Časopis Myslivost

Vychází učebnice základních poznatků z myslivosti

J. Drmota, J. Špálová, V. Vomáčka
Vychází učebnice základních poznatků z myslivosti
Koncem ledna vyšla v nakladatelství Myslivost dlouho očekávaná učebnice s názvem Základy myslivosti nejen pro adepty, která přináší přehledný a srozumitelný souhrn poznatků prolínajících napříč celým oborem. Je pod ní podepsán rozsáhlý autorský a lektorský kolektiv pod vedením Mgr. Josef Drmoty, pokrývající svým zaměřením jednotlivé oblasti mysliveckého vzdělávání. Při realizaci publikace se sešli Ing. Miloš Fišer, MBA, MVDr. Karel Chalupník, Ing. Jiří Kasina, Ing. Milan Slavinger, Ing. Jiřina Špálová, Pavel Štangl, Ing. František Texl, Mgr. Vladimíra Tichá a Ing. Václav Vomáčka.
 
Jak již sám název napovídá, respektují texty potřeby přípravy zájemců o složení zkoušky o první lovecký lístek v podmínkách Českomoravské myslivecké jednoty. Jejich obsah je však určený širokému spektru aktivních myslivců, kteří si díky nim mohou zkompletovat vědomosti, zdokonalit odborné znalosti a naleznou zde aktualizované informace, které se od okamžiku složení jejich zkoušky z myslivosti přirozeným vývojem v mnohém změnily. Publikace by proto neměla chybět v žádné myslivecké knihovně.
Velmi neotřelé a zcela inovativní je zejména vlastní provedení učebnice, která je, na rozdíl od jiných „kompaktních“ produktů, rozčleněna na sedm samostatných dílů v podobě sešitů či skript, k nimž je v rámci celého kompletu dodáván praktický pořadač. Uvedené řešení má zajistit bezproblémové aktualizování jednotlivých částí v závislosti na dalším vývoji poznatků, což je minimálně prozíravé zejména s ohledem na průběžné rychlé změny v myslivecké i související legislativě.
Učebnice přichází v současné době na trh jako komplet, nicméně záměrem vydavatele je zahájit prodej jednotlivých dílů nejpozději během dubna letošního roku. Aktualizovaná a doplněná vydání pak budou následovat v závislosti na vývoji a potřebách jednotlivých oblastí. V případě jakékoliv podstatné změny nebudou tedy zájemci nadále nuceni kupovat celý komplet, což je finančně značně náročné, ale budou moci sáhnout pouze po jednom konkrétním doplněném dílu.
Druhou možností, kterou uvedené řešení do budoucna nabízí, je rozšiřování celého projektu o specializované díly zaměřené na nejrůznější oblasti mysliveckého vzdělávání (může se jednat například o parožení jelenovitých, odhad věku zvěře, plemena loveckých psů, ráže střeliva, obrazové materiály aj.). Záměr vydávání některých témat je již zařazen do edičního plánu vydavatelství. Postupně by tedy mohlo dojít k vytvoření mnohem komplexnějšího, průběžně doplňovaného a aktualizovaného materiálu, který má ambici se stát pro každého myslivce celoživotním aktualizovaným zdrojem základních informací o myslivosti.
 
Poslání učebnice
 
Vzhledem k inovativnosti i určité jedinečnosti celé učebnice bychom si na tomto místě dovolili připojit několik vysvětlujících poznámek a doplnění.
Všem, kteří se o problematiku vzdělávání myslivců v rámci ČMMJ alespoň okrajově zajímají, neunikla zajisté skutečnost, že v průběhu roku 2019 byl dokončen a do života uveden rozsáhlý projekt sjednocující požadavky na uchazeče o první lovecký lístek, ale i lektory a zkušební komisaře jednotlivých předmětů. Jeho finálním výstupem bylo vydání oficiálních zkušebních otázek ČMMJ a doporučení pro hodnocení úrovně znalostí uchazečů. I přes drobná nepochopení a výtky se projekt jako celek osvědčil a přinesl převážně pozitivní ohlasy. Soubor oficiálních otázek je k dispozici na každém okresním mysliveckém spolku a na základě vnitřní směrnice by se tedy měl při zkouškách s těmito otázkami setkat, resp. být z nich zkoušen, každý adept.
 
