis, blíže viz metodika.
 • Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti doručí žadatel příslušnému KÚ po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu. Výjimkou je finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého, u kterého žádost doručí žadatel příslušnému KÚ do 31. srpna za bezprostředně předcházející myslivecký rok.
 •  
 • Žádost se za každou honitbu podává samostatně a od 1. listopadu 2018 pouze jednou za období uvedené v předchozím bodu.  Jediná výjimka nastává, pokud by některý z dotačních titulů byl splněn ještě před účinností novely (září, říjen 2018), v tom případě musí žadatel podat zvlášť žádost na tyto předměty finančního příspěvku na formulářích platných před účinností novely.
 • Výše finančních příspěvků se určí jako součet součinů sazeb a množství skutečně provedených technických jednotek s výjimkou finančního příspěvku uvedeného v § 41 odst. 1 písm. b) nařízení vlády, jehož výše se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů.
 • Finanční příspěvky jsou přiznány všem žadatelům, kteří splní podmínky nařízení vlády. V závislosti na přiděleném objmu prostředků státního rozpočtu pro daný rok lze finanční příspěvek přiznat v poměrně nižší výši, než v jaké je požadován. Tato skutečnost znamená, že pokud by například bylo možné pokrýt požadavky pouze z 90 %, tak formálně správné žádosti budou plošně kráceny o 10 %. Nicméně je nutné konstatovat, že doposud k tomuto kroku nebylo přistoupeno.
 
 1. Finanční příspěvky uživatelům honiteb
 2.  
Pro lepší přehlednost jsou podporované dotační tituly včetně sazeb uvedeny v přiložené tabulce č. 1. Kompletně červeně označené dotační tituly jsou v nařízení vlády uvedeny nově s účinností od 1. 1. 2018, pokud je červeně zvýrazněna pouze sazba, popř. slovní spojení, tak došlo ke změně pouze v dotčené specifické části.
 
 1. Zlepšování životního prostředí zvěře
 2.  
Upozornění: Pokud je předmět finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře umisťován do významného krajinného prvku: lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, popř. další útvary podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), nemá dojít k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, si musí ten, kdo takový zásah zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (§ 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny).
Tento odstavec, který odkazuje na obecné ustanovení v zákoně o ochraně přírody a krajiny, samozřejmě nemá za cíl odradit potenciální zájemce. Každý žadatel by měl zhodnotit povahu činnosti, kterou zamýšlí realizovat a pokud nebude narušovat ekologicky-stabilizační funkci významného krajinného prvku, tak o závazné stanovisko žádat nemusí. V případě, že si nebudete jistí, je možné kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody a krajiny.
 1. Založení nebo údržba políček pro zvěř
 2.  
Políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honitby osetý minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní, nebo krytové možnosti po většinu roku, především v zimním období.

