Časopis Myslivost

Aplikace rodenticidů na hubení hrabošů a požadavky na hospodaření se zvěří

Myslivost 3/2020, str. 10  Petr Marada, František Havránek
Dne 13. 2. 2020 bylo vydáno povolení a stanoveny podmínky k aplikaci přípravků na ochranu rostlin za účelem potlačení populace hraboše polního.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) vydal jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Nařízení o povolení přípravku na ochranu rostlin Stutox II (5114-0) a přípravku Ratron GW (5071-0) pro jejich omezené a kontrolované použití (č.j.: UKZUZ 027080/2020, č.j.: UKZUZ 027084/2020; č.j.: UKZUZ 027085/2020).
V tomto dokumentu se kromě jiného uvádí, že na základě monitoringu ÚKZÚZ přetrvávají na řadě lokalit České republiky vysoké počty hrabošů, které mnohonásobně přesahují prahy škodlivosti (informace o aktuálním výskytu hraboše polního jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Rostlinolékařského portálu spravovaného ÚKZÚZ).
Stav je označen jako mimořádný, tedy nadále dochází ke značným hospodářským škodám a nelze s jistotou určit, kdy a kde dojde u tohoto škůdce k nevratnému a zásadnímu populačnímu poklesu. Tato opatření jsou označována za dané situace jako nezbytná vzhledem k nebezpečí, jež se dosud nepodařilo zvládnout jinými přijatelnými prostředky. Na základě prohlášení ÚKZÚZ jsou tak splněny podmínky k tomu, aby zemědělci mohli k potlačení populace hraboše na nejvíce postižených pozemcích s kalamitním přemnožením hraboše využít mimořádné prostředky a mohli tak snížit škody působené tímto škůdcem. Dokonce se údajně navíc objevilo možné riziko přenosu chorob z hraboše polního na člověka.
 
Na základě § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění (dále jen „nařízení ES“) se tedy povoluje omezené a kontrolované použití výše uvedených přípravků.
Jako způsob aplikace byl povolen u STUTOXu II (5114-0):
- rozhoz na povrch pomocí rozmetadla na pozemcích s kalamitním přemnožením
- aplikace do nor.
U přípravku Ratron GW (5071-0) se povoluje pouze aplikace do nor.
Vzhledem k tomu, že jsou známy prokazatelné negativní vlivy aplikace rodenticidů na volně žijící zvěř, stanovil ÚKZÚZ pro způsob omezeného a kontrolovaného použití přípravků konkrétní podmínky.
 
Vybrané podmínky pro aplikaci rodenticidů významné pro uživatele honitby
 
Aplikace STUTOXU II rozmetadlem
 
Pro hospodaření se zvěří bude jednoznačně nejvíce problémová aplikace STUTOXU II rozmetadlem. Pro použití jsou vymezeny polní plodiny (s výjimkou zelenin), ovocné sady, ovocné, okrasné a lesní školky a základiště školkařského materiálu - ohrazené prostory, vinice, okrasné rostliny.
Podmínkou provedení aplikace přípravku rozhozem podle tohoto nařízení je předchozí posouzení situace na konkrétním pozemku ze strany ÚKZÚZ, včetně posouzení nezbytnosti aplikace. Aplikace rozhozem na povrch je tedy možná pouze na pozemcích, na kterých bylo ze strany ÚKZÚZ potvrzeno kalamitní přemnožení.
Za kalamitní přemnožení hraboše polního se pro účely tohoto nařízení považuje taková intenzita jeho výskytu na konkrétním pozemku, kdy dojde k dosažení či překročení pětinásobku jeho aktuálního prahu škodlivosti pro plodinu na daném pozemku.
Je-li ošetřovaný pozemek součástí honitby, musí být aplikace nahlášena v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 písm. b) zákona i uživateli honitby. Náležitosti oznámení jsou stanoveny v ustanovení § 9 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení, v souladu s tímto předpisem obsahuje:
a) identifikaci ošetřovatele porostu
 - jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo
 - obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu,
b) identifikaci uživatele pozemku v rozsahu podle písmene a), není-li ošetřovatel porostu shodný s uživatelem pozemku,
c) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která přijímá oznámení o případném úhynu zvěře a jedná jménem osoby uvedené pod písmenem a), číslo telefonu, popřípadě jiný způsob kontaktu,
d) obchodní název přípravku,
 - číslo šarže,
 - předpokládaná dávka a celkové množství přípravku a způsob aplikace,
e) identifikaci místa aplikace přípravku – pozemek označený identifikačním číslem dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů nebo parcelním číslem, názvem obce, názvem katastrálního území, okresem, výměrou v hektarech, druhem plodiny a
f) předpokládané datum aplikace přípravku ve formátu den, měsíc, rok, popřípadě období, kdy má být přípravek aplikován, ve formátu data zahájení aplikace a data ukončení aplikace.
 
