Mufloní zvěř

Mufloní zvěř
Od vydání souborné, moderní publikace o mufloní zvěři (od Ing. J. Lochmana, CSc. – spoluautor Dutorohé zvěře) uplynulo bezmála již třicet let. I když se stále jedná o dokonalé zpracování veškerých poznatků o této zvěři, postoupil výzkum dále a některé údaje jsou zvolna zpřesňovány.
Vydavatelství Víkend vydalo v druhé polovině roku 2007 v překladu publikaci Mufloní zvěř - autoři H. Tomiczek (Rakousko) a F. Türcke (SRN). Tato kniha by mohla navázat na výše zmiňované dílo.
Mufloní zvěř je trvale atraktivní zvěří mezi myslivci a tak se zákonitě projevují i snahy o zlepšení kvality jednotlivých populací. K tomu musí přispívat stále více nových informací a poznatků.
Předkládaná publikace Mufloní zvěř je schopna zmíněný požadavek do jisté míry řešit. Přispívá k tomu i velké množství prostudované literatury se kterou autoři pracovali při sestavování tohoto odborného díla. Oba, odborníci na mufloní zvěř, rozdělili knihu do dvou základních oddílů, a to: Myslivecká zoologie a biologie, Chov a lov. V prvé části se kromě úvodu (historie druhu, původ a rozšíření, genetika) věnují především popisu zvěře a způsobu života, životním projevům a chování. Zvláštní pozornost je věnována rozboru příčin škod na lesních porostech způsobených touto zvěří.
Ve druhé části se věnují pastevním podmínkám, krmivu, způsobům lovu a plánování. V neposlední řadě pak ošetření úlovku a hodnocení trofejí.
Kniha je napsána velice srozumitelnou formou a je tak skutečně určena pro mysliveckou veřejnost se zaměřením pro potřeby praxe. Vědeckým rozborům se věnuje jen okrajově.
Zvláštní pozornost je zaměřena na plánování lovu a na vlastní odstřel. Postupný nárůst populace a odlov jsou graficky znázorňovány na pyramidě věkového složení stavu zvěře. Věková pyramida by měla pak sloužit především jako orientační schéma pro plán a případnou kontrolu lovu. Rovněž schematické náčrtky ale i obrázkové ukázky mufloních toulců podle věku jsou vhodným doplňkem knihy a přínosem po stránce výukové.
Publikace populární formou shrnuje reálné poznatky o mufloní zvěři v našich podmínkách. Čtenář-myslivec tu nepřímo najde cenné pokyny a návody na zlepšení managementu mufloní zvěře. Autorům se v podstatě podařilo vytvořit zdařilou publikaci, která bude skýtat ponaučení především začínajícím chovatelům mufloní zvěře, ale i ostatním myslivcům. Lze ji tedy jen doporučit do knihovny každého myslivce.
Ing. Zdeněk MÁCHA
vychází v 7:14 a zapadá v 16:15 vychází v 13:49 a zapadá v **:** Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...