ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Danielia zver na Slovensku

Myslivost 12/2022, str. 38  Jozef Herz
Nepôvodná danielia zver sa na Slovensku chovala len vo zverniciach v 29 lokalitách. Až koncom 19. storočia sa dostala aj do voľnej prírody. Podľa záznamov v roku 1907 sa ulovilo 903 jedincov tejto zveri. O tri roky neskôr to bolo 654 jedincov. V roku 1935 už iba 227 jedincov a v roku 1946 len 40 jedincov.
V roku 1955  bol na Slovensku evidovaný odstrel 1 daniela, o desať rokov neskôr  to bolo 199 jedincov danielej zveri. V roku 1965 sa z Malých Karpát a z českých zverníc doviezla zver do Modrého Kameňa, na Teplý Vrch,  Petrovca, Dolného Lopašova, Svodína a ďalších zverníc. Postupne sa táto zver dostávala aj do voľnej prírody.

002-Danek-skvrnity-Mikulka-S.jpg

V roku 1968 sa vykazoval JKS 1344 jedincov. Koncepcia rozvoja poľovníctva z roku 1973 navrhovala zvýšiť kmeňový stav na 2000 jedincov s ročnou produkciou 500 kusov. Predpokladala zlepšiť trofejovú kvalitu danielov, a to predovšetkým dovozom kvalitnej zveri z Maďarska z Gyulaja. Dovoz sa uskutočnil v rokoch 1968, 1974, 1977 a 1980. V roku 1981 bol JKS  v počte 2859 jedincov a odlov za rok 198 v počte 482 kusov.
Na základe schválenej rajonizácie v roku 1983 sa  predpokladalo zvýšiť stavy danielej zveri na 3690 jedincov a loviť 930 kusov, z čoho malo byť 370 danielov, z ktorých sa predpokladalo 30 medailových trofejí. Z tých mali byť aspoň 3 ohodnotené zlatou medailou, pričom až 60 % z celkového stavu danielej zveri   sa malo chovať  vo zverniciach.
V roku 1991 boli vykazované JKS v počte 4663 jedincov a lov 1436 kusov. Napriek tomu po vzniku nových poľovných revírov  sa začalo opäť s vypúšťaním danielej zveri do nových lokalít. V roku 1999 stavy danielej zveri prekročili hranicu 5000 jedincov a odlov 1500 kusov. Štátna správa upravila NKS na 5761 jedincov.
Celková výmera na ktorej je plánovaný chov danielej zveri sa v porovnaní z rokom 1970 viac ako strojnásobila (158 236 ha). Hlavným druhom zveri je danielia zver na 22 lokalitách a loví sa v 233 revíroch Slovenska.
Koncepcia rozvoja poľovníctva  na Slovensku, ktorá bola vypracovaná v roku 2011, ráta z cieľovými NKS 4200 jedincov danielej zveri do roku 2025. V čase vypracovania koncepcie boli JKS danielej zveri napočítané v množstve 12 831 jedincov. Do roku 2020 sa počítalo so znížením tohto  počtu na 7300 jedincov. Skutočnosť je však iná. NKS boli znovu zvyšované, v roku 2020  sa uvádzajú v počte 8427 jedincov a JKS k 31.3.2020 boli vykázané v počte 22 424 jedincov, čo je nárast od roku 2011 o 74,7 %, napriek tomu  že vzrástol celkový úbytok z 5393 kusov na 19 180 kusov za poľovnícku sezónu 2020/2021, čo predstavuje zvýšenie lovu až o 238,3 %. Z uvedeného vyplýva, že predovšetkým na zvyšovanie  stavov danielej zveri má značný podiel štátna správa, ktorá zvýšila NKS o viac ako 100 %.

image002.jpg
image003.jpg
 
Danielia  zver nemá v oblastiach jej výskytu prirodzených nepriateľov, plán lovu sa plní v posledných troch rokoch na 78,6 %. Taktiež úživnosť poľovných revírov sa  podstatne zvýšila. Tieto všetky faktory prispievajú k tomu, že sa nielen zvyšujú stavy zveri, ale sa neustále rozširuje aj areál výskytu danielej zveri.
S narastajúcou početnosťou stavov a lovu danielej zveri stúpol aj počet medailových trofejí. V minulom storočí  až takmer do konca 80. rokov  boli trofeje danielej zveri ulovené na Slovensku veľmi slabé. Richter V.  a kol. (1967) uvádzajú, že do roku 1965 bolo na Slovensku evidovaných iba 14 trofejí s bodovou hodnotou nad 165 b. CIC. Práve v tomto roku bol prekonaný slovenský rekord z roku 1944 o 10 bodov a dosiahol hodnotu 188,95 b. CIC.
Príčinou nízkej  trofejovej kvality bolo, že užívatelia poľovných revírov a zverníc v prvej polovici storočia nedoviezli žiadnu kvalitnejšiu zver.

image001.jpg

Prvá  danielia trofej ohodnotená zlatou medailou bola vystavovaná až v roku 1980 na výstave v Nitre. Dovozom danielej zveri do zvernice ŠL vo Svodíne sa postupne začala zvyšovať aj kvalita trofejí. Danielia trofej z tohto chovu na výstave v Brne v roku 1985 bola ohodnotená na 215,18 b. CIC, čo ju zaradilo na tretiu priečku svetového rebríčka.  
Tak ako produkcia, aj kvalita trofejí  od roku 1990 klesala. V roku 2000 bolo vystavovaných  iba 18 zlatých trofejí. V roku 2005 bolo ohodnotených zlatou medailou 51 trofejí. Najväčší rozmach  je od roku 2011, kedy bolo ohodnotených118 trofejí a v roku 2016 136 trofejí zlatou medailou. Podľa dostupných údajov spracovaných SPK za roky 2016 až 2020  sa ulovilo na Slovensku 1317 danielov, ktorých parožie bolo predbežne na chovateľských prehliadkach ocenené zlatou medailou. Tento až neskutočný  nárast v porovnaní s predchádzajúcou výstavou v roku 2016 predstavuje navýšenie až o 863 %. Tieto trofeje bude možnosť si pozrieť na tohoročnej výstave v Nitre.
Jozef HERZ

Zpracování dat...