ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2002

Chov daňčí zvěře

Mezinárodní konference v Levicích na Slovensku  Dr. Ing. František LIBOSVÁR
Chov daňčí zvěře
Dne 16. 3. 2002 úspěšně proběhla v rámci Levických poľovníckych dní “konference o chovu daňčí zvěř”. Účastníci konference měli možnost vidět myslivecko-ochranářskou výstavu “Příroda okolo nás”, které byla součástí i okresní přehlídka trofejí, doplněná špičkovými trofejemi SR z roku 2001. Unikátem výstavy byla trofej světového rekordu daňka z Maďarska - 233,11 bodů CIC. Dále zde bylo možné získat informace o nákupu osiv a sadby pro zvěřní políčka, koupit odbornou mysliveckou literaturu, myslivecké oblečení a veškeré myslivecké potřeby. Přímo na výstavě bylo možné uvidět vítězné videofilmy z celostátní soutěže na téma “Myslivost a příroda”.
Seminář byl organizován ve spolupráci se všemi významnými mysliveckými subjekty SR a pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Zahájení semináře provedl ministr Ing. Pavel Koncoš, který velmi obsáhle děkoval myslivcům za jejich vykonanou práci a plnění "svaté povinnosti" pečovat o zvěř na Slovensku. Taková slova chvály od vládních a politických činitelů, jak se dostává slovenským kolegům na všech jejich významných akcích, u nás nejsou obvyklá.

Úvodní referát "Současná situace a perspektivy chovu daňčí zvěře na Slovensku" autorů prof. Ing. Hella a Ing. Lehockého zhodnotil situaci v chovu za posledních deset let. Bylo kriticky upozorněno na kvalitativní stagnaci v chovu už od roku 1992 a to, že se nepodařilo stabilizovat a rozvíjet vynikající výsledky z revírů LSR Polárikovo.

Bylo zdůrazněno, že daněk není původní zvěří na Slovensku, proto není účelné jeho stavy zvyšovat na úkor původní srnčí a jelení zvěře, i když působí menší škody a lépe se přizpůsobuje v antropizované krajině. Zhodnocení výsledků a situace v chovu je velmi precizně zpracováno v přiložených grafech referátu.

Důvodem zaostávání v kvalitě trofejí za světovou špičkou je předčasný odstřel mladých jedinců. Ve volnosti je kvalita trofejí ve srovnání s oborním chovem zhruba 8x nižší. Rezervy ve zlepšení kvality daňčí zvěře jsou ve zlepšování úživnosti, racionálním přikrmování a selekci. Díky myslivcům jsou stavy daňčí zvěře na celém světě zhruba 250 000 kusů a jeho početnost je nejvyšší v historii jeho chovu.

Farmový chov je provozován na sedmi registrovaných farmách s celkovým počtem 1395 kusů a na celkové výměře 755 ha.

Referát prof. Ing. Hromase "Chov daňčí zvěře v České republice" uvádí údaje o zvýšení stavu daňčí zvěře ve volnosti v osmdesátých letech minulého století, což byla reakce na prudké nížení stavů drobné zvěře (odstřel daňčí zvěře v roce 1980 byl 1877 kusů a v roce 2000 9413 kusů. Stejně i v ČR nejsilnější trofeje pocházejí z oborních chovů například Hukvaldy, Práče, Klokočka, Židlochovice, Březka, Opočno, Títěž a především obora Podčejk s trofejí 227, 27 bodů. CIC, druhá nejsilnější na světě. Ve volnosti žijí kvalitní daňci na Kroměřížsku a Jindřichohradecku. Dále byly popsány zkušenosti ze zazvěřování v ČR. Předčasný lov mladých daňků i v ČR jde na vrub ztrát špičkových trofejí. Bylo konstatováno, že kvalitní genofond českých daňků má kořeny v maďarské populaci a je dobře myslivecky obhospodařován.

Značnou pozornost si získal referát Ing. Kovásce "Vznik a obhospodařování guthské daňčí populace v revíru akciové společnosti Nyírerdó v Maďarsku". Zde byl uloven světový rekord daňka v roce 1991 a celá populace je považována kvalitou za špičkovou na světě. Revír má 11 700 ha v nadmořské výšce 161 m n. m. Je zde problém s nedostatkem vody, protože oblast nemá vodní toky, ale pouze spodní vodu. Zastoupení lesních dřevin je 67 %, hlavní dřevinou je akát 46 %, dub letní 23 %, dub červený 6 %, topoly 10 %, jehličnany 11 %.

