Aktuality

Usnesení sboru zástupců ČMMJ

| Diskuzní fórum
Usnesení sboru zástupců ČMMJ
USNESENÍ Sboru zástupců
Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.,

konaného dne 17. listopadu 2016 v Benešově

 

Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. (dále jen „SZ ČMMJ, z. s.“) :

I. Zvolil:

1. Pracovní předsednictvo ve složení:
předseda ČMMJ, z.s.   – Ing. Jiří Janota
místopředseda ČMMJ, z.s.  – Ing. Jiří Červenka                    místopředseda ČMMJ, z.s.  – Ing. Roman Urbanec, Ph.D.
předseda DR ČMMJ, z.s.  – Ing. Petr Černík
 jednatelka ČMMJ, z.s.  – Martina Novotná

      zástupci OMS ČMMJ  
      OMS  Beroun    – Josef Šinkner
      OMS  Ústí n. Labem   – Ing. Václav Šutera
      OMS  Jičín    – Luboš Lonský
      OMS  Žďár n. Sázavou – Jan Kožený
      OMS  Šumperk   – Ing. Ludvík Doubravský
      OMS  Karviná   – Jaroslav Sajbot

2. Mandátovou komisi ve složení:

      předseda komise  – Ing. Václav Vomáčka
      tajemník komise  – Bc. Marek Kraus
     
      zástupci OMS ČMMJ
      OMS  Příbram  – Ing. Jiří Janů
      OMS  Rokycany  – Ing. Stanislav Suda
      OMS  Vyškov    – Ing. František Toman

3. Návrhovou komisi ve složení:

      předseda komise  – JUDr. Petr Vacek
      tajemník komise – MgA. Ing. Jana Adámková
     
      zástupci OMS ČMMJ  
      OMS  Blansko   – JUDr. Jiří Kšica
      OMS  Chrudim   – Mgr. Bc. Fr. Stejskal
      OMS  České Budějovice  – Ing. Václav Zumr
      OMS  Prachatice   – Ing. František Hrůza
      OMS  Zlín    – Mgr. Zdeněk Hluštík
      OMS  Praha 4   – Viktor Tolar


      předsedajícího:  Ing. Jiří Janota
      zapisovatele:   Ivona Karlíková
      ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Červenka


II. Projednal:

1. Bere na vědomí zprávu mandátové komise – na SZ ČMMJ, z. s. je přítomno 77 zástupců delegovaných z 81 pobočných spolků (dále jen „OMS ČMMJ, z. s.“) a 5 zástupců z pěti klubů ČMMJ, z. s. Z celkového počtu 86 zástupců je na dnešním zasedání přítomno 82 zástupců oprávněných hlasovat, což je 96, 73 % zástupců, kteří disponují vahou hlasů 60.288 hlasy. Vzhledem k nadpoloviční většině přítomných zástupců je SZ  ČMMJ, z. s. schopný usnášet se.

2. Program jednání a doplnění programu jednání o body C/5 a C/6, pořízení zvukového záznamu z jednání a jednací řád.
   Závěr: viz bod III/1

3. Bere na vědomí, že řídícím zasedání, SZ ČMMJ, z. s. byl MR ČMMJ, z. s., navržen Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ, z. s.

4. Kontrolu plnění usnesení SZ ČMMJ, z. s.  ze dne 18. 6. 2016.
Závěr: viz. bod III/2

5. Zprávu předsedy ČMMJ, z. s., Ing. Jiřího Janoty, o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z. s. (dále jen „MR ČMMJ, z. s.“) od SZ ČMMJ, z. s., konaného dne 18. 6. 2016 v Benešově.
Závěr: Bere na vědomí.

6. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z. s. (dále jen „DR ČMMJ, z. s.“) od SZ ČMMJ, z. s., konaného dne 18. 6. 2015 v Benešově, přednesenou Ing. Petrem Černíkem, předsedou DR ČMMJ, z. s.
Závěr: Bere na vědomí.

7. Hlavní směry činnosti ČMMJ, z. s. pro období 2016-2020.
Závěr: viz. bod III/3

8. Stanovisko DR k návrhu rozpočtu ČMMJ, z. s. na rok 2017.
Závěr: Bere na vědomí.

9. Návrh rozpočtu sekretariátu ČMMJ, z. s. na rok 2017.
Závěr: viz. bod III/4

10. Informaci k úpravě Stanov ČMMJ, z. s.
Závěr: Bere na vědomí.

11. Projekt fúze obchodních společností Služby myslivosti, s.r.o., INTERLOV PRAHA, s.r.o. a Myslivost, s.r.o., změny vlastnictví a změny v orgánech společností.
Závěr: viz. bod III/5

