Aktuality

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

| Diskuzní fórum
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Všem uživatelům honiteb se zakazuje použití antiparazitárních přípravků pro léčení parazitóz u spárkaté zvěře.

 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon), v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření  k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky

Čl. 1

Všem uživatelům honiteb se zakazuje použití antiparazitárních přípravků pro léčení parazitóz u spárkaté zvěře.

Čl. 2

1. Krajská veterinární správa může v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 veterinárního zákona povolit k odůvodněné žádosti uživatele honitby výjimku ze zákazu stanoveného v článku 1 na území obor a přezimovacích obůrek.

2. Součástí žádosti o povolení výjimky podle odstavce 1 musí být výsledek parazitologického vyšetření provedeného v souladu s Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2018 (kód ExJ200) nebo výsledek patoanatomického vyšetření deklarující nezbytnost tohoto ošetření.

3. Uživatel honitby, který obdrží výjimku podle odstavce 1, musí zajistit aplikaci antiparazitárních přípravků tak, aby byla minimalizována možnost konzumace prasaty divokými.

Čl. 3

Sankce

4. Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

 

Čl. 4

Společná a závěrečná ustanovení

1. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.

2. Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

V Praze dne 25. 1. 2018

MVDr. Zbyněk Semerád ústřední ředitel

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

vychází v 5:55 a zapadá v 18:19 vychází v 22:43 a zapadá v 7:55 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...