ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Stačí k obhájení české myslivosti pouze nový zákon?

ing.Jaroslav Syrový
Počet komentářů: 0
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se rozeběhly naplno činnosti spojené s projednáváním předloženého poslaneckého návrhu zákona o myslivosti. Je možné, že v době, kdy čtete tyto řádky je již o osudu předlohy v prvním čtení rozhodnuto. Tento návrh, tak jak předkladatelé očekávali rozvířil bouřlivé diskuse o potřebnosti nového zákona i o tom, zda je právě teď vhodná doba tuto problematiku otvírat. Zásadní připomínky k "duchu" zákona mají hlavně vlastníci lesů i ochránci přírody, kteří vyjádřili svůj zásadní nesouhlas formou mediální kampaně, při které byli myslivci obviňováni ze snah navrátit myslivost do padesátých let a snah upřít vlastníkům půdy jejich právo svobodného nakládání se svým majetkema právem myslivosti. Jsme obviňováni, že v rozporu s evropskými úmluvami chceme lovit chráněné či vymírající druhy zvěře. Někteří bulvární pisatelé dokonce nabídli čtenářům i trochu "krve" v podobě líčení na pasece bez soudu zastřelených turistů podezřelých z pytláctví, nebo obraz myslivce, který vtrhne se zbraní v ruce do místnosti, kde se u dětí schovala postřelená srna. Na stránkách tohoto časopisu se nemusíme vzájemně přesvědčovat o nesmyslnosti takových tvrzení. Více >

Jak je to ve skutečnosti s "omezením" práv vlastníka v návrhu zákona o myslivosti (tisk 788)

Myslivecká rada ČMMJ
Počet komentářů: 0
V kritických článcích a statích k návrhu zákona o myslivosti předloženém iniciativní skupinou poslanců pod číslem sněmovního tisku 788 (návrh podporovaný ČMMJ) je skoro vždy jako argument proti návrhu používán termín omezení vlastnických práv majitelů pozemků. Toto je používáno jako nezvratitelný fakt, chybí však vždy objektivní právní zhodnocení problému. Dovolte tedy alespoň krátké a výstižné popsání problému. Více >

Přístup k řešení problémů myslivosti v Rakousku na příkladu jelení zvěře

Dr. Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
V souvislosti s probíhající diskuzí o předložených návrzích zákona o myslivosti se v poslední době velmi často setkáváme s dotazy jak ze strany myslivců, tak i veřejnosti, jaká je situace mysliveckého hospodaření v ostatních evropských zemích. Pro českou myslivost, o jejímž dalším vývoji se právě v současné době rozhoduje, by měly být především zajímavé poznatky o úrovni a podmínkách myslivosti v těch okolních zemí, které mají porovnatelnou mysliveckou tradicí. Zvláště poučné by mohly být například zkušenosti z Rakouska. A to nejen proto, že se jedná o zemi, která má tradičně vyspělou myslivost s vysokými stavy kvalitní zvěře. Současné rakouské myslivosti se totiž do veliké míry úspěšně daří sloučit tradici s novými moderními prvky a tak přiměřeným způsobem reagovat na požadavky, které přináší dnešní doba. Také myslivecká legislativa, zejména v některých spolkových zemích (myslivost spadá v Rakousku do zemských kompetencí), patří v mnoha ohledech mezi nejvyspělejší v Evropě. Jejím velkým kladem je především široce pojatý ekologický přístup a snaha o vyvážené řešení protikladů mezi jednotlivými sférami zájmů různých uživatelů krajiny. Významným charakteristickým prvkem je přitom snaha řešit většinu problémů cestou konsensu. Že tato cesta je nejen možná, ale pro myslivost, a v konečném pohledu především pro zvěř, velmi prospěšná, je možné názorně ukázat na příkladu současné situace jelení zvěře, která patří vzhledem k častým škodám na lesních kulturách k nejproblémovějším druhům zvěře v podmínkách současné kulturní krajiny. Více >

Lze očekávat zvýšení stavů sluky lesní?

