ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Jeden z návrhů stanov MS

JUDr. Ing. Čechura | Diskuzní fórum
jeden z návrhů stanov mysliveckého sdružení odpovídající novému Občanskému zákoníku vypracovaný JUDr. Ing. Vladimírem Čechurou.

S T A N O V Y
mysliveckého spolku

     Název:         Myslivecký spolek  ……………………, z.s.       IČ ……………

Sídlo: 

Statutární orgán: výbor spolku

                                                         Článek 1.

Základní ustanovení

1.  Myslivecký spolek (dále jen „spolek“) je samostatnou právní osobností, která vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, který sdružuje své členy zejména ke společnému provádění myslivosti v honitbě.

2.  Statutárním orgánem sdružení je výbor spolku (dále jen“výbor“).  Spolek zastupuje předseda a místopředseda ve všech záležitostech, a to každý z nich samostatně. Další členové výboru mohou jednat na základě pověření výborem.výboru.

 

Článek 2.

Hlavní činnost spolku

1.  Hlavní činností spolku je ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů.

2.  Spolek plní své poslání zpravidla tím, že především v zájmu svých členů:

a)      svou péčí zajišťuje zlepšování životního prostředí (revitalizace krajiny),

b)      propaguje na veřejnosti ochranu přírody a myslivost, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí,

c)      zajišťuje chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni,

d)     působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic,

e)      zajišťuje a organizuje rozvoj myslivecké kynologie, sokolnictví a loveckého střelectví,

f)       využívá státních i jiných dotačních programů.

4.  Spolek při své činnosti na úsecích ochrany přírody a krajiny, myslivosti, zemědělství a lesnictví spolupracuje s příslušnými správními orgány.

5.  Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.

 

 

 

Článek 3.

Členství ve sdružení

 

1.  Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát osoba starší 15 let, která si podala písemnou přihlášku.

2.  Členství vzniká rozhodnutím členské schůze spolku (dále jen „členská schůze“) a zaplacením vstupního příspěvku sdružení, pokud byl spolkem (členskou schůzí) stanoven.

3.  Členství zaniká

a)      úmrtím člena,

b)      vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi sdružení,

c)      vyloučením člena

d)     při nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené výborem posledním dnem marného uplynutí této lhůty.

     4.   Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

                                                                             Článek 4.

                                                                        Seznam členů

 

Spolek vede seznam členů. Zápisy v seznamu členů se provádí na základě usnesení členské schůze nebo výboru spolku. Seznam nebude zpřístupněn.                                                         

        

Článek 5.

Práva a povinnosti členů

 

  1. Člen má tato základní práva, která vykonává osobně:

a)      účastnit se provádění myslivosti v celé honitbě, jejímž je sdružení uživatelem,

b)      účastnit se provádění myslivosti v celé honitbě, jejímž je sdružení uživatelem,

c)      účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,

d)     volit a být volen do výboru sdružení nebo dozorčí rady,

e)      účastnit se a mysliveckých akcí pořádaných sdružením,

f)       podávat návrhy a stížnosti,

g)      podílet se na využívání výsledků z mysliveckého hospodaření.

 

2.  Člen má tyto základní povinnosti:

a)      hradit včas stanovené členské příspěvky,

b)      účastnit se jednání členských schůzí a akcí pořádaných spolkem,

c)      plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu,

d)     plnit rozhodnutí členské schůze a výboru,

e)      uhradit stanovený vstupní příspěvek,

f)       aktivně se podílet na plnění poslání sdružení.

 

3.  Při vystoupení ze spolku má člen nárok na vrácení vstupního příspěvku, příp. jeho části v závislosti na výsledku hospodaření spolku v posledním účetním roce (v roce, kdy bylo členovi ukončeno členství).

4.  Členům spolku, který pro pokročilý věk nebo zdravotní stav, popř. z jiných důvodů, nemohou v plném rozsahu plnit všechny povinnosti a úkoly spolku, mohou být členskou schůzí poskytnuty úlevy.

 

Článek 6.

Porušení členských povinností

 

1.      Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo z provozního řádu, může výbor uložit některé z těchto opatření:

a)    výtku,

b)   dočasné omezení využití výsledů mysliveckého hospodaření nebo jiných členských výhod, nejdéle na dobu jednoho roku.

2.      Člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku, může spolek vyloučit. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. 

3.      Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu.

4.      O vyloučení člena rozhoduje výbor.

5.      Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

6.      Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů., jinak jeho právo zaniká.

7.      Vyloučením ze spolku není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku na náhradu škody, kterou člen způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních předpisů.

 

 

 

 

 

Článek 7.

