Úspěšný lov

Úspěšný lov
Další z řady mysliveckých publikací, která obohatila v poslední době náš knižní trh, a která vznikla jako překlad z německého originálu, nese název Úspěšný lov. Pro české myslivce ji připravilo renomované nakladatelství Grada a jejím autorem je i u nás dobře známý myslivecký odborník Bruno Hespeler (z dosud vyšlých titulů můžeme jmenovat například knihy Lišky a kuny nebo Černá zvěř).

Protože tohoto autora znám především díky výše jmenovaným publikacím jakožto dobrého praktika s bohatými loveckými zkušenostmi, těšil jsem se i v tomto případě na zajímavé a poučné počtení.
Přestože nechci v žádném případě říct, že by se mi následně nedostalo některých nových poznatků, jsem z celkové koncepce dílka po pravdě řečeno poněkud rozpačitý. Může za to dle mého názoru především nedostatečná jednotná koncepce textu i poněkud chaotické zpracování informací. I když se čtenářům může po nahlédnutí do obsahu zdát, že knížka bude dobře uspořádána zhruba do kapitol věnovaných počasí a jeho vlivu na chování zvěře, stopařství, pobytovým znakům, etologii a projevům zvěře, mysliveckým zařízením, loveckým psům, značení zvěře, základní výbavě myslivce, zásadám první pomoci atd., působí následně dojmem jistého chaosu a namátkového předávání jinak hodnotných informací. Jako malý příklad uvedu situaci, kdy se autor v rámci textu jednotlivých kapitol zhruba věnuje zvěři jelení, srnčí černé či kamzíkovi (ani toto není ani zdaleka pravidlem) a náhle se nám na úrovni počasí, stopařství či loveckých psů objevuje název oddílu Liška, kuna a spol.
Během procházení textu jsem tedy především postrádal některé znaky, které u odborné publikace předpokládám - jistou hierarchii a řád. Bez okolků se ale přiznávám, že může jít toliko o osobní dojem, který je zajisté zatížen mojí slabostí v jisté (alespoň zdánlivé) systematičnosti, přehlednosti a dodržování jednoduchých logických posloupností při výstavbě textu.
Abych ale na díle nehledal pouze "mouchy", nemohu také nevyzvednout některé pasáže a zejména detailní informace, ve kterých mne autor nezklamal. Jedná se například o kapitolu Myslivecký management, kde již její samotný název napovídá, o co by nám mělo při hospodaření s volně žijící zvěří ve volné krajině jít především. Součástí textu jsou i vysvětlené a rozebrané pojmy jako je intervalový nebo koncentrovaný lov, které se v naší literatuře dosud příliš často neobjevují. Jako zajímavé hodnotím postřehy věnované reakci zvěře na vnější podněty a rušení (psi, houbaři, turisté atd.), které svědčí především o hloubavém přístupu autora a o jeho fundovanosti v rámci daného oboru.
Přínosná jsou v knize uveřejněná schémata a tabulky popisující srozumitelně problematiku složení tlup jednotlivých druhů zvěře, jejich sociální hierarchii při vytahování z krytin nebo chování při nátlačkách a naháňkách. Důležité informace lze vyčíst také z obrázků zachycujících způsob proudění vzduchu nebo přehlednost okolí při jednotlivých způsobech umístění mysliveckých zařízení vzhledem k porostům a terénu.
Z celého textu opakovaně vyplývá potřeba autora neustále volat po pravém smyslu lovu zvěře, tedy po dosažení onoho příjemného pocitu, který doprovází okamžik, kdy jsme zvěř dokázali navzdory jejím skvělým smyslům přelstít a kdy jsme se svými vlastními schopnostmi dopracovali kýženého výsledku. Knížka je jakýmsi skrytým varováním před nadměrným používáním elektronických vymožeností a moderních technických pomůcek, které možná vedou rychle, snadno a efektivně k loveckému úspěchu, nicméně zbavují myslivost a lov zvěře právě výše popsaného kouzla. Autor se tedy celým textem snaží probudit v myslivcích zájem o skutečné dění v přírodě, o odhalení tajů v chování zvěře a o jistou renesanci znalostí a moudrosti starých myslivců. A právě v tomto poslání shledávám osobně největší přínos dané publikace.
Pravděpodobně nejlépe celou situaci vystihnul v předmluvě recenzent vydání, pan MVDr. Zdeněk Kolář, kterého si na tomto místě dovolím citovat:
"Autorem této publikace je zkušený a milý skeptický praktik, jehož rady nám v mnohém poslouží. Nutně je však musíme porovnávat s našimi zákony a předpisy! V jednotlivostech se mohou lišit..."
V každém případě si tedy myslím, že uvedená kniha patří do našich mysliveckých knihovniček, přestože informace v ní obsažené budou možná pro některé čtenáři hůře vstřebávatelné. Možná, že se ale opravdu jedná pouze o můj osobní názor.
Knížku lze objednat v knihkupectví Myslivost za cenu......
Mgr. Josef Drmota


vychází v 7:14 a zapadá v 16:15 vychází v 13:49 a zapadá v **:** Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...