ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

K návrhu nového zákona o myslivosti

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
K návrhu nového zákona o myslivosti
Jak již bylo zveřejněno, v Poslanecké sněmovně bude projednáván poslanecký návrh nového zákona o myslivosti (parlamentní tisk č. 788).
Návrh je zpracován na základě rozborů našich historických právních předpisů, na základě rozborů mysliveckých předpisů sousedních zemí a je zcela v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR zavázána, a na základě doporučení FACE.

Návrh zákona je koncipován tak, aby podobně jako předchozí právní předpisy mohl být účinný dobu delší než jedno myslivecké období, a aby se mohl stát základem právní úpravy myslivosti České republiky ve třetím tisíciletí.

Přesto, že každý čtenář našeho časopisu si může celé znění přečíst či "stáhnout" z internetových stránek, dovolím si malý komentář k obsahu navrhovanému novému znění zákona.

V úvodní části jsou obsáhle definovány všechny pojmy používané v dalších oddílech a ustanoveních zákona. Přesnou a obsáhlou definici všech pojmů, která v současné platné úpravě chybí, se zamezí rozdílným výkladům správními orgány, zamezí se ev. sporům. Výčet druhů volně žijících živočichů je obsáhlý, odpovídá tradicím české myslivosti.

Právo myslivosti je jednoznačně definováno jako právo reálné, tedy delegováno na vlastníka pozemků, který jediný je oprávněn s tímto právem nakládat podle ustanovení zákona. Nesmí jej přenechat ani s nájmem pozemku nebo samostatně další osobě. Návrh zákona nezná pojem "myslivosti v klidu", tedy každý honební pozemek musí být součástí některé honitby.

Zcela nově a obsáhle jsou definovány zákazy v zájmu ochrany zvěře, myslivosti a ochrany přírody. Zákazy činnosti a povinnosti dané zákonem jak uživatelům pozemků, tak uživatelům honiteb, jsou zcela v souladu s evropskými zvyklostmi a na rozdíl od současně platné právní úpravy jsou jednoznačněji definovány.

Zcela nově je navržena tvorba honiteb. Navrhovány jsou tyto minimální výměry honiteb: obora 100 ha, 500 ha u honiteb pro chov zvěře drobné a srnčí, 1000 ha pro chov ostatní zvěře spárkaté a 2000 ha pro chov zvěře jelení. Nově jsou v zákonu definovány oblasti chovu zvěře. O uznání honitby žádá, po prokázání zákonem stanovených podmínek, majitel (majitelé pozemků - honební společenstvo). Nově je zaveden pojem "myslivecká hranice". Tedy podle návrhu, hranice honitby musí být trvalá, v terénu zřetelná a má být totožná s hranicemi přírodními bez ohledu na hranice katastru obcí.

Podle návrhu zákona je na rozhodnutí vlastníka, jak s právem myslivosti v honitbě uznané ve správním řízení naloží. Může si jej ponechat a vykonávat samostatně nebo jej pronajmout. Nově je definována povinnost pronajímat honitbu výběrovým řízením a jen české osobě, která drží lovecký lístek nejméně 5 let. Jednoznačně je definována povinnost nájmu honitby na 10 let, nikoliv na tzv. myslivecké období. Zákon stanoví maximální nájemné jako podíl z tržní ceny zvěřiny.

Výnos z nájemného z honiteb na pozemcích ve vlastnictví státu by podle návrhu měl být příjmem Fondu životního prostředí a tedy používán na záchranné chovy zvěře a na zlepšení stavu přírody nikoliv jen na sanaci nákladů organizací, které pozemky státu spravují.

Nově je koncipováno opční právo dalšího nájmu honitby pro současného uživatele. Návrhem na opční právo, které není ničím neobvyklým v legislativě sousedních zemí a bylo běžné i u nás před rokem 1939, sledují zákonodárci především větší jistotu dlouhodobého mysliveckého hospodaření a zamezení "vystřílení" honitby v posledním roce nájmu.

Na rozdíl od současně platné právní úpravy jsou jednoznačně a obsáhle definována práva a povinnosti odborného správce honitby - mysliveckého hospodáře. Práva a povinnosti myslivecké stráže jsou definována podle současného právního stavu.

Povinnosti a práva uživatele honitby, orgánů státní správy při mysliveckém hospodaření a lovu jsou definovány podle evropských zvyklostí. Zcela nově je definována povinnost označení ulovené zvěře plombou, povinnost vyplňování lístků o původu zvěře, povinnost předkládat trofeje zvěře na přehlídky a povinnost evidence význačných trofejí. Cílem takto pregnantně definovaných povinností je především posílit kontrolu lovu a obchodu se zvěří, včetně zúžení prostoru pro pytláctví. Veškerá takto definovaná omezení a povinnosti jsou převzaty z nových právních úprav zemí EU.

Nově je definováno vydávání loveckých lístků. Zákon definuje, na rozdíl od současné právní úpravy, jednoznačně komu může být lovecký lístek vydán. Z vydání loveckého lístku jsou vyloučeny osoby, které byly v soudním řízení či správním řízení uznány vinnými z pytláctví. Návrh zákona zachovává institut povinného pojištění a nově konstituuje povinnost členství v některé z mysliveckých organizací, tak jak je to běžné např. v Rakousku nebo v Polsku.

Škody zvěří, škody za zvěři jsou v právním režimu objektivní odpovědnosti. Návrh zachovává dosavadní lhůty pro výpočet a uplatnění náhrad škod. V návrhu je vypuštěn institut rozhodčích komisí, při sporu rozhoduje soud.

Orgány státní správy myslivosti, jejich práva a povinnosti, jsou návrhem definovány v intencích, dnes již probíhající, reformy veřejné správy.

Co dodat na závěr? Podle mého názoru je návrh nového zákona o myslivosti moderní, právně vyvážený, zcela odpovídající legislativě EU. Lze jen doufat, že při jeho schvalování nebudou některými poslanci a senátory Parlamentu uplatněny osobní či jiné zájmy a navrhované znění bude schváleno tak, aby mohl nový zákon platit od roku 2002. Přejme si všichni, aby i schválený zákon byl tak jasný a právně vyvážený, jako je návrh, aby nemusely být schvalovány urychlené novelizace, které si vyžádá praxe, tak jak se to dělo v posledních letech, a to nejen v myslivecké legislativě.

Kompletní znění poslaneckého návrhu zákona je ke stažení v elektronické podobě na adrese www.silvarium.cz, případně je možnost je získat na každém OMS ČMMJ
Zpracování dat...