ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2020

Svätoantonské Muzeum si obléká nový šat

Myslivost 4/2020, str. 86  Oldřich Koudelka
Čtenáře časopisu Myslivost jsme v loňském roce několikrát zavedli pod středoslovenské Sitno, do Múzea ve Svätom Antone. Ne jako obvykle na některou ze zdejších zajímavých a originálních akcí, ale mezi řemeslníky, stavbaře a archeology, neboť objekt bývalého coburgovského zámku v současnosti prochází rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí a modernizací zejména infrastruktury a inženýrských sítí. Na začátku nového roku jsme proto požádali ředitele tohoto prestižního muzejního, kulturně společenského a vzdělávacího zařízení, zaměřeného zejména na historii lesnictví a myslivosti Ing. Štefana Engela, PhD. o odpověď na několik otázek s cílem dovědět se od člověka nejpovolanějšího, jak projekt pokračuje.
 
 
Foto-Anton-4.jpgLoňský rok znamenal pro Múzeum převratný mezník v tom, že vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci areálu a souběžnému archeologickému průzkumu musel být pozastaven tok tradičních akcí, jako jsou především Dny sv. Huberta, Dětské dny sv. Huberta, ale i návštěv běžných návštěvníků. Pane řediteli, jak jste se s tím vším vypořádali?
 
„Áno, rok bol náročný, ale všetko sa dá zvládnuť, ak sa samozrejme chce. A nám v Múzeu sa o to viac chcelo, aby sme sa s touto náročnou úlohou plánovania čo najlepšie vysporiadali. Už začiatkom roka sme vytvorili spoločne s našimi partnermi tzv. okrúhly stôl a analyzovali sme všetky možné alternatívy ako zvládnuť organizovanie podujatí bez toho, aby sme čo i len jedno z nich vynechali.
Tak napríklad pri organizovaní Detských dní svätého Huberta sme sa spojili s Základnou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach s ich skvelým riaditeľom Mgr. Pavlom Michalom a jeho kolektívom pedagógov. Takže s rozšíreným programom a naším svätoantonským know-how samozrejme s celým kolektívom zamestnancov z múzea sme zorganizovali toto krásne a môžem povedať aj úspešné podujatie pre detí.
Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dní sv. Huberta a teda 29. ročník sme spoločne organizovali s hlavnými partnermi ako je Slovenská poľovnícka komora a s Slovenským národným múzeum v kaštieli Betliar, o ktorom však sa už veľa písalo aj na stránkach časopisu Myslivosť.
Rok 2019 bol pre nás náročným období paralelného organizovania podujatí a samotnej rekonštrukcie kaštieľa. Dokonca našim cieľom bolo, aby kaštieľ bol v plnej prevádzke čo sa týka návštevných dní a sprievodcovských služieb. A to sa nám aj podarilo.“
 
Pokud se nemýlím, hlavní myšlenkou navrhovaných dispozičních úprav zámku je vytvořit polyfunkční prostor, který umožní funkční a provozní variabilitu areálu. Daří se tento úkol naplňovat?
 
„Hlavnou myšlienkou rekonštrukcie je zlepšenie služieb pre návštevníka pri dodržaní prísnych pravidiel obnovy vo vzťahu k národnej kultúrnej pamiatke a tak zachovaniu jedinečnej historickej a kultúrnej identity daného prostredia. Téma vylepšenia dispozičných úprav by nebola možná bez odstránenia vážnych príčin vlhnutia kaštieľa. Bolo to spôsobené nevyhovujúcim a neskôr potvrdeným havarijným stavom potrubí hlavne na nádvorí. Vyžiadalo si to komplexnú rekonštrukciu kanalizácie na nádvorí. A práve po odstránení príčin vlhnutia sa otvorili „pomyslené“ dvere k využitiu najmä pivničných priestorov severného suterénu kaštieľa, ktorých stav nebol prevádzky schopný a práve rekonštrukciou znásobíme ich využitie a budú prístupné priamo z nádvoria.
Významnou časťou je aj rekonštrukcia pochôdznej teda viditeľnej vrchnej plochy nádvoria, ktorá sa priblíži dobovým fotografiám a kde sa počíta aj so zlepšením vybavenia pre návštevníkov. Úpravami menších priestorov kaviarne a banketky sa tiež kaštieľu rozšíri ponuka voči verejnosti. Rekonštrukcia nepochybne prispeje k atraktivite prostredia a zlepšeniu bežnej prevádzky.
Veľmi dôležitým bodom v celej rekonštrukcii je výstavba vegetačnej čističky odpadových vôd.“
 
Investice za téměř tři a čtvrt miliónu eur znamená pořádný objem stavebních prací. Mohl byste jejich podobu blíže konkretizovat? Dá se odhadnout, kolik je už proinvestováno a v co se tyto prostředky postupně přeměňují?
 
