Aktuality

Monitoring fibropapilomatózy

Ondřej Faltus | Diskuzní fórum
Monitoring fibropapilomatózy
Fibropapilomatóza se stává stále rychleji se rozšiřujícím onemocněním, především srnčí zvěře. Dosud není známá účinná prevence, ani léčba.
Protože fibropapilomatóza není nemocí přenosnou na člověka, státní orgány se o tuto nemoc dosud nezajímají, a to ani Státní veterinární správa, ani státní správa myslivosti. Není znám žádný komplexní monitoring této nemoci v naší republice.

Fibropapilomatóza je nezhoubné nádorové onemocnění s infekční etiologií u spárkaté přežvýkavé zvěře. Postihuje především kůži a podkoží. V současné době lze v našich podmínkách považovat výskyt papilomatózy, zvláště pak u srnčí zvěře, za veliký problém. Jedná se o benigní nádorové onemocnění s rychlým šířením v populaci.

Myslivecká komise ČMMJ přichází s monitoringem fibropapilomatózy v České republice, a to za rok 2017. Monitoring proběhne s aktivní spoluprací jednotlivých okresních mysliveckých spolků.
Věříme, že jednotlivé pobočné spolky ČMMJ prokáží akceschopnost, zvláště v tak závažném tématu, jakým fibropapilomatóza je.

Prosíme všechny okresy o spolupráci při vyplnění tabulky č. 1 a 2 k monitoringu, které lze stáhnout na webu ČMMJ www.cmmj.cz.a v přílohách na konci článku

Podkladem pro vyplnění tabulky č. 1 budou vyplněné tabulky č. 2, které jednotlivé okresy elektronicky rozešlou začátkem ledna 2018 do všech honiteb ve své působnosti. Tabulky č. 2, došlé z jednotlivých honiteb na příslušný okresní myslivecký spolek, budou sumarizovány do celkové tabulky č. 1 za okres. Požadovaný termín na odeslání kompletně vyplněné tabulky č. 1 OMS na ČMMJ je konec ledna 2018. Víme, že nepřijde hned obratem odpověď ode všech honiteb, ale určitě to bude většina. Zbytek bude nutné aktivně vyžadovat, třeba i krátkým telefonickým hovorem se zástupcem honitby. Prosíme, aby se tohoto úkolu ujaly okresní myslivecké komise.
Sumarizační tabulku č. 1 za okres prosíme zaslat na sekretariát ČMMJ Ing. Marku Krausovi na adresu marek.kraus@cmmj.cz.

Bez zodpovědného úsilí všech okresů nebudeme schopni monitoring vyhodnotit, prosíme tedy představitelé okresních mysliveckých spolků, ale i jednotlivých honiteb, o vstřícnost a spolupráci.
Cílem monitoringu je zjistit aktuální zamoření srnčí zvěře fibropapilomatózou podle jednotlivých ORP v ČR. Výsledky monitoringu předáme jak Státní veterinární správě, tak i státní správě myslivosti (Ministerstvu zemědělství) a samozřejmě uveřejníme výsledky i v časopise Myslivost. Předpokládám, že na základě výsledků monitoringu vznikne mezi státními institucemi a ČMMJ odborná debata, jak se k fibropapilomatóze postavit a jak této chorobě čelit.

Tento monitoring je ale pouze prvním krokem. Podle názoru Myslivecké komise ČMMJ by měla státní správa myslivosti monitorovat u ulovených či uhynulých kusů zvěře toto onemocnění trvale. Je na to velice jednoduchý recept – stačilo by, aby myslivečtí hospodáři ve svých měsíčních hlášenkách odlovu a úhynu zvěře označily kusy napadené touto nemocí. Následně by informaci pracovník ORP přepsal do programu, kam ukládá ostatní informace o lovu a úhynu. Stačí k tomu jen ve zmíněném softwaru doprogramovat jedno políčko.

Pevně věřím, že se povede monitoring ve velice krátké době vyhodnotit. Prosím všechny zástupce honiteb o rychlé zaslání vyplněné tabulky na příslušný okresní myslivecký spolek. Žádáme také jednotlivé okresy, především jednatele a myslivecké komise, aby si vzali monitoring fibropapilomatózy za svůj a aktivním přístupem získali informace pokud možno ze všech honiteb a kompletní dotazník odeslali na sekretariát ČMMJ do konce ledna.
Děkujeme za spolupráci.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 7:50 a zapadá v 16:31 vychází v 8:31 a zapadá v 18:01 Nákupní košík 0
Zpracování dat...