Časopis Myslivost

Jak je to doopravdy s ondatrou

Jan PODOLÁK
Jak je to doopravdy s ondatrou
Se zájmem jsem si přečetl v Myslivosti č. 6/99 článek Mgr. Josefa Drmoty nazvaný "Ondatra jako lovná zvěř", ve kterém je řada zajímavých informací, které svědčí o dlouholetých zkušenostech autora s touto zvěří. Některé údaje však nutno poopravit. V článku je např. uvedeno, že mysliveckým způsobem lovu byl odedávna lov odstřelem, ale že dnes je tento způsob lovu zakázán. Tato informace není správná, poněvadž lov ondater odstřelem byl zakázán pouze v době platnosti vyhlášky č. 25/62 Sb. a následně v době platnosti vyhlášky č. 20/88 S., kde v § 23 odst. 3 bylo uvedeno, že lov ondatry pižmové se provádí odchytem a to na základě povolenky k lovu. Doba lovu byla tehdy stanovena § 18 písm. "v" od 1. listopadu do 31. března znovu výslovně jen odchytem. Tím byl odstřel loveckou zbraní vyloučen. Avšak v současně platné vyhlášce č. 134/96, kterou se provádí zákon o myslivosti a která uvedenou vyhlášku č. 20/88 Sb. zrušila paragrafem č. 23, již žádné takové omezení způsobu lovu ondater není a doba lovu je stanovena pro ondatru v § 4 písm. "u" od 1. listopadu do konce února. Je tedy možné provádět lov ondater i odstřelem. Dále není opodstatněná ani informace, že při zásahu střelnou zbraní se neúměrně poškozuje jemná kožešina ondater, poněvadž jak autor článku správně uvádí, odstřelem se lovily především ondatry plovoucí na vodní hladině. Jak známo plovoucí ondatře vyčnívá z vody pouze hlava, která je pak výstřelem zasažena a broky procházející vodou již kožešinu nepoškodí. Ondatra je při tom usmrcena rychle a bez stresu, kterému je vystavena při pomalém topení ve vrši ponořené pod vodou.
Zákon č. 512/92 Sb. v § 30 písm. f zakazuje chytat zvěř do želez, která zvěř okamžitě neusmrtí. Tím je používání želez při lovu ondater prakticky vyloučeno, poněvadž jak je v článku správně uvedeno, ondatra je železy chycena nejčastěji za běh, dlouho se trápí a často si běh utrhne nebo uhryzne. Něco jiného jsou však tzv. šlehačky. Šlehačka ale není konstruována jako dvojitý oblouk, který se při nastražení rozevře jak autor článku uvádí, ale má pohyblivý pouze jeden chvat, který je upevněn většinou na prkénku na kterém je nastražena návnada a spoušť. Je to prakticky větší modifikace pasti na myši. Toto chytací zařízení chytí ondatru za hlavu, přerazí jí vaz a okamžitě usmrtí. Proto také Ministerstvo zemědělství, když vydalo poprvé zákaz používání želez, dodatečně zvláštním přípisem vydalo povolení k používání šlehaček.

Ondatra není naší původní zvěří, naopak je to zvěř, která k nám přišla jako poslední. Prvně byla u nás vysazena až v roce 1905, kdy ji na svém dobříšském panství vysadil v počtu pěti párů kníže Colloredo-Mansfeld. Ondatry dodala známá firma obchodující se zvířaty Hagenbeck a zvířata pocházela ze severoamerického Cincinnaty ve státě Ohio. Brzy po vysazení se ondatry začaly rozšiřovat po říčce Kocábě a po dvou letech se již vyskytovaly ve Vltavě a daleko od ústí v Sázavě. V roce 1913 se rozšířily téměř po celých Čechách, následně i na Moravě a ve Slezsku a v neuvěřitelně krátké době obsadily prakticky celou Evropu. Jejich rozšíření umožnila především ta okolnost, že většina rybníků se tehdy lovila až po třech létech, takže ondatry měly dostatek času a klidu k rychlému rozmnožování. S vysokými stavy ondater ovšem počaly vznikat i vysoké škody na hrázích rybníků a na vodohospodářských stavbách hloubením nor, takže ondatra byla prakticky celoročně na potkání všemi způsoby lovena. Zákon o myslivosti č. 225/47 Sb. se o ní již ve výkladu k § 2 zmiňuje, ale do zvěře ji ještě nezařadil a její obhospodařování bylo upraveno v té době ještě platným vládním nařízením č. 295 Sb. z 10. 11. 1943, které vlastně nařizuje její hubení, zakazuje chov, držení a dopravu živých ondater. V § č. 4 tohoto nařízení byli vlastníci a uživatelé všech pozemků povinni hlásit ONV výskyt ondatry a hubit ji všemi vhodnými prostředky, tj. odstřelem i odchytem. Porušení tohoto ustanovení podléhalo trestu 14 dnů vězení a pokutě 5000 Kčs. Mezi zvěř byla ondatra zařazena až 23. února 1963 zákonem č. 23/62 Sb.

Dnes je situace zcela jiná. Stavy ondater velmi silně poklesly a to hlavně tím, že rybníky jsou loveny mnohem častěji než v době vysazení ondater u nás. Škody, které dnes ondatry způsobují, jsou prakticky bezvýznamné. Bylo by jistě v zájmu myslivců, aby tato, byť nepůvodní, zvěř, byla v našich honitbách zachována.Zpracování dat...