ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Zhodnocení chovu a lovu mufloní zvěře u LZ Židlochovice

Myslivost 9/2021, str. 14  Jiří Špunar
Rekordní mufloní trofej a zhodnocení chovu a lovu mufloní zvěře u LZ Židlochovice v letech 2000 až 2021
 
V září 2011 jsem zveřejnil v časopise Myslivost podrobný přehled o chovu a lovu mufloní zvěře u Lesního závodu Židlochovice. V závěru tohoto článku jsem uvedl, že jsme se zavedenými chovatelskými opatřeními nastoupili správnou cestu k dosažení zdravé a trofejově mimořádně kvalitní populace mufloní zvěře s produkcí špičkových trofejí nad hranicí 250 b. CIC v oboře Termanec a 245 b. CIC ve volné honitbě Diváky.

muflon-ve-volnosti.jpg

Vrcholem naší chovatelské práce a naplnění našeho dlouhodobého cíle bylo ulovení mimořádně silného muflona Ionem Tiriacem z března letošního roku v oboře Termanec (uveřejněno v časopise Myslivost 4/2021).
Trofej byla předběžně změřena ihned po lovu s výsledkem 260,20 CIC bodů, následně oficiálně ohodnocena mezinárodní hodnotitelskou komisí v červnu letošního roku na konečných 261,10 b. CIC. Nejenom že překonala doposud nejsilnější mufloní trofej z obory Borky (258,60 b. CIC) z roku 2011, ale překonala jako první i hranici 260 b. CIC, což lze jistě považovat za mimořádný chovatelský úspěch. Jedná se tedy o novou oficiálně změřenou nejsilnější trofej muflona na světě. Nelze ji ovšem oficiálně nazvat „světovým rekordem“ poněvadž nepochází z volné honitby.

obr-6.jpg

Bývalý slavný rumunský tenista, trenér a nyní již především obchodník a vlastník mnoha obchodních společností, nemovitostí a bank po celé Evropě Ion Tiriac loví u našeho lesního závodu bažanty a muflony již více než 25 let. O ulovení rekordní trofeje se v posledních letech v oboře Termanec pokoušel několikrát.
V roce 2014 ulovil berana s hodnotou trofeje 257,55 b. CIC a v roce 2018 berana s hodnotou trofeje 256,35 b. CIC. Jedná se tedy o tři nejsilnější trofeje muflonů u našeho lesního závodu a ve světovém žebříčku nejsilnějších mufloních trofejí tyto trofeje zaujímají první, třetí a čtvrté místo.

obr-c-4-hodnoceni-trofeje-cerven-2021.jpg
 
Vlastní lov rekordního muflona neprobíhal v první březnové dny letošního roku nijak dramaticky. Mnohem náročnější bylo vůbec dostat našeho dlouholetého loveckého klienta do České republiky v termínu, kdy muflon bude ještě v zimní dece vhodné pro zhotovení celého preparátu na podložce a neulomí či neubrousí si mezitím kus toulce jako se to stalo v roce 2018. Tehdy byl totiž místo rekordního muflona uloven muflon „pouze“ s bodovou hodnotou 256,35 b. CIC a bylo z toho tehdy velké zklamání.
Původně dohodnutý termín lovu 5.11. 2020 musel být z hlediska protiepidemických opatření proti nemoci Covid 19 několikrát odložen. Nakonec se však podařilo pana Tiriaca pozvat do Židlochovic na krátkou jednodenní „obchodní“ schůzku jejíž součástí byl i lov rekordního muflona. Pan Tiriac si tak splnil svůj dlouholetý sen ulovit u našeho LZ Židlochovice rekordního muflona a já jsem si ulevil, že k tomu konečně po dlouhých pětadvaceti letech, co se s panem Tiriacem osobně znám, došlo. Rád bych touto formou poděkoval také preparátorské firmě Ing. Radka France ze Šakvic, který jako vždy se svým týmem odvedl při preparaci a přípravě trofeje na hodnocení špičkovou práci.

