Časopis Myslivost

Proč být vlastně členem ČMMJ

Myslivost 9/2018, str. 8  Petr Urban
Vážení přátelé myslivci, v návaznosti na aktuální vývoj v Českomoravské myslivecké jednotě bych Vás rád oslovil s následujícími pocity k současné situaci navýšení členských příspěvků a s tím spojenou otázkou, která zaznívá stále více z Vašich úst - proč být vlastně členem ČMMJ a co mě nebo nám všem členství vůbec přináší? Jednoznačná odpověď není jednoduchá, pokusím se ale na otázku ve stručnosti odpovědět.
 
Když v roce 1923 zakládali naši jednotnou organizaci, sloučily se tehdejší samostatné spolky v Československou mysliveckou jednotu. Toto seskupení jim zajišťovalo daleko větší sílu při prosazování a zajišťování společného zájmu, kterým bylo provozování myslivosti v celé její šíři.
„Jednota“ prošla složitým společenským i politickým vývojem a vždy měla jediný cíl: prosazovat myslivost jako vysoce odbornou, kvalifikovanou a pro přírodu a zvěř nezastupitelnou činnost. Není bez zajímavosti, že ani období II. světové války její činnost nepřerušilo. Členství v ní bylo pro každého myslivce nejen povinností, ale zároveň i ctí a hrdostí na příslušnost k tomuto stavu. Zároveň i myslivost se těšila podstatně větší vážnosti ve velké části naší společnosti. Nikdo z myslivců se nepozastavoval nad tím, že zájem o výkon práva myslivosti byl podmíněn povinným členstvím v „Jednotě“.
 
Zlom nastal přijetím zákona o myslivosti č. 270/1992 Sb., který povinné členství nahradil členstvím dobrovolným. Tehdy došlo k první vlně úbytku členů. K druhé vlně došlo v době nedávno minulé, kdy vedení ČMMJ tuto organizaci vedlo ne zcela v souladu s představami poctivého jádra členstva. Z dřívějších 120 000 členů zůstalo do současné doby asi 60 000 myslivců, což jsou ti tzv. „srdcaři“ z dřívější doby a částečně i někteří noví myslivci, kteří mají obavu o budoucnost naší myslivosti.
A ty obavy jsou skutečně oprávněné. Dnešní společnost není našemu konání vůbec nakloněna a slýcháme velmi často ve sdělovacích prostředcích cílenou kritiku a útoky. Tomu je nutno se účinně bránit nejen z pozice regionu, ale hlavně z pozice celostátní.
A zde je první důvod, proč by ČMMJ měla být co nejvíce početná, aktivní a fundovaná. V poslední době nás všechny velmi znepokojily snahy ze strany EU o omezování našich „mysliveckých svobod“: uvažované zásadní omezování na úseku držení zbraní a střeliva, omezování nábojů s olověnou náplní, zbrojní průkazy, návrhy na seznamy nepůvodních druhů zvěře, kdy by z našich honiteb měly zmizet některé druhy zcela běžné a po staletí se zde vyskytující a možná i některé další nesmysly, jako je například záměr zakázat používání zaměřovacího puškohledu se zvětšením větším než 9x a jeho zařazení mezi zakázané doplňky zbraní. Jen díky peticím a iniciativě členů ČMMJ a stále ještě silné členské základně se podařilo „zatím“ dostat situaci do přijatelné podoby.
 
Velkým nebezpečím pro nás myslivce mohou být různé občanské iniciativy, které na rozdíl od nás dovedou svůj hlas velmi účinně uplatnit. Zářným příkladem je „geniální“ nápad z poslední doby – nahradit činnost myslivců při lovu jelení zvěře smečkami vlků!? Jak daleká může být doba, kdy se vlastníkům honebních pozemků, zvláště lesních, podaří prosadit z důvodů snížení škod likvidaci některých druhů zvěře v našich honitbách? Co přinese připravovaná úprava náhrady výše škod na lesních kulturách? Ekonomickou likvidaci mnoha našich spolků? I to přesto, že zvěř je národním bohatstvím a ze zákona jsme povinni hospodařit s normovanými kmenovými stavy! A každý myslivec ví, že kdyby v honitbě byl jen jediný kus spárkaté zvěře, tak škody vzniknou.
A bohužel podobných důvodů, proč musí být naše organizace silná početně, odborně i argumentačně, existuje jistě i více a v budoucnu mohou vyplynout i další. Od našich politiků velké zastání neočekávejme.
 