„Objem prác je naozaj obrovský a delí sa niekoľko objektov. Vegetačná čistička odpadových vôd, WC v sýpke, nádvorie kaštieľa, kaviareň, banketka, pivnice severného a južného krídla. Súbežne sa realizujú práce takmer vo všetkých častiach. Ku koncu roka je preinvestovaná približne tretina z celkového objemu pridelených finančných prostriedkov. Ako stavebné dielo sa finalizuje už spomínaná vegetačná čistička. Práce na nej sú uskutočnené v 90% objeme a opätovne sa rozbehnú na jar definitívnou výsadbou na to presne určených rastlín a prebehne aj terénna úprava prostredia po estetickej stránke. Na nádvorí prebehli odborné sanačné práce ohľadom odvodov vody z nádvoria. Odstránil sa havarijný stav a naďalej sa pripravujú všetky dodatočne potrebné siete. Zima nás síce neprekvapila, ale práce aj na nádvorí sú v teraz zastavené a bude sa pokračovať až na jar. Spomeniem doplnenie zavlažovacieho zariadenia pre nové zelené plochy, rekonštrukcia fontány, príprava elektrických sieti pre osvetlenie niektorých nosných architektonických prvkov nádvoria ako napr. tympanón či uloženie samotnej dlažby. Čistiace a realizačné práce začali aj v pivniciach severného krídla a v priestoroch budúcej kaviarne.“
 
Foto-Anton-2.jpg

Probíhají práce v souladu se sjednaným harmonogramem a neovlivní je nějak výrazně počasí?
 
„Harmonogram prác podľa schémy sa samozrejme musel optimalizovať čo spôsoboval intenzívny dážď v neskorej jeseni, ale ku koncu roka sa opäť „darilo“ a sniežik prišiel až v úplnom závere. Nakoľko veľa prác sa týka interiérov kaštieľa, bolo možné pracovať aj v zimných mesiacoch.“
 
Zatím jsme hovořili pouze o postupu stavebních prací. Nechte našim čtenářům také nahlédnout pod ruce archeologům. Jaké jsou dosavadní výsledky jejich bádání v prostorách svätoantonského zámku?
 
„Je akousi úplnou samozrejmosťou pre nás múzejníkov, že by sme si celú rekonštrukciu nevedeli predstaviť bez toho, aby tu neboli „ochranné krídla“ odborných kolegov pamiatkarov a archeológov k nám najbližšej z Banskej Štiavnice a z Banskej Bystrice. Sú to skvelí ľudia a od samotnej prípravy projektu ukázali ochotu maximálne spolupracovať, pomáhať, hľadať a navrhovať veľmi profesionálne riešenia. Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, ktorý je vecne a miestne príslušný orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu rozhodol o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v tých objektových častiach, kde boli už odhalené prvé tajomstvá.“
 
Je možné hovořit o nějakém významném objevu, o něčem, co obohatilo dosavadní povědomí o dávné historii těchto míst?
 
„Určite áno, aspoň to na základe našich vedomostí momentálne takto vyhodnocujeme a bez kolegov archeológov sa ďalej nepohneme. Jedná sa o fragment muriva z lomového kameňa a historickej kanalizácie v objekte kde je plánovaná kaviareň. Nález je pre nás preto momentálne unikátnym nakoľko v historických písomnostiach sa uvádza, že súčasný barokovo-klasicistický kaštieľ bol postavený na mieste menšieho opevneného hradu spomínaného už v 15. storočí. A o ten nám práve ide! Nie len písomne, ale aj vecne by sme vedeli túto informáciu potvrdiť a tým posunúť o odborný archeologický výskum o ďalších takmer dve sto rokov oproti roku 1750.“
 
Kdy si budeme moci posedět ve stylové zámecké kavárně či na její letní terase? Projít se po nově dlážděném nádvoří evokujícím dobový stav? A i když je to ještě přece jen časově dosti daleko, nenosíte už v hlavě třicátý, jubilejní ročník Dnů svätého Huberta a to tam, kde se narodil?
 
„Dodávateľská firma, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o dielo sa samozrejme riadi aj schváleným harmonogramom prác. Na základe skúseností vieme povedať, že prístup zhotoviteľa diela je profesionálny a vysoko odborný so skúsenosťami s pamiatkovými objektmi. Podľa doterajšieho nasadenia výkonu prác sme optimisticky naladení a veríme, že koncom tohto leta si turisti budú môcť posedieť na „staronovom nádvorí“.
Dodávateľ sa zároveň prehlásením zaviazal ukončiť všetky práce tak, aby sme mohli realizovať jubilejný 30. ročník Dní svätého Huberta samozrejme s podmienkou, že nedôjde k predlženiu realizácie diela z dôvodov, za ktoré nezodpovedá. Sú to poväčšine nepredvídateľné klimatické podmienky, statické deštrukcie alebo aj nové archeologické nálezy.
Sme si vedomí, že otázka organizovania celoslovenských poľovníckych dní si vyžiada ďalšie kolá záväzných rokovaní so všetkými partnermi. Bez nich by to ozaj nešlo. Preto, prosím, berte na zreteľ, že našou snahou je pravdivo informovať čitateľov aj verejnosť, že vytvárame maximálne úsilie, aby sme po úspešnej rekonštrukcii vytvorili dôstojný priestor vo vynovenom kaštieli na prezentáciu nastávajúcich ročníkov Dní svätého Huberta.“
 
Děkuji za rozhovor.
připravil Oldřich KOUDELKA
Ilustrační snímky autor a archív Múzea ve Svätom Antone
 
Zpracování dat...