ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Medailové trofeje siků před Lysou n/L. 2000

Prof. Ing. Josef Hromas, CSc
Medailové trofeje siků před Lysou n/L. 2000
Na mezinárodní výstavě myslivosti Natura viva 2000 konané v Lysé nad Labem byly zastoupeny i trofeje jelenů sika a jelenů Dybowského ulovené na území České republiky.
Trofejí jelenů sika (Cervus nippon nippon) je v katalogu z výstavy uvedeno 107. Z toho jich bylo 11 (10 %) oceněno na medaili zlatou, 32 (30 %) na medaili stříbrnou a 64 (60 %) na medaili bronzovou.

Z uvedených 9 trofejí (10 %) pocházelo z obor. Z nich byla 1 oceněna medailí zlatou, 3 medailí stříbrnou a 5 medailí bronzovou. Nejsilnější jelen sika výstavy pocházel z obory Velké Meziříčí a trofej pochází z úlovku z roku 1996. Jelen měl 9 let a ulovil ho L. Lesk. Tento jelen byl oceněn na 186,00 b. CIC. Z oborních chovů pocházelo sice nejvíce trofejí jelenů sika z Lán (4, z toho 2 stříbrné a 2 bronzové), ale v průměru nejsilnější trofeje byly právě z Velkého Meziříčí (mimo uvedené ještě 1 stříbrná a 1 bronzová). Kvalita trofejí siků z obor Volský Žleb a Lipí je pouze na bronzových medailích. Podle roků, v nichž byly trofeje siků získány se zdá, že větší kvalitativní perspektivu má tento druh zvěře v Lánech kde jsou jeleni sika loveni zejména v posledních letech, zato jsou tam ale loveni jeleni podstatně mladší (6 - 9 let - v průměru v 7,2 letech) než ve Velkém Meziříčí (7 - 10 let, v průměru 8,7 let).

Úlovek čtyřletého bronzového jelena v Lipí je třeba považovat za "ústřel" a je zřejmé, že by se dobře založení jeleni sika (s dlouhými lodyhami, výsadami a silnými obvody) měli dožívat šesti, ale raději sedmi až deseti let. Přehled o věku 104 ulovených jelenů sika s medailovými trofejemi uvedených v katalogu bez ohledu na to zda jsou z volnosti či z obor je uveden v tabulce č. 1. I z této tabulky je zřejmé, že je třeba nechat nadějné jeleny sika "dozrát" alespoň do 6 let, přičemž zlaté medaile můžeme očekávat nejspíše od jelenů sedmiletých a starších.

Přesvědčuje nás o tom i tabulka č. 2, z níž je sice zřejmé, že nejvíce medailových trofejí jelenů sika bylo uloveno ve věku 5 let (33 %) - plná třetina, ale současně je zřejmé, že průměrné bodové hodnoty trofejí jelenů sika plynule narůstají nejméně do 9 let. Tedy i jeleny sika "podtrhujeme", střílíme je relativně mladé, což rozhodně nesvědčí o správných chovatelských přístupech k této zvěři. V poslední době totiž nejsou vyloučeny ani tendence lovu siků "za každou cenu" a dosáhne-li trofej i přesto na medaili, považujeme to za úspěch, i když vizitkou myslivce by neměl být odstřel jakýkoliv nýbrž odstřel uvážlivý - promyšlený. Přitom ovšem není možno vyloučit ani skutečnost, že předepsané vysoké odstřely také u této zvěře znamenaly narušení věkových struktur celých populací, u nichž chybí právě jeleni III. věkové třídy. Vždyť jelenů osmiletých a starších bylo v katalogu uvedeno pouze 14 (13,5 %).

Přihlédneme-li k výsledkům lovu medailových jelenů sika za posledních 10 let (1990 - 1999), je na místě se vážně zamyslet nad údaji v tabulce č. 3.

Především je z ní patrno, že nejvíce medailových trofejí siků se lovilo v letech 1990 až 1992 - celkem 95 (37 %), tj. v letech před přijetím novely zákona o myslivosti 512/1992 Sb. Reakcí na toto vystřelování trofejově nejsilnějších siků byl rok 1993 kdy se ulovilo pouze 5 medailových trofejí (a tudíž pouze z těchto 5 trofejí byly dále vyvozovány závěry týkající se jinak deseti nejsilnějších trofejí. Odstřely siků s medailovými trofejemi následně sice opět vzrostly, ale bylo to na úkor trofejí nejsilnějších - "zlatomedailových", jichž se do roku 1992 ulovilo 16 - tedy dokonce 55 % ze všech trofejí z posledního desetiletí. Situace v tomto směru se nelepší ani v posledních letech. Počty medailových trofejí se sice více méně stabilizují, ale opět na úkor těch "zlatomedailových".

Tutéž tendenci je možno dovodit z bodových hodnot deseti nejsilnějších trofejí z každého roku uplynulého desetiletí. Ukazuje se, že soustavně klesá jejich průměrná bodová hodnota a s drobnými výkyvy současně i hodnoty minimální a maximální. Oproti výstavě v Lysé n/L. 1996 klesla průměrná bodová hodnota nejsilnějších 10 trofejí jelenů sika o 10 bodů CIC, a to je již na pováženou. Stejná situace je i u věku lovených siků, z nichž nejsilnějších deset skončilo v roce 1998 dokonce na průměrném věku 5 let.

