Časopis Myslivost

Staňme se klíčovými partnery pro nově zvolené zástupce!

Myslivost 11/2020, str. 5  Daniel Švrčula
V posledních měsících jsme se intenzivně zabývali volbami do Senátu ČR a zastupitelstev krajů. Podařilo se nám oslovit kandidáty a kandidující strany napříč celým politickým spektrem. Našim cílem bylo prezentovat našim myslivcům, jaké postoje mají jednotliví kandidáti k myslivosti. Tyto informace byly zveřejněny v minulém čísle časopisu, na webu Myslivosti nebo ve zpravodaji ČMMJ.
Někteří z vás tuto aktivitu vítali, někteří tvrdili, že kandidátky a kandidáti odpovídali tak, aby se zalíbili a dostali od nás myslivců hlas. Několikrát také padl výraz „slibem nezarmoutíš“. Ale i navzdory některým negativním reakcím vidím v této aktivitě obrovský přínos pro myslivost, protože oslovení politici si prostě nemohli nevšimnout toho, že myslivci jsou velmi důležitou skupinou voličů, kteří se aktivně zajímají o dění v politice. Někteří z politiků dokonce sdíleli svoje odpovědi na svých sociálních sítích.
Volby ale neprobíhaly jen v politice. V průběhu celého roku probíhaly volby také v rámci pobočných spolků ČMMJ, kde byli voleni zástupci na dalších pět let. Zástupci, kteří budou pracovat pro své členy a zajišťovat příznivé podmínky pro myslivost a spolkovou činnost.
Zajišťovat příznivé podmínky pro myslivost a spolkovou činnost není jednoduchý úkol a myslivci po celé Evropě jsou si toho vědomi. Stačí se podívat k sousedům do Polska či na Slovensko. Například na Slovensku aktuálně stále nabírají většího vlivu nevládní organizace. Polsko je dalším příkladem, kde v roce 2018 byl omezen výcvik psů, možnost beztrestně narušovat lovecké akce (protesty na společných lovech proti lovu), zákaz olověného střeliva do konce roku 2019, periodické přezkoušení každých 5 let a zákaz podílení se na myslivosti do 18 let. Těžko představitelné?
My myslivci často doplácíme na to, že naše aktivity, které přinášejí užitek celé společnosti dostatečně neobhajujeme a nezviditelňujeme, a to je potřeba změnit.
Je potřeba jednat se zvolenými zástupci od zastupitelstev obcí, přes kraje, až po poslance a senátory.
Hlavní spolek (vedení ČMMJ) převážně řeší problematiku celostátní, a proto jedná s příslušnými ministerstvy, poslanci a senátory.
Zvolení krajští zastupitelé do myslivecké rady ČMMJ by měli koordinovat aktivity a jednání se zvolenými zastupiteli krajů, jednat s krajskými úřady a zajišťovat tak příznivé podmínky pro myslivost v regionu.
Okresní myslivecké spolky by měli hrát roli partnera pro bývalá okresní města a pověřené obce.
Místní myslivecké spolky by pak měly komunikovat a prezentovat myslivost na úrovni příslušných obcí, do jejichž působnosti spadají.
 
Co teď?
 
Nacházíme se v době, kdy probíhají různé změny právních předpisů, snažíme se zlepšit všeobecné vnímaní myslivosti širokou veřejností, zajistit podporu spolkové činnosti a další. Dovolím si tvrdit, že nyní máme jedinečnou příležitost stát se partnery zvolených zástupců na další čtyři, resp. šest let. Právě po volbách je totiž to nejlepší období pro tvorbu partnerství a navazování kontaktů s politiky.
 
Jak na to?
 
Oslovte svého senátora ve vašem volebním obvodě a dohodněte si s ním setkání. Víte v rámci vašeho okresu o honitbě, kde se aktivně snaží podporovat biodiverzitu? Nabídněte během schůzky se zvoleným zástupcem možnost tuto honitbu navštívit a demonstrovat myslivecké aktivity přímo v terénu a praxi.
Je třeba zvoleným zástupcům ukázat, že myslivecké aktivity nepodporují pouze druhy zvěře, které lze lovit. Je třeba mluvit i o činnostech, které myslivci vykonají ve prospěch zadržení vody v krajině, adaptace krajiny na klimatické změny, zlepšení krajinného rázu, podpory biodiverzity, ať už se jedná o ostatní živočichy, hmyz či rostliny.
Také je třeba mluvit o společenské a vzdělávací roli myslivosti. Ukázat a zjistit kolik v rámci okresu či kraje je organizováno mysliveckých kroužků, mysliveckých soutěží, dnů s myslivcem, a dalších mysliveckých společenských událostí, které přispívají k udržení života na venkově. A nezapomenout na to, že myslivci jsou nositelné národního nehmotného kulturního dědictví.
V neposlední řadě je také nutné zmínit aktivity, přispívající ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích, kdy myslivci instalují pachové ohradníky podél silnic, aby nedocházelo ke srážkám se zvěří a chrání tak účastníky silničního provozu.
Je třeba vysvětlit, že péče o zvěř, o její kondici a zdravotní stav nutně znamená udržovat její stavy na únosné míře ve vztahu k prostředí a že toto udržování také významně redukuje škody způsobené na lesích a zemědělských plodinách.
Při sestavování aktivit, které chcete zvoleným zástupcům prezentovat, je třeba také promyslet, jaké budete mít požadavky na vašeho zvoleného zástupce vy. Vaše požadavky mohou být různé a individuálně se mohou lišit.
Požadavků, o jejichž podporu bychom mohli s našimi politiky jednat je mnoho a záleží pouze na nás, jaké si stanovíme priority. Může to být například podpora při nastavování dotačních titulů, při zajištění příspěvků na pořádání vzdělávacích akcí pro myslivce, na environmentální výchovu dětí a mládeže, na jednotlivé myslivecké akce, na pachové ohradníky. Podpora při prezentování myslivosti v rámci různých akcí pro veřejnost, a to jak s pomocí pedagogiky, tak třeba prostřednictvím kulinářských slavností a podobně.
Může se samozřejmě stát, že někteří ze zvolených zástupců nebudou mít zájem o přílišnou spolupráci s námi myslivci, ale to není důvod ke smutku. Musíme si mezi zvolenými zástupci najít své partnery, se kterými navážeme intenzivní spolupráci. Víme, že v některých regionech zástupci naší myslivosti již takovýmto způsobem spolupráci s politickými partnery rozvíjejí a velmi si toho ceníme.
S těmito aktivitami souvisí i nová struktura vedení ČMMJ. Okresní myslivecké spolky si zvolily své zástupce v jednotlivých krajích, kteří by měli aktivity na úrovni kraje koordinovat a moderovat diskuze o jednotlivých nápadech. Podporovat tyto aktivity a spolupodílet se na nich by měl zvolený místopředseda pro spolkovou činnost.
Ing. Daniel ŠVRČULA

Zpracování dat...