Osvědčuje se zde dub červený, pro svoji rannou plodnost a každoroční pravidelnou úrodu žaludů. V původních lesích je hojně zastoupena planá trnka, hloh, ptačí zob, planá višeň, líska a svida krvavá. Orná půda zabírá 13% plochy a pěstují se především obilniny, kukuřice, vojtěška, lupina bílá a žlutá. Trvalé travní porosty zabírají 4 % plochy, 2 % ovocné sady, 14 % rákosiny a neplodná půda.

Se zvýšením početnosti populace narůstaly i škody v zemědělství a při obnově lesa. V říji se zvěř stahuje do porostů červeného dubu a černého ořechu. V současnosti pro větší citlivost zemědělských subjektů na škody zvěří a rozšířené pytláctví byla vybudována obora o výměře 6915 ha. Orná půda v oboře se obhospodařuje pouze pro zvěř, pěstuje se hlavně oves, žito, kukuřice vojtěška a topinambur. To všechno však nemůže nahradit takovou nabídku potravy jako když zvěř žila ve volnosti a zemědělská půda byla intenzívně obhospodařována.

Na základě výběrového řízení je možné získat od státu finanční podporu na zlepšování životního prostředí. Peníze se používají na vrtání studní, motorová a větrná čerpadla, budování kanálů a vodních nádrží, budovaní krmelců a slanisk. Omezil se přístup turistům a houbařům do obory. Zhruba 60 % vytěžených ploch tvoří akátiny. V geneticky vynikajících akátinách se nechává výmladková akátina, která poskytuje výbornou krytinu i potravu. V souladu s lesním hospodařením se zde stabilizoval JKS daňčí zvěře na 1000 kusů. V oboře je stav 14,7 kusu na 100 ha. Z ostatní zvěře je zde JKS 360 kusů srnčí zvěře, 25 kusů jelení zvěře a 298 kusů černé zvěře. Selekce holé zvěře je prováděna pouze velmi zkušeným a proškoleným personálem. Hájový charakter zdejších lesů zajišťuje kvalitní pastevní křovinné a bylinné patro, v němž převládá kvalitní travní komponent (sveřep jalový).

V referátu Dr. Vodňanského z Rakouska "Zásady správného krmení daňčí zvěře" bylo mimo jiné zdůrazněno, že základním krmivem pro daňčí zvěř je kvalitní luční seno. U siláží je stálým problémem jejich snadná kazitelnost. Vhodným doplňkovým krmivem je cukrová a krmná řepa maximálně 3 kg na kus a den. Obilní šroty jsou naprosto nevhodné a nejlepší obilovinou je pro své dietetické vlastnosti oves.

Referát Ing. Krajňaka a Ing. Levardy "Daňčí zvěř se zaměřením na výsledky chovu a perspektivy v revírech OZ Palárikovo", upozorňuje na fosilní nálezy daňka z vesnice Jánossy při Dunaji nedaleko Palárikova a prokazovaná nepůvodnost daňka je jen částečně pravdivá, protože je archeologicky prokázáno, že před poslední dobou ledovou v Evropě daňčí zvěř byla a je málo pravděpodobné, že by se Slovensku vyhnula. Dále je popisována historie zazvěřování lokalit LZ Palárikovo v minulém století. Za kvalitativní průlom považuji osmdesátá léta a ulovení daňka 215, 80 bodu CIC. Dále jsou uváděny zkušenosti z přikrmováním a zlepšováním potravních podmínek. V závěru je oceněn současný chov daňků v ČR.

V odpolední části semináře byly předneseny tyto referáty:


Ing. Žarnovičan OZ Kriváň: Vývoj populace daňčí zvěře v lokalitě Kalinovo - Petrovec,

Ing.Bušniak a Ing. Farkaš OÚ a LZ LV: Současný stav realizace projektu daňčí lokality D - 7 Pata,

Prof. Ing. Garaj TU Zvolen: Myslivecký manažment daňčí lokality D - 9 Kováčová - Bieň,

Ing. Ziegrosser LS Lány ČR: Hlavní zásady oborního chovu kvalitních populací daňčí zvěře v oborách Žehušice Stará Obora a Lány,

Dr. Lazár - Dr. Miško - Dr. Soroka - Dr. Halás, UZ UVL Košice: Chov daňčí zvěře v Roznanovciach,

Doc. Ing. Slámečka - Ing. Kartuzek - Ing. Gašparík - Prof. Ing. Hell - Ing. Veselovský: Chov daňčí zvěře na farmě Neverice.

Seminář měl vysokou odbornou úroveň a byl velmi poučný pro všechny účastníky zcela obsazeného velkého přednáškového sálu. Po skončení semináře bylo v prostorách KD Družba Levice společenské setkání s bohatým pohoštěním pro všechny účastníky a to všechno včetně sborníku za vložné 400 korun slovenských.


Zpracování dat...