Časopis Myslivost

Z poľovníckej štatistiky za rok 2017

Myslivost 11/2018, str. 28  Jozef Herz
Poľovnícku štatistickú ročenku SR za uplynulú poľovnícku sezónu spracováva a vydáva Národné lesnícke centrum vo Zvolene.
Zo štatistickej poľovníckej ročenky za rok 2017 sa dozvedáme, že celková výmera poľovnej plochy na Slovensku je 4 456 192 ha. Za 10 rokov ubudlo 73 320 ha, nakoľko v roku 2008 bola vykazovaná výmera 4 529 512 ha. Na tejto súčasnej výmere je 1882 poľovných revírov. S porovnaní s rokom 2008 je to viac o 45 revírov, pričom prenajatých členmi SPZ v počte 32 705 bolo 1350 revírov. V roku 2017 to bolo 1077 revírov, v ktorých je zaradených 26 558 členov.
Priemerná výmera jedného revíru sa znížila z 2303 na 2268 ha poľovnej plochy.
Nájomné prenajatých revírov predstavuje 1 191 312 €. Priemerná cena nájomného je 0,82 €/ha, pričom priemerná produkcia je 2,98 €/ha. V roku 2008 bolo nájomné 0,44 €/ha a produkcia 0,65 €/ha.
Uviesť iba údaje jednotlivých druhov zveri, ako je normovaný kmeňový stav (NKS), jarný kmeňový stav (JKS) a celkový úbytok, ktorý tvorí odstrel, odchyt a úhyn iba za uvedený rok nedá ucelený obraz o hospodárení so zverou. Z uvedeného dôvodu pre lepšie posúdenia uvádzame porovnanie za obdobie desiatych rokov.

Graf.jpg
 
Jelenia zver
 
K 31.3.2017 bol vykazovaný JKS jelenej zveri v počte 69 438 jedincov. NKS v roku 2008 boli v počte 22 732 jedincov a JKS 44 316 jedincov. Napriek neustálemu nárastu lovu nastal nárast JKS o 25 122 jedincov, čo predstavuje nárast o 2500 jedincov ročne. Nestúpajú iba JKS, ale aj NKS, ktoré sú v počte 39 231 jedincov (nárast 1650 ročne).
Plánovaný lov v poľovníckej sezóne 2017/2018 sa splnil iba na 92 %. Ani z celkovým úbytkom sa nesplnil plánovaný lov 41 540 jedincov na 100 %. Príčiny v neustálom zvyšovaní stavov jelenej zveri sú predovšetkým v neplnení plánu lovu, ako aj v zlej štruktúre lovu stanovené v percentách.
Ak chceme skutočne znížiť stavy jelenej zveri, je potrebné predovšetkým navýšiť lov jelenčat a jeleníc na úkor jeleňov. O tom v jednotlivých poľovníckych oblastiach by mali rozhodnúť poradné zbory.
 
Danielia zver
 
Pred 10 rokmi v roku 2008 boli NKS danielej zveri v počte 3744 jedincov, JKS v počte 9068 jedincov a lov 2965 jedincov. Súčasné NKS sú 8229 jedincov (nárast o 119 %), JKS 18 748 jedincov (nárast o 107 %) a lov 13 376 jedincov (nárast o 351 %!), pričom plán lovu sa splnil na 93 %.
Zdá sa, že nad týmto druhom zveri sme stratili kontrolu. Podľa Koncepcie rozvoja poľovníctva na Slovensku, ktorá bola vypracovaná v roku 2011, sa uvažovalo z cieľovými NKS 4200 jedincov danielej zveri do roku 2025. Už v čase jej vypracovania boli JKS danielej zveri napočítané v množstve 12 831 jedincov. Do roku 2016 sa počítalo so znížením tohto počtu na 9700 jedincov. Skutočnosť je však ako vidieť iná.
 
Muflonia zver
Podobná situácia je aj u muflonej zveri, v roku 2008 boli NKS 4735 jedincov, JKS 10 867 jedincov a lov 3126 jedincov. V roku 2017 bol NKS 8912 jedincov (nárast o 88 %), JKS 13 663 (nárast o 26 %) a lov 5802 jedincov (nárast o 88 % ), pričom plán lovu bol splnený na 81 % a spolu s úhynom a chytenou zverou na 89 %.
 
Srnčia zver
 
Našou najrozšírenejšou raticovou zverou je srnčia zver. Pred 10 rokmi boli vykazované JKS v počte 92 680 jedincov, v roku 2017 v počte 109 253 jedincov, čo predstavuje nárast necelých 18 %. Napriek tomuto nárastu sa plán lovu srnčej zveri splnil iba na 67 %, keď sa ulovilo 25 194 jedincov. Okrem toho bol vykázaný úhyn až 10 616 jedincov, pričom na kolízie s dopravnými prostriedkami uhynulo 7075 jedincov, čo je takmer 67 % z celkového počtu úhynu.
Plán lovu srncov bol splnený na 85 %, sŕn 57 % a srnčiat na 56 %. Ak pripočítame celkový úbytok, tak je plnenie u srncov na 96 %, sŕn 97 % a srnčiat na 91 %.
 
