ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Co přinese připravovaný zákon o veřejné stráži ?

JUDr. ing. Jiří Staněk, CSc
Co přinese připravovaný zákon o veřejné stráži ?
Usnesením číslo 59 ze dne 17. ledna 2001 schválila vláda věcný záměr zákona o veřejné stráži a o změně některých zákonů. Současně uložila ministru zemědělství a ministru životního prostředí, aby do 30. září 2001 vypracovali a vládě předložili paragrafový návrh zákona.
V uplynulých dnech přinesly některé hromadné sdělovací prostředky o přijetí věcného záměru zákona o veřejné stráži první vesměs neúplné, nepřesné nebo nepravdivé informace. Co tedy lze od připravovaného zákona o veřejné stráži očekávat ?

Nejprve je třeba připomenout si, jaký je stávající stav.V současné době působí v České republice pět různých stráží, a to lesní stráž, myslivecká stráž, rybářská stráž, stráž přírody a vodní stráž, když posledně jmenovaná vodní stráž přestala od 1. července 2000 de facto působit v důsledku nesplnění povinností a požadavků stanovených zákonem číslo 238/1999 Sb.

Činnost výše vyjmenovaných pěti stráží vykonává nyní na území České republiky celkem cca 25 tisíc osob, tzn., že na území každého stávajícího okresu je ustanoveno průměrně cca 320 stráží, z nichž nejvíce je mysliveckých stráží, rybářských stráží a lesních stráží (80 až 120 členů každé uvedené stráže). Tento relativně vysoký počet stráží však nevypovídá nic o funkčnosti stráží, protože v mnoha případech je výkon činnosti stráží do značné míry pouze formální, což je obecně nutno přičíst mimo jiné právě nynější nedostatečné právní úpravě postavení a působnosti stráží.

Posláním stráží v našich podmínkách historicky bylo i v současné době a podle současné právní úpravy je ochrana takových majetkových i nemajetkových práv a hodnot, jako je příroda a její složky (lesy, vody apod.), právo myslivosti a rybářské právo, tedy práv a hodnot, které nejsou u nás v celé šíři, resp. v potřebném rozsahu chráněny ani policií, přetíženou trvale narůstající obecnou kriminalitou, ani orgány státní správy, které mají jiné poslání a kompetence, když jak policie, tak i orgány státní správy mají dlouhodobě omezené personální možnosti a věcné i finanční prostředky.

V posledních několika letech dochází u nás k trvalému nárůstu obecné kriminality, patrnému nejen nárůstem počtu násilných trestných činů, ale zejména trestných činů zdánlivě méně závažných, resp. i činů, které mírou společenské nebezpečnosti nedosahují intenzity trestných činů, tedy přestupků. Nárůst této zdánlivě méně závažné protiprávní činnosti není nijak přesně statisticky podchycen, není však pochyb o tom, že jde o velké množství případů, z nichž jen velmi malé procento je příslušnými orgány šetřeno a postihováno. Jen namátkou lze připomenout četné případy mysliveckého nebo rybářského pytláctví, krádeže úrody z polí a sadů, krádeže dřeva z lesů, neoprávněné, resp. nepovolené těžení přírodnin, poškozování nebo znečišťování přírody, zejména lesů odpadky, zakládáním nepovolených skládek odpadů apod.

K většině těchto nepovolených nebo protiprávních činností dochází na místech, kde z objektivních důvodů chybí systematický dohled ať obecní nebo ,,státní" policie. Na rozdíl od četných politiků, novinářů nebo těch, kdo nejsou o skutečném stavu dostatečně informováni jsem přesvědčen, že jakési neurčité posílení policie nemůže být v našich podmínkách řešením lepším než zřízení veřejné stráže, či alespoň podstatné posílení postavení stávajících stráží. V přírodě, ve volné krajině, v lesích, v honitbách a kolem vod nebude nikdy dostatek policistů, zato zde však může být a je dost těch, kdo se na těchto místech pohybují v rámci svého povolání nebo své zájmové činnosti a kdo mohou aktivně, zejména preventivně působit k ochraně přírody a všech jejích složek. Musí však pro to mít dostatečné postavení, vyjádřené v právním řádu. K tomuto cíli směřuje také věcný záměr zákona o zřízení veřejné stráže. Je na místě seznámit odbornou veřejnost se skutečným obsahem schváleného věcného záměru, z něhož se odvinou základní prvky připravovaného zákona o veřejné stráži.

Veřejná stráž a její poslání

Jedním z největších nedostatků stávající právní úpravy postavení stráží je její nejednotnost a roztříštěnost. Účelem zákona je zřízení jedné, tzv. veřejné stráže, která bude stejně jako dosavadní stráže především nástrojem ochrany takových hodnot, jako je příroda a její složky, a takových práv, jako je právo myslivosti nebo rybářské právo. Jde o hodnoty a práva, která nejsou v našich podmínkách v celé šíři chráněna obvyklými nástroji výkonné moci státu (orgány státní správy, složkami policie apod.). Vedle toho bude veřejná stráž dozírat také na ochranu lesního a polního majetku, a to zejména proti krádežím nebo proti poškozování.

