ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

MYSLIVECKÁ NADACE

Ing. Vojtěch BUREŠ
MYSLIVECKÁ NADACE
Již několik měsíců se na nejrůznějších úrovních za účasti diskutujících pestrého profesního zaměření vedou vzrušené debaty o připravovaném novém zákonu o myslivosti. Snadno je pochopitelné, že hlavní slovo v nich drží dosavadní aktivní myslivci a vlastníci pozemků, kteří by rádi v novém zákonu našli podporu svých snah o minimalizaci výměry nových honiteb tak, aby jim k uznání honitby stačila ta výměra pozemků, kterou dnes vlastní. Zarážející však je, kde se bere odvaha v těch třeba i v televizi diskutujících občanech, kteří nemají ani zdání o tom, že existují honební a nehonební pozemky, co je to vlastně “honitba” a jak přísnými a přesnými předpisy se výkon práva myslivosti řídí a živeni cílenou protimysliveckou kampaní se bojí okamžiku, kdy myslivec “s pistolkou v ruce” vstoupí na jejich soukromou zahradu a bez dovolení tam bude střílet jimi chovaná zvířátka.


Slovo myslivec se stalo hanlivou nadávkou, znevažující a urážející dlouholetou obětavou zájmovou činnost poctivých členů myslivecké organizace, kteří ve svém volném čase a za své peníze se věnují náročnému výkonu práva myslivosti v honitbách. Nezbývá než se s lítostí usmát tomu, že nezasvěcená veřejnost se domnívá, že každý, kdo má loveckou pušku si může kdykoliv a kdekoliv střelit něco dobrého k svátečnímu obědu. Důkazem toho je dotaz jedné z kupujících v prodejně masa, s nímž se obrátila na mou manželku: "Paní, prosím Vás, proč Vy kupujete maso, Váš je přece myslivec!" Korunu tomu pak dá výrok jistého novináře na závěr televizní debaty: "Všichni myslivci jsou pytláci!" A tak jsem uvažoval - podat na něho žalobu? Cítím se tímto výrokem víc než uražen! Padesát let aktivního provozu myslivosti jsem prožil s čistým štítem a nakonec se dočkám takového nařčení? Bránit se u soudu, v tisku, v televizi - je směšné! Nemám k tomu dnes již ani zdraví ani peníze, a také by mi asi nebyla vůbec dána možnost. Po všeobecných zkušenostech by to asi také bylo mrhání časem a silami.

A přece stále doufám a věřím, že v případě nového zákona o myslivosti zvítězí zdravý selský rozum a všechny zainteresované skupiny najdou způsob, jak v duchu velkých mysliveckých tradic české myslivosti najít rozumnou cestu, která bude prospěšná zvěři a uspokojí i vlastníky pozemků, ochránce přírody i ostatní zájmové skupiny.

O hospodářském významu myslivosti bylo již řečeno dosti, málo se však zdůrazňuje význam myslivosti jako zdroje inspirace k umělecké činnosti - malířství, sochařství, literatura a zároveň činnosti, při níž se dodržují krásné a letité myslivecké tradice, které předávány z generace na generaci ve svém významu kulturní hodnoty neustále rostou.

Právě pro podporu této oblasti zájmové myslivecké činnosti byla v roce 1994 založena z popudu a po dohodě mezi ústředím ČMMJ v Praze a Akciovou společnosti lesy Krnov založena Myslivecká nadace se základním kapitálem

1 milion korun. Členy nadace se pak staly další lesní akciové společnosti, podnikatelské subjekty i jednotlivci, jejichž činnost s provozem myslivosti souvisí. Roční příspěvky spolu s úroky ze základního kapitálu jsou jedinými prostředky, s nimiž může nadace finančně podporovat ty, kteří se v kulturní oblasti pro myslivost angažují a žádají nadaci o příspěvek. I když prostředků není mnoho a žadatelé nejsou uspokojeni ani co do počtu nebo výše žádaného příspěvku, jsou tyto příspěvky určitým vyjádřením ocenění významu jejich činnosti ve prospěch české myslivosti.