Podmínky a požadavky:
 • maximálně 2,0 ha (před novelou nařízení vlády 0,5 ha) políček pro zvěř na 100 ha honitby
 • minimální výměra políčka pro zvěř 0,05 ha a maximální výměra políčka pro zvěř 1 ha
 • vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř nesmí v jakémkoliv místě být menší než 6 m; platí v případě, že výměra políčka dosáhne 1 ha a žadatel by chtěl přiřadit další políčko, na které bude uplatňovat dotační nárok
 • kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu
 • pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne políčko pro zvěř sloužit svému účelu
 •  
Přílohy k žádosti:
 • čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas se založením nebo údržbou políčka pro zvěř, na které je požadován příspěvek, na jeho honebním pozemku, spolu s parcelním číslem pozemku a názvem katastrálního území, v němž se pozemek nachází; pokud mají potenciální žadatelé zájem, tak na odkazu Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „KÚSK“) byl pro usnadnění práce umístěn nezávazný vzor tohoto této přílohy
 • zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000
 • agrotechnická dokumentace obsahující zejména parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, kdy začne políčko pro zvěř sloužit svému účelu; pokud mají potenciální žadatelé zájem, tak na odkazu KÚSK byl pro usnadnění práce umístěn nezávazný vzor tohoto této přílohy
Upozornění: Podle § 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, lze (nejen při zakládání nebo údržbě políček pro zvěř) změnit zemědělskou půdu evidovanou v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost na ornou půdu jen se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
 1. Zřizování napajedel pro zvěř
 2.  
Podmínky a požadavky:
 • maximální počet 1 ks/100 ha honitby
 •  příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 10 let nesmí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby)
 •  
Přílohy k žádosti:
 • prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení na jeho honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází); pokud mají potenciální žadatelé zájem, tak na odkazu KÚSK byl pro usnadnění práce umístěn nezávazný vzor tohoto této přílohy
 • zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu napajedel instalovaných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek
 • technická dokumentace – postačí jednoduchý nákres, ze kterého budou patrné základní parametry zařízení (rozměry, tvar apod.); nákres lze nahradit i fotodokumentací s doplněním rozměrů
 •  
 •  
  1. Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek
  2.  
Podmínky a požadavky:
 • maximální počet 1 ks/250 ha honitby
 •  příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 10 let nesmí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby)
 •  
Přílohy k žádosti:
 • prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení na jeho honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází); pokud mají potenciální žadatelé zájem, tak na odkazu KÚSK byl pro usnadnění práce umístěn nezávazný vzor tohoto této přílohy
 • zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu betonových nor instalovaných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek
 • technická dokumentace – postačí jednoduchý nákres, ze kterého budou patrné základní parametry zařízení (rozměry, tvar apod.); nákres lze nahradit i fotodokumentací s doplněním rozměrů
 •  
 •  
  1. Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení
  2.  
Podmínky a požadavky:
 • maximální počet 1 ks/100 ha honitby
 •  příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 10 let nesmí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby)
 •  
Přílohy k žádosti:
 • prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení na jeho honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází); pokud mají potenciální žadatelé zájem, tak na odkazu KÚSK byl pro usnadnění práce umístěn nezávazný vzor tohoto této přílohy
 • zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu lapacích zařízení instalovaných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek
 • technická dokumentace – postačí jednoduchý nákres, ze kterého budou patrné základní parametry zařízení (rozměry, tvar apod.); nákres lze nahradit i fotodokumentací s doplněním rozměrů
 •  
 •  
  1. Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky
  2.  
V honitbách, kde se vyskytuje např. norek americký, bych rozhodně doporučil hnízdní budky opatřit antipredačním zařízením, které eliminuje možnost vniknutí predátora do hnízdního prostoru. Postačí kůly, na kterých je budka připevněna, opatřit hladkými plastovými trubkami (cca 40-50 cm), které zabrání vyšplhání predátora z vody

Podmínky a požadavky:
 • maximální počet 2 ks/1 ha vodních ploch v honitbě
 •  příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let (před novelou nařízení vlády 5 let); počet dotovaných zařízení za sledovaných 10 let nesmí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby
 •  
Přílohy k žádosti:
 • prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení na jeho honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází); pokud mají potenciální žadatelé zájem, tak na odkazu KÚSK byl pro usnadnění práce umístěn nezávazný vzor tohoto této přílohy
 • zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu hnízdních budek instalovaných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek
 • technická dokumentace – postačí jednoduchý nákres, ze kterého budou patrné základní parametry zařízení (rozměry, tvar apod.); nákres lze nahradit i fotodokumentací s doplněním rozměrů
 •  
 •  
  1. Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních nebo mobilních odchytových zařízení na spárkatou zvěř
  2.  
U tohoto dotačního titulu byl název novelou nařízení vlády zobecněn z odchytového zařízení na prase divoké na veškerou spárkatou zvěř.

