Časopis Myslivost

Usnesení Sboru zástupců ČMMJ

14.6.2002 v Českých Budějovicích  Vladimír BROUKAL
Usnesení Sboru zástupců ČMMJ
Zasedání Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty konané dne 14. června 2002 projednalo po volbě pracovního předsednictva a odborných komisí zprávu o činnosti Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty od zasedání SZ ČMMJ konaného dne 23. června 2001 a kontrolu plnění usnesení. Dále projednal zprávu o činnosti dozorčí rady ČMMJ od 23. června 2001 do dnešního dne.
V hlavních bodech Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty projednal výsledek hospodaření ČMMJ za rok 2001, stanovisko Dozorčí rady ČMMJ k výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2001, dále výsledek hospodaření Interlovu Praha, s.r.o. za rok 2001, výsledek hospodaření Všeobecné pojišťovny Halali, a.s. za rok 2001, výsledek hospodaření Myslivost, s.r.o. za rok 2001 a výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2001. Dále byl informován o stanovisku zástupců Dozorčí rady ČMMJ v obchodních společnostech k výsledku jejich hospodaření za rok 2001. V dalším bloku programu jednání projednal inventuru delimitace majetku ČMMJ ke květnu t.r., dále projednal návrh na zvýšení členských příspěvků, návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2002 a stanovisko Dozorčí rady k tomuto rozpočtu a návrh na změnu Střeleckého řádu ČMMJ. Byl projednán též návrh plánu činnosti Myslivecké rady ČMMJ na II. pololetí 2002 a plán činnosti Sboru zástupců ČMMJ na rok 2003.

V různém prof. Ing. Josef Hromas, CSc. informoval o připravené Deklaraci společného postupu při ozeleňování krajiny mezi ČMMJ a Ministerstvem životního prostředí.

Návrhová komise složená ze schválených zástupců Českomoravské myslivecké jednoty předkládá Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty návrh tohoto usnesení:

Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty na svém zasedání dne 14. června 2002

a) schvaluje


1. Zprávu o činnosti Myslivecké rady ČMMJ od 23. června 2001 ČMMJ,.

2. Kontrolu plnění usnesení ze zasedání 23.6.2001.

3. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ od 23. června 2001.

4. Výsledek hospodaření sekretariátu ČMMJ za rok 2001.

5. Stanovisko Dozorčí rady ČMMJ k výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2001.

6. Výsledek hospodaření Interlovu Praha, s.r.o. za rok 2001 ve smyslu předloženého návrhu.

7. Výsledek hospodaření Všeobecné pojišťovny Halali, a.s. ve smyslu předloženého návrhu.

8. Stanovisko zástupců Dozorčí rady ČMMJ v obchodních společnostech k výsledku jejich hospodaření za rok 2001.

9. V rámci dokončení delimitace majetku ČMMJ:

a) rozdělení společného bankovního účtu vedeného u OMS Rychnov nad Kněžnou podle majetkových podílů, a to ČMMJ 45%, OMS Rychnov nad Kněžnou 40% a OMS Náchod 15%.

b) vzájemné vypořádání podílu společného majetku mezi ČMMJ a okresními mysliveckými spolky Plzeň-jih a Plzeň-sever podle podílů: ČMMJ 39 %, OMS Plzeň-jih 30,5 %, OMS Plzeň-sever 30,5 % s tím, že ČMMJ požádá o zápis svého podílu u KÚ Plzeň. Zbývající spoluvlastníci si zapsání podílů vyřeší ve vlastní kompetenci.

10. Navýšení základního jmění všeobecné pojišťovny Halali, a.s. o 6.100 tis. Kč.

11. Zvýšení členských příspěvků členů ČMMJ od roku 2003 na 500 Kč. Pro důchodce od 65 let, invalidy a studenty na 300 Kč. A to v rozdělení :

Členský příspěvek základní
(500 Kč) - OMS 260 Kč, pojistné 150 Kč, sekretariát ČMMJ 85 Kč, příděl do fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ 5 Kč.

Členský příspěvek snížený
(300 Kč) - OMS 100 Kč, pojistné 150 Kč, sekretariát ČMMJ 45 Kč, příděl do fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ 5 Kč.

