vychází v 7:34 a zapadá v 16:02
vychází v 15:43 a zapadá v 6:20
 

Časopis Myslivost

Výstavní okénko

2  Vladimíra TICHÁ
Dnešní výstavní okénko není zaměřeno na konkrétní výstavu, ale na podmínky pro pořádání různých kynologických akcí. V souvislosti s novelou Zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, došlo k některým změnám, které se vztahují i na výstavy, jarní svody a zkoušky psů loveckých plemen. Jsou to akce, které předpisy souhrnně nazývají svodem nebo veřejným vystoupením zvířat. Novela výše uvedeného zákona považuje za „svod zvířat“ soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určitém místě a k určitému účelu.
Z toho vyplývá, že na pořadatele, který bude organizovat výstavy, zkoušky, bonitace či podobné akce zvířat, která nejsou z hlediska veterinárního zákona hospodářskými zvířaty, se nevztahují povinnosti vyplývající z §9 (svod zvířat) veterinárního zákona. Psi z pohledu zmiňovaného zákona mezi hospodářská zvířata nepatří a požadavky §9 se tedy na jejich zkoušky, výstavy, svody a bonitace nevztahují. V praxi to znamená, že pořadatelé výše uvedených akcí nemusí, tak jako dřív, žádat příslušnou krajskou nebo městskou veterinární správu o stanovení veterinárních podmínek a teoreticky nemusí účastníci takové akce projít veterinární přejímkou. To ale neznamená, že si v zájmu zdraví psů nemůže pořadatel veterinární podmínky stanovit sám a požádat soukromého veterinárního lékaře, aby formou veterinární přejímky jejich dodržení ověřil. Do veterinárních podmínek pak kromě ze zákona vyplývajícího požadavku na to, aby psi byli v imunitě proti vzteklině, může například patřit ještě vakcinace proti nemocem psinkového komplexu, parvoviróze nebo leptospiróze.
Pořadatelé výstav, zkoušek, svodů a bonitací tedy nemusí žádat o stanovení veterinárních podmínek. Nesmí ale zapomenout, že na uvedené akce se kromě Veterinárního zákona vztahuje ještě Zákon č. 246 na ochranu zvířat proti týrání, ze kterého mimo jiné vyplývá že:
 
Pořadatel je povinen oznámit nejméně 14 dnů před konáním zkoušek nebo svodu příslušnému orgánu veterinární správy:
a) místo, datum konání, druh a počet zvířat, která se mají zkoušek nebo svodu zúčastnit
b) název a spisovou značku řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení, podle kterého se bude veřejné vystoupení konat
c)údaje umožňující identifikaci zodpovědné osoby
d) vyžádat si souhlas s pořádáním veřejného vystoupení zvířat od místně příslušné obce. Bez tohoto souhlasu nelze veřejné vystoupení pořádat
 
Jen pro vysvětlení. V bodě b) je požadován řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení. V případě výstav psů se jedná o Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu pro hodnocení exteriéru psů Českomoravské kynologické unie a v případě jarních svodů a zkoušek loveckých psů ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ. Svoji přesnou definici má v bodě c) požadovaná zodpovědná osoba. Má to být člověk, který je schopný poznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat, zjistit změny v jejich chování, určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat, kvalifikovaně s nimi manipulovat a zabezpečit po dobu akce jejich ochranu.
 
Výše uvedené změny vyplývající z novely Zákona o veterinární péči platí od 1. ledna 2012. Jsou novinkou pro všechny zúčastněné a chybu určitě neudělá ten, kdo případné nejasnosti bude konzultovat s městskou nebo krajskou veterinární správou, do jejíž působnosti jím pořádaná akce spadá.
Vladimíra TICHÁ

Fotogalerie

Zpracování dat...