Aktuality

Dozorčí rada ČMMJ pracuje …

František Chromec | Diskuzní fórum
Dozorčí rada ČMMJ pracuje …

Od doby, kdy byla zvolena Sborem zástupců Dozorčí rada ČMMJ v novém složení, uplynula již relativně dlouhá doba. Na první pohled by se mohlo zdát, že byla zvolena jaksi z povinnosti vyplývající ze Stanov ČMMJ. Viděno prezentací práce DR ČMMJ v tomto časopise, pak by se to mohlo zdát skutečností. Proto mi dovolte několik slov k činnosti i ke složení nejvyššího dozorčího a kontrolního orgánu ČMMJ a odstranění možného dojmu o ilegalitě činnosti Dozorčí rady ve struktuře orgánů ČMMJ.

Podle Stanov ČMMJ má dozorčí rada 14 členů – po jednom za každý kraj. Na posledním volebním Sboru zástupců ČMMJ však bylo zvoleno pouze 13 členů, jedna navržená členka nebyla zvolena. Půl roku pracovala Dozorčí rada ve třináctičlenném složení, do požadovaného početního stavu bylo doplněna na dalším Sboru zástupců.
Po zvolení Ing. Černíka předsedou a Ing. Křížka místopředsedou Dozorčí rady byli zvoleni i zástupci Dozorčí rady ČMMJ do Kynologické komise ČMMJ – Ing. Freiberg a Mgr. Medková, do Organizačně právní komise ČMMJ Mgr. Raffajová a do Ekonomické komise ČMMJ. Do Dozorčí rady Všeobecné pojišťovny Halali pak Ing. Černík.
Na dalším Sboru zástupců ČMMJ byla DR ČMMJ doplněna o zástupce za Zlínský kraj.
Po známých problémech kolem pojišťovny Halali byl předseda DR ČMMJ Ing. Černík z funkce odvolán a na jeho místo byl zvolen dosavadní místopředseda a místopředsedou byl zvolen Ing. Sedláček. Tím se opět snížil počet členů tohoto orgánu na třináct.
Tento stav byl napraven na dalším SZ ČMMJ doplněním o zástupce za Karlovarský kraj.
Téměř celý rok 2017 se jednání DR ČMMJ nezúčastňovala členka zvolená za Moravskoslezský kraj. Lze tedy konstatovat, že značnou část stávajícího volebního období pracovala DR ČMMJ v počtu 13 členů. V mezidobí byl zvolen předseda DR ČMMJ členem dozorčího orgánu Myslivost, s.r.o.. Místo zástupkyně za Moravskoslezský kraj byl do Organizačně právní komise zvolen JUDr. Chromec. Podle sdělení předsedů kynologické, ekonomické a organizačně právní komise pracují zástupci DR ČMMJ v uvedených komisích aktivně.
 
Čím se Dozorčí rada ČMMJ kromě uvedených personálních otázek zabývala?
 