Kategorie veřejných stráží

Zákonem budou založeny dvě kategorie veřejné stráže, a to

1.
veřejná stráž, složená z osob, které vykonávají činnost veřejné stráže jako své povolání       (profesionální veřejná stráž), a

2.
veřejná stráž dobrovolná, složená z osob, ustanovovaných do funkce veřejné stráže       příslušným orgánem státní správy; předpokládá se, že tímto orgánem bude kraj (krajský       úřad).

Protože ke dni 31. 12. 2002, jak předpokládá zákon číslo 147/2000 Sb. zaniknou okresní úřady, budou profesionální veřejné stráže zaměstnanci kraje. Vedle toho budou moci profesionální veřejné stráže zaměstnávat také správy národních parků (s působností pouze na území příslušného národního parku) a vojenské újezdní úřady (s působností pouze na území spravovaném příslušným vojenským újezdním úřadem).

Zákon stanoví minimální počet profesionálních veřejných stráží, které musí na území kraje působit. Dobrovolné veřejné stráže budou ustanovovat pouze kraje (krajské úřady) na návrh orgánů státní správy, orgánů místní samosprávy, občanských sdružení, zájmových organizací a některých dalších zákonem stanovených subjektů. Počet dobrovolných veřejných stráží bude záviset na podmínkách kraje a potřebě veřejných stráží na území kraje.

Obvodem územní působnosti profesionální veřejné stráže bude kraj, popř. území národního parku, nebo území vojenského újezdu. Obvod územní působnosti dobrovolné veřejné stráže bude stanoven krajským úřadem při ustanovení stráže, a to obvykle jako katastrální území jedné nebo více obcí, nebo jinak přesně vymezené území, které nepřesahuje hranici kraje. Obvod územní působnosti veřejné stráže bude vždy uveden ve služebním průkazu veřejné stráže. V žádném případě se nepředpokládá, že by někteří členové veřejné stráže mohli mít územně širší, např. celostátní působnost.

Předpoklady pro ustanovení veřejnou stráží a jejich ověřování


Jedním ze základních předpokladů pro kvalitní, aktivní a zodpovědný výkon činnosti veřejných stráží je stanovení náročných kriterií pro výběr osob, které mají být veřejnou stráží a samozřejmě také pečlivé ověřování splnění těchto kriterií. Tato kriteria, resp. předpoklady jsou stanoveny s ohledem na zvýšené nároky, které na každou fyzickou osobu objektivně klade výkon náročné činnosti stráží a s přihlédnutím ke zkušenostem s dosavadní právní úpravou. Veřejnou stráží se může stát pouze fyzická osoba, která

a} je občanem České republiky,

b) dosáhla věku 24 let,

c) má způsobilost k právním úkonům,

d) je zdravotně způsobilá,

e) nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,

f) je držitelem platného zbrojního průkazu nebo splňuje podmínky pro držení zbrojního     průkazu, stanovené zákonem o střelných zbraních a střelivu,

g) složila předepsanou odbornou zkoušku,

h) složila předepsaný slib.

Fyzická osoba, která má být profesionální veřejnou stráží, musí mít navíc předepsané odborné vzdělání, a to minimálně úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou na střední škole poskytující zemědělské, lesnické nebo rybářské vzdělání, nebo vzdělání v oboru ochrany životního prostředí. Úplný seznam studijních oborů středních škol, jejich absolvování je splněním podmínky odborného vzdělání, stanoví prováděcí předpis, stejně jako podrobnosti o ověřování splnění zákonem stanovených předpokladů (zejména pokud jde o zdravotní a odbornou způsobilost) pro výkon činnosti veřejné stráže.

Předpokládá se, že složení předepsané odborné zkoušky bude předcházet obligatiorní přípravný kurs. Dále se předpokládá, že zákon stanoví povinné zvyšování kvalifikace osob, vykonávajících činnost veřejné stráže, a to formou pravidelných školení (v trvání dvou týdnů v roce), zaměřených jak na teoretickou, tak i na praktickou přípravu a znalosti.

Odměňování a vybavení veřejných stráží


Profesionální veřejné stráže, které budou zaměstnanci kraje, budou odměňovány podle předpisů o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy.

Protože se od veřejných stráží očekává aktivní a efektivní výkon činnosti, při které budou veřejné stráže ve veřejném zájmu plnit významné úkoly při ochraně přírody a majetku, je nutno za výkon činnosti veřejné stráže přiměřeně finančně odměňovat i dobrovolné veřejné stráže, když odměňování je navíc logickým motivačním faktorem pro výkon každé činnosti. Předpokládá se, že z několika možných variant bude navrženo odměňování měsíčně paušální částkou, jejíž výše bude stanovena prováděcím předpisem (vyhláškou).