Václav HAVELÍK
Počet komentářů: 0
Těžko bych uměl v pro mě fascinující přírodě upřednostnit jeden živočišný druh před jiným. Přesto by to ale vyhráli opeřenci, všichni - od střízlíčka až po dropa. Mají pestřejší život, ten mě přitahuje. Na pomyslných stupních vítězů by vedlo tetřevovitých byly i sluky. Jejich stavy jsou stále více žalostnější. Více >

VÁBENÍ LIŠEK

Zdeněk KOTEK
Počet komentářů: 0
Chtěl bych se zmínit na stránkách tohoto časopisu o jednom atraktivním a úspěšném individuálním způsobu lovu lišek, vábením. Vábení je nejnáročnější z hlediska poznatků celkové biologie a vědomostí o této šelmě. Tento způsob lovu je velmi opomíjen; znám málo nadšenců, kteří se tomuto lovu věnují. Musíme se perfektně vyzbrojit, jak materiálně, tak trpělivostí. Úspěch lovu záleží na denním čase, dobrém větru, místě na vábení, četnosti lišek, sněhové pokrývce a v poslední řadě pokojného, tichého chování samotného lovce na posedu nebo stanovišti. Více >

Zásady mysliveckého zákonodárství

Prof. Ing. Josef Hromas, CSc.
Počet komentářů: 0
Zpočátku nepsaná a později i písemně přijatá lovecká a myslivecká pravidla ve vztahu k volně žijící zvěři existují již od samého počátku vývoje lidské společnosti. Více >

Uvidím v předjaří sluku?

Václav HAVELÍK
Počet komentářů: 0
Meteorologové vyhodnotili rok 1998 jako nejvlhčí od roku 1876, přičemž většina srážek připadla až na jeho konec. Také zimní mimořádně bohatá nadílka sněhu měla garantovat dostatek vláhy. Sluka vlhká prostředí vyžaduje, suchá místa ignoruje, stejně jako bažiny. Francouzi, známí lovci sluk, tvrdí, že sluky vyhledávají přednostně lokality, které vykazují nejen vyšší vlhkost, ale mají navíc jílové podloží a pouze porost s nižší vegetací. Více >

Současná myslivost v Polsku

Rámcové směrnice mysliveckého hospodaření v oblastech chovu zvěře Ing. Vladimír HANZAL, CSc., Mgr.Inž. Pawel JANISZEWSKI
Počet komentářů: 0
Zajištění mysliveckého hospodaření je v Polsku věnována velká péče a velmi úzce při tom spolupracují Státní lesy a Polský myslivecký svaz. Ve velmi krátké době, prakticky do dvou let od schválení zákona o myslivosti vypracovala komise složená z předních mysliveckých vědců, pedagogů a profesionálních myslivců směrnice mysliveckého hospodaření závazné pro celé Polsko. Směrnice mají právní oporu v zákoně o myslivosti a jeho prováděcích vyhláškách a velmi podrobně upravují zásady tvoření oblastí chovu zvěře (na konkrétním příkladě s nimi seznámíme čtenáře později) včetně zásad mysliveckého hospodaření v lesích a na polích s ohledem na obecnou ochranu lesů, polních kultur a zlepšování úživnosti honitby. Významnou částí směrnic je metodika pro zařazování honiteb do jakostních tříd, která však slouží především pro stanovování výše nájemného. Ve srovnání s naší doporučenou metodikou je však daleko aktuálnější a bezesporu lepší. Více >

Holub hřivnáč

Přemysl PAVLÍK
Počet komentářů: 0
V době, kdy se stali bažant a koroptev na našich polích už pomalu vzácností, stává se holub hřivnáč vítaným rozšířením loveckých možností a zpestřením podzimních vycházek. Ovšem i u hřivnáčů se čas nezastavil, a jejich veliká hejna, která jsme před lety mohli pozorovat po žních na sklizených polích, také již většinou patří minulosti. Více >

Co lze očekávat ve Sněmovně, aneb několik dotazů poslancům

Silvie HÁVOVÁ a Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Jak asi většina čtenářů ví, v  Poslanecké sněmovně jsou na stole dva návrhy zákona o myslivosti – první, nazývejme jej promyslivecký v duchu zájmů ČMMJ, který předložila skupina 17 poslanců pod číslem 788, a opoziční či protimyslivecký (nebo snad prolesnický), který jako druhý předložila skupina 5 poslanců v duchu zájmu Sdružení vlastníků obecních lesů (SVOL) s aktivní podporou Lesů ČR a Českým svazem ochránců přírody pod číslem 836. Původní projednávání v prvním čtení na únorové schůzi PČR bylo přesunuto na další schůzi začátkem dubna. A aby toho nebylo dost, Ministerstvo zemědělství podle slov zasvěcených intenzivně pracuje na dalším, tedy již třetím, paragrafovém návrhu zákona o myslivosti. Více >
Zpracování dat...