Časopis Myslivost

Jednota?

Myslivost 11/2018, str. 10  Miloš Fischer
V souvislosti s rozhodnutím červnového Sboru zástupců nekonat podzimní Sbor jsem přemýšlel o společném setkání s předsedy a jednateli okresních mysliveckých spolků. Společném proto, že v diskusích s několika jednateli jsem zjistil, že o tom, co se projednalo a schválilo na Sboru zástupců, jsou od předsedů či delegátů informováni málo, někteří dokonce vůbec. Navíc to platí i obráceně, mnozí jednatelé se na svém okresním mysliveckém spolku nikomu nepochlubí tím, co neplní a nemají splněno.
Plánoval jsem původně setkání na listopad, ale sezvání předsedů a jednatelů okresů na středu 10. října pojišťovnou Halali v souvislosti s výročím pojišťovny vedlo logicky k využití jednoho společného termínu. Pravdou je, že to asi nebylo úplně šťastné a byli jsme limitováni časem, přesto lze setkání hodnotit velmi pozitivně.
 
Program jsme rozdělili do dvou bloků, v první části vystoupil předseda ČMMJ Ing. Jiří Janota společně s místopředsedou Ing Jiřím Červenkou a členem Myslivecké rady a zároveň předsedou Organizačně-právní komise JUDr. Petrem Vackem, kdy se diskutovalo se zástupci okresních mysliveckých spolků o dalším směřování ČMMJ a zásadních současných problémech, které ČMMJ a myslivce tíží.
 
Druhý blok jsem chtěl zaměřit zejména na zdůraznění komunikace. Komunikace proto, že ta nám v ČMMJ silně pokulhává. V druhém bloku vystoupili všichni zaměstnanci sekretariátu, informovali přítomné o své konkrétní odborné pracovní oblasti tak, jak jsou na sekretariátu pracovně zařazeni. Kromě nových poznatků a skutečností informovali všichni také o tom, s čím jsou ze strany okresů spokojeni a zároveň i o tom, jaké jsou problémy.
Vzhledem k tomu, že na okresních mysliveckých spolcích je poměrně dost jednatelů nových, opakovaně jsem nabídl pomoc v tom smyslu, aby okresy své nové (a nejen nové) jednatele vyslaly na sekretariát v Lešanské. My se jim budeme věnovat a vše z potřebných činností a vzájemné komunikace a spolupráce jednatelů na místě vysvětlíme a ukážeme, noví jednatelé se lépe poznají se zaměstnanci sekretariátu a jistě pak i komunikace bude snazší. Určitě lépe spolu komunikují lidé, kteří se osobně znají, než ti, kteří se znají pouze po hlasu v telefonu. Jsem velmi zvědav, kolik okresů tuto nabídku využije.
 
Nicméně při přípravách setkání v Kostelci se ihned ukázalo, že právě komunikace je opravdu silný problém. Všechny okresy obdržely pozvánku se žádostí, že mají zpět nahlásit svoji účast. A jaký byl výsledek? Dva dny před konáním setkání jsme měli řádnou informaci o účasti či neúčasti jen od 51 okresních mysliveckých spolků!
Při celkovém počtu 81 okresů tedy nebyla žádná reakce od tří desítek okresů, což je 37 %! Tyto okresy, resp. jejich představitelé, se vůbec nenamáhali písemně odpovědět tak, jak bylo požadováno! Jestliže stejným způsobem tyto okresní myslivecké spolky komunikují i se členy ČMMJ, kteří jsou u okresů evidováni, máme velký problém a nedivme se, že řadoví členové poukazují na nedostatek informací! Opravdu je tak velký problém na mail z ústředí odpovědět v požadovaném termínu alespoň stručnou odpovědí?
Je pravda, že se na poslední chvíli někteří omlouvali telefonicky, budiž, ale 17 okresních mysliveckých spolků, resp. jejich zástupců, nakonec vůbec nedorazilo. Jmenovitě jsou to OMS Domažlice, Frýdek-Místek, Chomutov, Karlovy Vary, Liberec, Most, Náchod, Opava, Ostrava, Praha 4, Praha 7, Praha 9, Praha-západ, Prachatice, Prostějov, Teplice, Ústí n. Labem. Zcela vážně uvažuji o tom, zda nepožádat Dozorčí radu ČMMJ o provedení kontroly na těchto okresech, abych se ujistil, že stále „existují“ a jsou „v pořádku“.
 