Podmínky a požadavky:
 • maximální počet 1 ks/150 ha honitby
 • pokud je zařízení konstruováno jako kovová klec, musí být vybaveno přítlačnou posuvnou stěnou a zařízením pro přenos signálu o uzavření klece; bližší technická specifikace přítlačné stěny bude v nejbližším možném termínu metodicky upřesněna na internetových stránkách garantem dotačního programu, tj. MZe; jako zařízení lze například využít fotopast s dálkovým přenosem dat (MMS, email)
 • příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 10 let nesmí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby)
 • z technické dokumentace musí být patrné, že odchytové zařízení splňuje svou primární funkci, tj. odchyt spárkaté zvěře
 •  
Přílohy k žádosti:
 • prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení na jeho honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází); pokud mají potenciální žadatelé zájem, tak na odkazu KÚSK byl pro usnadnění práce umístěn nezávazný vzor tohoto této přílohy
 • zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu odchytových zařízení instalovaných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek
 • technická dokumentace – postačí jednoduchý nákres, ze kterého budou patrné základní parametry zařízení (rozměry, tvar apod.); nákres lze nahradit i fotodokumentací s doplněním rozměrů
 •  
 •  
  1. Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových krmelců pro drobnou zvěř
  2.  
Jedná se novelou nařízení vlády o nově zařazený dotační titul.

Podmínky a požadavky:
 • maximální počet 1 ks/100 ha honitby
 •  příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 10 let nesmí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby)
 •  
Přílohy k žádosti:
 • prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení na jeho honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází); pokud mají potenciální žadatelé zájem, tak na odkazu KÚSK byl pro usnadnění práce umístěn nezávazný vzor tohoto této přílohy
 • zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000
 • technická dokumentace – postačí jednoduchý nákres, ze kterého budou patrné základní parametry zařízení (rozměry, tvar apod.); nákres lze nahradit i fotodokumentací s doplněním rozměrů
 •  
 •  
  1. Pořízení akusticko-světelných plašičů zvěře pro její ochranu při zemědělských činnostech
  2.  
Jedná se novelou nařízení vlády o nově zařazený dotační titul.

Podmínky a požadavky:
 • maximální počet 1 ks/150 ha zemědělské půdy v honitbě
 • plašič musí umožňovat nastavení doby provozu a vytvářet alespoň 2 kombinace akusticko-světelných efektů
 • příspěvek lze poskytnout jednou za 5 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 5 let nesmí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby)
 •  
Přílohy k žádosti:
 • prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s umístěním zařízení na jeho honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází); pokud mají potenciální žadatelé zájem, tak na odkazu KÚSK byl pro usnadnění práce umístěn nezávazný vzor tohoto této přílohy
 • technická dokumentace – nejlépe kopie návodu k použití zařízení
 •  
 •  
  1. Zajištění vhodného krmiva pro jelena evropského, daňka skvrnitého, siku japonského nebo muflona v přezimovací obůrce na dobu 4 měsíců
  2.  
Podmínky a požadavky:
 • sčítání uvedených druhů spárkaté zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce bylo provedeno za účasti zástupce KÚ a o sčítání byl proveden zápis
 •  
Přílohy k žádosti:
 • sčítaný počet kusů vybraných druhů spárkaté zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce
 
 1. Podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního
  1. Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců tetřeva hlušce
  2.  
Podmínky a požadavky:
 • při vypouštění tetřeva hlušce je nutné dodržet poměr pohlaví 1:1 až 3:5
 • zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění
 • chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky uvedené v § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a v § 4 a § 5 zákona o myslivosti
 • všichni jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let
 • vypuštění jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce KÚ a o provedeném vypuštění byl vypracován zápis
 •  
Přílohy k žádosti:
 • koncepce podpory ohroženého druhu zvěře, zpracovaný plán péče a způsob vypouštění ohroženého druhu zvěře v průběhu dotačního období
 • pravomocný souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stádií podle § 4 zákona o myslivosti – pouze v případě dovozu
 • pravomocný souhlas nebo pravomocná výjimka podle § 54 odst. 3 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny
 •  
Vysvětlivky k použitým právním předpisům:
§ 54 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny: „Vypouštět zvláště chráněné živočichy odchované v lidské péči do přírody a vysévat či vysazovat uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny mimo kultury a zastavěná území obcí lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody“. Orgán ochrany přírody podle § 54 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny udělí souhlas v případě, že nehrozí riziko zhoršení stavu volně žijící populace a jedná-li se o vypuštění v areálu původního výskytu daného druhu za účelem obnovy jeho populace nebo stabilizace či posílení populací stávajících.

