Aktuality

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

| Diskuzní fórum
Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

Myslivecká rada zasedala dne 5. října  2017 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.
(dále jen MR ČMMJ)
                                                                 
Myslivecká rada zasedala dne 5. října  2017 v Praze. Na programu jednání byly následující body:
 
A.   Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ
 
B. Zprávy k projednání
 
1.    Návrh rozpočtu sekretariátu ČMMJ na rok 2018
2.    Směrnice ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti
3.    Směrnice k propůjčování vyznamenání
4.    Příprava listopadového Sboru zástupců ČMMJ 2017, program, komise
5.    FPPR – změna pravidel pro čerpání fondu
6.    Návrh na vyřešení majetku ve spoluvlastnictví ČMMJ a OMS – termín dokončení
7.    Návrh na řešení nastavení parametrů členského příspěvku
8.    Organizační řády klubů
9.    Odměny jednatelky za III. Q/2017
 
C. Různé
 
1.    Plán a vyhodnocení akcí 2017
2.    Návrh termínu na setkání s poslanci a senátory PČR
3.    Nominace členů MR při zastupování ČMMJ na ministerstvech
 
Doplnění programu jednání :
Předseda Ing. J. Janota navrhl doplnit program jednání o následující bod
B/10 Střelnice Hvězda Kotojedy, Kroměříž
 
 
Poř. Usnesení Myslivecké rady po projednání Zodpovídá
Termín
 1. Bere na vědomí návrh předloženého rámcového rozpočtu na rok 2018 s dopracováním předpokládaných příjmů  
 2. Ukládá předsedovi ekonomické komise Ing. Vl. Nechutnému předložit návrh rámcového rozpočtu sekretariátu ČMMJ na zasedání SZ ČMMJ, z.s. dne 17. 11. 2017 Ing.Vl. Nechutný
Do 16.10.2017
 3. Ukládá jednatelce ČMMJ M. Novotné zaslat vyrovnaný dopracovaný rozpočet členům MR per rollam k odsouhlasení. M. Novotná
Do 10.10.2017
 4. Neschvaluje předloženou Směrnici ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti.  
 5. Ukládá předsedkyni kulturně-propagační komise Ing. J. Špálové přepracovat Směrnici ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti. a rozeslat per rollam k odsouhlasení členům MR, po odsouhlasení přepracované směrnice bude směrnice předložena SZ dne 17. 11. 2017. Ing. J. Špálová
Do 10.10.2017
 6. Schvaluje Směrnici k propůjčování vyznamenání.  
 7. Ukládá jednatelce M. Novotné předložit Směrnici k propůjčování vyznamenání na zasedání SZ ČMMJ, z.s. dne 17. 11. 2017. M. Novotná
17.11.2017
 8. Schvaluje po doplnění programu návrh organizačního zajištění zasedání SZ ČMMJ, z.s. na 17. 11. 2017.  
 9. Ukládá jednatelce ČMMJ M. Novotné zabezpečit zasedání SZ ČMMJ, z.s. dle doplněného návrhu. M. Novotná
17.11.2017
 10. Schvaluje po úpravách změnu pravidel FPPR ČMMJ předložených předsedou organizačně-právní komise JUDr. P. Vackem,  
 11. Ukládá předsedovi organizačně-právní komise JUDr. P. Vackovi předložit návrh na změnu pravidel FPPR ke schválení  SZ ČMMJ, z.s. dne 17. 11. 2017. JUDr. P. Vacek
17.11.2017
 12. Ukládá předsedovi ekonomické komise Ing. Vl. Nechutnému vypracovat tabulku přehledu majetku s oceněním majetku a předložit do SZ ČMMJ. Ing.Vl. Nechutný
17.11.2017
 13. Schvaluje návrh na navýšení členského příspěvku s účinností od 1. 1. 2019 a to na Kč 1000 základní a Kč 650 snížený.  
 14. Ukládá předsedovi Ing. J. Janotovi předložit návrh na zvýšení členského příspěvku SZ ČMMJ v listopadu. Materiál zpracovat do 16. 10. 2017 k rozeslání na OMSy. Ing. J. Janota
Do 16.10.2017
 15. Schvaluje tyto organizační řády:
Klubu trubačů,  Klubu lovecké lukostřelby, Klubu fotografů, Klubu vábičů, Klubu Dámy české myslivosti,
 
 16. Řád Klubu mladí myslivci ČMMJ bude předložen na SZ ČMMJ jako součást návrhu na ustavení nového Klubu ČMMJ. Ing. M. Ježek
Do 16.10.2017
 17. Ukládá předsedovi organizačně-právní komise JUDr. P. Vackovi předložit 5 Organizačních řádů klubů ČMMJ do listopadového SZ ČMMJ. JUDr. P. Vacek
Do 16.10.2017
 18. Odkládá projednání odměn jednatelky ČMMJ M. Novotné za 3. čtvrtletí 2017 na další jednání MR ČMMJ. 16.11.2017
 19. Ukládá jednatelce M. Novotné ve spolupráci s jednatelem společnosti Myslivost, s.r.o. Ing. M. Fischerem  připravit návrh na odkoupení podílu střelnice Hvězda Kotojedy od ČMMJ a společnosti Myslivost, s.r.o.  do listopadového SZ ČMMJ. M. Novotná
Ing. M. Fischer
17.11.2017
 20. Souhlasí s tím, aby se tradiční setkání s poslanci a senátory PČR uskutečnilo až v únoru 2018.  
 21. Souhlasí se změnou termínu zkoušek MH u OMS Beroun a OMS Jindřichův Hradec  
 22. Neschvaluje žádost Klubu sokolníků o navýšení rozpočtu na setkání sokolníků v Opočně o 50.000 Kč.  
 23. Bere na vědomí ostatní informace členů MR a zástupce DR ČMMJ.  
 
 
 
Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 16. listopadu  2017 v Benešově. 
                                                                          
  Martina Novotná
 jednatelka ČMMJ, z.s.
 
 
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 7:50 a zapadá v 15:58 vychází v 11:52 a zapadá v 21:54 Nákupní košík 0
Zpracování dat...