tabulka-1.jpg

Z přiložené tabulky o přehledu nejsilnějších světových mufloních trofejí je zřejmé, že z celkově 18 nejsilnějších a oficiálně ohodnocených mufloních trofejí s bodovou hodnotou vyšší než 250 b. CIC jich rovných deset pochází z Lesního závodu Židlochovice a z toho 8 jich bylo uloveno po roce 2012.

tabulka-2-1.jpg

Celkem LZ Židlochovice za svou historii vyprodukoval 41 trofejí muflonů se špičkovou hodnotou trofeje nad 240 b. CIC, z toho po roce 2000 bylo 31 trofej.
První mimořádně silná trofej (245,40 b. CIC) byla ulovena v oboře Termanec již v roce 1986 a od té doby je téměř každý rok v některé z obor lesního závodu uloven alespoň jeden muflon s bodovou hodnotou vyšší než 240 b. CIC.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že jsme k těmto mimořádným výsledkům dospěli zavedením přísných chovatelských opatření ve vlastní populaci mufloní zvěře ihned na začátku chovu. Tato opatření se postupně projevila v následujících letech. Nikoliv ale nákupem abnormálně trofejově silných jedinců samčího pohlaví z farmových chovů po celé Evropě, jejich umístěním do malých obůrek (50 až 100 ha) a následným prezentačním lovem mimořádně silných jedinců mnohdy s vyšším věkem uloveného kusu, než uplynulo od založení dané obory!
 tabulka-3.jpg

V honitbě Diváky, kde chováme velmi kvalitní mufloní populaci ve volnosti, se nám za uplynulých deset let podařilo ulovit pouze dva muflony nad 230 b. CIC a jednoho muflona s bodovou hodnotou 243,65 b. CIC. Z toho jeden muflon s trofejí 232,05 b. CIC byl střelen v šesti letech věku neznámým pytlákem a podařilo se nám jej náhodou nalézt v naší honitbě. Ostatní silní berani se většinou „ztratí“ neznámo kde, a tak to jde pořád dokola.

Divaky-odlov.jpg

Zvěř ve volnosti potřebuje ke svému životu mnohem větší prostor, než je honitba s výměrou lehce nad 1000 ha. Nicméně musím říct, že v posledních několika letech, s příchodem velkého vlastníka zemědělských pozemků do několika sousedních honiteb na Boleradicku, se začíná situace zlepšovat a věříme v dobrou spolupráci do budoucna v chovu mufloní zvěře v této pro muflony ideální kopcovité krajině Divácka. Důkazem toho je letos v únoru do chytáku odchycený mladý tříletý beran s naměřenou bodovou hodnotou 230 b. CIC.

obr-2.jpg

odchyt-divaky-web.jpg

V případě, že by měl to štěstí a dožil se alespoň 7 let věku, tak má naději atakovat stávající světový rekord muflona ve volnosti z roku 2013 (250,30 b. CIC, honitba Bor Machov).
Z honitby Diváky bylo od roku 2004 odchyceno do dvou k tomu účelu zhotovených stabilních chytacích zařízení celkem 570 ks mufloní zvěře holé i trofejové. Z odchycených beranů jsou v Divácích ponechány v chovu pouze velmi nadějní mladí berani a berani starší s bodovou hodnotou nad 230 b. CIC, ostatní jsou buď přemístěni do některé z našich velkých obor s chovem mufloní zvěře nebo prodáni do jiných honiteb v rámci celé Evropy.
To samé se děje i s mufloní holou zvěří z této honitby, která je z velké části předmětem komerčního obchodu se živou zvěří na „osvěžení“ krve. Prodej živé zvěře z honitby Diváky je mnohonásobně finančně výhodnější, než by byl její lov a následné zpeněžení zvěřiny.
 
Přehledy a komentáře o úlovcích muflonů ve všech oborách s chovem mufloní zvěře a volné honitbě Diváky
 
V tomto dodatku se již nebudu zabývat výčtem údajů, popisem charakteristického prostředí či specifičností chovu muflonů jako v roce 2011, ale zaměřím se na dosažené výsledky a přehledy v jednotlivých oborách LZ Židlochovice.
 
