Časopis Myslivost

Žitnoostrovský odborný seminář, Gabčíkovo, SR, 26. - 28. ledna 2000

Prof. MVDr. Bohumil ŠEVČÍK, DrSc.
Žitnoostrovský odborný seminář, Gabčíkovo, SR, 26. - 28. ledna 2000
Tento velmi úspěšný seminář s mezinárodní účastí je pořádán každoročně již po dobu pěti let. Je organizován Regionální veterinární správou Dunajská Streda, Státní veterinární správou SR, Univerzitou veterinárního lékařství v Košicích, Slovenskou společností pro ochranu zdraví zvěře, Sdružením přátel Žitného ostrova, Slovenským poľovníckym zväzom a dalšími organizacemi. Velkou předností semináře bylo jeho širokospektré odborné zaměření na zdravotně-veterinární problematiku volně žijící zvěře a jelení zvěře (klasický mor prasat, fascioloidóza a mykobakteriózy), dále antropozoonózy (borelióza, trichinelóza, toxoplazmóza, virové infekce aj.). Referáty z oblasti životního prostředí se týkaly vzácné fauny Žitného ostrova, dále ichtyofauny, vzácných druhů volně žijících zvířat zejména bobra, dropa a šakala zlatého. Na semináři bylo předneseno asi 60 příspěvků včetně prezentace posterů. Semináře se zúčastnilo přes 180 odborníků včetně zahraničních účastníků z České republiky, Itálie, Maďarské republiky a Polska.
Zdravotní problematika zvěře byla hlavní náplní odborné části semináře. Úvodní referáty byly zaměřeny na mor prasat v populacích černé zvěře v SR i ČR, jeho rozšíření, monitorování i tlumení. Přehledné zásadní referáty k této problematice přednesli za SR Prof. MVDr. J. Sokol, DrSc., ředitel ŠVS SR a MVDr. Josef Holejšovský, ředitel SVS ČR. Dalším prioritním tématem byl výskyt a rozšíření motolice Fascioloides magna v SR. K této problematice se konalo v průběhu semináře jednání slovensko-maďarské koordinační skupiny pro dehelmintizaci jelenovitých v Podunajské oblasti. Slovenští i maďarští odborníci vyhodnotili několikaletý úspěšný průběh antiparazitárních akcí včetně česko-slovenské spolupráce při efektivním využití přípravku Rafendazol premix a.u.v. (výrobce BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, ČR) k tlumení této nebezpečné nákazy. V této souvislosti byla zhodnocena etologická i ekologická hlediska šíření nákaz u spárkaté zvěře v Podunají. Značná pozornost byla věnována mykobakteriálním infekcím - tuberkulóze i paratuberkulóze u spárkaté zvěře v ČR i SR. Významné byly nové poznatky o šíření trichinelózy, syrkocystózy, brucelózy, o přírodní ohniskovosti leptospiróz, současném výskytu echinokokózy, poznatky o epidemiologii boreliózy v SR. Dále byly předneseny příspěvky pojednávající o parazitozách u zvěře pernaté, u predátorů aj. Zajímavé byly nové poznatky o fyziologii výživy spárkaté zvěře a podnětný příspěvek o současné problematice a legislativě farmových chovů v SR. Byly též předneseny údaje o výskytu cizorodých látek u zajíce i u další lovné zvěře a ryb ve vybraných lokalitách SR.

Tematický okruh věnovaný ekologii byl zaměřen především na oblast Podunají v souvislosti s vodním dílem Gabčíkovo, např. reintrodukci bobra a jeho šíření, výskyt orlovce mořského, nových druhů ryb v slovenském úseku Dunaje, na změny ichtyofauny v dalších vodních lokalitách SR na působení antropogenních vlivů aj. V průběhu semináře se konalo jednání mezirezortní pracovní skupiny s účastí maďarských odborníků pro záchranu dropa. Byly předneseny poznatky a promítnut film o umělé inseminaci dropů.

Polytematický seminář zaměřený na problematiku zdravotního stavu i chovu zvěře, dále na životní prostředí a jeho změny v uvedené oblasti byl velmi úspěšný a přínosný z hlediska nových poznatků a jejich využití v praxi. Nutno vyzdvihnout, že organizační výbor semináře s předsedou Prof. MVDr. J. Sokolem, DrSc., tajemníkem MVDr. Dušanem Rajským a dalšími členy výboru zajistili na vysoké odborné i organizační úrovni tuto veterinární, ekologickou i mysliveckou akci.Zpracování dat...