Časopis Myslivost

Zákon o myslivosti a nakládání s pozemky v majetku obcí

Dr. Ing. Rudolf Novák
Zákon o myslivosti a nakládání s pozemky v majetku obcí
Vlastnická struktura honebních pozemků se od roku 1990 radikálně změnila. V řadě katastrálních území se staly významnými vlastníky obce nebo města. Tyto veřejnoprávní korporace jsou, při nakládání se svými pozemky, omezeny rámcem daným nejen zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ale také, a to především, zákonem č. 128/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších, o obcích (obecní zřízení).
Z ustanovení zákona o obcích, lze vysledovat jednoznačný názor zákonodárce. Jakékoliv nakládání s  nemovitým majetkem obce je ve výhradní pravomoci zastupitelstva obce. Výjimky z této zásady zákon přesně specifikuje (např. rozhodování o nájmu je vyhrazeno radě obce). Zákon o obcích se žádným speciálním ustanovením nezabývá problematikou řešení práv k pozemkům v majetku obce, ve vztahu k zákonu o myslivosti.

Tedy, dle mého názoru je nutno při řešení této problematiky postupovat per analogiam, v duchu zákona o obcích, pochopitelně za dodržení všech ustanovení obou citovaných zákonů.

Zastupitelstvo obce musí svým usnesením rozhodnout, o rámci nakládání s pozemky v majetku obce při tvorbě honiteb. V praxi mohou nastat tři základní případy.

Pokud obec vlastní více než 500 ha souvislých honebních pozemků, může zastupitelstvo obce rozhodnout o vytvoření vlastní honitby, pověřit starostu obce nebo jiný orgán obce vyřídit veškeré náležitosti týkající se uznání honitby (výměna honebních pozemků, jednání o přičlenění atd.) Následně může zplnomocnit radu obce rozhodnout o způsobu využití uznané honitby nebo si zastupitelstvo toto rozhodnutí ponechá ve své kompetenci.

V případě, že obec nemá zájem o vytvoření vlastní honitby nebo nevlastní, zákonem požadovaných 500 ha souvislých honebních pozemků, mělo by zastupitelstvo rozhodnout o vstupu do honebního společenstva. Podle ustanovení § 84 zákona o obcích, je ve výhradní pravomoci zastupitelstva obce schvalovat účast obce v právnických osobách (honební společenstvo je právnická osoba, vzniklá na základě ustanovení zákona o myslivosti). Současně by mělo zastupitelstvo obce pověřit zastupováním zájmů obce na valných hromadách honebního společenstva starostu nebo jiného člena zastupitelstva. Jsem toho názoru, že pouhý podpis starosty obce, bez doložení výpisu z usnesení zastupitelstva obce, na přihlášce obce do honebního společenstva není právně relevantní a takto by měl být orgány státní správy posuzován.

V případě přičlenění pozemků k některé z honiteb postačí, aby zastupitelstvo obce tuto pravomoc delegovalo na radu obce, vzhledem k tomu, že v případě přičlenění honebních pozemků k některé z honiteb, obci nevyplývají z tohoto právního úkonu žádné povinnosti, jen právo na alikvotní část nájemného. Nejedná se tedy o žádný majetkoprávní úkon.

Pochopitelně není vyloučena varianta usnesení zastupitelstva obce, kdy si zastupitelstvo stanoví limit výměry, při kterém bude obec vstupovat do honebních společenstev a současně stanoví limit výměry, kdy pověří radu obce vydat souhlas z přičleněním honebních pozemků k některé z honiteb.

Jsem toho názoru, že obce jsou, z pohledu tvorby honiteb významnými vlastníky, mnohde budou hrát při tvorbě honiteb rozhodující roli. Na jedné straně by bylo škoda, kdyby "tuto svou váhu" obce nevyužily ve prospěch svých občanů.

Na druhé straně by bylo velice špatným vysvědčením pro místní samosprávu, kdyby nedodržením zákonů, zejména zákona o obcích, zavdala příčinu ke zpochybnění registrace honebních společenstev či dokonce uznaných honiteb.Zpracování dat...