ZELENÁ ČÍSLA

ZELENÁ ČÍSLA - o ekonomice v současné české myslivosti
Posuzování vztahů mezi výstupy a vstupy do jakékoliv výrobní činnosti, kterou nepochybně je i myslivost, tedy hodnocení její ekonomické efektivnosti, je z mnoha specifických důvodů této spo-lečenské aktivity spíše opomíjenou záležitostí.
Asymetrie mezi náklady na výkon práva myslivosti a výnosy z ní motivuje hledání postupů, které směřují k vytvoření přija­telného poměru mezi oběma opozičními pojmy. Přínosem k této úlo­ze je posuzovaná publikace, kterou pro šíři záběru a komplexním zpracováním lze označit za průlomovou, a to i v evropském měřítku.
Definice pojmů a metod, použitelných při oceňování přírodních zdrojů, jsou obsahem první kapitoly. Na ni pak logicky navazuje druhá kapitola, která shrnuje dosavadní přístupy k oceňování zvěře. Obsahuje zejména hodnocení myslivecké péče o zvěř, posuzování normovaných stavů zvěře, a to nejen v ČR, ale i v Polsku, Rakousku, Německu a Slovensku. Obě kapitoly lze považovat za úvodní, jsou východiskem dalšího textu knihy.
Obsahem třetí kapitoly je ekonomika držitelů honiteb. Je v ní pojednáno nejen o hospodaření honebních společenstev, příjmech z pronájmu honiteb a daňových povinnostech, ale i o závažném prob­lému, kterým je úhrada škod zvěří.
Ekonomice uživatelů honiteb je věnovaná čtvrtá kapitola. Obsahuje popis ekonomické rozvahy hospodaření a vyhodnocení chovu hlavních druhů zvěře. Autor zde pojednává jednak o výnosech z prodeje zvě­řiny a z poplatkového lovu, a jednak o nákladech na přikrmování zvěře, ochranu myslivosti, budování a údržbu mysliveckých zařízení, materiál, dopravu, držení loveckých psů a střelivo. V závěru ka­pitoly jsou ilustrující údaje o ročních nákladech a výnosech „průměrné honitby“ v ČR. Kapitola má pro získání poznatků o ekonomice myslivosti stěžejní význam.
V páté kapitole se autor zabývá ročními osobními náklady mys­livce. Jsou to zejména náklady spojené se získáním kvalifikace, tj. na zkoušky a pořízení příslušných dokladů, na vhodné oblečení, zbraně a v neposlední řadě na honitbu. Údaje získané z praxe mysliveckého hospodaření prokazují, že se jedná o značné částky.
Doplňující význam v obsahu knihy má šestá kapitola, jsou v ní sdělení o hodnotě surovin, které získává zpracovatelský průmysl z ulovené zvěře v ČR.
O ekonomice intenzivních chovů zvěře pojednává sedmá kapitola. Obsahuje podrobné údaje o nákladech a výnosech oborních chovů spárkaté zvěře a bažantnic. Také v tomto případě se závěry ka­pitoly opírají o poznatky z praxe.
Výkon práva myslivosti má v ČR organizační strukturu. Činnost mysliveckých organizací nárokuje příslušné náklady. O nich pojed­nává osmá kapitola.
Obsahem deváté kapitoly jsou informace o národohospodářském významu myslivosti, tedy o přínosech této aktivity pro stát a o státní podpoře myslivosti.
Souhrn poznatků z předcházejících kapitol je v desáté kapitole. Tento souhrn je pak čtenáři k dispozici v němčině a angličtině.
Předmluvy ke knize napsali dva významní představitelé mezi­národních mysliveckých organizací: Dieter Schramm, prezident Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC), který knihu označuje jako pilotní práci, zdůrazňuje, že „… je představen přístup, který popisuje roli myslivosti ze zcela jiného zorného úhlu - z celkového ekonomického pohledu …hodnota myslivosti je tedy významný kámen mozaiky ve výpočtu hodnoty přírody a proto má zásadní závažnost".
Gilbert de Turckheim, prezident Federace organizací pro myslivost a ochranu přírody v EU (FACE) charakterizuje práci J. Feuereisela jako  „… průkopnickou v rámci Evropy a předsta­vuje důležitý základ pro obdobné práce v dalších zemích …při­náší zásadní pochopení ekonomiky myslivosti a objasňuje sociálně­ekonomickou roli myslivců v rámci České republiky."
Práce autora, významného vysokoškolského pedagoga myslivosti, je mimořádně záslužná. Nelze pochybovat o tom, že naše i zahra­niční odborná veřejnost o ni projeví zvýšený zájem.
Prof. Ing. Jiří BARTUNĚK, DrSc.
 
Vydalo Vydavatelství DRUCKVO, spol. s r.o., v Praze v roce 2010, celkem 155 stran, pevná šitá vazba, formát 200 x 285 mm, kat. č. 1/592, cena 318 Kč. Ke koupi i k objednání na dobírku v Knihkupectví Myslivost, Seifertova 81, 130 00 Praha 3 nebo elektronicky na www.myslivost.cz
vychází v 7:19 a zapadá v 16:11 vychází v 14:56 a zapadá v 2:22 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...