Časopis Myslivost

Použití přípravku CERMIX premix ad usum vet. u divokých prasat

Prof. MVDr. Bohumil Ševčík, DrSc, MVDr. Jana Straková
Použití přípravku CERMIX premix ad usum vet. u divokých prasat
Prevence a léčba parazitárních onemocnění u přežvýkavé spárkaté zvěře patří v našich podmínkách k základním úkonům veterinární prevence a terapie. Jejich význam stále stoupá ve zhoršujících se podmínkách životního prostředí, vyvolávajících stresové stavy u zvěře a následné snižování přirozené odolnosti vůči chorobám. Pozitivní výsledky antiparazitárních akcí, zajišťovaných odborně i organizačně na vysoké úrovni, se projevují nejen zlepšením zdravotního stavu zvěře, ale i její celkové kondice, hmotnosti apod.
Na rozdíl od spárkaté přežvýkavé zvěře je u divokých prasat veterinární péče zaměřená především na infekční virové, případně bakteriální choroby. Z parazitóz mezi trvale sledovaná onemocnění patří především trichinelóza, přenosná na člověka. Ostatní parazitární onemocnění vyvolávaná u divokých prasat mnoha druhy zejména oblých červů parazitujících v zažívadlech a plicích, probíhala většinou latentně bez zjevných klinických příznaků. K zásadní změně došlo v důsledku nárůstu populace černé zvěře v našich podmínkách a dosažení její vysoké koncentrace v některých lokalitách. Vedle toho se v poslední době značně rozšiřují i oborní chovy černé zvěře. Tím se vytvářejí i velmi příznivé podmínky pro šíření některých parazitóz v chovech divokých prasat, často s klinickými projevy, případně i úhyny, zvláště u selat.

Největší význam z hlediska narušení zdravotního stavu má plicní červivost, působená několika druhy plicnivky prasečí (Metastrongylus spp.). Mají složitý vývoj přes mezihostitele, kterými jsou různé druhy žížal, jejichž pozřením se černá zvěř nejčastěji nakazí. Plicnivky jsou značně rozšířené a v mnoha lokalitách postihují až 100 % populace černé zvěře. Jsou nebezpečné zejména pro selata, u kterých mohou vyvolat i záněty plic, zakrslost, případně úhyny. Dospělá zvěř může být roznašečem parazitů bez zjevných příznaků onemocnění.

V zažívacím traktu divokých prasat parazituje řada druhů oblých červů. Velmi významným druhem jsou zejména škrkavky prasečí (Ascaris suum). Tento druh se velmi rozšiřuje zejména při přemnožení černé zvěře a v uzavřených oborních chovech. Zvěř se nakazí požitím znečištěné potravy zejména na krmelištích, případně z vodních zdrojů, bažin apod. Napadení zvířat střevními parazity může být způsobeno současně více druhy a projevuje se zpomaleným růstem, zaostáváním ve vývoji, hubnutím, občasnými průjmy, u selat a mladé zvěře zakrslostí, případně úhyny. Je nutné zdůraznit, že uvedené parazitózy včetně ektoparazitóz, tj. svrabu (Sarcoptes), vší (Haematopinus) a klíšťat (Ixodes) mají rovněž značný vliv na snižování celkové i lokální imunity. Poškozením např. plicní tkáně, střevních sliznic, případně kůže aj. vznikají vstupní brány infekce a tím se zvyšuje nebezpečí rozšiřování závažných infekčních onemocnění. Za současné situace je tedy velmi aktuální věnovat prevenci i léčbě parazitóz u černé zvěře potřebnou pozornost.

Nejúčinnějším léčivem pro terapii uvedených parazitóz je antibiotikum ivermektin, který se vyznačuje širokospektrým působením proti dospělým i vývojovým stádiím nejdůležitějších cizopasníků, zejména plicních i střevních oblých červů, proti významným ektoparazitům, zákožkám svrabovým, vším i klíšťatům. Ivermektin je účinnou složkou přípravku CERMIX premix ad usum vet. (BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s., Pohoří-Chotouň, 254 49 Jílové u Prahy), který je používán k odčervení spárkaté přežvýkavé zvěře.

Před použitím tohoto přípravku u divokých prasat bylo nutno přistoupit k ověření bezpečnosti podání, účinnosti i k stanovení reziduí tohoto antibiotika v organizmu ošetřených zvířat.

Sledování bylo provedeno v oboře H. cca u 60 kusů divokých prasat. Z přípravku CERMIX premix ad usum vet. byla dvoustupňovým mícháním připravena medikovaná krmná směs, která byla krmena divokým prasatům v pěti následných dávkách po sobě v množství 0,5 kg na 10 kg živé hmotnosti, (tj. 0,1 mg účinné látky/1 kg ž. hm.). Klinickým pozorováním bylo zjištěno, že prasata přijímala předložené medikované krmivo ochotně a denně spotřebovala určenou dávku. Sledováním zdravotního stavu prasat nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky.

