ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Ohlédnutí do historie

Milada FABELOVÁ
Ohlédnutí do historie
Spoluzakladatelem a prvním jednatelem ČsMJ byl Josef ŽALMAN, Lesní ředitel v Pozořicích, který v roce l933 napsal pro Almanach Československé myslivecké jednoty toto - cituji: "Jest zapotřebí, aby v každém státě vedle řádného zákona honebního byla ještě instituce, jež bdí nad myslivostí vedle zákona a vychovává národ k přesvědčení, že lovná zvěř není pouhým škůdcem zemědělství, nýbrž často i jeho dobrodiním a že lovectví přiměřeně a racionálně provozované má jako důležitá složka národního hospodářství svůj veliký význam a své místo a to i ve státech nejdemokratičtějších.
V tomto směru může nejlépe působiti cílevědomá celostátní organizace, která svými mnohými ukázněnými spoky a jejich členy dává v praksi dobrý příklad, svým povinným a rozsáhlým časopisem působí výchovně a udává celkový směr v myslivosti a svojí mohutností může dle potřeby na příslušných místech vykonávati žádoucí vliv.

Myslivost, jako samostatná věda odvětví lidské působnosti, mající nejstarší historii na celém světě, musí míti samostatnou a zcela neodvislou organizační základnu, počínajíc od spolků až po evropské mezinárodní myslivecké ústředí. (Konec citátu.)

V květnu l947 se sjeli do Brna organizovaní myslivci ze všech krajů republiky, aby ustavili nejvyšší zastupitelský orgán Československé myslivecké jednoty, to jest Svazovou radu ČsMJ. Po schválení stanov tří Zemských svazů - v Čechách, v zemi Moravskoslezské a na Slovensku byly dohodnuty a ministerstvem zemědělství a ministerstvem vnitra schváleny stanovy celostátní. Ústředním předsedou ČsMJ se stal Ing. Jan ZATLOUKAL, ministerský rada v kanceláři prezidenta republiky. Tato organizace sdružovala 97 OOO organizovaných myslivců a vytkla si za cíl - cituji: "záchranu a povznesení staré, slavné české myslivosti a krásné myslivosti slovenské k prospěchu českého a slovenského lidu a ke cti naší milované osvobozené Československé republiky." (Konec citátu.) Je až neskutečné, jaká byla vzájemná spolupráce a porozumění pro společnou věc i problémy mezi mysliveckou jednotou a ministerstvem.

Nově zvolený předseda Zatloukal ve svém úvodním projevu po zvolení řekl - cituji: "Našim předkům jsme povinni vděčností za odkaz staroslavné naší myslivosti, která i přes mnohou nepřízeň prošlých dob zůstala chloubou naší vlasti a vzbuzuje v cizině obdiv. Je proto svatou povinností odkaz našich otců nejen zachovati, ale i nezištně vynaložiti veškerou snahu k zvelebení všeho, pokud je to kde možné, co nám v dědictví bylo dáno."

Ze závěrečného projevu nově zvoleného ústředního jednatele, lesního inženýra Dr. Huberta Pelikána cituji: "ČsMJ je hrda na to, že od svého vzniku hlásala a propagovala význam myslivosti, že nespočívá v pouhém lovení zvěře, nýbrž především v záměrném hospodaření se zvěří. Zlidovění myslivosti neznamená jen zlidovění pouhého lovení zvěře, nýbrž především v zaměřeném hospodaření se zvěří. Zlidovění myslivosti musí tedy znamenat její rozkvět a zvelebení, a nikoliv zkázu přivoděnou pouhým střílením zvěře bez zachování kmenových stavů. V tomto smyslu je osud myslivosti v rukou celého národa, nikoliv jen myslivců, kteří jsou jejími předními strážci. Proto máme zájem, aby nový zákon o myslivosti, který byl předložen parlamentu, byl opravdovou zárukou ochrany myslivosti a jejího zvelebení. Je nutno bedlivě míti na paměti, že tento zákon bude platit na desetiletí, bude zavazovati celou řadu příštích generací a na něm závisí rozvoj a zvelebení myslivosti, které se otevírají nové obzory a hospodářské možnosti. České země byly kolébkou evropské myslivosti. Novým zákonem o myslivosti vyjádří svou vůli národ, nikoliv jen myslivci. A tímto zákonem bude rozhodnuto o podstatě a osudu naší staroslavné myslivosti. Pochopí národ dosah osudu myslivosti? My, českoslovenští myslivci, věříme v dobrého génia naší národní duše, že nepovede nás cestou mnoha jiných států a národů, které přezíráním podstaty významu myslivosti porušily rovnováhu v přírodě, ochudily svou zemi o mnohé krásy a ušlechtilé prvky kultury a lidské důstojnosti, že dnes je pro ně zoufalým voláním to, co pro nás je děkovnou modlitbou mysliveckou: Co stvořil Bůh, to cti a opatruj! (Konec citátu.)

Tento odstavec by si měl přečíst každý, kdo přichází do styku s myslivostí několikrát a kdo o ní rozhoduje, by si měl nechat text zarámovat a pověsit nad postel, aby jej měl večer před rozhodováním na očích a nedopouštěl se vědomě chyb, při kterých se naši předkové obracejí v hrobě.


Zpracování dat...