vychází v 7:34 a zapadá v 16:02
vychází v 15:43 a zapadá v 6:20
 

Časopis Myslivost

Rok 2011 – rok českého fouska

10  Mgr. Jaroslav RATAJ
Rok 2011, který nedávno uplynul, lze v lovecké kynologii bez nadsázky nazvat rokem českého fouska.
 
Po dlouhých 22 letech vyhrála fena českého fouska Alma z Lovčických tarasů vedená chovatelem a majitelem Ing Jaroslavem Novotným 37. ročník Memoriálu Richarda Knolla. Český fousek si připsal prostřednictvím psa Hrona od Pitné vody, kterého vedl zkušený vůdce Miloslav Kročák další vítězství na 54. Memoriálu Františka Housky, mistrovství hrubosrstých ohařů nebo vítězství v 1. ročníku Memoriálu Jaromíra Dostála, kde získal vítězství Brok z Lovčických tarasů vedený Ing. Jaroslavem Novotným. Vrcholem úspěchu českých fousků bylo, když Ing. Jaroslav Novotný a jeho otec Jaroslav Novotný obsadili s Almou a Astou z Lovčických tarasů, tedy s fenami ze svého chovu, nádherné 4. a 5. místo na letošním Memoriálu Karla Podhajského. Potvrdili tak společně s Hardem ze Šimárníku vedeným  Zbyňkem Hasmandou (mimochodem pes s absolutně nejvyšším počtem bodů na MKP) nadvládu této generace českých fousků nad ostatními ohaři v České republice. Plně se tak prokázalo, že ověřování vrozených loveckých vlastností českých fousků zavedené v roce 1998 nese konečně své ovoce, ač k této podmínce chovnosti zaznívaly z počátku velmi kritické a nepřející hlasy. Rozšíření podmínky z fen i na psy s neustálým požadavkem na všestranné zkoušky u chovného psa, jsou zárukou kvality dalšího chovu českých fousků. Vždyť v letošním roce se ověření vrozených loveckých vlastností českých fousků účastnilo 100 jedinců, ze kterých vzejdou noví chovní jedinci.
Přestože ověření vrozených loveckých vlastností českých fousků organizujeme již téměř 15 let, nedařilo se nám potlačit „bázlivost“ u českých fousků pod pro nás přijatelnou hranici a stále se na zkouškách z výkonu objevovali psi a feny s horším hodnocením klidu po výstřelu. I při letošním ověření vrozených loveckých vlastností opět několik psů a fen neuspělo, byť měli předtím úspěšně složené nejméně podzimní zkoušky. Proto výbor klubu rozhodl, že pes nebo fena, kteří mají působit v chovu, se mohou ověření vrozených loveckých vlastností účastnit i opakovaně, aniž by před tím měli složeny požadované zkoušky z výkonu a musí při něm uspět nejpozději v roce, ve kterém dovrší tří let (je-li štěně vrženo v lednu 2009, budou mu v lednu 2012 tři roky a v roce 2012 může tedy ještě ověření vrozených loveckých vlastností absolvovat naposledy). Současně s tímto opatřením Výbor KCHČF schválil metodiku ověřování vrozených loveckých vlastností pro celý klub, aby ve všech pobočkách bylo ověřování vloh prováděno stejně a bylo i stejně hodnoceno. Od těchto opatření si slibujeme další zkvalitnění chovného materiálu a další snížení (cílem je pochopitelně vymizení) výskytu bázlivosti a nevyrovnané povahy u českých fousků. To vše však za udržení podmínky všestrannosti chovných psů (u psů jsou pro zařazení do chovu nutné všestranné zkoušky nejhůře ve druhé ceně).
Tak, jak se dařilo našim fouskům na „poli“ (pochopitelně i v lese a ve vodě), dařilo se jim i ve výstavních kruzích. Přehlídka více jak 200 jedinců českých fousků na Klubové výstavě KCHČF 11. června 2011 v Protivíně byla dokonalou příležitostí k prezentaci vyrovnaného exteriéru našeho národního plemene ohařů. Určitě bude dobré v těchto samostatných klubových výstavách v určité periodě pokračovat a pokusit se tak získat další příznivce českých fousků. Někteří psi a feny, za všechny jmenujme alespoň Cilku z Debce (majitelka Ing. Blanka Sobolíková), Eldorádo z Těšínovských buků (majitelka Bc. Dana Brzkovská), Arash z Vrzavky nebo mladičká Hess od Vavřineckého rybníka, kteří úspěšně bojovali a bodovali v závěrečných soutěžích na národních a mezinárodních výstavách a navázali tak na úspěchy šampiónů a interšampiónů Borka z Duškova dvora, Borka z Chatrnosti, Dara z Huťské osady, Arana z Novoveského lesa a jiných, kteří v minulých letech sbírali vavříny na výstavách doma i v zahraničí. Výsledky těchto psů a jejich majitelů nás velmi