ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Medvědů hnědých přibývá

Ludvík KUNC
Medvědů hnědých přibývá
Podle statistiky uveřejněné ve slovenském časopisu Polovnictvo a rybárstvo - 11/2000 - je oficiálně vykazováno, že na Slovensku žilo v sezóně 1999/2000 celkem 1467 medvědů. To je o 179 více než v předešlém roce. Tento statistický výkaz sestavují uživatelé a je pak zpracován a vyhodnocen Lesnickým výzkumným ústavem ve Zvoleni. Uvádí se zde, že tento počet medvědů lze považovat za enormně nadhodnocený, nicméně naznačuje, že medvědů přibývá.
Jako reálný početní stav se odhaduje 700 - 800 jedinců, V roce 1990 bylo vykazováno touto statistikou, že na Slovensku žilo 835 medvědů. V roce 1999 byl povolen lov 63 medvědů, ale uloveno bylo jen 28 jedinců, což je 44, 5 % z povoleného množství. Dále byl vykázán úhyn 13 medvědů.

Tato situace má za následek, že se medvědi stále častěji ukazují i v Moravskoslezských Beskydech. Koncem října roku 2000 byl jeden medvěd střední velikosti evidován ve Vsetínských vrších. Vícekrát byla nalezena jeho stopa - přední tlapa byla široká 12 cm. Další medvěd větší velikosti byl ve stejné době pozorován lesníkem z mysliveckého posedu na úbočí hory Mionší nad Horní Lomnou, Zhruba ve stejnou dobu byli evidováni další dva medvědi, jeden větší a jeden menší, kteří se zdržovali v okolí hory Gírové a vesnice Hrčavy na Jablunkovsku. Byli pozorováni na vnadišti, kde konzumovali jablka. Větší medvěd vyhnal menšího.

Pokud mám zprávy, žádný z těchto čtyř medvědů do konce listopadu 2000 nezpůsobil obyvatelům Beskyd škody na hospodářských zvířatech. Bude zajímavé, zda tito čtyři medvědi se rozhodnou v Beskydech i zimovat.

Na Slovensku byly v roce 1999 vykázány škody způsobené medvědy v hodnotě 727.848 slovenských korun. Do 31. 3. 2000 byla vyplacena náhrada za tyto škody ve výši 488.558 slovenských korun. Oproti loňsku je to pokles o 425.871 slovenských korun vyčíslených škod.

Medvědi v roce 1999 na Slovensku usmrtili 188 ovcí, 15 kusů hovězího dobytka, 14 koz a zničili 140 včelstev-úlů. Rovněž poškodili přikrmovací zařízení v loveckých revírech. V porovnání s těmito škodami se jeví počínání tzv. vsetínského medvěda, který byl ve Vsetínských vrších sledován od konce května do poloviny srpna, než byl odchycen, jako úplná pohroma. Tento stotřicetikilový samec stačil za několik měsíců sám udělat škodu vyšší než 200000 Kč. Do konce listopadu byla vyplacena úhrada v této výši. Kdyby se nebylo podařilo tohoto medvěda odchytit, pak je pravděpodobné, že do konce roku 2000 by škody narostly asi dvojnásobně.

Je otázka, zda medvědí populace na Slovensku by tak překotně narůstala, kdyby v ní bylo dostatek velkých, starých teritoriálních samců. Ti byli bohužel přednostně v minulých desetiletích vystříleni. Je známo, že velcí silní samci, např. u medvědů kamčatských, což je velká rasa medvěda hnědého, zabíjejí hodně vzrostlých mláďat. Medvědice vodící mláďata mají z těchto samců velké obavy a snaží se jim všemožně vyhýbat. V tisku byla zpráva, že ve Vysokých Tatrách v dolině Sedmi prameňov v noci z 1. na 2. dubna 2000 napadl jednoroční medvídě velký samec. Ten medvídě usmrtil. Nejprve byla domněnka, že se na usmrcení medvědice podílel rys. Posléze pitva mláděte jednoznačně prokázala, že medvídě zabil medvěd. To mělo hluboké rány v oblasti hrdla a na pravém boku. Žádné náznaky trhání kořisti za účelem konzumace chasa nalezeny nebyly. Tato tragédie se odehrála poblíž krmelce, medvídě bylo 112 cm dlouhé, 50 cm vysoké a přes 15 kg, nemělo žádné tukové rezervy.

Zdá se, že teritoriální medvěd mládě usmrtil při hájení svého teritoria.

Na Slovensku se v současných podmínkách podílí na rozmnožování už i velmi mladé samice. V řadě případů hledají potravu v blízkostí člověka. Tak mají větší šanci přežít i slabá mláďata, která by jinak v drsných horských podmínkách nepřežila.

Do roku 1980 nebyly při lovu medvědů uplatňovány žádné zásady co do pohlavní, věkové či hmotnostní struktury úlovků. Od roku 1958 do roku 1980 bylo z 291 ulovených medvědů 230 samců a jen 61 samic. To mělo za následek změnu pohlavní a věkové struktury medvědí populace a destabilizaci struktury sociální. Na základě požadavku ochrany přírody byly pro regulační lov stanoveny tři hmotnostní kategorie: do 100 kg, 40 - 50 %, od 100 - 200 kg 40 - 50 %, nad 200 kg 10 %. Začátkem devadesátých let ochrana přírody omezila regulační lov medvěda na hmotnost do 150 kg. Pro rok 1998 bylo povoleno lovit 90 % medvědů v kategorii do 100 kg a 10 % do 150 kg. Tím byla sledována snaha zvýšit odlov mladých nevodících samic a ochránit zbytek starých samců s vyhraněnými teritoriálními požadavky.

Než tito samci ovšem dosáhnou rozměrů jako jejich prarodiče před několika desítkami let, musejí být co nejpřísněji chráněni. Pak je pravděpodobné, že se u medvědí populace projeví jistá autoregulace, což bude na úkor kvantity ve prospěch kvality.

Za zmínku stojí uvést, že se dříve medvědi lovili na jaře, zatímco v současnosti se lov z důvodu ochrany vodících samic přesouvá na podzim. Přitom se doporučuje lákat medvědy nikoliv na masitou potravu, ale na rostlinnou, která je přirozená pro toto období. Požíráním této potravy medvědi získávají dostatečné tukové zásoby bez velkých energetických ztrát.Zpracování dat...