Za léta dosavadní činnosti se nadace svými příspěvky podílela na podpoře zejména publikační, vydavatelské a výukové činnosti v oblasti myslivosti, pomoci povodněmi postiženým oblastem, pomoci při zazvěřování honiteb apod. v celkové výši téměř 0,5 mil. Kč.

Na příspěvky nadace čekají další žadatelé, berte proto toto naše sdělení jako výzvu všem k zapojení se do nadační činnosti, pokud jim to jejich ekonomická situace dovolí. V této souvislosti je třeba s vyjádřením poděkování jmenovitě uvést rovněž dosavadní přispěvatele Myslivecké nadace, kterými byly: Kozap, Uherský Brod, Zbrojovka Brno, a.s., Halali, všeobecná pojišťovna, a.s., Lesy Krnov, a.s., Českomoravská myslivecká jednota, Sellier & Bellot, a.s., Interlov Praha, s.r.o., Česká zbrojovka Uherský Brod, a.s., Opavská lesní, a.s., Ing. Vl. Sigmund (D. Kounice), Myslivost, s.r.o., pí Ilona Hojgrová, Linaset, a.s., Moravialov, s.r.o., Firstinvest holding, a.s., Forestinvest, Jeseníky, Ludvíkovská lesní, a.s., WEGA CZ, a.s. Krnov, Josef Frančák - LERCHE, SLAS Krnov a vyjádřit současně přesvědčení, že svými příspěvky a nadačními dary budou i v budoucnu podporovat nadační aktivity zaměřené na další rozvoj myslivosti v České republice a že řady přispěvatelů se v zájmu tohoto rozvoje dále rozšíří.

Základní údaje o Myslivecké nadaci


Název: Myslivecká nadace
Sídlo: Praha 1, Jungmannova 25 , PSČ: 115 25
IČO: 45235163
Bank. spojení: č.b.ú. 516 04 70 004 / 2500
Rok založení: 1994
Zřizovatel: Českomoravská myslivecká jednota
Praha 1, Jungmannova 25, PSČ: 115 25
EUROLOV CZ, a.s.
Javorník, Nádražní 163, PSČ: 790 70
Správní rada: Ing. Vojtěch Bureš, předseda
Ing.Štěpán Müller, místopředseda
Ing. Ludvík Doubravský, člen
Prof.Ing. Josef Hromas, CSc., člen
Ing. Jindřich Grosser, člen
Dr.Ing. František Libosvár, člen
Dozorčí rada: Dr.Ing. Rudolf Novák, předseda
Ing. Jaroslav Mader, člen
Ing. Václav Frgal, člen
Ing. Jiří Čajan, člen
Ing. Bohumil Fučík, člen
Správce: Ing.Koloman Ferjentsik
(kontaktní tel.: 02/96344657, 0604/540014)


Účel nadace


Nadace je zřízena pro dosahování obecně prospěšných cílů. Ve shodě s obecně prospěšným cílem nadace podporuje rozvoj duchovních hodnot a tradic "České myslivosti", zejména v oblasti literární, vědy a výzkumu v lesnictví a myslivosti. Dále podporuje nadace ochranu přírodního prostředí a zachování přírodních hodnot, zejména tvorby a ochrany přírodního prostředí zvěře a ochranu a chov zvěře.

V rámci realizace vymezených obecně prospěšných cílů se nadace zaměřuje zejména na podporu konkrétních oblastí:
  1. vědy a výzkumu lesnictví a myslivosti, zejména negativních civilizačních vlivů na ohrožené druhy zvěře a jiných živočichů a jejich přírodní prostředí, jakož i vlivů zvěře a jiných živočichů na zemědělské a lesní hospodaření
  2. realizaci programů na ochranu a zvelebování stavů zvěře, včetně polodivokých a umělých chovů v souladu s ekologickými požadavky územních celků
  3. rozvoj duchovních hodnot a tradic myslivosti a jejího kulturního odkazu v oblasti kultury a školství.Zpracování dat...