Obora Klentnice
 
V této z komerčního hlediska velmi významné oboře s výměrou 485 ha na Mikulovsku se za posledních 22 let ulovilo celkem 460 trofejních muflonů ve II. a III. věkové třídě. Z tohoto počtu bylo 170 trofejí se zlatou medailí, 144 trofejí stříbrných a 77 trofejí bronzových. Celkově se ulovilo 391 medailových trofejí, tj. 85 % ze všech ulovených muflonů dosáhlo na některou z medailí, viz. graf č.1.
V grafu č. 2 je uvedena průměrná bodová hodnota ulovených muflonů v jednotlivých letech a jejich počet.
V celkové přehledové tabulce je uvedena dosažená průměrná bodová hodnota všech ulovených muflonů (200,07 b. CIC) a uveden počet ulovených muflonů nad 220 b. CIC (57 ks), z toho byl jeden nad 240 b. CIC. Průměrný věk ulovených muflonů je 6,4 let.

graf-1.jpg
graf-2.jpg

 
Obora Moravský Krumlov
 
Naše nejvýznamnější obora s chovem mufloní zvěře z hlediska atraktivnosti lovu s ohledem na svou velkou výměru 2411 ha i kopcovitým terénem. Terén klade určité nároky na fyzickou připravenost loveckého hosta a prodlužuje dobu úspěšného lovu vybraného trofejního muflona.
Za posledních 22 let bylo v této oboře uloveno celkem 557 trofejních muflonů ve II. a III. věkové třídě. Z tohoto počtu bylo 282 trofejí s hodnotou zlaté medaile, 159 trofejí stříbrných a 84 trofejí bronzových. Celkově se ulovilo 525 medailových trofejí, tj. 94 % všech ulovených muflonů dosáhlo na některou z medailí, viz. graf č. 3.
V grafu č. 4 je uvedena průměrná bodová hodnota ulovených muflonů v jednotlivých letech a jejich počet.
V celkové přehledové tabulce je uvedena dosažená průměrná bodová hodnota všech ulovených muflonů (205,07 b. CIC) a uveden počet ulovených muflonů nad 220 b. CIC (103 ks), z toho 5 trofejí bylo s bodovou hodnotou nad 240 b. CIC.
Průměrný věk ulovených muflonů je 6 let. V porovnání s oborou Klentnice je patrný vyšší počet ulovených muflonů s trofejí nad 220 b. CIC i z toho plynoucí vyšší průměrná bodová hodnota všech ulovených muflonů v oboře Moravský Krumlov. Je to způsobeno kromě jiného tím, že do této obory se v posledních dvaceti letech dovezlo více než 500 ks holé i trofejové zvěře z obory Termanec a volné honitby Diváky.

graf-3.jpg
 graf-4.jpg


Obora Termanec a Císařská
 
Jak je všeobecně známo mezi odbornou i laickou mysliveckou veřejností, patří obora Termanec (výměra 102 ha) již mnoho desítek let k tomu nejlepšímu obornímu chovu mufloní zvěře na světě. Důsledným uplatněním předem definovaných jednoduchých chovatelských zásad (přísná selekce odchytem, klid v honitbě, kvalitní zelená pastva a doplňkové krmivo v době nouze) založených na vynikajícím genetickém materiálu a přístupu chovatele, produkuje špičkové trofeje s obrovským potenciálem růstu i do budoucna.
V současné době se projevují pozitivní změny postupně prováděné od roku 2006 v provozu obory – rozšíření a druhové zpestření pastevních ploch, úprava výživy zvěře, výstavba nového chytacího zařízení, atp. Vždyť jenom v letošním roce máme k lovu určeny a konkrétními loveckými hosty již zamluveny čtyři muflony ve věku 9 až 10 let s bodovou hodnotou mezi 250 až 258 body CIC. Běžně se loví v oboře Termanec ročně 1 až 2 mufloni v této bodové kategorii, ale bohužel v loňském roce jsme neulovili ani jednoho, což bylo samozřejmě způsobeno absencí loveckých hostů v tzv. covidové době. Jen musíme doufat, že letošní podzim již bude z pohledu běžné lovecké turistiky normální bez cestovních omezení mezi jednotlivými státy alespoň v rámci EU.
 