těší, neboť také dále zvyšují prestiž českého fouska u nás i ve světě. Tu však bohužel sráží stále se objevující dědičná lysivost (alopecie). Proto nově zvolený výbor a nově zvolený hlavní poradce rozhodl evidovat „postaru“ nemocné psy a feny a přenašeče pomocí značek „L“ a „L/L“ tak, jak to kdysi dělal zesnulý Ing. Jaromír Dostál, DrSc. Vedle toho však výbor KCHČF na návrh chovatelské rady přijal i velmi zásadní chovatelské rozhodnutí, spočívající v zavedení jarní kontroly všech chovných fen s následnou evidencí jedinců, u kterých se vyskytlo olysání (doposud byly kontrolovány a vyřazovány z chovu jen feny, u kterých byla lysivost zjištěna pouze během krytí nebo při kontrole vrhu a kontrola v jarních měsících prováděna nebyla). Tak, jako jsou v termínu do konce dubna každého roku kontrolováni na spádových schůzích a okresními důvěrníky všichni chovní psi, budou počínaje rokem 2012 stejným způsobem a ve stejném termínu kontrolovány všechny chovné feny, které jsou zařazeny do chovu. Bez kontroly a potvrzení zdravotního listu nebude chovné feně vystaveno doporučení ke krytí a nebude ji možno nakrýt ani na náhradní krytí. Hlavním poradcem, ve spolupráci s chovatelskou radou, bude vytyčen střednědobý plán chovu českých fousků k naplnění usnesení mimořádných konferencí z roku 2007 a 2011, tedy dodržení liniové plemenitby. To však v duchu dříve přijatých a stále platných zásad nerealizovat spojení dvou jedinců majících společného předka vyřazeného pro lysivost II. st. a vyšší, a dále neopakovat spojení dvou stejných jedinců. Tato opatření jednoznačně sledují další omezení výskytu lysivosti a mají za cíl nedopustit opakování situace ze sedmdesátých let, kdy se olysalí fousci objevovali již ve 12 měsících na jarních svodech. Dalším opatřením směřujícím ke zkvalitnění chovu bude návrat k původnímu vyhodnocování jarních svodů, aby měli chovatelé přehled o zhoršovatelích a zlepšovatelích populace.
Jsme přesvědčeni, že výkon mnohých českých fousků je již opět srovnatelný s ostatními plemeny ohařů a odstranění bázlivosti (nebo alespoň snížení na minimální možnou hranici) s další eliminací lysivosti napomůže dalšímu zvýšení zájmu myslivecké veřejnosti o naše národní plemeno, neboť beze zbytku platí, že „Český fousek je pes pro českou krajinu“. Velmi nás těší zájem o plemeno i mezi nemysliveckou veřejností, přičemž mnozí z těchto nemysliveckých majitelů postupem času a s pomocí českého fouska propadnou myslivosti, tomuto krásnému a ušlechtilému koníčku. Myslivecká praxe je to nejdůležitější „pole“ působnosti našich českých fousků a je potěšitelné, že procentuální zastoupení českých fousků na honech neustále stoupá.
V letošním roce se nám nepodařilo navázat na velmi plodný rok 2010, kdy bylo zapsáno historicky nejvíce štěňat českých fousků za několik posledních let a dokonce jsme zapsali v klubu více štěňat než všechny tři kluby německých krátkosrstých ohařů. Počet asi 430 štěňat evidovaných do konce prosince roku 2011 tomu bohužel nijak nenasvědčuje. I tak je to však číslo, které neukazuje na nějaký rapidní propad v našem chovu (uzávěrka bude až koncem února).
Konsolidací klubu na mimořádné konferenci KCHČF v loňském roce byly vytvořeny podmínky pro odpovídající klubovou a zájmovou činnost, avšak za přísného dodržování všech dříve platných chovatelských zásad. Tyto chovatelské zásady se budeme snažit bez řevnivosti a zášti dodržovat tak, aby se zvyšoval zájem myslivecké veřejnosti o výkonného českého fouska, tak zájem majitelů českých fousků o členství v našem klubu. Každý si však musí uvědomit, že sebevýkonnější český fousek, který trpí lysivostí, do chovu nepatří a bázlivý multišampión krásy jakbysmet. Rádi v našem klubu přivítáme všechny, kteří se s námi chtějí, za dodržování klubových norem a zásad slušného chování, podílet na dalším rozvoji našeho jediného národního plemene ohařů – českého fouska, a pokračovat tak v odkazu pánů Housky, Kuhna, Dostála a mnoha dalších, kteří českému fouskovi zasvětili celý svůj život.
 
Mgr. Jaroslav RATAJ
jednatel KCHČF a předseda Středočeské pobočky

Fotogalerie

Zpracování dat...