Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

4. Skutečný počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajcích v honitbě právo myslivosti

Počet 93 694