ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

ZABEZPEČENÍ LOVECKÝCH ZBRANÍ lll.

Myslivost 9/2019, str. 54  Alena Hrdinová, Josef Jakubík
Co všechno byste měli vědět o technických parametrech trezorů a trezorových místností V dalším pokračování série článků o bezpečném ukládání zbraní navážeme na předchozí články. Dnes bychom rádi podrobně rozebrali trezory, trezorové místnosti a jejich certifikáty z pohledu technických parametrů a požadavků.
„Svět je nebezpečné místo; ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím nic nedělají.“ Albert Einstein. Dovolíme si začít poněkud filozofičtěji citátem Alberta Einsteina, ve kterém se skrývá velmi hluboká pravda. Zbraně nejsou nebezpečné samy o sobě, zbraně jsou nebezpečné vždy v nepovolaných rukách. A nepovolané ruce nejsou ty vaše, nepovolané ruce jsou všechny ty, které by se k vašim zbraním mohly dostat bez vašeho vědomí a hlavně proti vaší vůli.
 
BEZPEČNÉ UKLÁDÁNÍ ZBRANÍ
 
Na bezpečné uložení zbraní musíme nahlížet minimálně ze dvou pohledů. Za prvé je to povinnost každého držitele střelných zbraní splnit požadavky dané zákonem (Zákon č. 119/2002 Sb.) a za druhé pochopitelná a legitimní snaha chránit si svůj majetek, v tomto případě vyšších finančních hodnot. Kompromis zde rozhodně není na místě.
Čím vyšší zvolíte zabezpečení, tím více ztížíte potenciálnímu zloději dostat se k Vašim zbraním. Jak bylo uvedeno už v minulém článku - nejdůležitějším parametrem při mechanické ochraně je čas, který zloděj potřebuje k překonání všech překážek a zábran, aby se dostal k Vašemu majetku.
 
Co je potřeba splnit bylo podrobněji uvedeno v úvodním článku této série, kde o zákonných povinnostech detailně hovořil Dr. Pederzoli. Doporučujeme se k jeho popisnému výkladu Zákona č. 119/2002 Sb. vracet zejména v situacích, kdy stojíte před volbou, jak vybrat správnou skříň nebo trezor na zbraně. Díky jeho návodu máte v rukou manuál, jak se úspěšně zorientovat v nepřehledné a mnohdy cíleně zavádějící nabídce „sejfů“ a „trezorů“ na našem trhu, které podle popisu prodejců „splňují absolutně všechna kritéria na ochranu zbraní“, ale při podrobnějším zkoumání zjistíte, že nemají certifikáty a mnohdy nesplňují ani základní bezpečnost. Tyto „sejfy“ a „trezory“ mívají v popisu uvedeny odkazy na „certifikáty“, které neodpovídají jejich technické konstrukci, odvolávají se na neexistující nebo už neplatné normy, mnohdy jsou u těchto výrobků uvedeny protichůdné údaje.

Upozornění:
Pokud má např. skříň na zbraně v popisu uvedeno, že má certifikovanou bezpečnostní třídu S1 podle normy EN 14450 a tedy v ní v souladu se Zákonem č. 119/2002 Sb. můžete uchovávat až 5 dlouhých zbraní, NENÍ TO PRAVDA, protože bezpečnostní třída S1 odpovídá odporovým jednotkám - RU (10/10) a zákon vyžaduje pro 3 až 10 dlouhých zbraní minimálně RU 15 a zámek kategorie A.

trezory-na-zbrane.jpg

 
ROZDÍL MEZI TREZOREM A SEJFEM NA DRUHÝ POHLED
 
Takže otázka jak můžeme identifikovat certifikované trezory a sejfy / skříně na zbraně je důležitá a stěžejní. Většina lidí na první pohled nerozliší, co je trezor a co je sejf. Ba naopak. Trezorem je pro ně všechno kovové, z jejich pohledu tedy „nedobytné“. A tak než dozrají k rozhodnutí koupit si opravdu kvalitní, certifikovaný trezor, podlehnou psychologickému tlaku na nákup levných, necertifikovaných plechových sejfů (skříněk) v hobbymarketech nebo v e-shopech na internetu. Tyto skříňky lákají svojí nízkou cenou a jsou většinou prezentovány jako „kvalitní trezory“, ale falešný pocit bezpečí získaný řádově za pár desítek stokorun Vám cennosti rozhodně neochrání. Tyto sejfy po zhlédnutí návodu na internetu navíc dokáže otevřít i malé dítě.