Překvapen jsem byl ale i další skutečností – některé okresní myslivecké spolky vyslaly místo předsedy a jednatele svého „zástupce“. Jednatelé si asi neuvědomují, že účast na takovýchto setkáních je z pohledu celé ČMMJ jednou jejich základní pracovní povinností. Netuším, jak se jednatelé dostanou k informacím o tom, co se projednávalo a co řeknou za informace svým členům na okrese. Týden po setkání jsem se totiž zcela záměrně jednoho ze „zastoupených jednatelů“ ptal, jaké informace mu vyslaný zástupce za jejich okres předal. Odpověď mne doslova šokovala: Žádné, ještě spolu o tom nemluvili! A to ani nechci pomyslet, že onen „zástupce“ toho za týden už polovinu stejně zapomněl! Jsem o tom bytostně přesvědčen.
Doporučuji proto, aby se i řadoví členové na svých okresních sekretariátech a svých zvolených představitelů ptali, aby informace požadovali, sami si tak udělali obrázek o tom, koho si zvolili do vedení svého okresu.
Kromě naprosto nezbytné a zásadní účasti jednatele a předsedy by mělo být totiž naprostou samozřejmostí, že okamžitě a operativně vždy po takovémto podobném setkání, jaké proběhlo v Kostelci, by se měla jednak sejít okresní myslivecká rada, probrat co je vše nového a jak se to odrazí v aktivitách a činnosti okresu, a jednak by měla jít okamžitě, nejlépe elektronickou formou, alespoň stručná informace na všechny evidované členy ČMMJ na okrese.
Jsem rozhodnut pravidelně a konkrétně informovat na stránkách Myslivosti o aktivitách jednotlivých okresních mysliveckých spolků, protože bohužel uvedený případ neinformovanosti není výjimečný, spíše naopak.
Uvedu ale i další příklad - dotace na dětské akce. Okresní myslivecké spolky byly ze strany hlavního spolku osloveny s nabídkou dotací na dětské akce ve výši 20 % z vynaložených a doložených nákladů. Na tuto pobídku reagovalo celkem 20 okresů, které zároveň předložily plán nákladů na dětské akce v roce 2018. Vyúčtování mělo proběhnout k 30.9.2018. Vzhledem k tomu, že až na výjimky nebylo vyúčtování předloženo, prodloužil jsem termín o čtrnáct dní. Ale i tak, i přes urgence, vůbec nereagovalo 7 okresů, jmenovitě Bruntál, Děčín, Havlíčkův Brod, Náchod, Praha-venkov a Šumperk. Naopak výborně splnily OMS Zlín, Třebíč, Příbram, Plzeň a Olomouc.
Mohl bych ve výčtu podobných příkladů z poslední doby pokračovat, ale bylo by to stále stejné. Bohužel musím konstatovat tristní realitu - pokud s čímkoli okresní myslivecké spolky oslovíme, jsme na ústředí rádi, když nám alespoň polovina odpoví. Tomu chceme říkat jednota?! To je opravdu ta komunikace, kterou chceme?!
 
Týden po svém nástupu do funkce jednatele INTERLOVU před více než dvěma lety jsem po letmém seznámení s tím, jak vše funguje, prohlásil, že hlavním rysem naší Jednoty je nejednotnost. Myslím si to stále, jen jsem si názor přece jen trochu poopravil. Příčinou nejednotnosti je sice stále rozdílnost některých názorů na myslivost a další směřování naší organizace, to ano, ale hlavní příčinou nejednotnosti, podle mého názoru, je zejména nedostatek komunikace! Neumíme-li komunikovat, plyne z toho nedostatek informací předávaných z ústředí na okresy, z okresů na řadové členy, ale i naopak.
Ano, je přirozené, že máme třeba rozdílné názory na tu či onu problematiku, ale my si ty názory ani nedokážeme sdělit, neumíme si je navzájem předat! A smutné je to, že mnohdy sice informace přejde, ale je zkreslená, neúplná, neodpovídá skutečnosti. Jak potom chceme být organizací, která hájí zájmy a potřeby svých členů, organizací, která po diskuzi se členy zastává určité názory vůči společnosti a dalším subjektům, když si sami mezi sebou stavíme překážky a neumíme komunikovat?!
Přitom naprostou většinu zásadních informací komunikujeme přes časopis Myslivost, vše podstatné a zásadní také přes webové stránky ČMMJ. Proč časopis neodebírají všichni členové, ale proč časopis neodebírají dokonce ani všichni jednatelé a předsedové okresů?! Jak chtějí získávat informace?
 
Vím, že to okresní myslivecké spolky nemají lehké, nicméně už z popsané komunikace je jasné, kde to pravděpodobně nefunguje, a je otázkou, zda se stávajícím obsazením fungovat do budoucna bude. Často se uvádí, že je třeba dát prostor mládí. Ano, potřebujeme mladé a progresívní funkcionáře v podstatě na všech okresech a do všech komisí okresních mysliveckých spolků, ale zaměstnanci sekretariátu shodně vyhodnotili po stránce komunikace jako nejlepší OMS Pelhřimov. Pan jednatel Dědouch přitom patří k dlouholetým jednatelům „vyšší věkové třídy“, i tak mu komunikace nedělá sebemenší problém, včas a v termínech plní veškeré úkoly, a pokud je potřeba, zavolá, případně dojede, poradí se, konzultuje, nebrání se nijak novým potřebám komunikace. Nejen proto jsem osobně přede všemi v Kostelci panu Dědouchovi, jednateli OMS Pelhřimov, poděkoval. Je totiž příkladem toho, že když se chce, tak to jde, i bez ohledu na věk!
 
Dovolte mi tedy na závěr vyjádřit přání, aby se všichni okresní funkcionáři zamysleli a pochopili, že bez vzájemné komunikace těžko budeme posouvat naši organizaci dál. Jsem sice rád, že alespoň polovina okresních mysliveckých spolků komunikuje, ale věřím, že se podaří změnit názor a chování i těch ostatních. Bez podpory a zájmu řadových členů to ale půjde obtížně.
Věřte, že mi bude největší odměnou, pokud se na dalším setkání sejdeme v odpovídajícím počtu bez omluvenek, s lidmi aktivně se zajímajícími o aktuální problémy, s jednateli a předsedy, kteří přijedou na setkání ne jen z povinnosti, ale hlavně z přesvědčení, že si jedou pro nové informace, které budou mít možnost obratem předat dál k řadovým členům. Jednota totiž spočívá také v permanentní vzájemné komunikaci!
 
Miloš FISCHER
jednatel ČMMJ
Zpracování dat...