S ohledem na specifický charakter činnosti veřejné stráže a na její povinnosti a oprávnění je nutné, aby byly veřejné stráži poskytnuty potřebné pomůcky a vybavení. U profesionální veřejné stráže to ostatně vyplývá i z ustanovení § 133 zákoníku práce.

Předpokládá se, že rozsah vybavení poskytovaného k výkonu činnosti, bude u profesionální veřejné stráže širší než u stráže dobrovolné. Profesionální veřejná stráž by měla být vybavena služebním stejnokrojem, mobilním telefonem, zastavovacím terčem a svítilnou, dalekohledem, fotoaparátem, mapami, krátkou střelnou zbraní a pouty.

Vybavení členů dobrovolné veřejné stráže bude zřejmě užší. Nepředpokládá se např. že by měli být vybaveni služebním stejnokrojem, ani krátkou střelnou zbraní. Podrobnosti o rozsahu vybavení veřejné stráže stanoví prováděcí předpis, když jedním z hledisek budou i finanční možnosti státu.

Práva (oprávnění) a povinnosti veřejné stráže


Práva (oprávnění) veřejné stráže se odvíjejí od účelu, ke kterému bude veřejná stráž zřízena. Musí být tedy zákonem vymezena tak, aby veřejné stráži umožňovala postihovat všechny formy protiprávní činnosti nebo neoprávněných zásahů do práv, k jejichž ochraně je veřejná stráž povolána. Návrh zákona bude obsahovat následující oprávnění veřejné stráže :
  1. zjišťovat totožnost osob, které přistihne při výkonu protiprávní činnosti,
  2. kontrolovat, zda osoby, které přistihne při výkonu činností, k nimž je třeba oprávnění podle zvláštních předpisů, jsou k výkonu těchto činností skutečně oprávněny, a pokud kontrolované osoby překročily rámec oprávnění, toto oprávnění jim odebrat, stejně jako oprávnění neplatné, neúplné, pozměněné nebo padělané,
  3. zadržet osobu, kterou přistihne při závažné protiprávní činnosti, a která není schopna nebo ochotna hodnověrně prokázat svoji totožnost, nebo osobu, kterou přistihne při spáchání trestného činu nebo bezprostředně po spáchání trestného činu, a předvést nebo předat ji neprodleně policii,
  4. odebírat osobám, které přistihne při výkonu protiprávní činnosti, nebo činnosti ke které je třeba oprávnění podle zvláštních předpisů, lovecké zbraně nebo lovecké či chytací nástroje použité nebo použitelné k takové činnosti a chycené nebo ulovené živočichy, nalezené přírodniny nebo neoprávněně nabyté věci,
  5. ukládat v blokovém řízení pokuty za přestupky, vymezené zvláštními právními předpisy (např. zákonem o lesích, zákonem o ochraně přírody a krajiny apod.),
  6. nařídit zastavení výkonu protiprávní činnosti, vykázat nebo odvést přistižené osoby z místa výkonu protiprávní činnosti,
  7. zastavovat na účelových komunikacích (na polních nebo lesních cestách) nebo v terénu mimo pozemní komunikace dopravní prostředky a je-li důvodné podezření, že přepravují neoprávněně nabyté věci, také kontrolovat přepravovaný náklad nebo zavazadla,
  8. použít v zákonem vymezených případech střelnou zbraň,
  9. požadovat pomoc nebo součinnost policie ve všech případech, kdy nemůže zajistit výkon svých oprávnění vlastními silami a prostředky.


Povinností veřejné stráže bude zejména řádně se při výkonu své činnosti prokazovat služebním odznakem a průkazem stráže, zasahovat v mezích svých oprávnění proti všem případům narušení zájmů, k jejichž ochraně je veřejná stráž zřízena a oprávněna, oznamovat závažnější nedostatky, zjištěné při výkonu své činnosti příslušným orgánům státní správy a podezření ze spáchání trestného činu policii.

Zákon vymezí oprávnění a povinnosti veřejné stráže velmi podrobně. To platí zejména o používání různých donucovacích prostředků, o možnostech použití střelné zbraně a o nakládání s věcmi odebranými osobám přistiženým při protiprávní činnosti.

Závěr


Není pochyb o tom, že existence a aktivní působení stráží je v našich podmínkách trvale potřebné. Zřízení veřejné stráže by mělo znamenat přínos spočívající v účinné ochraně přírodního bohatství státu i v obecně preventivní činnosti směřující k ochraně majetku fyzických a právnických osob i majetku státu. Nezanedbatelným přínosem bude i působení na právní vědomí veřejnosti. Proto je existence a aktivní působení stráží v našich podmínkách trvale potřebné a je třeba vytvořit pro něj moderní a stabilní právní rámec. To je nejdůležitějším cílem připravovaného zákona o veřejné stráži.


Zpracování dat...