vychází v 6:47 a zapadá v 16:40
vychází v 16:38 a zapadá v 5:11
 

Časopis Myslivost

Nový řád FCI pro zadávání titulu CACIT kontinentálních ohařů

Ing. Jaromír DOSTÁL, DrSc.
Nový řád FCI pro zadávání titulu CACIT kontinentálních ohařů
Generální zasedání FCI v červnu 1999, v Mexiku, schválilo nový Zkušební řád pro posuzování mezinárodních soutěží kontinentálních ohařů o CACIT – FCI a Řád pro udělování titulu “Mezinárodní šampion práce” s platností od 1. ledna 2000. Naše republika má výjimku, která však platila jen do konce loňského roku. V letošním roce již musí být soutěže kontinentálních ohařů o CACIT pořádány podle tohoto nového řádu i u nás. Titul “Mezinárodní šampion práce” je udělován pro ohaře ve všech zemích bez jakýchkoliv výjimek. O co tedy ve stručnosti jde a co musíme změnit?
Především je možné pořádat pět druhů soutěží kontinentálních ohařů se zadáváním CACIT - FCI. Na všech těchto soutěžích je možné zadávat i Res. CACIT - FCI. Lze zadat i více než jeden Res. CACIT - FCI. Jak mne informoval pan Rooijakkers, prezident komise pro kontinentální ohaře FCI, na jedné soutěži byly zadány zatím nejvýše čtyři Res. CACIT. Ohaři však musí prokázat bezchybnou, špičkovou práci.

Jarní Field Trial
kontinentálních ohařů zahrnuje výhradně soutěž v polní práci na koroptvích. Ohař musí prokázat plně své schopnosti širokého, prostorného a rychlého hledání. V oblastech, kde jsou orebice, je práce ohaře posuzována na orebicích. Ohař nemůže být klasifikován, pokud neprokáže alespoň jedno bezchybné vystavení koroptví.

Letní Field Trial
kontinentálních ohařů zahrnuje polní práci, která se musí co nejvíce přibližovat myslivecké praxi. Posuzována je jen práce ohaře před výstřelem. Při této soutěži se klade především důraz na práci ohaře před pernatou zvěří, která se obvykle s kontinentálními ohaři loví. Ohař nemůže být klasifikován, pokud neprokáže alespoň jedno bezchybné vystavení pernaté zvěře.

Podzimní Field Trial
kontinentálních ohařů zahrnuje polní práci před výstřelem i po výstřelu. Ohař musí prokázat alespoň jedno bezchybné vystavení pernaté zvěře a před každým ohařem musí být uloven alespoň jeden kus pernaté zvěře, který ohař vypracoval. Po ulovení zvěře musí ohař tuto dohledat a přinést i když byla jen postřelena. Termín "nedohledatelná zvěř" tento řád nezná.

Soutěž polní a vodní práce
kontinentálních ohařů zahrnuje jak polní práci v plném rozsahu podzimního FT, tak také vodní práci. Práce ohaře musí odpovídat skutečným podmínkám lovu drobné zvěře v poli a vodní pernaté zvěře ve vodě. Během této soutěže by měl být uloven alespoň jeden kus drobné zvěře v poli a jeden kus vodní pernaté zvěře při práci ve vodě.

Soutěž všestranné lovecké upotřebitelnosti
kontinentálních ohařů zahrnuje práci ohaře v nejširším slova smyslu "všestranný". To znamená, že ohař musí při této soutěži prokázat schopnost pracovat v poli, ve vodě i v lese, musí dohledat a přinést lišku a musí prokázat schopnost práce na pobarvené stopě zvěře spárkaté. Práce musí být v souladu se skutečnou všestrannou upotřebitelností ohaře. Během práce v poli by měla být ulovena drobná zvěř, jakož i při práci ve vodě by měla být ulovena vodní pernatá zvěř.

Při polní práci je ohař posuzován z činnosti před výstřelem a po výstřelu na drobné zvěři. Před výstřelem musí ohař prokázat schopnost najít drobnou zvěř, vystavit ji a pouze vystavená zvěř je před ohařem ulovena. Po výstřelu musí ohař střelenou či postřelenou zvěř dohledat a přinést. Je zakázáno vypouštět zvěř během vlastní soutěže. Při vodní práci je ohař rovněž posuzován z činnosti před výstřelem a po výstřelu. Při dohledávání a přinášení lišky je ohař posuzován z činnosti po výstřelu. Při hledání musí ohař dohledat lišku a tuto přinést vůdci bez jakéhokoliv dalšího povelu vůdce. Pro dohledání a přinesení lišky musí být použita dospělá liška, nebo čerstvě usmrcená liška odpovídající velikosti. Při práci na barvě bude rovněž ohař posuzován z činnosti po výstřelu. Ohař musí po nasazení na pobarvenou stopu tuto bezpečně sledovat a dovést svého vůdce ke střelenému kusu vysoké zvěře na konci stopní dráhy. Pobarvená stopa musí být minimálně 400 m dlouhá, nejméně dvě hodiny stará a musí být připravená použitím 25 ml krve na 100 m stopy. Pobarvená stopa zvěře spárkaté je připravena použitím srnčí barvy, nebo barvy jiné vysoké zvěře.