UPOZORNĚNÍ: 

Ne všichni prodejci a dodavatelé trezorů a sejfů dodržují normy platné v České republice a mnohdy se snaží prodat necertifikované výrobky matením klientů, kdy uvádí normy, které dávno neplatí nebo neodpovídají bezpečnostním parametrům daného výrobku. 

Důkladně si ověřte kvalifikaci, profesionalitu a zkušenosti vašich prodejců nebo dodavatelů, jedná se o zabezpečení vašeho majetku.

Důkladně si prověřte firmu, kterou pustíte do bytu, aby vám trezor ukotvila!Trezory a sejfy se liší hlavně konstrukcí. Na první pohled nemusí být rozdíly jednoznačně patrné, ale konstrukčně je mezi nimi diametrální rozdíl.
Certifikované sejfy jsou většinou jednoplášťové (ale mohou být i max. dvouplášťové) ocelové schránky s trezorovým zámkem (zámek typu A). U certifikovaných sejfů máte alespoň jistotu, že se do nich nedostanou děti bez klíčů a že případný zloděj se do nich může dostat pouze za pomoci speciálního nářadí, a tak při destrukci udělá hluk.
Nejdůležitějším parametrem pro výběr sejfu nebo trezoru je pochopitelně jeho bezpečnost. Kvalitu zabezpečení trezoru (jejich mechanickou odolnost) klasifikují bezpečnostní třídy, do kterých trezor zařadí státem akreditovaná zkušebna při náročných testech ve speciálně vybavených laboratořích.
Čím vyšší je bezpečnostní třída trezoru, tím vyšší má trezor mechanickou odolnost proti destruktivním metodám průniku a je také složitější a časově náročnější se do trezoru dostat, tzn. prolomit jeho ochranu. Podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb musí trezory na zbraně splňovat minimálně 15 RU a trezorový zámek kategorie A pro 3 až 10 zbraní.
V praxi se ale můžeme setkat s třídami pro certifikované sejfy - S1 a S2 - podle normy EN 14450. Dovolíme si upozornit na skutečnost, že tyto sejfy mají certifikát akreditované zkušebny, ale nikoliv bezpečnost.
Norma EN 14450 klasifikuje pouze dvě třídy trezorů, tzv. bezpečnostní stupně S1 a S2, odporové jednotky odpovídají částečnému a úplnému průlomu. Bezpečnostní třída S1 - odporové jednotky - RU (10/10), bezpečnostní třída S2 - odporové jednotky - RU (10/20)
 
V České republice se ale také ještě můžeme potkat s výrobky certifikovanými podle starší normy ČSN 916012. Norma ČSN 916012 upravuje základní stupeň bezpečnosti trezorů a skříní na zbraně, klasifikuje celkem tři stupně bezpečnosti Z1, Z2 a Z3. Nové výrobky se už klasifikují podle celoevropské normy EN ČSN 1143-1. Bezpečnostní třída Z1 - odporové jednotky - RU (10/10), bezpečnostní třída Z2 - odporové jednotky - RU (15/20), bezpečnostní třída Z3 - odporové jednotky - RU (20/25) 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

pro zabezpečení zbraní podle zákona o uchovávání zbraní - Zákon č. 119/2002 Sb. (poslední novelizace č. 222/2017 Sb.). Při ukládání zbraní v počtu 3 až 10 zbraní kategorie A až C a střeliva od 501 do 10 000 kusů je nutné uložit zbraně do uzamykatelné ocelové schránky či skříně, nebo zvláštního uzamykatelného zařízení, jejichž specifikace jsou dány v doprovodném předpisu (Nařízení vlády 217/2017 Sb.) Tento požadavek nesplňují sejfy tříd S1 a S2, ani Z1!!!


 
Certifikované trezory nebo sejfy mají vždy na vnitřní straně dveří štítek s označením bezpečnostní třídy a je zde uvedena i akreditovaná certifikační autorita. K výrobku musí být dodáno prohlášení o shodě s danou bezpečnostní třídou, i na něm je uvedeno, v jakém akreditovaném zařízení byl výrobek testován a jakou bezpečnostní třídu splňuje.

certifikat-trezor-1.jpg
 
A PROČ TEDY TREZOR?
 
Trezory jsou základem fyzického zabezpečení zbraní. Poskytují ochranu svou mechanickou odolností. Úkolem mechanických zábranných systémů je ztížit násilné vniknutí nepovolané osoby. Jejich úroveň zabezpečení je klasifikována bezpečnostní třídou.
Trezory prošly od svého vzniku řadu podstatných změn, především se významně zvýšila jejich odolnost proti průniku s vyšší kvalitou používaných materiálů. Trezory musí být pevně spojeny s objektem, ve kterém jsou umístěny, aby platil jejich certifikát pro bezpečnostní třídu.
Technické vlastnosti trezorů a jejich rozdělení jsou upraveny normou ČSN EN 1143-1 .
 