Jednu konkrétní výhodu členství v ČMMJ však nelze opomenout, a tou je výše pojištění za škody vzniklé při výkonu práva myslivosti, což je povinnost vyplývající ze zákona, a které máme všichni obsaženo v členském příspěvku a činí 250 Kč. Za tak nízkou cenu a při tak lukrativním pojistném plnění, které nám naše pojišťovna zabezpečuje, není na našem trhu nabídka žádné jiné komerční pojišťovny.
Dvakrát ročně se v Benešově u Prahy koná jednání Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty. V uplynulých třech letech, kdy jsem reprezentoval okres Náchod, došlo k některým podstatným změnám a opatřením ve vztahu k reorganizaci celé organizace. Došlo ke sloučení společností Interlov, Služby myslivosti a Myslivost. Při posledním jednání v červnu se převážná většina projednávaných bodů týkala zpráv dozorčích rad ČMMJ a jejich společností – Myslivosti, s.r.o. a Všeobecné pojišťovny Halali, a.s. o jejich činnosti a také o výsledku jejich hospodaření za rok 2017. Jen pro informaci – ústředí ČMMJ hospodařilo se ziskem 1557 tis. Kč a společnost Myslivost, s.r.o. se ziskem 4694 tis. Kč.
 
Nepopulární opatření, které se dotkne nás všech a o němž podrobně informovalo červnové číslo časopisu Myslivost, je odhlasování zvýšení členského příspěvku od 1.1.2019. Příspěvek, včetně pojištění zákonné odpovědnosti při výkonu práva myslivosti, bude nově činit 1000 Kč místo dosavadních 800 Kč, příspěvek pro členy starší 65 let a invalidní důchodce bude zvýšen z 500 Kč na 650 Kč a členský příspěvek myslivců a lesníků z povolání, za něž pojištění hradí zaměstnavatel, se zvyšuje z dosavadních 550 na 750 Kč ročně.
Na okresním sněmu konaném v únoru tohoto roku bylo přijato usnesení, že Okresní myslivecký spolek Náchod navrhované zvýšení příspěvků nepodpoří. Nepodpořil jsem ho. Přesto však hlasování dopadlo v přepočtu na váhu hlasů, kdy k datu konání Sboru zástupců měla ČMMJ asi 57 000 členů, pro zvýšení hlasovalo 31 079 členů, proti zvýšení 22 579 členů a hlasování se zdrželo 3370 členů.
Byl jsem a i v této věci budu optimistou a pevně věřím, že v důsledku tohoto zvýšení k zásadnímu poklesu členů nedojde. O to všechny, v zájmu zachování nejen naší okresní organizace, velice prosím. Pro úplnost a objektivnost je třeba uvést, že z navýšené částky o 200 Kč zůstává pro OMS 130 Kč, u navýšení o 150 Kč zůstává OMSu 95 Kč. Toto jsou částky, které posílí rozpočet okresních mysliveckých spolků.
Důležitou informací je možnost uhrazení členského příspěvku na rok 2019, ale i na roky 2020 a 2021, v termínu do 30.9.2018, kdy lze ještě zaplatit členské příspěvky v původní výši.
 
Ještě bych rád zmínil něco málo z práce okresní myslivecké rady v Náchodě. Myslím si, že se podařilo rozjet projekty, které zapojují širší veřejnost do našich aktivit. Propagaci naši práce se snažíme na okresní úrovni maximálně využít. Například uspořádaná akce Dny s přírodou a myslivostí ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky se opět stala velkolepou a oblíbenou. Za dva dny v Broumově a Polici nad Metují jsme bezmála 600 dětem ukázali naši práci a cíle, kterých se ochranou přírody a myslivosti snažíme dosáhnout lepšího životního prostředí pro zvěř.
V letošním roce se konal již druhý ročník mysliveckého tábora pro děti od 7 do 15 let. Přihlásil se maximální počet 50 dětí, byla to naprosto vynikající akce na vysoké úrovni!
Podpora mysliveckých kroužků je nedílnou a nezastupitelnou aktivitou našich členů. Každoroční účast mladých myslivců na místních, okresních a celostátních kolech soutěže O zlatou srnčí trofej mluví za vše. Osobně spatřuji v propagaci myslivosti před mladou generací jediný účinný prostředek, jak dosáhnout přílivu nových členů pro naši organizaci.
Podpora takovýchto projektů se díky obětavosti našich členů a přátel stala standardem v naší činnosti. Současně s podporou mladé generace, jsme společně se střeleckou komisí zacílili také na ostatní veřejnost v podobě uspořádání akce Střílí celá rodina. Byly jsme mile překvapeni s jakou odezvou se tato akce setkala a stane se tak do budoucna jednou z vlajkových akcí okresního mysliveckého spolku. Připravena je také přednáška myslivecké komise o podpoře drobné zvěře, konkrétně zajíce.
Snažíme se takovýmito akcemi zvyšovat odbornou úroveň členů, chceme také s ostatními organizacemi držet krok a jednat na úrovni. Věřím, že takovéto akce přijímají členové s chutí. Je v našem vlastním zájmu nenechat se převálcovat, ale stát vždy pevně a společně na nohou a být schopni se postavit všem výzvám, které dnešní doba přináší.
Nemá tedy přece jenom smysl být členem ČMMJ…?
 
Petr URBAN
předseda okresní myslivecké rady
OMS Náchod
 
Zpracování dat...