Ohař, který během jakékoli soutěže neprokáže vystavení zvěře (i v případě, že na zvěř nepřišel), nemůže být hodnocen. Ohař, který nepřinese zvěř, na soutěži neuspěl. Neměl-li ohař možnost přinést zvěř během práce v poli (byla-li například zvěř chybena, nebo prokázal-li vystavení koroptví, které se na soutěži nestřílí), musí mu být dána možnost přinést jeden kus čerstvě střelené pernaté zvěře bezprostředně po ukončení jeho hledání v poli. Ohař, který nenalezne a nepřinese kachnu, na soutěži neuspěl. Ohař, který nedohledá či nepřinese lišku, na soutěži neuspěl. Ohař, který nedojde na konci pobarvené stopy ke zvěři, na soutěži neuspěl. Ze soutěže je dále vyloučen ohař, který je agresivní, dopovaný, dostane se mimo vliv svého vůdce či pronásleduje zvěř, je bázlivý po výstřelu, nepřinese zvěř, poškodí zvěř přinášením nebo odmítne jít do vody.

Podrobný překlad řádu je k dispozici na sekretariátu ČMKJ o je třeba se s jeho obsahem seznámit před pořádáním soutěží o CACIT. Pro anglické ohaře platí řád pro posuzování mezinárodních soutěží anglických ohařů o CACIT - FCI. Kontinentálním ohařům může být udělen titul "Mezinárodní šampion práce Field Trial" a dále "Mezinárodní šampion práce lovecké upotřebitelnosti".

Aby mohl být udělen titul "Mezinárodní šampion práce Field Trial" - CHIT (ft), musí ohař:

a) ve věku minimálně 15 měsíců získat 2x CACIT nebo jednou CACIT a 2x Res. CACIT na různých soutěžích CACIT - field trial, které byly organizovány ve dvou různých zemích a na soutěžích posuzovali různí rozhodčí,

b) byl-li CACIT nebo Res. CACIT zadán na soutěžích field trial, kde nebylo požadováno přinášení, musí žadatel prokázat, že ohař dále získal minimálně ocenění "velmi dobrý" nebo, pokud toto není používáno, musí získat ocenění ve II. ceně na soutěži FT, kde je přinášení zvěře vyžadováno,

c) ve věku minimálně 15 měsíců získat na mezinárodní výstavě psů pod patronací FCI nejméně ocenění "velmi dobrý" nebo, pokud toto není používáno, musí získat ocenění ve II. ceně, ve třídě otevřené nebo pracovní, bez ohledu na počet posuzovaných jedinců.

Aby mohl být udělen titul Mezinárodní šampion práce lovecké upotřebitelnosti - CHIT (ec), musí ohař:

a) ve věku minimálně 15 měsíců získat 2x CACIT nebo jednou CACIT a 2x Res. CACIT na různých soutěžích CACIT lovecké upotřebitelnosti, které byly organizovány ve dvou různých zemích a na soutěžích posuzovali různí rozhodčí,

b) byl-li potřebný počet CACIT nebo Res. CACIT zadán jen na soutěžích polní a vodní práce, musí dále prokázat, že dále získal minimálně ocenění "velmi dobrý" nebo, pokud toto není používáno, musí získat ocenění ve II. ceně na všestranných zkouškách pod patronací FCI,

c) ve věku minimálně 15 měsíců získat na mezinárodní výstavě psů pod patronací FCI nejméně ocenění "velmi dobrý" nebo, pokud toto není používáno, musí získat ocenění ve II. ceně, ve třídě otevřené nebo pracovní, bez ohledu na počet posuzovaných jedinců.

Jestliže kandidát na udělení CACIT na soutěži již získal titul Mezinárodní šampion práce, CACIT nebude přiznán ohaři, kterému byl zadán Res. CACIT.

Majitel ohaře, který splnil podmínky pro zadání titulu CHIT (ft) nebo CHIT (ec), musí požádat Sekretariát FCI o jeho přidělení prostřednictvím národní kynologické organizace, která zemi zastupuje v FCI. K žádost musí být přiloženy všechny požadované dokumenty. Žádost musí být předložena nejdéle jeden rok po splnění všech požadovaných podmínek pro udělení titulu.


Zpracování dat...