DĚLENÍ TREZORŮ
 
Trezory bychom mohli dělit se zřetelem na mnoho aspektů, důležité je rozdělení trezorů podle účelu využití na komerční sféru a bankovní sféru. Nejlogičtější se jeví jejich klasifikace
1. podle jejich konstrukce na:
- sejfy,
- trezory stěnové,
- trezory nábytkové,
- trezory komorové.
 
2. podle účelu použití na:
- trezory na cennosti,
- trezory na zbraně,
- archivační trezory,
- datové, ohnivzdorné trezory.
 
3. podle bezpečnostní třídy dle ČSN EN 1143-1 na bezpečnostní třídy 0 až Xlll
 
Je vždy potřeba, abyste si nechali projít hlavou, co od trezoru očekáváte - tzn. co do trezoru budete kromě zbraní ještě ukládat a kam byste chtěli trezor umístit. Mějte, prosím, na paměti, že k vašim devíti zbraním můžete v průběhu krátké doby další dvě přikoupit, a potom vám stávající trezor už splňovat zákonné podmínky nemusí.
Koupě trezoru je vždy investice na delší časové období - trezor nemá „datum spotřeby“. Při jeho koupi je vhodné zvážit jeho požadované bezpečnostní parametry s dostatečnou rezervou pro ukládání dalších cenností v průběhu času.
Umístění trezoru, kvalitu jeho ukotvení nebo zazdění, také řeší norma. Trezor musí být zazděn nebo ukotven v souladu s platnou normou. Potom plně platí jeho deklarovaná bezpečnostní třída.
A samozřejmě pro umístění trezoru musíme použít i zdravý selský rozum. Trezor je vhodné umístit tak, aby pokud možno o jeho existenci věděl pouze majitel.
 
TREZOROVÉ ZÁMKY
 
Trezor můžeme uzamykat trezorovým zámkem na klíč, mechanickou kombinačním zámkem nebo elektronickým zámkem. A samozřejmě všechny zámky můžeme kombinovat: na trezoru může být libovolná kombinace dvou i více trezorových zámků.

084-1.jpg
 
1. trezorový zámek na klíč
 
Trezorový zámek na klíč je pravděpodobně u trezorů nejvíc rozšířený zámek, kdy má uživatel trezorový motýlový klíč, kterým trezor odemyká. Je důležité mít neustále dva klíče k dispozici. V případě, že by se jeden klíč ztratil nebo poškodil tak, že už nebude odemykat, je potřeba si okamžitě nechat přidělat duplikát klíče. V situaci, kdy zůstává poslední klíč a něco se stane i s ním, do trezoru se v danou chvíli nedá dostat jinak než odborným zásahem.
Klíč je důležité chránit i před pády, protože je přesně vyřezán a může se poškodit. Je také vhodné trezorový klíč nenosit na klasickém klíčovém svazku. Žijeme v 21. století – tento klíč stačí vyfotit a existují řezací stroje trezorových klíčů, které dokážou vyrobit klíč i podle fotky.
Jedinou nevýhodou trezorového zámku na klíč je, že se musíte fyzicky starat o klíč. Trezorový klíč má pochopitelně stejnou hodnotu, jako uschovávané věci uvnitř trezoru. Tyto klíče nelze vytáhnout při odemčených dveřích ze zámku, je to opatření proti zavření trezoru s klíči uvnitř. Náhradní klíč by měl být vždy uschován mimo trezor!

472-1-4-1.jpg
 
2. mechanický kombinační zámek
Oproti předchozímu trezorovému zámku na klíč má mechanický kódovací zámek výhodu, že se majitel nemusí starat o bezpečné uložení klíčů. Kód, kterým je zámek odemykán, ovšem na druhou stranu nesmí být zapomenut, jak se občas stává. Při potřebě změnit tento kód lze zámek pomocí kódovacího klíče velice jednoduše překódovat (na vnitřní straně dveří trezoru).
Odemčení zámku - otáčením růžice nastavujete správnou číselnou kombinaci a při posledním otočení nastavíte kotouče zámku do polohy pro odemčení a otevíráte dveře.
Tento zámek není složitý na ovládání, ale je třeba trocha cviku a přesnosti pro zdárné otevření. Nevýhodou je nepatrně delší doba odemčení zámku (řádově 15 až 30 sekund).