12. Úpravu Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů.
Závěr: viz. bod III/6 


13. Změny v orgánech HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Závěr: viz. bod III/7

14. Odvolání předsedy DR ČMMJ, z. s., Ing. P. Černíka.
Závěr: viz. bod III/8

15. Zprávu kontrolní komise pro dům Jungmannova 32/25, Praha 1.
Závěr: Bere na vědomí.

16. Návrh na řešení nemovitého majetku ČMMJ, z. s. se společným podílem a majetku, který hradily dřívější MS.
Závěr: viz. bod III/9,10

17. Řešení prodeje budovy u Splavu 8, Praha 10.
Závěr: viz. bod III/11

18. Informace o změně poskytování služby ČMMJ, z. s. vedení účetnictví pro OMSy ČMMJ, z. s.
Závěr: Bere na vědomí.

19. Otázku slučování OMSů ČMMJ, z. s.
Závěr: Bere na vědomí.

20. MR ČMMJ, z. s. informuje o návrhu na založení nového klubu „Klub lovecké lukostřelby“.
Závěr: Bere na vědomí.

21. MR ČMMJ, z. s. informuje, že zástupcem společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. nadále nebude Ing. P. Černík nýbrž Ing. J. Janota.
Závěr: Bere na vědomí.

 

III. Schválil:

1. Program jednání, pořízení zvukového záznamu z jednání a jednací řád s tím, že body B/1, B/2, B/5, B/6, B/7, C/1, C/2, C/7, E programu budou hlasovány vahou hlasů, ostatní body programu budou rozhodovány aklamací s rovností hlasů delegátů.
 
2. Kontrolu plnění usnesení SZ ČMMJ, z. s.  ze dne 18. 6. 2016.

3. Hlavní směry činnosti ČMMJ, z. s. pro období 2016 - 2020.

4. Rámcový rozpočet ČMMJ, z. s. na rok 2017.

5. Projekt fúze obchodních společností Služby myslivosti, s.r.o., INTERLOV PRAHA, s.r.o. a Myslivost, s.r.o.

6. Novelu Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých
psů.

7. Změny v orgánech HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

8. Odvolání člena DR ČMMJ, z. s., Ing. P. Černíka.

9. Návrh na řešení odprodeje nemovitého majetku ČMMJ, z. s. se společným podílem a majetku.

10. Návrh postupu na vypořádání vlastnických práv k pozemkům a budovám ve vlastnictví ČMMJ, z. s., na které si činí nárok myslivecké spolky (dříve sdružení).

11. Návrh na revokaci Usnesení SZ ČMMJ, z. s. ze dne 17. 11. 2015 v části VI. schvaluje, bod 4, Sbor zástupců schvaluje možnost prodeje budovy U Splavu 8/1660, Praha 10, Záběhlice, ve vlastnictví obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., a to za minimální cenu 10.000.000,- Kč mínus 3% provize pro realitní kancelář. Finanční částku získanou prodejem této budovy ukládá zablokovat na účtu obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. a dále ji nepoužívat tak, že bude využívána pro potřeby fúzované společnosti Myslivost, s.r.o.

 

IV. Zmocnil MR ČMMJ, z. s.:

1. K provádění dílčích změn v rámci schváleného rámcového rozpočtu pro rok 2017 při zachování vyrovnanosti. 

 

V. Uložil:


1. MR ČMMJ, z. s.:

a) Ing. V. Nechutnému, předsedovi EK ČMMJ, z. s. oslovit spoluvlastnické subjekty s nabídkou na odprodej nemovitého majetku ČMMJ, z. s.  se společným podílem.

 

2. Jednatelce ČMMJ, z. s.:

a) Zveřejnit novelu Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů v elektronickém Věstníku ČMMJ, z. s.

 


Výsledky hlasování o jednotlivých bodech usnesení jsou podle protokolů o výsledku hlasování Sboru zástupců ČMMJ, z. s. uvedeny v zápise.

Příští jednání Sboru zástupců ČMMJ, z.s. se bude konat 10. 6. 2017.

 

V Benešově, dne 17. listopadu 2016

 

 

           Ing. Jiří Janota,v.r.              JUDr. Petr Vacek,v.r.
         předseda ČMMJ, z. s.        člen MR ČMMJ, z. s.
                                                    a předseda organizačně-právní komise

 

 

         Martina Novotná,v.r.              MgA. Ing. Jana Adámková,v.r.
       jednatelka ČMMJ, z. s.           tajemník návrhové komise
           

 


      Ing. Jiří Červenka
      ověřovatel zápisu

1


 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

vychází v 4:51 a zapadá v 21:13 vychází v 14:02 a zapadá v 1:41 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...