Organizace spolku

 

Orgány spolku

1.      Členská schůze

2.      Výbor

3.      Dozorčí rada

 

Členská schůze

 

1.      Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná podle potřeb - zpravidla 4x ročně a svolává ji výbor (písemně, elektronickou poštou apod.) nejméně třicet dnů před datem konání.

2.      V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program zasedání členské schůze. Na členskou schůzi se zve zpravidla zástupce držitele honitby.

3.      Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit.

4.      Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů nebo dozorčí rada spolku. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není-li takto svolána, může ji svolat ten, kdo podnět podal na náklady spolku sám.

5.       Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména o:

a)      přijetí člena,

b)      rozhodnutí o odvolání proti vyloučení člena ze spolku,

c)      výši vstupního příspěvku a členského příspěvku včetně termínu jeho úhrady,

d)     přijetí stanov sdružení a jejich změn,

e)      přijetí provozního řádu a jeho změn,

f)       členství v některém mysliveckém svazu nebo o účasti na jeho činnosti,

g)      smlouvě o nájmu honitby,

h)      volbě a odvolání předsedy, místopředsedy a členů výboru sdružení na dobu 5 let

i)        volbě a odvolání členů dozorčí rady na dobu 5 let

j)        návrhu na ustanovení a odvolání mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže,

k)      schválení a vydávání povolenek k lovu a rozdělovníku odstřelu spárkaté zvěře,

l)        schválení hospodaření spolku,

m)    schválení mysliveckého výkaznictví,

n)      schválení zprávy o činnosti spolku a záměru činnosti pro další období,

o)      zrušení či fúzi a rozdělení spolku,

p)      jmenování likvidátora,

q)      naložení s likvidačním zůstatkem spolku, 

Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech sdružení.

6.  Členská schůze je usnášení schopná za účasti (nadpoloviční) většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

7.  Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných členů nerozhodne o hlasování tajném.

8.      Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

9.  Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, koho pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

10.  Každý člen spolku může nahlížet do zápisů zasedání.

 

Výbor

 

1.      Výbor je statutárním orgánem spolku a spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. Tvoří jej předseda, místopředseda, myslivecký hospodář a další členové.

2.      Výbor provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi.

3.      Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny členů výboru.

4.      Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisují předseda, popř. předsedající a další člen výboru.

5.      O své činnosti předkládá výbor zprávy členské schůzi.

 

Dozorčí rada

1.      Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Je volena členskou schůzí, které je odpovědna ze své činnosti.

2.      Dozorčí rada je zpravidla tříčlenná. Jejími členy nemohou být členové výboru ani myslivecká stráž a osoby jim blízké.

3.      Dozorčí rada na první schůzi po svém zvolení volí svého předsedu.

4.      Dozorčí rada kontroluje veškerou činnost spolku i jeho orgánů, hospodaření spolku a provádí revizi účetních dokladů.

5.      Předseda dozorčí rady má právo účastnit se jednání schůzí výboru s hlasem poradním.

6.      Dozorčí rada předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění zjištěných závad.

 

Článek 8.

Zásady hospodaření

 

Prostředky spolku  tvoří především

a)      vstupní příspěvek členů,

b)      členské příspěvky,

c)      výnosy z mysliveckého hospodaření,

d)     dary, granty a dotace,

e)      hmotný a nehmotný majetek

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 

Článek 9 .

Společná a závěrečná ustanovení

 

1.      Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

 

2.      Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od učinění oznámení o odstoupení na zasedání orgánu nebo od dojití oznámeni o rezignaci do sídla spolku.   

 

3.      Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy výboru a dozorčí rady členská schůze.

 

4.      Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu spolku, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

 

5.      Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté.

 

6.      Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy až do doby nejbližšího zasedání orgánu k volbě.

 

7.      Pro svolávání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů spolku platí přiměřeně ustanovení o členské schůzi spolku.

 

8.      Kolektivní orgán rozhoduje v záležitostech spolku ve sboru. Je schopen se usnášet za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou zúčastněných členů.

 

9.      V případě nebezpečí z prodlení může kolektivní orgán s výjimkou členské schůze rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.

 

10.  Jednání kolektivních orgánů s výjimkou členské schůze se mohou členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

11.  Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

12.  Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj za uvedeném jednání hlasoval.

13.  Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.

14.  Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout, aby soud rozhodl neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.

15.  Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne …………………… s tím, že nahrazují stanovy přijaté usnesením členské schůze dne …………………..

 

Diskuzní fórum

Vzorové stanovy MS > stanovy MS Zobrazit módy:  
User avatar
Member
Member
Tomáš Fajkus - 11.4.2014 10:45:56
   
stanovy MS
Jedná se skutečně o správné vyložení zákona, které nelze "změkčit" (např. posílat pozvánky na schůzi osobně (nebo elektronicky) až 30 dní předem-je to příliš moc!)?
Děkuji

User avatar
Member
Member
jiří Vronský - 14.4.2014 19:52:07
   
RE:stanovy MS
Několik poznámek ke „vzorovým“ Stanovám.

