Aktuality

MVO - zákaz aplikace antiparazitik!

| Diskuzní fórum
MVO - zákaz aplikace antiparazitik!
Všem uživatelům honiteb se v roce 2019 zakazuje použití antiparazitárních přípravků pro léčení parazitóz u spárkaté zvěře.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY


Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a  odst.  3  veterinárního  zákona  a  s  vyhláškou  č.  202/2004  Sb.,  o  opatřeních  pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje tato
 

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky
 
Čl. 1
 
Všem uživatelům honiteb se zakazuje použití antiparazitárních přípravků pro léčení parazitóz u spárkaté zvěře.
 
 
Čl. 2
 
  1. Krajská veterinární správa může v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 veterinárního zákona povolit k odůvodněné žádosti uživatele honitby výjimku ze zákazu stanoveného v článku 1 na území obor a přezimovacích obůrek.
 
  1. Součástí žádosti o povolení výjimky podle odstavce 1 musí být výsledek parazitologického vyšetření provedeného v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2018    (kód ExJ200) a v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2019 (kód ExJ200) nebo výsledek patoanatomického vyšetření deklarující nezbytnost tohoto ošetření.
 
  1. Uživatel honitby, který obdrží výjimku podle odstavce 1, musí zajistit aplikaci antiparazitárních přípravků tak, aby byla minimalizována možnost konzumace prasaty divokými.
 
 
Čl. 3
 

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
  1. 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
  2. 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 4
 

Společná a závěrečná ustanovení

 
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.
  1. Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání;  za  den  jeho  vyhlášení  se považuje  den  jeho  vyvěšení na  úřední  desce  Ministerstva  zemědělství.  Vyvěšuje  se  na   úředních  deskách  ministerstva    a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.
 
 
 
V Praze dne 08. 11. 2018
 
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
Státní veterinární správy

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 7:51 a zapadá v 15:58 vychází v 12:17 a zapadá v 22:58 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...