Uživatel pozemku je dále povinen před vlastní aplikací přípravku průkazně projednat s uživatelem honitby způsob vypuzení zvěře definované podle § 2 písm. c), d) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů z pozemku, kde má být provedena aplikace, po dobu min. 48 hodin od provedení aplikace.
Tímto je současně naplněna ohlašovací povinnost podle § 10 odstavce 3 písm. a) platného zákona o myslivosti.
Na základě tohoto jsou uživatelé honiteb povinni provést po tomto oznámení vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků potřebná opatření k záchraně zvěře. Zcela jistě se bude jednat o různá opatření, která budou vycházet ze znalosti dotčeného ekosystému (honebního pozemku). Uživatel honitby má na základě těchto požadavků vypuzovat ne jenom zvěř lovnou, ale také tu, která se neloví, např. dravce a sovy, ale také např. volavku popelavou.
 
Pro minimalizaci rizika s ohledem na možné poškození zdraví zvěře je nutné, ze strany uživatele honitby, kromě vypuzování zvěře z pozemků, dohlížet na to, aby profesionální uživatelé rodenticidů dodrželi následující požadavky stanovené ÚKZUZ:
- aplikace přípravku rozhozem na povrch pomocí rozmetadla musí být provedena rovnoměrně,
- při aplikaci přípravku musí být zajištěno, aby nedocházelo k rozsypání přípravku nebo k tvorbě shluků nebo hromádek granulí na povrchu půdy,
- dojde-li k tomu, je nezbytné přípravek z povrchu půdy odstranit nebo překrýt vrstvou zeminy,
- přípravek nelze aplikovat rozhozem na povrch ručně nebo pomocí ručního rozmetadla granulí,
- neaplikovat rozhozem na povrch v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel,
- ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel,
- neaplikovat při silném a nárazovém větru,
- aplikovat jen za suchého počasí,
- neaplikovat před deštěm, dále neaplikovat ihned po dešti nebo za silné rosy,
- neaplikovat na sníh a led.
Velmi důležitou podmínkou aplikace je, že:
- přípravek lze aplikovat pouze do již vzešlého porostu (vzhledem k tomu, že doba platnosti nařízení byla stanovena na omezenou dobu od 13.2.2020 do 11.6.2020, lze očekávat konfliktnost při aplikaci do porostů setých na jaře),
- přípravek nesmí být aplikován na plochy bez porostu,
- u širokolistých plodin musí aktuální stav porostu vyloučit zachycení granulí na rostlinách a zajistit jejich propad na povrch půdy.
Podle Procházkové a kol (2011) se za širokolisté plodiny považuje např. vojtěška, jetel luční, jetelotráva a také ozimá řepka. Na základě této podmínky bude v praxi téměř nemožné na porosty řepky v tomto a pokračujícím jarním období aplikaci rozmetadlem provést.
Dále z těchto podmínek plyne, že na ploše dílu půdního bloku, kde hraboši způsobili „holožír“, nebude možné plošně rodenticid již aplikovat a bude voleno jiné řešení.
- vzhledem k nebezpečí odplavení je nutné při aplikaci dodržet minimální ochrannou vzdálenost 10 m od povrchových vod,
- mrtvé hraboše je nutné odstraňovat z ošetřeného pozemku jednou denně alespoň po dobu 48 hodin po aplikaci,
- mrtvé hraboše je nutné odstranit zahrabáním na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí, zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků.
 
Aplikace STUTOXu II a přípravku Ratron GW do děr
 
Pro hospodaření se zvěří bude také problémová aplikace STUTOXU II (5114-0) a Ratronu GW (5071-0) do děr. Rozsah použití se u tohoto způsobu rozšířil i na pastviny (také ovocné stromy, ovocné, okrasné a lesní školky, základiště školkařského materiálu, zemědělská půda, polní plodiny, zelenina, vinice, jehličnaté a listnaté dřeviny, okrasné rostliny, refugia, interfugia) a především krajinné prvky (aplikace možná na zemědělské půdě v místech dočasně nebo trvale neobdělávaných (např. remízky) - aplikace možná v zarostlých příkopech pouze mezi poli.
U aplikace přípravků na pastviny se dále uvádí podmínka (ochranná lhůta) pro přístup hospodářských zvířat na ošetřený pozemek; kratší (min. 14 dní) je určena pokud po aplikaci následuje déletrvající déšť; delší (min. 21 dní) je určena pro období bez deště. Obdobně je tedy třeba pohlížet i na spárkatou zvěř, jejíž vypuzování by měl uživatel honitby zajistit, pokud bude chtít mít jistotu, že zdraví zvířat nebylo ohroženo.
Další podmínky jsou totožné jako při aplikaci plošné (rozmetadlem) vyjma toho, že přípravek lze aplikovat do nor nejlépe pomocí aplikační tyče (resp. dávkovače granulí), výjimečně pomocí lopatky.
 
