Časopis Myslivost

Honitba roku 2020

Myslivost 9/2020, str. 8  Petr Marada
Českomoravská myslivecká jednota oceňuje ty, kteří vzorově zlepšují a chrání životní prostředí zvěře – soutěž Honitba roku v roce 2020
 
Je tomu již pět let, kdy Komise pro ekologii Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) připravila nový projekt, jehož cílem je každoročně oceňovat aktivity myslivců směřující k zakládání a následné péči různých zvěřních políček, krajinotvorných prvků  a opatření vedoucích k posílení prospěšných funkcí krajiny a především vytvoření vhodných životních podmínek pro zvěř.
Záměrem bylo a je oceňovat a prezentovat aktivity takových uživatelů honiteb a myslivců, kteří svými „činy“ zvyšují biodiverzitu, obnovují krajinnou strukturu a svými opatřeními současně předchází škodám působeným zvěří a škodám na zvěři (odváděcí políčka, ekologicky zaměřené kompenzační plochy vhodné pro okus, ohryz a místo pro přirozené predátory kulturních plodin v okolí).
ČMMJ se v roce 2015 v souladu se zásadami Evropské úmluvy o krajině připojila ke společenskému zájmu občanů našeho státu v úsilí o udržitelnost rozvoje krajiny, založeném na vyvážených harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností, ochranou a tvorbou životního prostředí.
Evropská úmluva o krajině je dokument, který vybízí své signatáře, mezi které patří i Česká republika, k zajištění udílení ocenění aktivit směřujících ke komplexnímu pojetí a udržitelnému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré praxe. Po vzoru Ministerstva životního prostředí, které udělovalo „Cenu české krajiny“ a Státního pozemkového úřadu,  který pořádá soutěž „Žít krajinou“ přišla i ČMMJ s vlastní soutěží.
O správnosti našeho rozhodnutí mít vlastní soutěž svědčí i to, že v roce 2018 Asociace soukromých zemědělců přišla s obdobnou soutěží zaměřenou na oceňování aktivních zemědělců (soutěž „Pestrá krajina“) a Nadace Partnerství se zaměřila na oceňování aktivit vyznačujících se adaptací životního prostředí na klimatickou změnu (soutěž „Adapttera Awards“).
 
Soutěž „Honitba roku“ ČMMJ  se od roku 2015 každoročně opakuje, tedy i v letošním kalendářním roce budeme oceňovat popáté tři úspěšné řešitele projektů; laureáti ocenění za rok 2019 jsou již známi a budou slavnostně vyhlášeni vzhledem ke zrušení Národních mysliveckých slavností na Ohradě, výstavy „Natura Viva“  v Lysé nad Labem  s největší pravděpodobností na podzim v rámci doprovodného programu ČMMJ a Národního zemědělského muzea v Praze.
Pole platných pravidel jsou vyhlašovány tyto kategorie Lesní honitba roku, Smíšená honitba roku a Polní honitba roku.
Do soutěže bylo možno přihlásit myslivce (fyzické osoby), dále myslivecké spolky i honební společenstva, kteří dokončili své projekt/y zvyšování přírodní hodnoty honitby do 31. 12. 2019, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace, pokud tato byla pořizována. Dokončením realizace projektů (například založení políček pro zvěř nebo prvků územního systému ekologické stability) se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu alespoň 2 let od jeho založení (v případě políček pro zvěř realizace minimálně 2 roky).
Přihlášeny mohly být aktivity v rámci jedné výše uvedené kategorie, může se jednat pouze o konkrétní jedno opatření nebo o soubor různých opatření (společných zařízení), ale musí být součástí jedné honitby.
 
