Časopis Myslivost

Uplatnění nového zákona o myslivosti v praxi

stanoviska, doporučení, výklad, rady a připomínky pro vlastníky pozemků a myslivce - členy Českomoravské myslivecké jednoty  Dr. Ing. Rudolf Novák
Uplatnění nového zákona o myslivosti v praxi
Honební společenstva. Ve dnech 1. a 2. Února uspořádala ČMMJ v Institutu pro veřejnou správu v Benešově u Prahy seminář k novému zákonu o myslivosti. Ve velmi živých diskuzích byla rozebrána řada problémů, které souvisí s uvedením nového zákona do praxe. Jedním z nejdůležitějších problémů je uvedení vnitřních předpisů honebních společenstev do souladu s ustanoveními zák. č. 449/2001 Sb.
Na úvod je nutno připomenout, základní filosofii zákona: honitby se tvoří jen na základě vlastnických vztahů k honebním pozemkům. Dle ustanovení zákona již nelze, aby se tvorby honiteb účastnil nájemce. Nelze pronajímat pozemek s právem myslivosti, tak jak se to dělo doposud.

V honitbách, které byly vytvořeny, na základě tzv. smluv o nájmu pozemků s nájmem myslivosti musí vzniknout po účinnosti zákona nové honební společenstvo. Tam, kde je již honební společenstvo založeno, existuje např od roku 1993, je nutno jeho stanovy, po účinnosti zákona tj. po 1.7. 2002, uvést do souladu s novou právní úpravou.

Jsem toho názoru, že i když zákon č. 449/2001 Sb. v § 69, odst.2 poskytuje od 1. 7. 2002 až do 31.3. 2003 dobu 9 měsíců na přijetí nových stanov nebo uvedení současných stanov do souladu se zákonem, měly by se některé úkony řešit co nejdříve. Bude nutno dát ještě do souladu se zákonem honitbu a požádat o její uznání. Řešit pronájem nebo její využití ve vlastní režii.

Současné honební výbory (představenstva atd.) by se měly co nejdříve sejít a dohodnout celý postup, včetně časových termínů jednotlivých kroků. Je pochopitelné, že vše bude něco stát, je tedy nutno počítat s určitými finančními náklady. V honitbách uznaných na základě pronájmů pozemků (např. honitby ZD) může vše další připravit např. přípravný výbor apod.

Před valnou hromadou.


Prvním a nezbytným krokem je aktualizace členů honebního společenstva. Seznamy členů které byly vyhotoveny v letech 1992 a 1993 nebyly ve většině případů běžně aktualizovány. V některých katastrálních územích byly provedeny pozemkové úpravy, revize katastru, vlastníci některých honebních pozemků se změnili děděním, darováním, prodejem. Je tedy nezbytné podle katastrální mapy ověřit vlastnictví (vlastníky) všech honebních pozemků v honitbě. Katastrální mapy lze získat za úplatu na místně příslušném pracovišti Katastrálního úřadu nebo na Obecním či Městském úřadu. Základní údaje o majitelích pozemků lze získat z internetových stránek Katastrálního úřadu nebo přímo požádat Katastrální úřad o poskytnutí informací o pozemcích v písemné či elektronické podobě.

Různým způsobem získaná evidence z jiných zdrojů nemusí odpovídat aktuálnímu stavu a tedy nedoporučuji takto postupovat, i když vše nebude jen za dobré slovo. Na základě získaných a ověřených informací o jednotlivých vlastnících honebních pozemků se vyhotoví seznam členů honebního společenstva, s uvedením jména, příjmení rodného čísla a bydliště, u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo. Seznam se vyhotovuje nejméně 2x pro okresní úřad k registraci a další kopie pro potřeby honebního společenstva.

