ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2023

Víme všichni, kdy lze usmrtit toulavého psa nebo kočku?

Myslivost 5/2023, str. 59  František Chromec
Nedávný případ usmrcení psa myslivcem vzbudil velkou vlnu nevole zaměřenou vůči všem myslivcům. Všichni víme, že již tak nevelké sympatie vůči myslivcům u mnohých občanů otřásly důvěrou k myslivecké obci. O to je to horší, že k události došlo v předvečer oslav 100. výročí založení jednotné myslivecké organizace a v době, kdy mnohé spolky připravují různorodé akce právě k oslavám tohoto výročí.
 
Jak to tedy s usmrcováním toulavých psů a koček je?
 
Tuto problematiku řeší zákon č. 441/2002 Sb. o myslivosti v ustanovení ch § 14, odst. 1, písm. e) a § 35,odst. 4, písm. e). Z dikce v současné době platného zákona vyplývá, že usmrcovat toulavé psy a kočky je oprávněna POUZE myslivecká stráž a myslivecký hospodář. Nikdo jiný. A to ani v případě, kdy myslivecký hospodář může v odůvodněných případech dočasně převést plnění některých oprávnění a povinností na jinou osobu, která vlastní lovecký lístek nejméně pět let. Nesmí však převést na tuto osobu oprávnění usmrcovat toulavé psy a kočky.
 
Zákon o myslivosti přesně stanoví, za jakých okolností lze usmrcení toulavého psa nebo kočky oprávněnými osobami provést. K zákonnému usmrcení toulavého psa musí být splněny následující podmínky:
- pes musí být mimo vliv svého vedoucího,
- pes musí být ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení a pokud je tato nemovitost oplocena, pak ve vzdálenosti větší než 200 m od tohoto oplocení,
- pes musí pronásledovat zvěř.
K tomu je třeba respektovat zákonné omezení spočívající v tom, že oprávněná osoba nesmí usmrtit psa loveckého, ovčáckého, slepeckého, zdravotnického, záchranářského a služebního i když výše uvedené podmínky budou splněny.
Nutno zdůraznit, že všechny uvedené podmínky musí být splněny současně. To znamená, že pokud například pes přestane pronásledovat zvěř, pak jej již usmrtit nelze.
Z uvedených podmínek pro usmrcování toulavých psů vyplývá, že myslivec nesmí v žádném případě usmrtit například nemocného či přestárlého psa svému známému a nesmí usmrtit ani psa svého. V těchto případech je nutno využít služeb veterinárních lékařů.
 
Pokud se jedná o usmrcení koček, stačí splnění pouze podmínky vzdálenosti kočky více než 200 m od obydlí sloužícího k bydlení, resp. u oplocené nemovitosti pak minimálně stejná vzdálenost od oplocení. Pro usmrcování koček je rozhodující pouze vzdálenost kočky od obydlí, resp. od oplocení tohoto obydlí, která činí 200 m.
 
Jedinou výjimkou, kdy může psa myslivec, ale i kterýkoliv občan usmrtit bez současného splnění výše uvedených omezení, je usmrcení psa, který napadne člověka. Usmrcení psa je pak prošetřováno Policií ČR v rámci jednání v nutné obraně podle § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Prosím uvědomme si, že doba, kdy toulavé psy a kočky mohli usmrcovat všichni myslivci je již dávnou minulostí.
 
Z ustanovení článku 44 Mysliveckého řádu plyne, že střílet na zvěř nebo zvířata škodící myslivosti lze pouze tehdy, je-li objekt, na který se střílí, bezpečně rozeznán. Výmluvy na to, že si střelec spletl psa například s liškou nebo divočákem, nemohou obstát.
 
Při porušení povinnosti stanovené zákonem je viník povinen podle ustanovení § 2910 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nahradit poškozenému, co svou činností způsobil. Nedohodnou-li se viník a poškozený na výši náhrady, pak její výši určí soud. Pokud viník svým protiprávním činem způsobil újmu hrubým nedbalostním jednáním a porušil důležitou právní povinnost, nahradí viník i nemajetkovou újmu poškozenému, který ji důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, a to v souladu s ustanovením § 2971 téhož zákoníku. O výši nemajetkové újmy v tomto případě rozhodne soud.
 
Z uvedeného plyne, že rozhodnutí usmrtit toulavého psa není jednoduché a při pochybení se může pořádně prodražit. V těchto případech je pak na místě velká obezřetnost a uvědomění si možných dopadů nesprávného usmrcení toulavého psa. Samozřejmě existuje možnost mimosoudního vyrovnání mezi viníkem a poškozeným jako nejlepší řešení, nicméně, ne vždy je dohoda možná. Myslím, že před zmáčknutím spouště je třeba pečlivě zvážit možné následky. Pokud jsou splněny všechny výše uvedené zákonné podmínky, pak je vše v pořádku.
JUDr. František CHROMEC
místopředseda DR ČMMJ, z.s.
 
 

Zpracování dat...