Na tomto místě si dovolíme připojit drobnou vsuvku, která je pouze zdánlivě „mimo mísu“ a která je určená zejména zkušebním komisařům. Nejčastější stesky z jejich strany směřují k celkovému počtu otázek u jednotlivých témat. Podle nich se nedají všechny stihnout v časovém limitu zkoušky. Není to pravda. Většina témat se stihnout dá.
Otázky je nutno chápat jako osnovu, tedy vodítko, podle kterého komisař s uchazečem o daném tématu hovoří. Na řadu z nich postačuje velmi stručná odpověď, z níž je naprosto jasné, zda zkoušený ví, o čem je řeč. A nad některou vybranou otázkou mohou koneckonců diskutovat více „do hloubky“.
Stejně tak zůstal částečně nepochopen, možná poněkud nešťastně formulovaný požadavek, aby adept zvládl celou sadu otázek k danému tématu ve skupině A, kde „musí na všechny odpovědět“.
Požadavek prosím chápejme tak, že „musí být schopen na všechny odpovědět“. Jak již bylo řečeno, může to být v některých případech pouze krátkou větou. Je to nástroj pro komisaře, který při nalezení zásadních nedostatků u kterékoliv dílčí otázky ohodnotí uchazeče stupněm „neprospěl“. Vše je tedy plně v kompetenci a rukou komisaře, který průběh zkoušky řídí… Nyní zpět k učebnici.
 
Souběžně se schválením závazné sady otázek (proběhlo v rámci jednání Sboru zástupců ČMMJ) se okamžitě objevily četné požadavky na zpracování studijních textů, které by svým obsahem danou problematiku pokryly, a nebylo by nadále nezbytně nutné využívat pro základní informace několik, často velmi nesourodých a obsahově předimenzovaných, studijních zdrojů.
Výše zmíněná učebnice by se měla stát právě tímto jednotícím materiálem uzpůsobeným z velké části rozsahu schválených otázek. Jednotlivé otázky jsou koneckonců v nezměněném znění zakomponovány přímo v textu jako nástroj k procvičení osvojených znalostí. Příprava na zkoušky se tím výrazně zjednodušuje pro všechny zúčastněné. Pro lektory i uchazeče je vytvořen velmi široký prostor pro detailnější zaměření na vybrané oblasti, další upřesnění a vysvětlení souvislostí.
Výukové materiály nemají být v žádném případě chápány ani jako souborná encyklopedie myslivosti, ani jako vyčerpávající souhrn všech dostupných poznatků. Jedná se o přiměřený, logicky strukturovaný, relativně jednoduchý materiál, s nímž budou jednotliví účastníci procesu vzdělávání dále pracovat. Lektoři mohou na některé pasáže upozornit, jiné dále rozvíjet, odkazovat na obrazovou dokumentaci apod.
Ne vše se do učebnice vtěsnalo a ne vše mělo smysl do podobného materiálu zapracovat. Právě onen zbytek mají lektoři opět ve svých vlastních rukou. Učebnice jim dává společný základ a osnovu.
Zde si dovolíme ještě malou poznámku. Bylo by velkým omylem považovat učebnici za materiál připravený toliko pro potřeby kurzů myslivosti. Autoři projektu přímo počítají s procesem celoživotního vzdělávání, opakování, utvrzování a rozvíjení znalostí všech myslivců. Učebnice (a její navazující díly) jsou tedy určeny i pro tento účel.
 