 1. Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců tetřívka obecného
 2.  
Podmínky a požadavky:
 • při vypouštění tetřívka obecného je nutné dodržet poměr pohlaví 1:1 až 3:5
 • zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění
 • chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky uvedené v § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a v § 4 a § 5 zákona o myslivosti
 • všichni jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let
 • vypuštění jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce KÚ a o provedeném vypuštění byl vypracován zápis
 •  
Přílohy k žádosti:
 • koncepce podpory ohroženého druhu zvěře, zpracovaný plán péče a způsob vypouštění ohroženého druhu zvěře v průběhu dotačního období
 • pravomocný souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stádií podle § 4 zákona o myslivosti – pouze v případě dovozu
 • pravomocný souhlas nebo pravomocná výjimka podle § 54 odst. 3 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny
 •  
 •  
  1. Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců koroptve polní
  2.  
Podmínky a požadavky:
 • minimální počet vypouštěných jedinců do honitby je 30 kusů koroptve polní
 • zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění
 • chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky uvedené v § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a v § 4 a § 5 zákona o myslivosti
 • všichni jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let
 • vypuštění jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce KÚ a o provedeném vypuštění byl vypracován zápis
 • příspěvek se nevztahuje na vypouštění po zakomorování
 •  
Přílohy k žádosti:
 • koncepce podpory ohroženého druhu zvěře, zpracovaný plán péče a způsob vypouštění ohroženého druhu zvěře v průběhu dotačního období
 • pravomocný souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stádií podle § 4 zákona o myslivosti – pouze v případě dovozu
 • pravomocný souhlas nebo pravomocná výjimka podle § 54 odst. 3 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny
 •  
 •  
  1. Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního
  2.  
Podmínky a požadavky:
 • minimální počet vypouštěných jedinců do honitby je 10 kusů zajíce polního
 • zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění
 • chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky uvedené v § 4 a § 5 zákona o myslivosti
 • všichni jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let
 • vypuštění jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce KÚ a o provedeném vypuštění byl vypracován zápis
 •  
Přílohy k žádosti:
 • koncepce podpory zajíce polního, zpracovaný plán péče a způsob vypouštění zajíce polního v průběhu dotačního období; pokud mají potenciální žadatelé zájem, tak na odkazu KÚSK byl pro usnadnění práce umístěn nezávazný vzor tohoto této přílohy
 • pravomocný souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stádií podle § 4 zákona o myslivosti – pouze v případě dovozu
 •  
 •  
  1. Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve
  2.  
Podmínky a požadavky:
 • četnost přenosných přístřešků nepřevyšuje 5 ks/100 ha zemědělské a ostatní půdy
 • finanční příspěvek lze poskytnout jedenkrát za 5 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 5 let nesmí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby)
 •  
Přílohy k žádosti:
 • technická dokumentace – postačí jednoduchý nákres, ze kterého budou patrné základní parametry zařízení (rozměry, tvar apod.); nákres lze nahradit i fotodokumentací s doplněním rozměrů
 
 1. Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy – bílý jelen, koza bezoárová
 2.  
Podmínky a požadavky:
 • žadatel vede evidenci chovaných jedinců
 • žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření
 • pro určování výše příspěvku je rozhodující počet kusů k 31. březnu kalendářního roku, ve kterém byla žádost podána, maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti (§ 3 odst. 2 zákona o myslivosti)
 •  
Přílohy k žádosti:
 • koncepce podpory oborního chovu vzácného poddruhu zvěře
 • platný plán mysliveckého hospodaření podle § 36 zákona o myslivosti – Mysl/1 (plán mysliveckého hospodaření v honitbě – část plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou)
 
 1. Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře
  1. Nákup a aplikace veterinárního antiparazitického přípravku pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře
  2.  
Upozornění: Přestože je tento příspěvek i nadále součástí nařízení vlády, tak lze prostředky na tento dotační titul momentálně čerpat pouze v minimální míře. Účinnosti nabylo nařízení Státní veterinární správy (č. j. SVS/2018/134060-G), které v souvislosti s opatřeními na eliminaci dopadů šíření afrického moru prasat, plošně zakazuje aplikaci antiparazitik v honitbách. Je možné sice zažádat Státní veterinární správu o výjimku, nicméně pouze pro obory, popř. přezimovací obůrky.