Výběr předplatného bude proveden maximálně do roku 2006.

11. Rozpočet Českomoravské myslivecké jednoty na rok 2002.

12. Změnu Střeleckého řádu ČMMJ.

13. Plán činnosti Myslivecké rady ČMMJ na II. pololetí roku 2002.

14. Plán činnosti Sboru zástupců ČMMJ na rok 2003.

b) bere na vědomí


1. Výsledek hospodaření Myslivost, s.r.o. za rok 2001.

2. Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2001.

3. Zprávu o inventarizaci delimitace majetku ČMMJ.

4. Stanovisko DR ČMMJ k rozpočtu ČMMJ na rok 2002.

C) zmocňuje


1. Mysliveckou radu ČMMJ k provádění změn schváleného rozpočtu na rok 2002 při zachování jeho vyrovnanosti.

2. Mysliveckou radu ČMMJ připravit návrh Směrnice o vymezení místní působnosti OMS v souvislosti se zrušením Okresních úřadů a předložit návrh do konce října 2002.

D) děkuje


1. Členům Českomoravské myslivecké jednoty a funkcionářům okresních mysliveckých spolků, členům Myslivecké a Dozorčí rady ČMMJ a pracovníkům ČMMJ za pomoc věnovanou obhajobě zákona o myslivosti, za jednání s poslanci a senátory parlamentu ČR a prosazení našich názorů do zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.

E) žádá


1. Dozorčí radu ČMMJ, aby ve spolupráci s ODR Náchod a Rychnov n. Kněžnou provedla kontrolu účtu bývalého LS Dobruška před jeho rozdělením.

F) ukládá


I. Myslivecké radě ČMMJ:


1. Zabezpečit zapsání 39% podílu ČMMJ na nemovitosti Ruská 16, Plzeň.

2. Zabezpečit doplnění Střeleckého řádu ČMMJ a jeho nové vydání.

3. Zajistit naplnění plánu činnosti MR ČMMJ na II. pololetí roku 2002 a přípravu plánu činnosti SZ ČMMJ na rok 2003.

4. Ve spolupráci s OMS Rychnov n. Kn. a OMS Náchod zpracovat návrh privatizace LS Dobruška jako celku nebo převodu podílu OMS Náchod za úhradu dalším vlastníkem.

II. Dozorčí radě ČMMJ:


Sledovat naplnění usnesení SZ ČMMJ zejména u dlouhodobě sledovaných a neplněných úkolů.

III. Předsedům okresních mysliveckých spolků Rychnov nad Kněžnou a Náchod
provést převod finančních prostředků ze společného účtu bývalého LS Dobruška jednotlivým podílníkům.


Myslivci myslivcům a zvěři

Živelná katastrofa, která tentokrát postihla převážnou část Čech a část jižní Moravy bude jistě svým rozsahem dlouho považována za nejhorší a nejbolestivější na počátku tohoto století a tisicíletí. A stejně tak, jako při povodni v roce 1997 myslivci pomohli myslivcům na Moravě, vyhlašuje Myslivecká rada Českomoravské myslivecké jednoty sbírku na pomoc obnovy života v honitbách postižených oblastí. Myslivecká rada ČMMJ je přesvědčena, že výzva osloví, jak fyzické osoby /členy ČMMJ, myslivce i jejich příznivce/, tak i právnické osoby /myslivecká sdružení, honební společenstva, vlastníky velkých honiteb , a pomohou zejména finanční výpomocí na zřízené konto u Komerční banky.

Konto u KB Praha č. 19-2773280277/0100 variabilní symbol 2002

Je možné též dohodnout i materiální výpomoc ve formě dodávek bažantích, koroptvích kuřat, případně zajíců a to všude tam, kde bude možno po dohodě se Státní veterinární správou zazvěření provést. Věříme, že i Ministerstvo zemědělství, jako orgán státní správy myslivosti, cestou státního rozpočtu přijme opatření ke zmírnění následků škod i na zvěři.

Prof. Ing. Josef Hromas, Csc. , předseda ČMMJ
Vladimír Broukal , jednatel ČMMJ
Zpracování dat...