Díky za ně, ale nepovažuji za šťastné označení „vzorové“. Pojem vzorové vzbuzuje pocit, závaznosti. Podle mých zkušeností budou tak v MS pochopeny, opsány a používány. Není zde dostatečně zdůrazněno, že je třeba si je pro vlastní potřebu upravit a to tak, aby byly v souladu s OZ.
Článek 5 odstavec 1, písm.a) +písm.b) jsou totožné. Doporučuji nahradit textem
v písm. b) používat v honitbě, jejímž je sdružení uživatelem všechna myslivecká zařízení
Článek 5 odstavec 3 text v závorce změnit (v roce, kdy bylo členovi ukončeno členství) nahradit textem (v roce, kdy členství zaniklo). Tato změna vyjadřuje soulad s Článkem 3, odst. 3 – Členství zaniká.
Článek 5 odst.4 za slovem úlevy doplnit čárkou a pokračovat textem, kdy tyto úlevy nesmí mít finanční charakter. (pokud připustíme finanční úlevy pro některé, tak tento finanční úbytek musí nahradit zbývající. Důsledkem, může být finanční likvidace spolku.

V našich Stanovách máme účast na schůzích jako právo. Pokud je to povinnost, tak neúčast by měla být sankciována.

Článek 7 – Členská schůze – odst1. -pokud se schůze svolává podle potřeb, tak je slovo zpravidla nadbytečné. Doporučuji nahradit textem: minimálně 2 x ročně, kdy jedna z uvedených schůzí musí být na závěr a vyhodnocení mysliveckého roku, nejpozději k 15.4.běžného roku. Pokud zákon v § 249 uvádí svolání členské schůze 30 dnů před konáním, tak je to ve Stanovách nadbytečné. Pokud tento § umožňuje lhůtu podle Stanov, tak je toho potřeba využít a lhůtu zkrátit, např. na 7 dnů. Lhůta 30 dnů je neoperativní.
Článek 7 – Členská schůze odst. 7 uvádí: Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných členů nerozhodne, o hlasování tajném považuji za zásadně nepřijatelný. Aklamace je hlasování o osobách, pod zostřeným dozorem – viz NF do roku 1989, nebo Severní Korea – volby Kim čong ila. Rovněž je zásadně nepřijatelné, aby ve spojení s odstavcem 3, aby ¼ členů rozhodovala o zásadních personálních otázkách.
Doporučuji změnu: Hlasování o písm. a) b) h) i) j) je zásadně tajné. kvalifikovanou většinou – tj. minimálně ½ řádných členů musí být pro, nebo proti.
Dozorčí rada
Pokud má v odst.3 právo se účastnit jednání výboru, tak musí mít svolavatel Výboru – odst. 3, povinnost jej k jednání zavolat.
Tím, že článek 7 má několik neoznačených nadpisů „Členská schůze“, „Výbor“ a „Dozorčí rada“, vzniká duplicita odstavců a obtížně identifikovatelná odvolávka.

Ve Stanovách mi chybí čestný, nebo lépe zasloužilý člen, včetně definice i postavení v seznamu členů. Je to důležité zejména v případných náhradách podle zákona o myslivosti, §52 odst. 2 - ručení za závazek k náhradě škody společně a nerozdílně. Totéž je i u členů, kteří mají podle Vzorových Stanovách Čl.5, odst.4.

Ing. Jiří Vronský, 470 01 Sosnová 103, 602112370

User avatar
Member
Member
Vladimír Novák - 15.4.2014 17:35:43
   
RE:stanovy MS
Souhlasím s názorem ing. Vronského. Jako vzorové stanovy se předložený paskvil brát nedá.
Ve vzorových stanovách by nemělo být alespoň tolik formálních chyb jako u předloženého dokumentu. Jen si spočítejte kolikrát je použit název spolek a kolikrát po staru sdružení. Jestli vzorové stanovy někdo jenom stáhne a použije, má zaděláno na malér.

Mě by spíš zajímalo, jestli budeme muset nové stanovy spolku někde registrovat, nebo předkládat ke schválení. Atd.

Děkuji za odpověď.
Jednatel MS Radečský Vrch
Novák Vladimír
Česká Lípa Jižní 1814
605014400

User avatar
Member
Member
František Dušák - 16.4.2014 11:44:55
   
RE:stanovy MS
Použít Čechurovo výplody k čemukoli zavání malérem. Právní poradna je plná jeho hloupostí. Zdraví F.D.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

Vzor-stanovy-MS-novy-OZ-dr-cechura Vzorové stanovy MS (81,50 KB)
Zpracování dat...