ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Taktika FACE na poli evropské politiky

Milada FABELOVÁ
Taktika FACE na poli evropské politiky
Federace organizací EU pro myslivost a zachování volně žijící fauny byla založena v roce 1977, aby hájila a zastupovala kolektivní zájmy svých členů na úrovni evropských institucí a propagovala myslivost jako nástroj dlouhodobého rozvoje a zachování divoké fauny, biodiversity, ochrany, zkvalitňování a obnovování přírodního prostředí zvěře. Federace zastupuje šest miliónů myslivců v EU a více jak sedm miliónů myslivců v Evropě.


Postoj FACE k šestému Programu životního prostředí Komise EU

FACE
přijímá s uspokojením šestý akční Program společenství týkající se životního prostředí, který Evropská komise zveřejnila v lednu 2001, a který stanoví priority a hlavní cíle činnosti v oblasti životního prostředí na příštích 5 až 10 let, jakož i přijímaná opatření. Nicméně však konstatuje určitý nedostatek vzájemného propojení mezi prioritními činnostmi, což vede k řešení spíše částečnému než globálnímu. Upřednostňovala by podrobnější Program, vybavený jasně formulovanými cíly a jasně stanoveným harmonogramem. Skutečnost, že neexistuje harmonogram jednotlivých činností znesnadňuje identifikaci priorit Programu, a jejich návaznost se stává obtížnou.

FACE
je toho názoru, že Program ve svém celku nabízí málo řešení i nových nástrojů, které by byly schopny čelit existujícím nebo nově vznikajícím problémům životního prostředí.

FACE
předkládá připomínky, které považuje za základní a doufá, že Komise je vezme v úvahu. Zároveň je však Komisi plně k dispozici v případě, že bude zájem o další informace nebo dodatečná upřesnění.

Postoj FACE k některým aspektům akčního programu

Komise
navrhuje zlepšit působnost současné legislativy EU cestou zavádění přestupkového řízení vůči členským státům a předkládání případů Evropskému soudnímu dvoru a tak zajistit respektování platných předpisů.

FACE
vyslovuje svůj podiv nad tím, že zlepšení legislativy ve vztahu k životnímu prostředí se opírá o řešení sporů před Evropským soudním dvorem, aniž by Komise brala v úvahu, že v některých případech může dojít ke zlepšení legislativy, bude-li akceptována skutečnost, že plocha Společenství se za posledních 15 let zdvojnásobila a budou-li přijaty příslušné právní texty. Podle FACE některé právní předpisy přijaté v jedné členské zemi nemohou být přenášeny do jiné, a to vzhledem ke specifickým bio-geografickým, klimatickým a sociálně kulturním podmínkám rozdílným v každé zemi. Tato různorodost mezi zeměmi EU a kandidátskými zeměmi by měla vést i k různorodé politice v oblasti životního prostředí.

Komise
hodlá vydat zprávu, aby bylo přihlíženo k lokálním ekologickým zvláštnostem při rozhodování o obhospodařování území. Počítá s tím že bude poskytováno více prostoru pro opatření pro zemědělství a životní prostředí v rámci obecné zemědělské politiky.

FACE
je toho názoru, že Komise by měla vést naprosto diferencovanou a pružnou politiku v oblasti životního prostředí, schopnou brát v úvahu různá národní specifika životního prostředí, ať regionální či lokální.

Komise
bere za základ evropské politiky pro zachování biodiversity a ekosystémů program NATURA 2000.

FACE
děkuje Komisi za konstatování, že: "zachování přírody a biodiversity neznamená nutně vyloučení lidské činnosti". Chtěla by však upozornit Komisi na skutečnost, že trvalý a řízený lov nezpůsobuje přírodě žádnou újmu, ale často přispívá k zachování divoké fauny a jejího životního prostředí.

Komise
předpokládá zdvojnásobení činnosti vůči kandidátským zemím, to jest, bude konzultovat s úřady kandidátských zemí dlouhodobý rozvoj a navazovat spolupráci s nevládními organizacemi pracujícími v oblasti životního prostředí.

FACE
vyslovuje politování, že rozšíření EU je zahrnuto do kapitoly "EU na mezinárodním poli", která obsahuje stěží 5 stran. Podobný přístup vytváří riziko, že odradí kandidátské země podílet se na Programu. Je překvapující, ba odstrašující, že jediná činnost vyhrazená pro kandidátské země je omezena na pouhý dialog s úřady a spolupráci s nevládními organizacemi. Komise by měla rozšířit tuto kapitolu o orientaci na konkrétní činnost vůči kandidátským zemím, zejména na strukturální fondy a programy určené pro tyto země, jako je Program LIFE, fondy na sjednocení atd.

Dovolte mi pár slov na závěrečné vysvětlení. Ve výše uvedeném právním textu se jedná o čtyři i pro nás velmi závažné problémy -

1. V oblastech, které jsou vyhlášeny jako chráněné, není možné a ani správné zastavit jakoukoliv lidskou činnost - tedy ani myslivost. Legálnost myslivosti byla potvrzena na zasedání UICN v Amánu.

2. Geografické, klimatické, sociologické i kulturní podmínky v různých zemích jsou různé a tudíž není možné aplikovat jeden právní předpis pro všechny země bez rozdílu. Zejména ne v oblasti přírody, zvěře a přírodního životního prostředí.

3. EU se za posledních 15 let velmi proměnila a měnit se i nadále bude. Zvýšila se nejen plocha, ale i počet zemí a proto předpisy dosud platné jsou mnohdy zastaralé a je nutno je změnit. (Viz boj o směrnici "Ptactvo").

4. Nelze omezit styk s kandidátskými zeměmi na pouhý formální a nic neříkající dialog s úřady. Tyto země mají právo na respekt, pomoc a zejména na vstřícnost od již zavedených členských zemí.

Je dobře, že Českomoravská myslivecká jednota je členem organizace FACE a tudíž členem velké rodiny evropských myslivců. Je dobře, že FACE, jako každá dobrá matka, bojuje i za nás.


Zpracování dat...