Časopis Myslivost

K žalobám našich nepřátel

Ing. Jiří KASINA
K žalobám našich nepřátel
V posledním období se v tisku, rozhlasu i televizi objevila celá řada informací, které byly více či méně skrytým útokem na myslivce, hlavním úkolem bylo zdiskreditovat činnost myslivců a postavit členy ČMMJ na úroveň vrahů a pytláků zvěře. Nechvalně známý primát drží v tomto směru zarytý nepřítel myslivců Martin Komárek, který si zvláště díky svým přátelům v televizi udělal popularitu "myslivcobijce" v pořadu Přísně veřejné.
Vždy po takovém extempore se ozývá do redakce Myslivosti a na sekretariát ČMMJ celá řada rozhořčených myslivců, kteří požadují radikální řešení podáním žaloby na dotyčného redaktora.

Vedení ČMMJ se tímto problémem vážně zabývalo, požádalo několik renomovaných právníků o rozbor a podává touto cestou členům ČMMJ stanovisko k problému.

Bezduché a realitě zcela neodpovídající články mají sloužit k vyprovokování reakce dotčených osob s jediným cílem pokračovat v dalších pomluvách. Přitom dotčený subjekt (v tomto případě ČMMJ) nemá žádnou možnost okamžitě zveřejnit obhajobu, své názory a protiargumenty. Redakce médií záměrně a cíleně odmítají zveřejnění reakce ČMMJ, pokud je přece jen uveřejní, tak buď se záměrně velkým časovým odstupem a nebo změněné v takové podobě, aby bylo možno dále na myslivce útočit. Není proto účelné se nechat vtáhnout do takové závislosti. To je však jen jeden aspekt, proč není vhodné reagovat.

Druhý aspekt je právní, který poukazuje a zdůvodňuje, jak diskutabilní by bylo podat žalobu. Citujme např. z právního rozboru JUDR. Vladimíra Nechanického, který v podstatě zahrnuje i názor ostatních oslovených právníků: "Chování redaktora Komárka, a zejména jeho výrok v televizním pořadu, že nevidí rozdíl mezi myslivcem a pytlákem, neboť oba střílí na zvěř a myslivci jsou k tomuto účelu jen organizováni, jsou nepochybně urážlivé, leč vycházejí buď z naivní neznalosti problematiky, nebo ze scestného názoru, který je-li fixován negativním vztahem k myslivosti a priori, je sebedůkladnější argumentací nevyvratitelný.

Tomuto
útoku se však nelze úspěšně bránit cestou trestního oznámení, neboť v jednání M. Komárka nelze zjistit znaky trestného činu, a to ani pomluvy podle § 206 tr. zák, který spočívá:

/1/ Kdo o jiném sdělí nepravdivý
údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

/2/ Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem
činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Chybí zde totiž znak
"sdělení nepravdivého údaje". M. Komárek pouze vyjádřil názor, který je jistě objektivně nesprávný, ale nesdělil nepravdivý údaj. Dlužno totiž připomenout, že trestný čin pomluvy náleží do kategorie úmyslných trestných činů, a jestliže někdo hodnotí a porovnává činnost myslivců a pytláků (byť nesprávně), nemůže pojmově jít o úmyslné sdělování nepravdivého údaje.

Ani konstruování naplnění znaků přestupku
"urážky na cti" nepokládám za nadějné, neboť sice lze (složitě a těžko průkazně) dovozovat, že inkriminovaným výrokem se redaktor dotknul cti poctivých českých myslivců, kteří nepytlačí, ale v souladu s platnou právní normou se zvěří hospodaří, leč nelze zřejmě úspěšně dovodit, že tímto výrokem chtěl v rozporu se skutečností obvinit české myslivce z nepoctivého chování v honitbách."

Vedení Českomoravské myslivecké jednoty se vzhledem k uvedeným skutečnostem domnívá, že není vhodné, aby ČMMJ svým jménem záležitost řešila soudní cestou. To však nevylučuje možnost podání žalob individuálně. Veřejnost, a nejen myslivecká, si jistě sama udělá obrázek o úrovni redaktora Komárka a dalších podobných redaktorů. Různými reakcemi včetně podání žalob ze strany ČMMJ by jen "padala voda na mlýn" nepřátel myslivců. Myslivecká rada ČMMJ proto na svém zasedání dne 21.1.2000 mimo jiné projednávala možnosti aktivního vytváření pozitivního obrazu myslivců ve společnosti. To, že toto nebude cesta snadná a výsledky se nedostaví okamžitě, jistě pochopí každý rozumný a uvážlivý myslivec. Stejně tak ale jistě pochopí, že kladný obraz myslivců dotváří svým příkladným chováním každý z více než sto tisíc členů ČMMJ a že stačí jen jeden negativní příklad, který vrhne špatné světlo na všechny.Zpracování dat...