Postup pro případ úhynu zvěře s příznaky nebo podezřením na otravu přípravky na ochranu rostlin
 
V souladu s platným zněním zákona o rostlinolékařské péči č. 3264/2004 Sb., fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje rostliny a rostlinné produkty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, pomocné prostředky a zařízení pro aplikaci přípravků povolené k používání podle tohoto zákona a nařízení (ES) č. 1107/2009, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí.
 
Pokud zjistí uživatel honitby, že došlo k úhynu zvěře v důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně krajské veterinární správě. Krajská veterinární správa v součinnosti s ÚKZÚZ provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, jejich vyšetření odborným ústavem a informování uživatele honitby o výsledku tohoto vyšetření.
Záznam o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne krajská veterinární správa (veterinární ústav) též ÚKZÚZ, popřípadě uživateli honitby, pokud je tato osoba důsledky použití přípravků dotčená.
Vzorkem zvěře na vyšetření je tělo uhynulé zvěře nebo zvěře s příznaky otravy, popřípadě jen tělesná tkáň, tělní tekutina nebo výměšky zvěře v množství potřebném pro dané vyšetření podle určení krajské veterinární správy.
Na základě výsledku místního šetření a výsledku vyšetření vzorků je možno ze strany uživatele honitby požadovat nápravu a nápravné opatření včetně škod působených na zvěři.
 
Závěrem
 
Je žádoucí, aby zemědělci (včetně majitelů či správců lesa) ve spolupráci s myslivci dělali tak, aby k použití rodenticidů v naší přírodě a krajině nebylo třeba. Základem je však plnění povinností již zmiňovaných právních požadavků; fyzické i právnické osoby, které pěstují rostliny a rostlinné produkty, a vlastníci pozemků nebo objektů nebo osoby, které je užívají z jiného právního důvodu, mají zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Pokud by dotčené osoby průběžně monitorovaly a přijímaly opatření, je velká pravděpodobnost, že v době, kdy se zjistí např. „problémoví“ hraboši, zvolí se správný postup (např. agrotechnika) nebo vybraná biologická ochrana rostlin (podpora přirozených predátorů škůdců).
Obdobně by však měli v přírodě a krajině působit uživatelé honiteb - myslivci; pokud v rámci hodnocení ekosystému (pravidelné aktivity v honitbě) zjistí problém se škůdci či jinými škodlivými činiteli ať již na poli nebo v lese, měli by být aktivní v komunikaci s hospodařícím zemědělcem a především ve stanovení a uplatnění funkčního a únosného opatření, které bude minimalizovat vliv těchto škodlivých činitelů.
Tam kde jsou v současné době identifikovány problémy s hraboši, musí být vykonáno maximum ze strany myslivců v péči o stanoviště (berličky) a hnízdiště dravců, podmínky pro predující čápy a volavky, lasice a jiné predátory.
 
Věříme, že aplikace přípravků na ochranu rostlin bude použita minimálně; a pokud se uskuteční, budou všichni zainteresovaní aktivně spolupracovat, dodržovat související právní požadavky a podmínky právě zveřejněných nařízení, která budou minimalizovat negativní environmentální aspekty prováděné rostlinolékařské péče.
 
Dr.Ing. Petr MARADA, Ing. František HAVRÁNEK, CSc.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 
 image011.jpg
Obr. Neúspěšný boj s hraboši bohužel podporovali někteří zemědělci, kteří i přes proklamované škody hraboši letos na podzim seli do nezapravených posklizňových zbytků ozimy řepky a obilnin.
 
image004.png
Obr. Volavky bílé jsou spolu s blízkými volavkami popelavými velmi významnou biologickou ochranou zemědělských kultur
 
 image007.jpg
Obr. V takovém porostu řepky bude téměř nemožné použít rozmetadlo (jako by to ti zajíci věděli)
 
image009.jpg
Obr. Aplikace do děr hrabošů v remízcích bude velmi náročné, především s ohledem na zajištění sběrů mrtvých jedinců a následné zajištění vypuzování zvěře a jiných volně žijících živočichů.

 
Zpracování dat...