Časopis Myslivost

Myslivost a ekologie 2002

red
Myslivost a ekologie 2002
Rok 2001 byl pro většinu myslivců v České republice obdobím, kdy s napětím očekávali jak to dopadne s novým zákonem o myslivosti. Byla to doba hektická, kdy některá média se propůjčila k nechutnému zkreslovaní informací o myslivcích a myslivosti jako takové. Proto ve dnech 8. a 9. června 2001 proběhlo na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě zasedání Ekologické komise ČMMJ, kdy jedno z usnesení komise se týkalo přípravy odborného semináře, který by připomněl důležitost existence myslivosti v kulturní společnosti ve vztahu k trvale udržitelným principům hospodaření.
Ve dnech 21. až 22. června 2002 Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Vojenskými lesy a statky ČR s.p., Lesy ČR s.p. - LZ Židlochovice, VLS ČR s.p. - divize Lipník nad Bečvou, Střední lesnickou školou v Hranicích na Moravě a OMS ČMMJ Přerov uspořádala celostátní seminář se zahraniční účastí s názvem " Myslivost a ekologie".

V připravených prostorách jmenované lesnické školy se první den sešlo přibližně 80 odborníků a zájemců o danou problematiku.

Po slavnostním zahájení semináře se úvodního slova ujali místopředseda ČMMJ Ing. Štěpán Müler, ředitel SLŠ Hranice Ing. Pavel Sovka, starosta Hranic Dr. Ing. Rudolf Novák a vedoucí oddělení myslivosti Ministerstva zemědělství ČR Ing. Jaroslav Růžička, který plynule přešel do úvodního referátu semináře, týkajícího se připravované směrnice o dotačních titulech MZe ČR ve vztahu k myslivecko-ekologickým opatřením. Vyjádřil plnou podporu MZe pro všechny aktivity týkající se zlepšování životního prostředí a to i ve vztahu úživnosti a zvěře. Poté byla zahájena tématická část konference s 24 referáty, kdy jednotliví přednášející, popř. v zastoupení, seznamovali posluchače se svými příspěvky, výzkumy a zkušenostmi, které byly shrnuty ve sborníku referátů:

1. Co je dnes ekologické bude časem i ekonomické -
Josef Hromas

2. Kvalita přírodního prostředí a zvěř -
Jaroslav Simon

3. Ekologické aspekty myslivecké politiky ČR
- František Fejfar

4. Elementární diference ekologie a myslivosti
- Jan Pintíř, František Havránek & Karel Bukovjan

5. Význam moderní myslivecké vědy pro rozvoj myslivosti a rozvíjení její důležité funkce při ochraně přírody
- Miroslav Vodňanský

6. Ekosystémový přístup k hospodaření se zvěří
- Vladimír Hanzal

7.
Výuka myslivosti na Střední lesnické škole v Hranicích- Miroslav Kutý

8. Diskuse o zvěři jsou o její potravě
- Jiří Mlčoušek

9. Zkušenosti s realizací ekologických programů
- Miloslav Vach

10. Vztahy zvěře ke kulturním rostlinám, plevelným rostlinám a úhorům v polních honitbách
- František Libosvár

11. Zelené úhory v EU - nová naděje pro budoucnost drobné zvěře
- Josef Feuereisel

12. Pozice predace v ekologickém a mysliveckém pojetí
- Jan Pintíř , Miroslav Šálek & Pavel Marhoul

13. Veľké šelmy v slovenských Karpatoch z pohľadu ekonomiky a ekologizácie poľovného hospodárstva
- Pavel Hell, Jozef Gašparík

14. Ekologické principy hospodaření s šelmami
- Petr Koubek, Jaroslav Červený

15. Ekosystémově i v myslivosti
- Josef Jirát,

16. Myslivost a ekologie v honitbách LZ Židlochovice
- Pavel Forejtek

17. Myslivost a ekologie při komplexním hospodaření v krajině -
Roman Urbanec

18. Agroenvironmentální monitoring a jeho využití v myslivosti
- František Havránek, Karel Bukovjan a Jan Pintíř

19. Úpravy biotopu pro koroptev polní v k. ú. Milešín
- Ivo Mühlhansl

20. Úpravy biotopu ve vztahu k vlastníkům půdy
- Josef Odehnal

21. Sledováni forem rtuti v tkáních zaječí zvěře (Lepus europaeus Pall.) v různě zatížených ekosystémech
- Karel Bukovjan, Jan Svobodník a František Havránek

22. Potřeba vody pro zvěř v některých agroekosystémech
- František Zabloudil a Miroslav Vodňanský

23. Doprava - jeden z negatívnych faktorov pre zver
- Jozef Herz

24. Myslivost a ekologie ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá
- Jan Jeniš

Po uzavření diskuse Ing. Jaroslav Kostečka seznámil účastníky s usnesením odborného semináře, které bylo vypracováno vybranou skupinou odborníků. Usnesení bylo odsouhlaseno a přijato.

Dále poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě semináře a všem přítomným za jejich účast a zapojení se do daného problému. Účastníky na závěr pozval na slavnostní večer semináře, kdy v krásném prostředí arboreta lesnické školy se rozezněly znělky, signály a lovecké fanfáry v podání trubačů OMS ČMMJ Přerov. Zdařilý večer byl završen bohatým pohoštěním, které připravili partneři a přátelé ČMMJ.