Podmínky a požadavky:
 • příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením
 • žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření a v souladu s ustanoveními § 36 zákona o myslivosti
 • u příspěvku je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku; tento počet může být maximálně do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti (§ 3 odst. 2 zákona o myslivosti)
 • výše příspěvku se stanoví pomocí tabulky přiložené dostupné na výše uvedených internetových odkazech
 •  
Přílohy k žádosti:
 • protokol o laboratorním vyšetření s pozitivním nálezem
 • platný plán mysliveckého hospodaření podle § 36 zákona o myslivosti - Mysl/1 (plán mysliveckého hospodaření v honitbě – část plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou)
 • kopie dokladu o zakoupení veterinárního antiparazitického přípravku
  1. Laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou
  2.  
Podmínky a požadavky:
 • výše příspěvku se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorní vyšetření
 •  
Přílohy k žádosti:
 • platný plán mysliveckého hospodaření podle § 36 zákona o myslivosti – u spárkaté zvěře Mysl/1; v případě drobné zvěře Mysl/2, eventuálně Mysl/3
 • protokol o laboratorním vyšetření zvěře
 • kopie daňového dokladu za provedené laboratorní vyšetření
 
 1. Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého
 2.  
Tento dotační titul rovněž patří mezi nově zařazené finanční příspěvky. Cílem opatření je pomoci řešit problémy se zvýšenými početními stavy kormorána velkého a částečně eliminovat jeho negativní dopady na rybí populace v rámci České republiky.

Podmínky a požadavky:
 • Příspěvek se poskytuje za každý markant (horní část zobáku kormorána velkého oddělenou na úrovni ozobí), jehož předání ke zničení je potvrzeno v příloze č. 2 žádosti pracovištěm Státní veterinární správy; přehled pracovišť je součástí metodiky poskytování finančních příspěvků dostupné na výše uvedených internetových odkazech. SVS důrazně upozorňuje, že markanty bude od žadatele přebírat každoročně v druhé polovině srpna, zásadně najednou a pouze tehdy, jestliže markanty budou řádně vysušeny a budou nejvýše po 5 kusech zabaleny v rychlouzavíracích plastových sáčcích (se „zipem“) nebo zataveny v plastových sáčcích.
 
Přílohy k žádosti:
 • potvrzení pracoviště SVS místně příslušného k honitbě o předání markantů ke zničení (příloha č. 2 žádosti)
 • kopie rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení nebo uložení snížení početních stavů zvěře podle § 39 zákona o myslivosti
 
 1. Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého
 2.  
Dotační titul patří k nově zařazené podporované činnosti, jejímž záměrem je motivovat uživatele honiteb ke zvýšenému úsilí v odlovu prasete divokého.

Podmínky a požadavky:
 • příspěvek se poskytuje na každý kus, kterým byl v příslušné honitbě v posledním uzavřeném mysliveckém roce překročen roční průměr odlovu za tři předchozí hospodářské roky
 • Příklad: při podávání žádosti v roce 2019 se odlov za hospodářský rok 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019 porovnává s ročním průměrem odlovu za hospodářské roky 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016 až 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018.
 • Pokud u nově uznaných honiteb chybí údaj o odlovu za některý ze tří předchozích mysliveckých roků, roční průměr odlovu se neurčuje výše uvedeným způsobem, ale rovnou se jako roční průměr odlovu použije hodnota 3 ks na každý 100 ha honitby zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů.
 • pro výpočet se za poslední uzavřený hospodářský rok uvádějí pouze kusy evidované Státní veterinární správou jako vyšetřené na přítomnost svalovce a předložené k tomuto vyšetření s ocasem (pírkem)
 •  
Přílohy k žádosti:
 • soupis prasat divokých ulovených v posledním uzavřeném hospodářském roce a výpočet ročního průměru odlovu za tři předchozí hospodářské roky (oboje v příloze č. 3 žádosti)
 
 1. Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin
 2.  
U tohoto nového dotačního titulu bych rád poznamenal, že se jedná o jedinečnou šanci pro mnohé uživatele honiteb, jak postupně zlepšovat životní prostředí zvěře. Kromě skutečnosti, že velká část myslivců disponuje alespoň nějakými pozemky, tak lze určitě oslovit i zástupce obcí, kteří jistě budou podporovat aktivity podobného typu. Věřím, že tyto snahy najdou pochopení i u „nemysliveckých“ zástupců vlastníků, které by měli zástupci uživatelů honiteb oslovit. Činnosti, jejichž výsledkem je opětovný návrat rozptýlené zeleně do krajiny (v minulosti významně likvidované), budou stoprocentně pozitivně hodnoceny i ze strany laické veřejnosti, která tímto způsobem může začít měnit pohled na myslivost jako takovou.