Historické ohlédnutí
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je na tomto místě vhodné provést malé historické ohlédnutí. Snaha o sjednocení požadavků kladených v rámci ČMMJ na znalosti uchazečů o první lovecký lístek i členské základny sahá o více než dvanáct let zpět, kdy na celostátní úrovni proběhlo první kolo školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ. Z poznatků získaných v rámci celé akce vzešel prvotní impuls na vytvoření společné a především závazné databáze otázek pro zkoušky z myslivosti.
Výsledkem práce tehdejší skupiny, podílející se na organizaci školení lektorů, byl první přehled tematických okruhů rozdělených podle důležitosti zpracovávané problematiky. Za zmínku určitě stojí i skutečnost, že jejich definitivní podoba vzešla z plošného připomínkovém řízení realizovaného prostřednictvím webových stránek ČMMJ a za mediální podpory časopisu Myslivost.
Možnost vyjádření tím dostali nejen lektoři ČMMJ, ale celá myslivecká veřejnost. Výsledek tedy nebyl v žádném případě jakýmkoliv diktátem omezené skupiny, ale lze jej vzhledem k celému procesu do jisté míry chápat jako výstup podpořený, nebo alespoň tolerovaný, většinou.
Na přípravě materiálů a organizaci školení se v první vlně aktivně podílela řada lektorů, za které si dovolíme vzpomenout alespoň garanty jednotlivých skupin předmětů. Byli jimi doc. MUDr. Jaromír Kovařík, CSc., Ing. Rudolf Novák, RNDr. Jiří Zbořil, Prof. Ing. Josef Hromas, CSc., Mgr. Oldřich Blecha, Mgr. Mojmír Karas a Mgr. Josef Drmota.
Vzhledem k tehdejší aktuální situaci, reálným možnostem a i vzhledem k představám tehdejšího vedení ČMMJ, byla celá etapa uzavřena „jen“ zpracováním finálního přehledu doporučených témat, jejich zveřejněním na webových stránkách ČMMJ a poskytnutím materiálů jednotlivým okresním mysliveckým spolkům, které si s nimi nadále naložily podle svého uvážení. Ve většině případů, bohužel, zcela macešsky.
Přestože se ve výše zmíněné etapě nepodařilo zrealizovat finální výstup v podobě závazných otázek, ani se nepodařilo do stádia tisku dotáhnout již tehdy rozpracované studijní materiály, bylo neoddiskutovatelným přínosem nastavení mantinelů, v jejichž rámci by se měla organizace systému vzdělávání v rámci ČMMJ nadále ubírat.
 
Školení lektorů 2017
 
Vzhledem k sílícím požadavkům ze strany centrálních orgánů státní správy na stanovení průkazného a jednotného obsahu vzdělávání i hodnocení uchazečů v rámci ČMMJ odstartovalo v roce 2017 pod gescí Kulturně-propagační komise ČMMJ další kolo školení. Prošli jím všichni dosavadní, u ČMMJ evidovaní, lektoři a zkušební komisaři, včetně nových zájemců o tuto práci.
Jednalo se o promyšlenou, celostátní a podle jednotných kritérií připravenou akci, na jejímž konci stálo vypracování aktuálního seznamu zkušebních komisařů, jejich zaevidování v jednotné databázi, ale i odsouhlasení závazných okruhů znalostí, tolik potřebných finálních otázek a systému hodnocení, které byly schváleny Sborem zástupců ČMMJ. Staly se tím závaznými pro všechny organizační subjekty ČMMJ organizující zkoušky z myslivosti.
Přestože by se uvedené materiály mohly teoreticky opět někomu jevit jako vynucené, je třeba na tomto místě zdůraznit, že v rámci jednotlivých kol školení dostali opětovně všichni lektoři a zkušební komisaři možnost vyjádřit se prostřednictvím dotazníku se zpětnou vazbou k obsahu školení i k připraveným materiálům. Opakující se, věcné a relevantní připomínky byly do výsledného provedení průběžně zapracovány.
Rovněž je třeba přijmout skutečnost, že držitelkou pověření k organizaci zkoušek z myslivosti, je ČMMJ jakožto subjekt s celostátní působností. Jednotlivé myslivecké spolky jsou k samotnému provedení zkoušek delegovány a měly by se proto bez dalších výhrad držet společné, znovu opakujeme, že Sborem zástupců schválené, koncepce.
A právě jednotný systém okruhů a otázek používaných při zkouškách adeptů by měl do budoucna zaručit z hlediska náročnosti jednotný přístup k přípravě i hodnocení znalostí všech adeptů v rámci celé republiky.
 