To vše musí sloužit k zamyšlení nejen nad celkovou kvalitou trofejí (a chovu vůbec) u našich siků, ale zejména k přijetí potřebných chovatelských závěrů, z nichž za nejdůležitější je možno považovat:
  • návrat k řízeným oblastem chovu,
  • úpravu kmenových stavů na stavy normované nejen z hlediska počtů, ale i z hlediska poměru pohlaví (1 : 1) a věkového rozvrstvení populací,
  • lov nadějných jelenů sika v odpovídajícím věku minimálně 6 let, raději však v 7 - 8 letech.


Tyto zásady je třeba prosadit především v okresech s největšími počty jelenů sika, jimiž jsou Plzeň-sever a Karlovy Vary. Je zajímavé, že méně, zato ale kvalitnějších trofejí siků pochází z okresů Svitavy a Šumperk.

Trofeje jelenů sika Dybowského

Jelen sika Dybowského (Cervus nippon dybowskii) je tak říkajíc silnějším bratrancem předešlého poddruhu, ale u nás je chován jen v menších populacích, zejména v oborách, a to v Opočně, v Lánech a v Židlochovicích.Z opočenské obory pochází nejsilnější trofej tohoto jelena uvedená v katalogu, která pochází z úlovku z roku 1993 (už !) kdy měl jelen 10 let. Tato trofej byla oceněna na 413,80 b. CIC a tehdejším lovcem byl J. Newsone. Dále jsou v katalogu uvedeny 2 trofeje oceněné na medaile stříbrné (z let 1993 a 1998, v nichž jeleni dosáhli věku 10 a 6 let) a 3 trofeje na medaile bronzové (z let 1989, 1994 a 1997 z jelenů starých 13, 8 a 12 let).

V Lysé n/L. 1996 žádná trofej tohoto poddruhu vystavována nebyla, v Českých Budějovicích 1993 jediná z roku 1992, kdy byl jelen uloven jako desetiletý v oboře Holedná. Tato trofej měla tehdy 430,00 b. CIC a byla to naše druhá nejsilnější trofej jelena Dybowského.

Z uvedených údajů nelze vyvozovat v podstatě žádné dalekosáhlé závěry mimo toho, že uvedené trofeje pocházejí:

  • obvykle z nevelkých populací oborních chovů,
  • z úlovků let 1989 - 1998, v průměru pak z roku 1994, což nasvědčuje tomu, že ke kvalitativnímu rozvoji chovů jelena Dybowského nedochází,
  • z posledních 10 let, přičemž je ale zisk pouze 6 medailových trofejí mezi 302,10 a 430,00 body CIC jen velmi chudý, byť se jedná v bodovém průměru (369,35 b. CIC) o stříbrnou medaili,
  • z jelenů ulovených ve věku 6 - 13 let, takže s průměrným věkem přibližně 10 let je možno vyslovit spokojenost.


Nejsilnější trofeje jelenů Dybowského pocházejí z Ruska a právě nedávno (v červenci) ocenila mezinárodní komise CIC v Moskvě novou světově nejsilnější trofej na 463,30 b. CIC. Jedná se o trofej ulovenou V.G. Lukinem v Kalužské oblasti v roce 1983.

Posuďme sami zda nemůžeme daleko lepších výsledků v chovu těchto zajímavých podruhů zvěře dosáhnout i u nás.

Tab. č. 1: Věk lovených siků s medailovými trofejemi

Medaile Počet trofejí Věk
min. max. průměr
I 11 4 13 7,5
II 30 3 10 5,9
III 63 4 9 5,5
Celkem 104 3 13 5,8


Tab. č. 2: Bodové hodnoty medailových trofejí jelenů sika podle jejich věku

Věk v letech Počet trofejí Body CIC
min. max. průměr
3 1 - - 245,70
4 19 225,00 257,20 235,78
5 34 225,30 262,70 236,30
6 24 226,20 267,20 239,00
7 12 226,60 258,00 242,27
8 8 225,20 256,10 242,52
9 2 231,30 286,00 258,65
10 3 243,50 258,70 250,00
13 1 - - 258,40
Celkem 104 225 286 239,12


Tab. č. 3: Medailové trofeje jelenů sika z let 1990-1999

Rok ulovení Počet medailí Body CIC 10 nejsilnějších trofejí Věk 10 nejsilnějších siků
I II III Sa. min. max. průměr min. max. průměr
1990 6 18 24 48 250,30 294,00 262,07 5 10 7,7
1991 6 6 14 26 242,65 270,00 257,70 5 10 8,0
1992 4 10 7 21 246,20 258,90 252,32 4 13 7,0
1993 2 1 2 5 226,60 281,80 250,53 4 10 7,0
1994 1 11 14 26 242,70 262,70 248,58 5 7 6,0
1995 5 16 20 41 248,40 264,00 255,99 5 8 6,1
1996 3 4 9 16 234,00 286,00 249,15 4 9 5,7
1997 - 8 15 23 237,50 251,50 244,91 4 10 6,0
1998 1 6 16 23 233,00 255,90 244,19 4 7 5,0
1999 1 9 18 28 240,20 259,20 247,34 4 8 5,7
Celkem 29 89 139 257 226,60 294,00 251,28 4 13 6,4
Zpracování dat...