Upozornění:
 • Pro zalesňování pozemků nad 0,5 ha je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (§ 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny).
 • Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody. Geograficky nepůvodním druhem je druh, který není součástí přirozených společenstev příslušného regionu (§ 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). Obecně je zakázáno na území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací.
 • Pokud je předmět finančního příspěvku na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin umisťován do významného krajinného prvku [lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a další útvary podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny], nemá dojít k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, si musí ten, kdo takový zásah zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (§ 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny).
 • Pokud je předmět finančního příspěvku na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin umisťován na zemědělskou půdu (§ 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů), nesmí dojít bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k porušení zásad ochrany zemědělské půdy [zejm. § 3 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu].
 •  
 • Založení nových remízků mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa
 •  
Remízkem se rozumí dřevinný porost vzniklý výsadbou vhodných druhů keřů a stromů a zajišťující drobné zvěři přirozený úkryt ve volné krajině.

Podmínky a požadavky:
 • umístění zakládaného remízku mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • maximálně 2 ha remízků na 100 ha honitby
 • minimální výměra zakládaného remízku pro zvěř 0,05 ha a maximální výměra 1 ha
 • pro výsadbu stromů byly použity poloodrostky (dřeviny s nadzemní částí o výšce 51-120 cm) nebo odrostky (dřeviny s nadzemní částí o výšce 121-250 cm)
 • vysazené stromy (poloodrostky i odrostky) byly opatřeny mechanickou zábranou kontaktu se zvěří o minimální výšce 1 m (netýká se vysazených keřů)
 • výškové parametry keřů nejsou specifikovány – nicméně mělo by se jednat o výsadby schopný keř běžné tržní jakosti
 •  
Přílohy k žádosti:
 • prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s výsadbou dřevin na jeho pozemku, spolu s parcelním číslem pozemku a názvem katastrálního území, v němž se pozemek nachází; pokud mají potenciální žadatelé zájem, tak na odkazu KÚSK byl pro usnadnění práce umístěn nezávazný vzor tohoto této přílohy
 • zákres remízku do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000
 • kopie dokladu o nákupu sadebního materiálu (musí obsahovat druh dřeviny, výšku nadzemní části a počet jedinců)
 • fotografická dokumentace předmětu příspěvku
 • projekt obsahující výčet pozemků, na němž byl remízek založen, dřevinnou skladbu výsadby a plochu remízku – je nutné žadatele upozornit, že nebude nutné doložit žádné rozsáhlé a mnoha stránkové projektové dokumentace
 •  
  1. Výsadba plodonosných dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa
  2.  
Plodonosnými dřevinami se pro potřeby tohoto finančního příspěvku rozumí výhradně jabloň lesní, třešeň ptačí, hrušeň polnička, jeřáb ptačí, jeřáb břek, jeřáb muk, jeřáb oskeruše, morušovník bílý, ořešák královský, jírovec maďal, kaštanovník jedlý, slivoň obecná („mirabelka“, „špendlíky“), slivoň trnka, slivoň švestka, růže šípková, hloh obecný a líska obecná.