Následující den proběhla odborná lesnicko-myslivecko-ekologická exkurze v honitbě Libava VLS s.p. - divize Lipník nad Bečvou s praktickými ukázkami komplexního hospodaření na ploše přibližně 33 tisíc hektarů. Účastníci měli možnost v lesních porostech shlédnout využití odborně vedeného především podrostního hospodaření, ale také dokonalou péči o zvěř, včetně přezimovacích obor, krmných zařízení, zvěřních políček a úživných ploch apod. Nacházeli jsme se v honitbě, kde se hospodaří v současnosti s nejkvalitnější a nejsilnější jelení zvěří ve volnosti v ČR, a kde si management podniku plně uvědomuje důležitost zachování všech složek daného ekosystému.

Zájemci o sborníky ze seminářů pořádaných ČMMJ se mohou přihlásit na sekretariátu ČMMJ (tel.: 02/24 94 84 56).

Čtenáře Myslivosti zároveň upozorňujeme a dovolujeme si je pozvat na poslední připravovaný seminář "Úprava biotopu nejen pro koroptev polní" (pozor: změna původního názvu), který se bude konat dne 6. září v KD Heřmanov u Křižanova (okr. Žďár n.S.). Kontakt: Josef Holý, Nová Ves 45, 594 51, tel.: 0619/543 570 a sekretariát ČMMJ.


Usnesení celostátního semináře "Myslivost a ekologie 2002":
Účastníci semináře se seznámili se současnou problematikou dvou vzájemně se doplňujících oborů - myslivostí a ekologií, jež se v mnoha částech prolínají. Konstatují, že je nezbytné, aby všechny subjekty zabývající se danými obory se přičinily o vzájemnou spolupráci, která by přispěla především ke komplexní ochraně přírody a krajiny, včetně volně žijící zvěře a ostatních živočichů.

Účastníci semináře doporučují, aby orgány řídící myslivost v České republice se vážně zabývaly opatřeními, která byla doporučena v koncepci myslivecké politiky České republiky předložené vládě ČR v dubnu 2002.

Lovná zvěř je obnovitelným přírodním zdrojem patřící celé společnosti, je významnou součástí životního prostředí o kterou je třeba odborně pečovat. Jeho jednostranné využívání bez zřetele na ekologické vazby s jinými složkami přírodního prostředí by nutně vedlo k narušení ekologické rovnováhy a následným škodám. Každé racionální využívání jakéhokoliv přírodního zdroje v současnosti musí vycházet ze strategie trvale udržitelného rozvoje jejímž základním předpokladem je zachování druhové a genetické diverzity v přirozených i umělých ekosystémech.

Prvořadým úkolem myslivosti se proto musí stát zachování a zlepšování genofondu lovné zvěře spočívající nejen v péči o ní samu, ale i o její welfare, zvláště zlepšováním a přizpůsobováním podmínek životního prostředí ve prospěch potřeb zvěře a ostatních volně žijících živočichů. Myslivost musí uvést do souladu svoje dosavadní priority s potřebami a funkcemi ekologickými.

V koncepci myslivecké politiky ČR předložené vládě v dubnu 2002 je proto výrazně respektován mezinárodní rámec dohod, spočívající na těchto zásadách:

* zajistit trvalé využívání zvěře jako obnovitelného přírodního zdroje,

* zabezpečit, aby druhová struktura a početnost zvěře byla v souladu s podmínkami krajiny a její kulturou,

* zachovat a obnovit přirozené lokality pro život zvěře aktivním zlepšováním a pozitivním ovlivňováním současného stavu celé přírody,

* humanizovat myslivost a chránit zvěř před stresem a utrpením

* přispívat k rozvoji venkova a zachování jeho tradic,

* respektovat přírodu, ostatní myslivce i nemysliveckou veřejnost.

* tvořit právní normy transformace myslivosti ve smyslu zásad trvale udržitelného rozvoje,

* dosáhnout kompatibility s právem Evropského společenství na úseku myslivecké legislativy do roku 2003,

* implementovat závazky ČR vyplývající z mezinárodních úmluv v oblasti ochrany přírody, vztahující se k myslivosti do právních předpisů ČR

* zajistit trvalé zvyšování odborné úrovně myslivců v oblasti ekologie včetně odborného působení na veřejnost.

Priority je nutno spatřovat v udržování a úpravách životního prostředí s cílem zachování druhové pestrosti organismů včetně dosažení dostatečné úživnosti a zlepšení krytových a klidových podmínek zvěře.

Je nutné, aby se k myslivecké problematice mohly vyjadřovat i myslivecké organizace na všech úrovních řízení myslivosti pod Ministerstvem zemědělství ČR i pod Ministerstvem životního prostředí ČR, aby mohlo docházet k odborným oboustranným dialogům. Dále je důležité prosadit vznik odborného poradního sboru ministra zemědělství, složeného z mysliveckých odborníků, kteří by prezentovali odborné názory myslivecké veřejnosti.

Účastníci konference vyzývají nejen všechny myslivce, ale i všechny ekologické aktivisty, aby soustavně zkvalitňovali péči o veškerou zvěř včetně její ochrany před škodlivými činiteli a zasloužili se o trvalé zlepšování životního prostředí.Zpracování dat...