Císařská obora (výměra 66 ha) je součástí Rumunské bažantnice a mufloní zvěř v ní chovaná je v podstatě zvěř vyřazena z chovu v oboře Termanec, ale zase natolik kvalitní, že trofeje z ní dosahují téměř stejných parametrů jako v Termanci. Proto i přehledy o úlovcích jsou společné za obě obory. Pro svou malou výměru je určena k lovu loveckými hosty s časovou tísní, kteří upřednostní velikost trofeje nad atraktivností lovu.
 
Za posledních 22 let bylo v těchto oborách uloveno celkem 90 trofejních muflonů ve II. a III. věkové třídě. Z tohoto počtu bylo 85 trofejí s hodnotou zlaté medaile, 5 trofejí stříbrných a žádná trofej bronzová. Celkově se ulovilo 90 medailových trofejí, tj. 100 % všech ulovených muflonů dosáhlo na některou z medailí, viz. graf č. 5.
V grafu č. 6 je uvedena průměrná bodová hodnota ulovených muflonů v jednotlivých letech a jejich počet.
V celkové přehledové tabulce je uvedena dosažená průměrná bodová hodnota všech ulovených muflonů (228,45 b. CIC) a uveden počet ulovených muflonů nad 220 b. CIC (66 ks), z toho 15 trofejí bylo s bodovou hodnotou nad 240 b. CIC a 9 trofejí nad 250 b. CIC. Průměrný věk ulovených muflonů je 6 let.

graf-5.jpg
graf-6.jpg 


Volná honitba Diváky
 
V této naší jediné volné honitbě s chovem mufloní zvěře s výměrou 1005 ha se za posledních 22 let ulovilo celkem pouze 17 trofejních muflonů ve II. a III. věkové třídě. Z tohoto počtu bylo 14 trofejí se zlatou medailí, 2 trofeje stříbrné a 1 trofej bronzová. Celkově se ulovilo 17 medailových trofejí, tj. 100 % ze všech ulovených muflonů dosáhlo na některou z medailí.
V celkové přehledové tabulce je uvedena dosažená průměrná bodová hodnota všech ulovených muflonů (220,50 b. CIC) a uveden počet ulovených muflonů nad 220 b. CIC (13 ks), z toho byl jeden nad 240 b. CIC. Průměrný věk ulovených muflonů je 5,4 let.
 
Závěr
 
Jak je patrné z grafu č. 7 a tabulky č.1, bylo na LZ Židlochovice od roku 2000 až poloviny roku 2021 celkem uloveno 1124 muflonů starších 4 let. Z toho bylo 550 trofejí se zlatou medailí, 313 trofejí stříbrných a 162 trofejí bronzových. Celkově se ulovilo 1025 medailových trofejí, tj. 91 % ze všech ulovených muflonů dosáhlo na některou z medailí.
V celkové přehledové tabulce je uvedena dosažená průměrná bodová hodnota všech ulovených muflonů (205,09 b. CIC) a uveden počet ulovených muflonů nad 220 b. CIC (236 ks). Z toho počtu bylo uloveno 22 muflonů s trofejí nad 240 b. CIC a 9 muflonů s trofejí nad 250 b. CIC. Průměrný věk ulovených muflonů je 6,2 let.

graf-7.jpg
 
Cílem chovu muflonů u LZ Židlochovice je udržet si vysoký standart produkce trofejově silných muflonů do budoucna a v neposlední řadě zabezpečit produkci zdravé mufloní zvěře s možností přenosu mimořádně kvalitního genetického potenciálu i do ostatních honiteb po celé Evropě.
 
Ing. Jiří ŠPUNAR
Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Židlochovice

IMG-20210306-WA0010.jpg

Zpracování dat...