elektronicky-zamek.jpg
 
3. elektronický zámek
 
Používání elektronických zámků je velice pohodlné. Oproti předchozím dvěma zámkům je nejkomfortnější a nejrychlejší. Stačí zadat šestimístnou kombinaci čísel a otočit klikou (madlem). Po zavření dveří a otočení kliky na druhou stranu je trezor uzamčen. Přístupový kód lze kdykoliv změnit někým, kdo zná „master kód“.
Tyto zámky jsou nejčastěji napájeny 9V alkalickou baterií a vždy musí jít odemknout i v případě úplného vybití baterie. Baterie je přístupná z vnější strany trezoru nebo jsou u klávesnice kontakty pro připojení náhradní baterie.
Elektronický trezorový zámek může být napojen na váš stávající EZS včetně nastavení potřebných parametrů zámku, dále umí např. vyčíst historii přístupů podle jednotlivých uživatelských kódů. 

Elektronický zámek napojený na stávající EZS s tichým alarmem

Elektronický pokrok se nezadržitelně dostal i na pole trezorů a mechanické zabezpečovací techniky. Elektronický kódovací zámek s možností napojení na EZS s možností spuštění tichého alarmu při ohrožení a kontaktem na PCO pouhou změnou posledního čísla v kódu. Jedná se o zámek LAGARD.

V případě ohrožení zadáte kód elektronického zámku u vašeho trezoru, pouze změníte poslední číslo, a alarm-box v trezoru, napojený na klávesnici i ústřednu vašeho elektronického zabezpečovacího systému, vyšle nouzový kód na pult centrální ochrany.

 

6-1.jpg
 
TREZOROVÉ MÍSTNOSTI - KOMOROVÝ TREZOR
 
Někdy potřebujeme chránit majetek, který je objemnější (mohou to být třeba sbírky obrazů), nebo pro nás má obrovskou hodnotu, ať už finanční nebo emocionální. A samozřejmě se to týká i většího počtu zbraní. Zde už mají klasické trezory konstrukční limity, a proto zmíníme i možnosti trezorových místností.
Trezorové místnosti jsou pevnou součástí staveb, mohou být budovány současně se stavbou nemovitosti, ale mohou být v případě potřeby vybudovány i dodatečně, pokud nemovitosti splňují technické parametry potřebné pro stavbu trezorových místností.
Komorový trezor je podle normy úschovný objekt zajišťující ochranu proti vloupání, který v zavřeném stavu vykazuje délky vnitřních stran větší než 1 metr ve všech směrech.
Velmi důležitou součástí trezorové místnosti jsou trezorové dveře, které jsou certifikovány stejně jako trezory do jednotlivých bezpečnostních tříd podle ČSN EN 1143-1.
Pro bezpečné ukládání zbraní nad 20 ks vyžaduje zákon bezpečnostní třídu l. a napojení na pult centrální ochrany. Pro představu, trezorové dveře v bezpečnostní třídě l. (vnitřní rozměry 1950x900 mm) váží kolem 220 kg. Konstrukce stěn trezorových místností musí odpovídat klasifikačním požadavkům daných trezorových dveří, tzn. musí mít stejnou hodnotu průlomu.
Příklad: v případě komorového trezoru s trezorovými dveřmi v l. bezpečnostní třídě musí stěny, strop i podlaha odpovídat hodnotě průlomové odolnosti 50 RU. Laicky řečeno: dveře i stěny musí mít stejnou odolnost proti napadení.
Komorové trezory mohou být dodány i jako stavba na klíč, kdy se komorový trezor vybuduje z certifikovaných, akreditovaných materiálů. V tom případě může být stávající místnost v objektu vyvložkována těmito panely, nebo tento trezor může být postaven i ve volném prostoru objektu. Panely jsou svařovány vždy zevnitř, beton musí splňovat dané technické parametry, které jsou ověřeny tzv. kostkovou zkouškou. Jedná se převážně o komorové trezory vyšších bezpečnostních tříd.
Pokud uvažujete o koupi trezorových dveří a vybudování trezorové místnosti ve vaší nemovitosti, je nutné splnit požadavky normy na kvalitu stěn, podlahy a stropu. Detailně tyto požadavky řeší nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti - Nařízení vlády č. 217/2017 Sb/§5. – stěny trezorové místnosti musí mít a) sílu 300 mm, pokud jsou zhotoveny z cihel, popřípadě z vápenocementových bloků nebo pórobetonových tvárnic, nebo za b) 150 mm, pokud jsou zhotoveny z betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu.


Dr. Alena HRDINOVÁ,
Josef JAKUBÍK – soudní znalec
www.trezorservis.cz, www.trezorovamistnost.eu
Zpracování dat...