Z důvodů možných právních komplikací doporučuji valnou hromadu honebního společenstva svolat v termínu po 1.7. 2002, tedy po datu účinnosti zákona. Valná hromada by se měla řádně připravit. To znamená nám známé vlastníky v okolí obejít, roznést pozvánky. V případě, že se vlastník nemůže účastnit valné hromady může se nechat zastupovat na základě plné moci. Plná moc by měla být jen pro jeden právní úkon, tedy pro valnou hromadu. Právní moc má své nutné náležitosti. Doporučuji, aby si honební společenstva nechala vzor právní moci vyhotovit některou advokátní kanceláří nebo právníkem. Plné moci "napsané na koleně" mohou v budoucnu vést ke komplikacím, které některá honební společenstva již zažila.

Vlastníky, kteří jsou mimo obec
či okolí je nutno zavčas písemně uvědomit o konání valné hromady. Doporučuji připojit obálku se známkou na odpověď a event. plnou moc s vysvětlujícím dopisem.

Valnou hromadu je nutno řádně připravit. Na této valné hromadě by měly být dva základní body jednání a to: přijetí nových stanov a volba honebního starosty, místostarosty a členů honebního výboru. Na valné hromadě by měli být určeni sčítači hlasů a pomůcky na hlasování (vlastník má tolik hlasů, kolik má ha, sčítání hlasů bude složité) a zapisovatel. Je možno přizvat notáře, pro ověření zápisu. Notář svým podpisem stvrdí, že zápis odpovídá průběhu valné hromady, že je v souladu ze zákonem, ale zápis nebude vyhotovovat. Pochopitelně, že i přizvání notáře něco stojí, ale dle mého názoru, je lépe možným budoucím problémům předcházet, než jim dávat prostor. Účast notáře není nutná.

Průběh valné hromady

Jednání valné hromady řídí dosavadní honební starosta (předseda).
Na úvod jednání se musí ověřit, zda je valná hromada usnášeníschopná podle dosavadních stanov. Před přijetím nových stanov by měli být všichni členové honebního společenstva seznámeni s jejich zněním. Seznámení se stanovami se může provést vyložením stanov u presenční listiny, jejich přečtením nebo jiným způsobem. O přijetí nových stanov se hlasuje. K přijetí nových stanov je nutná nadpoloviční většina členů honebního společenstva fyzicky nebo na základě plných mocí nebo podle výměry. Záleží na tom, jak je hlasování upraveno v dosavadních stanovách.

Po přijetí nových stanov by měl být zvolen honební starosta, místostarosta a honební výbor. Hlasování o funkcionářích musí proběhnout již podle nových stanov
. Tedy na rozhodování valné hromady se podílejí členové honebního společenstva podle výměry honebních pozemků, které vlastní. To znamená, že za každý i započatý ha výměry honebního pozemku přísluší členovi 1 hlas (nejvýše však 49 % všech hlasů).

Dalšího řízení jednání se ujme nově zvolený honební starosta.
Z jednání valné hromady se musí vyhotovit řádný zápis.V zápisu, v části týkající se přijetí stanov a volby orgánů HS, musí být uvedeny výsledky hlasování ( pro, proti, zdržel se) a konstatováno návrh byl schválen ( neschválen). Součástí zápisu by měla být presenční listina z valné hromady a k ní připojeny plné moci zastupujících osob.

Na závěr valné hromady se přijme usnesení, ve kterém musí být uvedeno
:

- valná hromada projednala a přijala stanovy honebního společenstva

- valná hromada zvolila honebním starostou pana..., místostarostou pana.., členy honebního výbory pány...

- valná hromady uložila honebnímu starostovi předložit schválené stanovy HS okresnímu úřadu k registraci v termínu do....

- event. další usnesení, pokud byla přijata

Doporučuji, aby stanovy honebního společenstva byly předloženy Okresnímu úřadu k registraci ještě do konce roku 2002. Jako vzor pro vypracování nových stanov, vyhovujícím ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. je možno použít vzor, který vyhotovila organizačně právní komise ČMMJ a které jsou součástí přílohy pro přímé předplatitele Myslivosti v tomto čísle.


Zpracování dat...