Časopis Myslivost

Plynulý pás krmení pro bažanty a koroptve

Dr. Ing. František LIBOSVÁR
Plynulý pás krmení pro bažanty a koroptve
V současné době často zdůrazňujeme vysoké úlovky drobné zvěře v šedesátých a počátkem sedmdesátých let jako důsledek minimálního používání pesticidů, hnojiv a menších honů. Mám subjektivní pocit, že zapomínáme na to, že myslivci v té době daleko více zvěři zajišťovali plynulou potravní nabídku v návaznosti na tehdejší způsoby zemědělského hospodaření (viz články a zprávy z časopisu Myslivost z této doby). Za pozoruhodné lze považovat realizované pásy plynulé nabídky plodin pro bažanty a koroptve podle návrhů prof. F. BUREŠE. Ve své publikaci z roku 1961 uvádí: "V období, kdy se na polích sklízí obilí, je třeba, aby počaly dozrávat vhodné plodiny, které by bažantům zajistily nejen vhodnou výživu, ale i vhodný kryt. Zásypy a kláskování nenahradí porost na zvěřních políčkách." Na uvedená políčka doporučuje dva typy ověřených pásů podle klimatických podmínek a to:
I. Plynulý pás pro výrobní oblast kukuřičnou a řepařskou, což odpovídá lesnímu vegetačnímu stupni dubovém s cérem a bukovo dubovém. V praxi se pás osvědčil v následné podobě.

P. č. Plodina Doba výsevu Doba použití Plocha na 100 kusů bažantů
1. oz. pšenice + vikev 20. 8. 15. 6-30. 7. 3 ary
2. ječmen 15. 4. 15. 7. -1. 8. 3 ary
3. oves + hrách 15. 4. 1. 8. -15. 8. 3 ary
4. pohanka 4. 5. 15. 8-30. 8. 5 arů
5. proso 4. 5. 1. 9. -20. 9. 5 arů
6. čumíza 4. 5. 15. 9. -30.10. 5 arů
7. slunečnice 4. 5. 15. 10 -15. 12. 10 arů
8. krm. kapusta 20. 7. 1. 10 - do jara 5 arů


V ptačích rezervacích je možné sestavovat obdobné plynulé pásy zobu, které začínají ozimou řepkou, jarní řepkou, ječmenem ve směsi s hořčicí, pohankou, prosem, čumízou, konopím (konopí seté bez obsahu drogy !!! lidově zvané semenec) a kolencem.

Proso sklání latu a bývá beze zbytků vyzobáno. Ječmen, čumízu a slunečnici je nutné pokosit asi deset dnů před ukončením zobu.

II.Plynulý pás pro výrobní oblast bramborářskou, což odpovídá lesnímu vegetačnímu stupni dubovo-bukovému.

Výsevky jednotlivých plodin na 1 ar v kg jsou následující:

jarní řepka 0,16 ozimá pšenice 1,80
ozimá řepka 0,14 ozimá vikev 2,00
krmná kapusta 0,04 jarní peluška 1,80
čumíza 0,16 pohanka 0,70
proso 0,25 jarní ječmen 2,00
hořčice 0,15 oves 1,70
slunečnice 0,25 hrách 2,00


P. č. Plodina Doba výsevu Doba použití Plocha na 100 kusů bažantů
1. jar. ječmen + hrách 20. 4. 20. 7. - 1. 9. 6 arů
2. jar. pšenice + peluška 10. 4. 15. 8. - 15. 9. 5 arů
3. oves 20. 4. 15. 8. - 15. 9. 5 arů
4. pohanka 10. 5. 25. 6. - 26. 9. 8 arů
5. proso 10. 5. 1. 9. - 1. 10. 5 arů
6. čumíza 10. 5. 15. 9. - 1. 11. 8 arů
7. krm. kapusta 20. 7. 15. 10 do jara 5 arů


S agrotechnikou pěstování uvedených pícnin vás může seznámit každý patřičně kvalifikovaný agronom, nebo poradenská zemědělská služba.

Krmiva vypěstovaná pro zvěř v honitbě, jsou vždy několikanásobně levnější než kupovaná a odpadá pracné předkládání, doprava a skladování. Na zimní příkrm se pak zajišťují krmiva ve znatelně menším množství a zvěř již máme z podzimu staženou v potřebném prostoru políček. Uvedené pásy plynulého krmení nevyčerpávají všechny možnosti zlepšování potravní nabídky zvěře, ale jsou již praxí ověřené a inspirující i pro současnost.Zpracování dat...