Časopis Myslivost

História diviačej zveri na Slovensku

Myslivost 3/2020, str. 26  Jozef Herz
Na území Slovenska diviačia zver žije už storočia. Po vzniku Československa je známy počet ulovených diviakov na Slovensku až z roku 1924, kedy sa ulovilo 1069 diviakov. Bol to veľmi malý počet, avšak ak to porovnáme, v tom istom roku bol počet členov Loveckého ochranného spolku iba 1028.

Kým sa lov diviakov zvýšil na dvojnásobok, uplynulo až 30 rokov. V roku 1954 bolo ulovených 1947 diviakov. Za ďalších 18 rokov sa úlovok zdvojnásobil. V roku 1972 sa ulovilo 4069 diviakov. Nízky počet ulovených diviakov v tomto období bol spôsobený rozšírením klasického moru ošípaných.

V roku 1978 sa zasa počet ulovených diviakov zvýšil o 100 %, keď bol vykázaný odlov 8559 diviakov. Po desiatich rokoch v roku 1988, kedy bol povolený celoročný odstrel lanštiakov a diviačat, sa ulovilo 18 129 jedincov diviačej zveri.

Od roku 1990 nastal opäť pokles lovu dôsledkom KMO. V roku 1994 bolo ulovených iba 10 622 diviakov. V tom období by nik nepredpokladal, že raz budeme mať s diviačou zverou značné problémy a budeme ju musieť loviť celoročne, a to nielen v lesných, ale aj poľných revíroch.

Do roku 2000 lov diviakov vzrástol na úroveň roku 1988, keď sa ulovilo 18 691 diviakov. Následkom opäť objavenia sa KMO bolo vydané opatrenie, ktoré umožňovalo prekročiť plán lovu diviačat a lanštiakov. Napriek tomu sa v porovnaní s plánom ulovilo iba o 900 lanštiakov viac. Toto množstvo predstavovalo 35 % podiel z celkového lovu, oproti 20 % s plánovanej štruktúry lovu diviačej populácie. Podľa konštatovania niektorých odborníkov tento prehrešok mohol spôsobiť nedostatok dospelej populácie v ďalších rokoch.

NKS boli v tomto roku 12 405 jedincov, čo predstavovalo 73 % z odstrelu a 52 % z hlásených JKS. Najviac diviačej zveri ako aj úlovkov bolo vykazovaných v Bansko-Bystrickom a Trenčianskom kraji.

Za roky 2001 až 2006 bol lov diviačej zveri v rozpätí 18 000 až 25 000 jedincov Od roku 2007 až 2009 nastal nárast o 5-6 tisíc jedincov. Odvtedy lov diviakov neustále rastie.

Vyhláškou č.489/2013 bol povolený lov lanštiakov a diviačat celoročne aj v poľných poľovných revíroch, kde lov diviakov nebol plánovaný. To malo značný vplyv na celkové množstvo ulovených diviakov.

Po objavení sa AMO v okolitých krajinách MPaRV SR povolilo mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 18.1.2019 do 30.6.2019 vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky. Toto povolenie prispelo ulovením iba necelých 2 % z celkového množstva ulovených diviakov do konca roka 2019. Je predpoklad, že do konca poľovníckej sezóny 2019/2020 sa uloví ďalších 5000 diviakov, čím by počet vzrástol na 70 000 tisíc

 

Ak si položíme otázku, čo spôsobilo také veľké zmeny v stavoch a produkcii uvedených druhov zveri, tak prídeme k záveru, že je to hospodárenie poľnohospodárov na ornej pôde. Začiatkom 70. rokov minulého storočia vplyvom zlučovania JRD do väčších celkov začali poľnohospodári obsievať poľnohospodárske plodiny na plochách niekoľko desiatok ha. Vtedy sa začalo veľmi dobre dariť nielen srnčej zveri na poliach, ale aj diviačej zveri.

Za posledných 30 rokov sa štruktúra poľnohospodárskej výroby značne zmenila. Poľnohospodári znížili sa stavy hospodárskych zvierat a tým aj plochy obsiate viacročnými krmovinami. Znižuje sa výmera pestovania strukovín, okopanín, ale aj husto siateho obilia na úkor vysoko energetických plodín ako je repka olejnatá, slnečnica a kukurica.

tabulka.jpgZ pripojenej tabuľky vyplýva, že výmery týchto plodín v porovnaní z rokom 1987 vzrástli u kukurice o 84 %, slnečnice o 84,4 % % a u repky až o 388,3 %. Kým v roku 1987 obsiata plocha týchto plodín predstavovala z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy 9,1 %, dnes je to 20,0 %. V porovnaní s lesnou pôdou obsiate plochy týmito tromi plodinami predstavujú na Slovensku až 1/5 jej celkovej výmery.

Predovšetkým dostatok potravy počas celého roka má za následok, že ruja u diviačej zveri už neprebieha klasicky iba v mesiacoch november až január, ale počas celého roka. Diviačia zver oveľa rýchlejšie pohlavne dospieva a často už ročné diviačice mávajú diviačatá. Je to aj tým, že zver sme nútený z titulu KMO a AMO loviť celoročne. Ako sa bude vyvíjať populácia diviačej zveri a následne ich lov v ďalších rokoch ukáže budúcnosť.

Jozef HERZ

 

 

Lov diviakov v rokoch 2010 až 2019 na Slovensku

 image001.png

Zpracování dat...