Podmínky a požadavky:
 • výsadba dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • pro výsadbu stromů byly použity poloodrostky (dřeviny s nadzemní částí o výšce 51-120 cm) nebo odrostky (dřeviny s nadzemní částí o výšce 121-250 cm)
 • vysazené stromy (poloodrostky i odrostky) byly opatřeny mechanickou zábranou kontaktu se zvěří o minimální výšce 1 m (netýká se vysazených keřů)
 • výškové parametry keřů nejsou specifikovány – nicméně mělo by se jednat o výsadby schopný keř běžné tržní jakosti
 •  
Přílohy k žádosti:
 • prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s výsadbou dřevin na jeho pozemku, spolu s parcelním číslem pozemku a názvem katastrálního území, v němž se pozemek nachází; pokud mají potenciální žadatelé zájem, tak na odkazu KÚSK byl pro usnadnění práce umístěn nezávazný vzor tohoto této přílohy
 • zákres výsadby do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000
 • kopie dokladu o nákupu sadebního materiálu (musí obsahovat druh dřeviny, výšku nadzemní části a počet jedinců)
 • fotografická dokumentace předmětu příspěvku
 • projekt obsahující výčet pozemků, na němž byla výsadba plodonosných dřevin založena a dřevinnou skladbu výsadby – je nutné žadatele upozornit, že nebude nutné doložit žádné rozsáhlé a mnoha stránkové projektové dokumentace
 
 1. Finanční příspěvky vlastníkům loveckých psů a dravců
Dotační tituly jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 2. V tomto směru nebyly finanční příspěvky novelou nařízení vlády dotčeny.
 
 1. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů
 2.  
Podmínky a požadavky:
 • úspěšné vykonání zkoušky z výkonu
 • příspěvek lze poskytnout za splnění každého výkonu jedenkrát za život psa
 • žadatel je majitelem loveckého psa
 •  
Přílohy k žádosti:
 • potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu (příloha č. 8 vyhlášky č. 244/2002 Sb.) s vyznačením úspěšně absolvovaných výkonů
 
 1. Chov a výcvik loveckých dravců
 2.  
Podmínky a požadavky:
 • lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni
 • příspěvek se poskytuje na úspěšně odchovaného, plně opeřeného loveckého dravce, vyvedeného z umělého chovu v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici, přičemž tento stav lze fyzicky zkontrolovat po dobu dvou týdnů od data podání žádosti
 • žadatel je majitelem uvedeného chovu loveckého dravce
 •  
Přílohy k žádosti:
 • osvědčení nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 54 odst. 3 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydané pro exemplář živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství
 • potvrzení o složení sokolnické zkoušky
 • potvrzení o členství v sokolnické organizaci
 
 1. Závěr
 2.  
Novela nařízení vlády významně rozšířila spektrum podporovaných činností v rámci mysliveckého hospodaření pro uživatele honiteb. Neznamená to pouze, že mnohé veřejně prospěšné práce a činnosti, které dosud myslivci realizovali pouze na vlastní náklady, budou částečně financovány a zlepší se tím ekonomika žadatelů, ale nové finanční zdroje umožní rozvíjet i další aktivity, na které by jinak nebyly prostředky. Myslím si, že by byla škoda tuto příležitost nevyužít. Zvláště ve snahách v opětovném a postupném ozelenění honiteb vidím velký potenciál, jak pozitivně propagovat myslivost vůči laické veřejnosti. Samozřejmě bude záležet na „dostupnosti“ pozemků, ale jak již bylo uvedeno výše, velký potenciál lze spatřovat v pozemcích myslivců samotných a u pozemků místních obecních samospráv.

Graf.tif

Přiložený graf představuje vyplacený objem finančních prostředků do myslivosti v letech 2006-2017. Požadavky pro rok 2018 budou propláceny koncem letošního roku. Nelze sice do budoucna předpovídat objem finančních prostředků MZe, ale doposud byly požadavky oprávněných žadatelů uspokojeny vždy ze 100 %.
Doufám, že Vám výše uvedený přehled dodal potřebný impuls a zapojíte se do okruhu stabilních žadatelů a budete do budoucna rozšiřovat své myslivecké aktivity, a to především na úseku péče o zvěř a zlepšování jejího životního prostředí. V článku nemohly zaznít veškeré informace, proto doporučuji nastudovat výše zmíněné materiály (nařízení vlády a metodiku), popř. kontaktovat místně příslušný KÚ, který má administraci na starosti.
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

Tabulka-cela Tabulka-cela (12,36 KB)
tabulka-web tabulka-web (341,40 KB)
vychází v 4:50 a zapadá v 21:12 vychází v 23:01 a zapadá v 6:37 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...