Jak dál s publikací?
 
Popsané technické provedení publikace bylo zcela záměrně zvoleno i s dalším úmyslem. Připusťme si bez ostychu a bez falešného sebeklamu, že jakákoliv tiskovina vždy obsahuje drobné chyby a nepřesnosti, na jejichž vzniku se podílí řada okolností. Nemluvě o tom, že některé vyplynou na povrch až při dlouhodobějším používání v praxi. Autorský kolektiv věří, že právě díky snadné aktualizovatelnosti materiálů se podaří v případných dotiscích a dalších vydáních tyto nedostatky průběžně odstranit a zohlednit připomínky ostatních zkušených lektorů.
Z těchto důvodů si dovolujeme podnítit samotné uživatele k aktivní spolupráci na dalším rozvoji a zkvalitnění projektu. Neváhejte prosím, prostřednictvím vydavatelství Myslivost, zaslat svoje relevantní podněty, připomínky a návrhy k již zpracovanému obsahu i k případným dalším tématům vhodným k zařazení do celého projektu.
 
Je třeba také zdůraznit, že zpracované texty představují opravdu základní, nezbytně nutnou sumu poznatků a znalostí, se kterými by měl být adept v rámci kurzu seznámen a je na rozhodnutí lektorů v kurzech, jakými dalšími doplňky, texty, schématy, obrázky, videosekvencemi, praktickými ukázkami či jinými materiály výuku adeptů doplní a obohatí. Zde se jejich iniciativě žádné meze nekladou. Pouze se jim předkládá základní pracovní nástroj.
 
Z hlediska praktického musíme rovněž poprosit o soudnost a zdravý rozum. Velmi snadno jsme schopni opravit drobné nedostatky, nepřesnosti, překlepy či vložit drobná doplnění. Nejsme však bez dalšího necitlivého zásahu schopni přesouvat velké bloky textu, měnit celkovou koncepci textu ani provádět rozsáhlá vložení pasáží, o kterých si zajisté mnozí myslí, že by v učebnici neměly chybět, protože je zrovna oni v kurzech rádi učí.
Jako příklad si dovolíme uvést fáze tetřevího toku, jejichž posunutí „na periferii“ nám bylo jedním ze zkušených praktiků – lektorů – kdysi vyčítáno. Chápeme, že je to téma opravdu zajímavé. Nicméně chystáme skutečně sadu základních poznatků. Kolika z našich myslivců se za celý život poštěstí podobný projev vůbec zaslechnout alespoň na zvukovém záznamu? Myslím, že uvedené jako příklad plně postačuje….
 
Na úplný závěr představení publikace si dovolíme uvést ještě jedno malé vysvětlení. Přestože celý materiál vychází plně z požadavků systému vzdělávání v rámci ČMMJ, nečiní si ambice být jedinou, ani oficiální učebnicí myslivosti. Je z tohoto pohledu pouze doporučeným studijním materiálem vyhovujícím v maximální možné míře požadavkům v rámci ČMMJ. Jednotlivým lektorům i uchazečům tak zůstává plně otevřený prostor k využití jakéhokoliv dalšího studijního zdroje, který je trhu dostupný.
Mgr. Josef DRMOTA,
vedoucí autorského kolektivu
Ing. Jiřina ŠPÁLOVÁ,
předsedkyně KPK ČMMJ
Ing. Václav VOMÁČKA,
člen Myslivecké rady ČMMJ
Zpracování dat...