Náplň práce DR ČMMJ je dána Stanovami ČMMJ v ustanoveních §§ 89 a následujících. Rozhodně však není náplní práce pouze kontrola a vyjadřování se k účetní závěrce a rozpočtu ČMMJ a předkládání zpráv o činnosti na jednáních Sboru zástupců ČMMJ.
Aby nemohlo nějaké podání adresované Dozorčí radě „vyhnít“, byla zavedena přesná evidence všech obdržených podání a materiálů, které k jednotlivým řešeným případům byly zpracovány, zaslány či vyžádány. Pro informaci v roce 2017 to bylo celkem 105 podání, která jsou vedena pod čísly jednacími a na každém zasedání jsou jednotlivé případy projednávány a podle výsledků šetření uzavírány. Z toho plyne, že ke konci roku 2017 nejsou všechny případy došetřeny a uzavřeny.
Každý jednotlivý případ je přidělen konkrétnímu členu DR ČMMJ, který je za zpracování a vyřízení případu odpovědný. Stejně tak je tomu i při provádění kontrol hospodaření hlavního i pobočných spolků, kontrol čerpání dotací apod.
Největším počtem řešených případů jsou pak oznámení členů a přezkum rozhodnutí dozorčích orgánů pobočných spolků či klubů.
Členové DR ČMMJ se podíleli také na zpracovávání nových organizačních řádů zájmových klubů ČMMJ a rovněž se podíleli na zpracování současných platných směrnic ČMMJ pro zkoušky z myslivosti.
Novinkou v práci DR ČMMJ je i skutečnost, že stručné zápisy z jednotlivých zasedání DR ČMMJ jsou uveřejněny a zpřístupněny na webových stránkách ČMMJ, samozřejmě ve znění nenarušujícím prováděná šetření a další úkony.
Od loňského roku členové DR ČMMJ provádějí kontrolní činnosti zaměřené na zkoušky z myslivosti i zkoušky pro myslivecké hospodáře na jednotlivých pobočných spolcích.
Kontroly jsou prováděny na základě příslušných ustanovení zákona o myslivosti, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a ustanovení Směrnice ČMMJ pro provádění zkoušek z myslivosti a zkoušek mysliveckých hospodářů. Kontroly jsou zaměřeny na vedení dokumentace k vedení výuky i předepsané myslivecké praxe ke zkouškám, složení komisí a oprávnění zkušebních komisařů. Samozřejmostí je i kontrola organizace a průběhu zkoušek i úroveň znalostí uchazečů, ale i zkušebních komisařů. V několika případech byli členové DR ČMMJ delegováni jako předsedové zkušebních senátů pro zkoušky mysliveckých hospodářů.
Ze všech kontrol jsou pořizovány zápisy a o výsledku kontroly je vždy příslušný okresní myslivecký spolek vyrozuměn a je mu předána kopie kontrolní zprávy. Pro rok 2018 jsou tyto kontroly plánovány tak, aby každý člen Dozorčí rady provedl alespoň jednu kontrolu zkoušek z myslivosti a jednu kontrolu zkoušek mysliveckých hospodářů. V letošním roce bude kontrola kromě jiného zaměřena i na dodržování jednotné metodiky přípravy a zkoušek z myslivosti. Kolik členů bude delegováno ČMMJ na zkoušky mysliveckých hospodářů ve funkci předsedů zkušebních senátů, rozhodne MR ČMMJ.
 
Smyslem tohoto příspěvku není provést výčet konkrétních případů projednávaných v DR ČMMJ za dané období. To bude předmětem dalších příspěvků po uzavření všech řešených případů z uplynulého roku. Je však nepochybné, že nejvíce podnětů se týká kynologie, a to jak v oblasti dodržování platného Zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, tak i Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro hodnocení zkoušek z výkonu.
Velká skupina podání se týká i povinnosti člena ČMMJ zachovávat vůči ostatním členům spolku ohleduplnost a slušné jednání.
Další větší skupinou jsou podání týkající se některých zájmových klubů. Bohužel byla i podání, která postoupila Dozorčí rada k řešení orgánům činným v trestním řízení.
Určitě budou na stránkách Myslivosti zveřejněny i obecné poznatky z kontrolní činnosti při zkouškách z myslivosti i při zkouškách mysliveckých hospodářů.
 
Závěrem jen sdělení, že tento příspěvek si nečiní nárok na analýzu řešených problémů projednávaných v DR ČMMJ. Chtěl jsem pouze poukázat na skutečnost, že Dozorčí rada existuje a usilovně pracuje. Konkrétní obecné rozbory, statistiky či závěry plynoucí z projednaných a pravomocně uzavřených případů budou zveřejněny v dalších číslech časopisu Myslivost.
Zcela závěrem mi dovolte poděkovat kontrolovaným subjektům za vstřícnost, otevřenost a spolupráci při prováděných kontrolách.
JUDr. František CHROMEC,
člen DR ČMMJ

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 6:04 a zapadá v 18:12 vychází v 17:25 a zapadá v 6:11 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...