Diviačia zver
 
V roku 2008 sa na Slovensku ulovilo 28 992 jedincov diviačej zveri. V uplynulej poľovníckej sezóne, aj vplyvom AMO a tým umožnenie lovu tohto druhu zveri počas celého roka a vo všetkých poľovných revíroch bez ohľadu na plán lovu, sme zaznamenali celkový lov v počte 69 509 jedincov. Je to o 15 721 jedincov viac ako v predchádzajúcom roku, keď sa diviačia zver lovila podľa plánu. Celkový úbytok za poľovnícku sezónu bol 70 991 jedincov a predstavuje plnenie plánu na 116 %. Napriek vysokému počtu ulovených diviakov, nebol zaznamenaný ani jeden prípad nakazeného diviaka AMO.
 
Z uvedeného prehľadu vidieť, že stavy a tiež produkcia raticovej zveri každoročne stúpa. Všetky druhy vysoko prekračujú aj NKS. To však nemôžeme povedať o druhoch malej poľovnej zveri.
JKS 163 578 jedincov zajaca je iba necelých 75 % z NKS. Z úbytku zajacov v roku 2017 bolo ulovených iba 13 650 jedincov. Ďalších 1619 zajacov bolo chytených a 1862 bol vykázaný úhyn. V roku 2008 sa ulovilo a chytilo 28 984 zajacov a úhyn bol 5468 jedincov.
Veľmi kritický je králik, ktorého JKS je vykazovaný v počte 222 jedincov. Záchrana králika by si vyžadovala intenzívnejšiu pomoc v podobe lepšieho zazverovania a zakladania nových králičích kolónií.
Z vykazovaného úbytku 81 862 bažantov bolo ulovených 71 705, pričom do revírov bolo vypustených 72 207 bažantov.
U jarabice poľnej sa ani NKS neuvádzajú. Napriek tomu, že JKS sú vykazované iba v počte 3781 jedincov, čo je už veľmi kritický stav na pôvodný druh, tak ochranári nerobia žiadne opatrenia na záchranu tohto druhu. Lov jarabíc je možný v tých revíroch, kde sú vypúšťané z umelých chovov. V uvedenom roku bolo vypustených 2556 jarabíc z ktorých sa ulovilo 1786 jedincov.
Ďalšie tri uvádzané druhy, kuropta horská, morka divá a bažant jarabí (kráľovský) sú chované prevažne v bažantniciach. Tieto druhy iba spestrujú poľovnícke vyžitie. Ulovilo sa 11 346 divých kačíc a vypustilo sa 1527 kačíc.
 
Darí sa aj šelmám z ktorých je povolený lov medveďa hnedého. Zo 53 jedincov uvedených ako úbytok v roku 2017 bolo ulovených iba 24 jedincov. Až 28 jedincov bolo vykázaných ako úhyn. O tom, že ich je veľa, hovorí aj počet 17 medveďov, ktorý uhynuli na dopravných komunikáciách.
Ďalším loveným druhom je vlk dravý. Z povoleného odstrelu sa ich ulovilo 40 jedincov, ďalších 11 jedincov bol úhyn, z čoho 6 jedincov bolo zrazených dopravnými prostriedkami.
Rys, ako aj divá mačka majú už niekoľko rokov celoročnú ochranu.
Za posledné roky sa veľmi rýchle zvyšuje početnosť nežiaducej šelmy psíka medvedikovitého, čo sa odzrkadľuje nielen v JKS, ale aj v ich love. Evidovaný je odstrel 208 jedincov.
Ďalším druhom, ktorý sa rýchle šíri vo voľnej prírode, pričom je tiež celoročne chránený, je bobor vodný, ktorého stavy sa odhadujú na viac ako 3400 jedincov.
Poľovníci ulovili aj 1459 jazvecov a 19 770 líšok.
Kým v roku 2008 bol evidovaný na území Slovenska iba 1 drop fúzatý, v uplynulom roku bol zaznamenaný aj výskyt dropa v počte 206 jedincovo v okresoch Bratislava vidiek a Dunajská Streda. Tieto dropy sa zdržiavajú počas roka striedavo v pohraničnom pásme nielen na území Slovenska, ale aj na území Maďarska a Rakúska.
Neustále sa zhoršuje životné prostredie pre lesné kurovité vtáky tetrova hlucháňa (iba 1 024 jedincov) a tetrova hoľniaka (720 jedincov). U týchto druhov je každoročne zaznamenaný pokles ich populácie.
 
Poľovníci pri výkone práva poľovníctva využívali 13 951 poľovných psov, z ktorých 11 588 spĺňalo požadovanú poľovnú upotrebiteľnosť. Najpočetnejšiu skupinu 3261 psov tvorili brloháre. Ďalšou početnou skupinou v počte 2780 psov boli stavače. Z plemien najväčšie zastúpenie mal slovenský kopov, ktorých sa na Slovensku chovalo až 2448 jedincov. Taký istý počet tvorila aj skupina ostatných duričov, 2335 farbiarov a 679 sliedičov.
 
Nárastom stavov rastú aj škody spôsobené zverou. V roku škody spôsobené raticovou zverou boli vyčíslené v sume 1 609 685 €. Medvede spôsobili škodu v hodnote 141 227 €. Zo šeliem najväčšie škody spôsobili vlci, usmrtili 12 kusov hovädzieho dobytka, 394 oviec a 16 kozy. No najviac škôd spôsobili na jelenej zveri, keď strhli až 990 jedincov. Celková škoda spôsobená vlkmi bola vyčíslená v sume 1 299 468 €. Celková vyčíslená škoda spôsobená rysmi bola v sume 337 135 €.
Ing. Jozef HERZ, PhD.
Zpracování dat...