Na základě těchto výsledků jsme přistoupili k ověření antiparazitární účinnosti v oboře K. ve dvou klinických pokusech u 750 ks a 390 ks divokých prasat včetně selat. Medikovaná krmná směs byla připravena i podávána stejným způsobem jako při sledování snášenlivosti. Pro ověření účinnosti byly odebírány směsné vzorky trusu k parazitologickému vyšetření před zahájením podávání medikované krmné směsi a dále za 2 týdny a 11 týdnů po aplikaci (pokus 1) a 9 dnů po aplikaci (pokus 2).

Zhodnocení výsledků:
Před prvním podáním v pokuse 1 bylo zjištěno silné zamoření škrkavkami (792 vajíček/g trusu) a plicními červy Metastrongylus spp. (214 vajíček/g trusu). Před 2. pokusem byla zjištěna středně silná invaze plicnivek (181 vajíček/g trusu) a škrkavek (115 vajíček/g trusu). Negativní nálezy vyšetření trusu za 2 týdny (pokus 1) i za 9 dnů (pokus 2) potvrdily vysokou účinnost přípravku proti oblým červům zažívadel a plic. Při dalším kontrolním odběru za 11 týdnů po odčervení (pokus 1) byly v trusu zjištěny velmi nízké nálezy vajíček střevních i plicních parazitů, což odpovídá reinvazi z prostředí.

V další části ověřování byla sledována rezidua ivermektinu u divokých prasat po aplikaci uvedené medikované směsi při shodném podání i dávkování, jak bylo uvedeno. Pokus byl proveden u 10 divokých prasat v aklimatizační obůrce K. Za 14 dní po posledním podání medikované směsi byly odebrány vzorky tkání (játra, ledviny, svalovina a tuk) pro stanovení reziduí. Provedená měření prokázala, že 14 denní ochranná doba po 5x opakované aplikaci přípravku CERMIX premix ad usum vet. v dávce odpovídající 0,1 mg ivermektinu/1 kg ž. hm. je u divokých prasat dostatečná.

Plošné klinické ověření aplikace přípravku CERMIX premix ad usum vet. u divokých prasat bylo úspěšně provedeno ve Slovenské republice na počátku roku 1999 v honitbách šesti krajů na základě schválení ŠVS Bratislava a ÚŠKVBL Nitra

Na základě uvedených zjištění, tj. velmi dobré snášenlivosti, vysoké účinnosti na oblé červy zažívadel a plic i odpovídající stanovené ochranné lhůtě pro rezidua ivermektinu schválil Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně rozšíření registrace uvedeného přípravku pro použití u divokých prasat.

Doporučení pro praxi
: Na rozdíl od ostatní spárkaté zvěře vznikají u divokých prasat při medikamentózní prevenci a léčbě parazitóz jiné specifické podmínky vzhledem k jejich rozdílnému způsobu života, přikrmování i k odlišným mysliveckým přístupům k péči o tuto zvěř. Srovnatelné jsou oborní chovy prasat, kde je možné podávat léčiva obdobně jako u jiné spárkaté zvěře. Černá zvěř navštěvuje v těchto podmínkách krmeliště pravidelně, většinou celoročně, medikovaná krmiva je možno podávat v krmných zařízeních, je možné stanovit počty zvěře u krmelišť apod. Z hlediska farmakologického je tedy možné dodržet dávkování i dobu podání léčiv, sledovat zvěř v době léčby, odebírat vzorky trusu pro vyšetření apod.

Podávání medikovaných směsí divokým prasatům ve volných honitbách v odůvodněných případech a na základě veterinárního doporučení je potřebné zejména při vysoké koncentraci této zvěře v některých lokalitách. Z tohoto hlediska je ve volnosti vhodné provádět odčervení ve větších územních celcích současně v závislosti na migraci zvěře. Množství medikovaných krmiv je třeba určit dle přibližného počtu a hmotnosti divokých prasat, která krmeliště obvykle navštěvují. Důležitý je i způsob aplikace. Medikované směsi je vhodné podávat v odpovídajících krmných zařízeních, případně na pevné podložky apod. a nemíchat je s jinými jadrnými, ani objemnými krmivy.

Podmínkou úspěšné léčby je dodržení stanoveného postupu přípravy medikované směsi z přípravku CERMIX premix ad usum vet.

V praxi je třeba dodržet dvojstupňové míchání:
  1. stupeň - přípravek se rozmíchá v sypkém krmivu 1:9
  2. stupeň - takto vzniklá směs se dále zamíchá se sypkým krmivem 1:6,5


Připravené medikované krmivo se podává pět dní v množství 0,5 kg / 10 kg ž. hm. po spotřebování předchozí dávky. biopreparátů Při dodržení uvedeného postupu není nebezpečí předávkování léčiva.

Antiparazitární akce u divokých prasat musí probíhat pod dohledem veterinární služby a to od přípravy medikovaných směsí až po jejich aplikaci v terénu včetně koprologického vyšetření trusu a sledování výsledků léčby.


Zpracování dat...