Časopis Myslivost

Program PARTRIDGE

Myslivost 12/2018, str. 20  Daniel Švrčula
Během Generálního zasedání FACE, které proběhlo 3. až 5. září v Bruselu, bylo na programu zahrnuto navštívení jedné z lokalit, která je zapojena do programu Partridge. Nedaleko hlavního město Belgie a centra Evropské unie se nachází jedno z 10 demonstračních stanovišť projektu Partridge. Ramskapelle se nachází v severní provincii Západní Flandry. Jedná se o rovinatou a otevřenou krajinu s několika rákosovými proužky podél příkopů a se sítí malých a větších vodních toků. Rozléhá se na 499 hektarech, na kterých hospodaří celkem 28 zemědělců. V dané lokalitě se nachází 11 farem a je zde zrealizováno mnoho agroenvironmentálních opatření.
 
Zaseté jsou tu směsky vhodné pro ptactvo a travnaté okraje poskytují potravu volně žijícím živočichům – zejména ptactvu, jak v létě, tak v zimě. Vytváří se tím stanoviště, které je vhodné pro život ptactva přizpůsobeného na život v zemědělské krajině. Hlavními plodinami na stanovišti jsou obiloviny, cukrová řepa, brambory a len. Většina půdy je zemědělsky obhospodařována a část slouží pro pastvu hospodářských zvířat.
 
Co je vlastně program PARTRIDGE?
 
Program PARTRIDGE je mezinárodní program, na kterém spolupracuje vícero států (Německo, Nizozemsko, Belgie, Skotsko a Anglie). V rámci tohoto programu existuje 10 demonstračních stanovišť, na kterých by se měla zvýšit biodiverzita a rozsah a kvalita ekologických služeb o více než 30 % během čtyř let.
Přes 7 % každé demonstrační plochy bude mít své vlastní a lokálně přizpůsobené managementové plány s přikrmováním v zimě a managementem predátorů. Bude vyvinut systém testování a porovnávání, jako účinný nástroj pro dlouhodobé přeshraniční porovnání ochranných opatření. Demonstrační projekty si můžete prohlédnout na webových stránkách na adrese www.northsearegion.eu/partridge/demonstration-sites
Předpokládáné výsledky by měly dokázat, že dlouhodobé udržitelné agroenviromentální hospodaření v zemědělské krajině je velmi dobrým řešením.
V programu jsou zapojeni vědci, ochránci přírody, myslivci, farmáři i laická veřejnost. Program PARTRIDGE je spolufinancovánání North Sea Region Programme 2016-2020, který hledá nové způsoby hospodaření podporující zlepšení biodiverzity krajiny a rozvoj ekosystémových služeb.
Název PARTRIDGE v přímém překladu znamená koroptev, živočišný druh, který je, jak známo, dokonalým indikátorem stavu životního prostředí v dané lokalitě. Ovšem ve skutečnosti se celý program nazývá: Protecting the Area’s Resources Through Researched Innovative Demonstration of Good Examples (Ochrana místních zdrojů s využitím inovativních ukázek správného hospodaření). Je to jeden z jedenácti nových programů, které byly nedávno schváleny Interreg North Sea Region.
Program je dále spolufinancován a podporován regionálními neziskovými organizacemi, státními institucemi atd. Například ve Velké Británii je hlavní partnerem projektu Game & Wildlife and Conservation trust (nezisková organizace), v Německu zase Gottingenská univerzita a subpartnerem je Německý myslivecký svaz.
 
Jaké jsou cíle projektu?
 
Cílem projektu PARTRIDGE je poskytnout kvalitnější životní prostředí a podmínky pro koroptev polní a ostatní druhy polního ptactva, s důrazem na zlepšení mixu travin a plodin osetých na vhodných lokalitách a také na zlepšení kvality již existujících ekologických režimů.
Skupina zemědělců složena z farmářů a myslivců, kteří se zajímají o zlepšení kvality hospodaření v krajině, se aktivně podílí na projektu a diskutuje o vhodných ¨přírodních podmínkách a vhodném managementu divoce žijících zvířat v dané lokalitě. Skupina má navrhovat a implementovat nová řešení, vhodná ke zlepšení životního prostředí pro koroptev polní a další druhy živočichů, zejména ptactva.
Zvyšování druhové rozmanitosti živočichů na zemědělských půdách a vznik nových, nebo rozvoj stávajících ekosystémových služeb na sledovaném území bude monitorován standardizovanými protokoly.
Místní myslivci, v rámci projektu, zodpovídají za zimní přikrmování zvěře a za vhodný management predátorů tak, aby bylo možné poskytovat vysoce kvalitní stanoviště pro koroptve polní. Myslivci jsou nápomocni také při monitoringu, hlavně při sledování stávajících živočišných druhů v území.
 
Během návštěvy na demonstračním stanovišti Ramskapelle také proběhlo natáčení propagačního videa Manifestace biodiverzity. Video bude brzy dostupné také v českém jazyce na www.biodiversitymanifesto.com.
 
A jak by mohl takový projekt, který by vznikl za podpory ČMMJ, vypadat na našem území?
 
Především by bylo nutné zahájit spolupráci s vlastníky pozemků, s hospodařícími zemědělci a s institucemi, které se v rámci své činnosti zajímají o zlepšování kvality hospodaření v krajině (např. Svaz ochránců přírody, ČZU a mnoho dalších).
Současně by bylo třeba navrhnout a vytvořit oblast o velikosti asi 500 ha, která bude obhospodařována ve smyslu agroenvironmentálních opatřeních. Na tyto určené plochy bude možné čerpat dotace a obhospodařovat je tak, aby se maximálně zvýšila lokální biodiverzita.
Projekt PARTRIDGE běží od roku 2016 do roku 2020. Po ukončení projektu by mohl vzniknout další, následný projekt s podobným zaměřením. Bylo by vhodné být na tuto dobu předem připravení a zapojit se do dalšího projektu, pokud začne vznikat. Tak jako je v současnosti začleněno deset demonstračních stanovišť v Německu, Belgii, Holandsku a Velké Británii, může být v budoucnu začleněno i některé stanoviště v České republice. ČMMJ je i přes svůj handicap – absence jakýchkoliv pozemků k hospodaření, připravena podpořit zapojení se do projektu a zaštítit účast v něm svou nabídkou koordinace, odborné podpory a spolupráce.
Daniel ŠVRČULA

navsteva-FACE-2.jpg
Foto č. 1 – Demonstrační stanoviště Ramskapelle.

Foto-2.jpg

Foto č. 2 – Bohumil Straka při natáčení propagačního videa.
Foto autor Švrčula Daniel
Zpracování dat...