Jak již bylo řečeno, smyslem ocenění „Honitba roku“ je atraktivní formou rozšiřovat informace o chvályhodných aktivitách myslivců a dále šířit obecné povědomí o ochraně krajiny a jejího kulturního a přírodního dědictví, hodnotách krajiny pro každodenní život zvěře a apelovat na další myslivecké hospodáře, aby přijali svůj díl odpovědnosti za krajinu a její udržitelné užívání.
S laureáty soutěže je následně proveden rozhovor a tento je  opublikován na stránkách  tohoto stavovského a odborného časopisu.  Za účelem zajištění publicity bylo ze strany ČMMJ vydáno demonstrační CD s prezentací soutěže a oceněných za rok 2017.
Soutěž primárně slouží jako ocenění aktivit směřujících ke zlepšování životního prostředí pro volně žijící zvěř, udržitelnému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré praxe mezi mysliveckou, ale také  nemysliveckou veřejností.
Oceněné aktivity jsou  hodnoceny členy Ekologické komise ČMMJ, kterou tvoří akademičtí pracovníci Mendelovy univerzity v Brně, České zemědělské univerzity v Praze, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, výzkumných ústavů, Státního pozemkového úřadu, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa a jiných renomovaných odborných institucí.
 
Informace o soutěži jsou dostupné na www.honitbaroku.cz; zde jsou dále vizualizována jednotlivá opatření, projektová dokumentace a další informace včetně financování prezentovaných opatření oceněných.
Již dnes můžeme říct, že projekt je úspěšný a pomáhá naplnit cíle Komise pro ekologii ČMMJ na období 2015 až 2020, kterými bylo pro členy ČMMJ, ale také jinou  mysliveckou i nemysliveckou veřejnost:
- poskytovat informace o problémech zemědělské a lesní krajiny,
- přínášet návody, postupy a správné praxe při řešení těchto problémů včetně informací o Komplexních pozemkových úpravách a jejich uplatňování v myslivecké praxi,
- informovat o možnostech financování včetně nabízených dotací,
- demonstrovat realizovaná opatření přímo v praxi – v podmínkách úspěšných a oceněných honiteb,
- být kompetentním konzultačním a poradenským centrem,
- na základě praktických zkušeností a výzkumu iniciovat a navrhovat vhodná a dotačně podpořená opatření z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a Programů obnovy přirozených funkcí a péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.
 
V tomto kalendářním roce končí volební období stávající komise pro ekologii ČMMJ (novelizace stanov ČMMJ, záměr  vedení ČMMJ). Přes tyto organizační změny však věříme, že nové organizační struktury hlavního spolku ČMMJ budou v soutěži „Honitba roku“ pokračovat a tímto budou dále myslivcům nabízet výborný nástroj, jak zvyšovat přírodní hodnotu svých honiteb. O přínosech soutěže není pochybností. 
Pro zlepšení úrovně  této soutěže, pokud ji ČMMJ bude dále pořádat,  je nutné učinit (přijmout) tato opatření:
- pro samotnou soutěž stanovit PR manažera a koordinátora, osobu odpovědnou za kontakt s médii a především kompetentního odborného garanta,
- zajistit „silné“ strategické a mediální partnery (donátory),
- získat projektovou podporu (např. programy LIFE, Interreg…) a vhodné spolufinancování  (např. ze Státního fondu životního prostředí),
- získat záštitu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životního prostředí.
 
Významným cílem soutěže je též získat pro myslivce hodnotnou společenskou  pozici a pro myslivost jako obor žádané činnosti odpovídající váženost a uznání. Výše uvedená opatření by k dosažení tohoto záměru zcela jistě pomohla.
 
Dr.Ing. Petr MARADA
Mendelova univerzita v Brně
 
image001.png
Úpravy krajiny ve Vinařích uskutečněné JUDr. Jiřím Sehnalem (oceněno titulem Honitba roku 2016) Foto: Jiří Sehnal

 
image003.jpg
Úpravy krajiny v Moravském Písku uskutečněné Zdeňkem Sečkou (oceněno titulem Honitba roku 2015). Foto: Lenka Fojtíková
 
image005.png
Slavnostní vyhlášení a předávání ocenění úspěšným myslivcům v soutěži Honitba roku v roce 2018 na zámku Ohrada v rámci Národních mysliveckých slavností
 

Zpracování dat...